دانلود پایان نامه : رابطه بین تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش : داخلی

عنوان : رابطه بین تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

رشته مدیریت بازرگانی گرایش: داخلی

 

 

موضوع:

رابطه بین تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان

 

استاد راهنما:

دکتر  ابراهیم چیرانی 

 

تابستان ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
 
عنوان                                                                                                                                                     صفحه
چکیده. ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱) مقدمه. ۳
۱-۲) بیان مسأله. ۳
۱-۳) سؤالات تحقیق. ۶
۱-۴) اهمیت و ضرورت تحقیق. ۷
۱-۵) اهداف تحقیق. ۸
۱-۶) چارچوب نظری تحقیق. ۸
۱-۷) فرضیه های تحقیق. ۱۰
۱-۸) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها. ۱۰
۱-۸-۱) متغیر وابسته (عملکرد بازرگانی). ۱۰
۱-۸-۲) متغیرهای مستقل. ۱۱
۱-۹) قلمرو تحقیق. ۱۲
فصل دوم: ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق
۲-۱) مقدمه. ۱۴
۲-۲) تشریح مفهوم عملکرد. ۱۴
۲-۲-۱) عملکرد بازار. ۱۵
۲-۲-۲) عملکرد مالی. ۲۲
۲-۲-۲-۱) نرخ بازگشت دارایی. ۲۳
۲-۲-۲-۲) سهم بازار. ۲۳
۲-۲-۲-۳)  رشد فروش. ۲۸
۲-۳) تشریح تولید ناب. ۳۸
۲-۳-۱) تولید ناب و تولید چابک. ۴۹
۲-۳-۲) چالش های توسعه تفکر ناب. ۵۳
۲-۳-۳)راهبردهای سازمانی توسعه تفکر ناب. ۵۳
۲-۳-۴) راهبردهای فراسازمانی توسعه تفکر ناب. ۵۵
۲-۳-۵) اصول تولید ناب. ۵۶
۲-۳-۶) مکانیزم های اجرای تولید ناب. ۶۷
۲-۳-۷) مدل های تولید ناب. ۶۹
۲-۴) پیشینه تحقیق. ۷۲
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
۳-۱) مقدمه. ۸۰
۳-۲) فرآیند تحقیق. ۸۰
۳-۳) روش تحقیق. ۸۰
۳-۴) جامعه و نمونه آماری تحقیق. ۸۱
۳-۵) روشها و ابزار جمع آوری داده­ها و اطلاعات. ۸۱
۳-۶) روایی و پایایی پرسشنامه. ۸۲
۳-۶-۱) روایی پرسشنامه. ۸۲
۳-۶-۲) پایایی پرسشنامه. ۸۲
۳-۷) روش های تجزیه و تحلیل داده­ها و اطلاعات. ۸۴
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته­های تحقیق
 
۴-۱) مقدمه. ۸۶
۴-۲) توصیف ویژگی­های جمعیت شناختی پاسخگویان. ۸۷
۴-۳) توصیف آماری متغیر های تحقیق. ۹۰
۴-۴) آزمون فرضیه­ها. ۱۰۱
۴-۴-۱) فرضیه اصلی. ۱۰۳
۴-۴-۲) فرضیه های فرعی. ۱۰۴
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادهای تحقیق
 
۵-۱) مقدمه. ۱۱۲
۵-۲) نتیجه گیری. ۱۱۲
۵-۲-۱) نتایج حاصل از توصیف متغیرها. ۱۱۲
۵-۲-۲) نتایج آزمون فرضیه ها. ۱۱۸
۵ـ۳) پیشنهادات. ۱۲۳
۵ـ۴)  محدودیت های تحقیق. ۱۲۷
منابع و ماخذ. ۱۲۸
پیوست ها. ۱۳۴
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                              صفحه
جدول ۲-۱) تفاوت های عمده تولید ناب و تولید انبوه.. ۴۴
جدول ۲-۲) تفاوت های تولید ناب و چابک.. ۵۱
جدول ۲-۳) مقایسه ویژگی های زنجیره ناب و چابک.. ۵۲
جدول ۳-۱) شیوه امتیازدهی طیف لیکرت.. ۸۲
جدول ۳-۲) ضریب آلفای کرونباخ منغیرها.. ۸۳
جدول۴-۱) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان.. ۸۷
جدول۴-۲) توزیع فراوانی نمونه آماری بر اساس سن.. ۸۸
جدول۴-۳) توزیع فراوانی نمونه آماری بر اساس سطح تحصیلات.. ۸۹
جدول ۴-۴) توصیف متغیر حذف اتلاف.. ۹۰
جدول۴-۵) توصیف متغیر بهبود مستمر.. ۹۱
جدول۴-۶) توصیف متغیر نواقص صفر.. ۹۲
جدول ۴-۷) توصیف متغیر تولید بهنگام.. ۹۳
جدول۴-۸) توصیف متغیر سامانه تولید کششی.. ۹۴
جدول۴-۹) توصیف متغیر تیم های چند وظیفه ای.. ۹۵
جدول۴-۱۰) توصیف متغیر عدم تمرکز.. ۹۶
جدول۴-۱۱) توصیف متغیر یکپارچگی.. ۹۷
جدول ۴-۱۲) توصیف متغیر سامانه اطلاعات عمودی.. ۹۸
جدول۴-۱۳) توصیف متغیر تولید ناب (متغیر مستقل).. ۹۹
جدول۴-۱۴) توصیف متغیر عملکرد بازرگانی (متغیر وابسته).. ۱۰۰
جدول۴-۱۵) آزمون توزیع نرمال متغیرها.. ۱۰۲
جدول۴-۱۶) ضریب هبستگی بین اجرای تولید ناب و عملکرد بازرگانی.. ۱۰۳
جدول۴- ۱۷) آزمون رگرسیون بین اجرای تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان.. ۱۰۳
جدول۴-۱۸) ضریب هبستگی بین حذف اتلاف و عملکرد بازرگانی.. ۱۰۴
جدول۴-۱۹) ضریب هبستگی بین بهبود مستمر و عملکرد بازرگانی.. ۱۰۵
جدول۴-۲۰) ضریب هبستگی بین نواقص صفر و عملکرد بازرگانی.. ۱۰۵
جدول۴-۲۱) ضریب هبستگی بین تولید بهنگام و عملکرد بازرگانی.. ۱۰۶
جدول۴-۲۲) ضریب هبستگی بین سامانه تولید کششی و عملکرد بازرگانی.. ۱۰۷
جدول۴-۲۳) ضریب هبستگی بین تیم های چند وظیفه ای و عملکرد بازرگانی   ۱۰۷
جدول۴-۲۴) ضریب هبستگی بین عدم تمرکز در مسئولیت ها و عملکرد بازرگانی   ۱۰۸
جدول۴-۲۵) ضریب هبستگی بین یکپارچگی و عملکرد بازرگانی.. ۱۰۹
جدول۴-۲۶) ضریب هبستگی بین سامانه اطلاعات عمودی و عملکرد بازرگانی.. ۱۰۹
جدول ۵-۱) سازه­های مربوط به متغیر حذف اتلاف.. ۱۱۲
جدول ۵-۲) سازه­های مربوط به متغیر بهبود مستمر.. ۱۱۳
جدول ۵-۳) سازه­های مربوط به متغیر نواقص صفر.. ۱۱۴
جدول ۵-۴) سازه­های مربوط به متغیر تولید بهنگام.. ۱۱۴
جدول ۵-۵) سازه­های مربوط به متغیر تیم­های چند وظیفه­ای.. ۱۱۵
جدول ۵-۶) سازه­های مربوط به متغیر عدم تمرکز.. ۱۱۶
جدول ۵-۷) سازه­های مربوط به متغیر یکپارچگی.. ۱۱۶
جدول ۵-۸) سازه­های مربوط به متغیر سامانه اطلاعات عمودی.. ۱۱۷
جدول ۵-۹) سازه­های مربوط به متغیر عملکرد بازرگانی.. ۱۱۸
 
 
فهرست اشکال
عنوان                                                                        صفحه
شکل ۲-۱) مدل تعاملی بازاریابی و فروش. ۳۰
شکل ۲-۲) مدل مفهومی پیکره بندی بازاریابی و فروش. ۳۱
شکل ۲-۳) شبکه تامین در تولید انبوه. ۴۱
شکل ۲-۴) شبکه تامین در رویکرد ناب. ۴۲
شکل۲-۵) گام های یکپارچه سازی زنجیره تامین ناب. ۴۳
شکل ۲-۶) پیاده­سازی مدل درخت حقیقت جاری برای ترکیب عرصه ناب و چابک. ۵۰
 
 
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                                                         صفحه
نمودار ۱-۱) مدل رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق. ۹
نمودار ۲- ۱) مولفه ها و زیرمولفه های ارزیابی. ۷۲
نمودار ۴-۱) نمودار میله ای جنسیت پاسخ دهندگان. ۸۷
نمودار۴-۲) نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان. ۸۸
نمودار۴-۳) نمودار میله ای سطح تحصیلات پاسخ دهندگان. ۸۹
نمودار۴-۴) نمودار میله ای متغیر حذف اتلاف. ۹۰
نمودار۴-۵) نمودار میله ای متغیر بهبود مستمر. ۹۱
نمودار۴-۶) نمودار میله ای متغیر نواقص صفر. ۹۲
نمودار۴-۷) نمودار میله ای متغیر تولید بهنگام. ۹۳
نمودار۴-۸) نمودار میله ای متغیر سامانه تولید کششی. ۹۴
نمودار۴-۹) نمودار میله ای متغیر تیم های چند وظیفه ای. ۹۵
نمودار۴-۱۰) نمودار میله ای متغیر عدم تمرکز. ۹۶
نمودار۴-۱۱) نمودار میله ای متغیر عدم یکپارچگی. ۹۷
نمودار۴-۱۲) نمودار میله ای متغیر سامانه اطلاعات عمودی. ۹۸
نمودار۴-۱۳) نمودار میله ای متغیر تولید ناب (متغیر مستقل). ۹۹
نمودار۴-۱۴) نمودار میله ای متغیر عملکرد بازرگانی. ۱۰۰
 
 
چکیده
تحقیق حاضر در پی بررسی رابطه بین تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکت­های تولیدی استان گیلان است تا از این طریق امکان کمک به بخش تولید کشور و استان در راستای تدوین استراتژی­های مناسب در جهت بهبود عملکرد به ویژه در حوزه بازرگانی با نظر به اصول تولید ناب را فراهم نماید. تحقیق حاضر از نظر اجرا از نوع توصیفی شاخه همبستگی است. همچنین جامعه آماری، کلیه شرکت­های تولیدی استان گیلان (با بیش از ۲۰ پرسنل) می باشد که بر اساس آمارها در حدود ۳۴۰ مورد برآورد گردیدند، جهت برآورد میزان حجم نمونه، از جدول مورگان و کرجسی استفاده شد، که بر این اساس حجم جامعه نمونه ۱۸۱ شرکت محاسبه گردید. ابزار سنجش و اندازه گیری در تحقیق حاضر پرسشنامه بوده و جهت بررسی پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. ضمن آن که روایی پرسشنامه نیز از طریق مشورت با اساتید و صاحب نظران مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت توصیف متغیرهای تحقیق از شاخص­های توصیفی نظیر فراوانی، درصد، میانگین، میانگین وزنی، انحراف معیار، واریانس و برای اثبات یا رد فرضیه­ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون تک متغیره استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بین میزان اجرای تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکت­های تولیدی استان گیلان رابطه مثبت معنادار است. ضمن آن که رابطه بین ابعاد تولید ناب در بخش­های بهبود مستمر، میزان نواقص، تولید بهنگام، تیم­های چند وظیفه ای، عدم تمرکز، یکپارچگی وظایف و سامانه­های اطلاعاتی عمودی با عملکرد بازرگانی شرکت­های تولید استان گیلان نیز مثبت معنادار است. هم­چنین بین ابعاد حذف اتلاف و سامانه تولید کششی تولید ناب با عملکرد بازرگانی شرکت­های تولید استان گیلان رابطه مثبتی وجود ندارد.
 
 
کلید واژگان: تولید ناب، عملکرد بازرگانی، حذف اتلاف ، بهبود مستمر، میزان نواقص، تولید بهنگام، تیم­های چند­ وظیفه­ای، عدم تمرکز، یکپارچگی وظایف و سامانه­های اطلاعاتی عمودی.
 
 
 
فصل اول
(کلیّات تحقیق)
 
 
۱-۱) مقدمه
دو انقلاب در ابتدا و انتهای قرن بیستم رخ داده است .انقلاب آغازین ظهور تولید انبوه و پایان عصر تولید دستی و انقلاب پایانی ظهور ناب و خاتمه یافتن عصر تولید انبوه است. اکنون جهان در آستانه عصری جدید به سر می برد، عصری که در آن دگرگونی شیوه ها ی تولید محصولات و ساخته­های بشر چهره زندگی او را یکسره دگرگون خواهد کرد(Pettersen, 2009: 1) .
لازمه رقابت در دنیای کنونی بهره گیری از تمام فنون، ابزارها و ایده های جدید ناب[۱] است. در نیمه دوم قرن بیستم، تولید کنندگان جهان با رقبایی جدید مواجه شدند که با نیمی از سرمایه و امکانات لازم، محصولات را با کیفیتی بهتر، تنوعی بیشتر و با قیمتی پایین تر به بازارجهانی عرضه می کردند. تولید ناب[۲] در واقع شیوه تولیدی است که ضمن به کارگیری فواید تولید انبوه و تولید دستی، با هدف کاهش ضایعات[۳] و حذف هر فعالیت بدون ارزش­افزوده[۴] شکل گرفته است. بر این مبنا تکنیک ناب با کمک مجموعه ابزارهای خود می تواند نقش بنیادینی در اصلاح و بهبود فرایندها داشته باشد(اسمعیلی گیوی، ۱۳۸۲: ۵۱). تولید ناب یک سامانه کامل است و مبنای عملکرد این سامانه یک رابطه برد دو طرفه برای کلیه عناصر موجود در چرخه تولید ناب می باشد.
در این فصل ابتدا به تشریح  بیان مسأله تحقیق پرداخته خواهد شد و ضمن مطرح نمودن سؤالات اصلی و فرعی تحقیق،  اهمیت و ضرورت آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سپس  اهداف، چارچوب نظری و فرضیه های تحقیق بیان می­شود و در پایان فصل نیز تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها به همراه قلمرو تحقیق بیان می­گردد.
۱-۲) بیان مسأله
بهبود عملکرد[۵] برای همه شرکت­های در طی فعالیت سالیانه مهم است. در دهه گذشته شرکت­های ایرانی در این زمینه روند پر نوسان و قابل قبولی ارایه ننموده اند (نورپاش، ۱۳۹۱: ۱۶) این باعث کاهش توان رقابتی آن ها شده است. باید در نظر داشت که هدف موسسات تولیدی یا خدماتی می تواند رشد، سودآوری و یا بقاء می­باشد. از جمله عوامل اثرگذار بر هدف فوق که در تمامی سازمان های تولیدی و خدماتی مطرح    می­باشد، عبارتند رضایت مشتری[۶]، رقبا، فن­آوری[۷]، نیروی انسانی ماهر، کاهش هزینه و افزایش کیفیت. از میان عوامل مذکور رضایت مشتری مهم ترین نگرانی شرکت­های کنونی می باشد. ویژگی اصلی باید در محصولات تولیدی وجود داشته باشند تا منجر به رضایتمندی مشتریان شوند، برخی از این عوامل عبارتند از  کیفیت بالا به صورت مداوم ، هزینه پایین، تحویل محصول به مشتری در زمان مناسب. دستیابی به هرکدام از ویژگی های مذکور نیازمند اجرا و بکارگیری مجموعه ای از اصول و تکنیک های مختلف تولیدی      می­ باشد. علاوه بر پیچیدگی زیاد، پیاده سازی همزمان این عوامل و نیز تضادها و تاثیرات منفی که بر روی یکدیگر دارند سبب می شود که بسیاری از موسسات از اجرای همزمان آن ها خودداری کنند. جمع آوری و یکپارچه سازی تمامی مفاهیم رویکردها و اصول مختلف در یک سازمان تولیدی و یا خدماتی و بهره گیری موثر از مزایای یکپارچه سازی آن ها نیازمند یک رویکرد نظام مند می باشد. رویکردی که می تواند تمامی این مفاهیم و اصول را به طور مناسب و یکپارچه ایجاد کند رویکرد ناب [۸] است(نژادمبشر، ۱۳۸۶: ۱۲-۱۱).
تولید ناب یک سامانه کامل است که از فلسفه بهبود مستمر استفاده می کند و با بهره گیری از فرهنگ کار تیمی[۹] سعی دارد اتلاف[۱۰]­های موجود در فرایند تولید را بیابد، تحلیل کند و آن ها را از بین ببرد. این سامانه به نوعی طراحی شده است که بتواند حداکثر استفاده را از اندازه گیری مداوم بهبود جریان تولید و برطرف کردن اتلاف داشته باشد. تولید ناب در واقع یک نگرش نظام مند است که در صدد حذف ضایعات و  اتلاف­ها و از بین بردن هر فرایند اضافی از مرحله ی تهیه مواد اولیه تا تولید و نهایتاً فروش می باشد. مبنای عملکرد سامانه در تولید ناب یک رابطه برد دو طرفه با کل اجزاء و ذینفعان در سامانه می باشد و تمامی عناصر موجود در چرخه تولید ناب از فروشنده ی مواد اولیه تا فروشنده کالا به شکلی مطلوب باید منتفع گردند. تولید ناب به معنی حذف ضایعات و اتلاف­ها، حذف انتظار و حمل و نقل و سرمایه گذاری بیش از میزان لازم، نیز حذف تولیدات معیوب بوده و همچنین به دنبال جذب و کشش هرچه بیشتر مشتری است (جعفرنژاد، ۱۳۹۰: ۱۶۶).
تولید یک محصول با ویژگی های رقابتی و مطابق با خواسته های مشتریان نیازمند به کارگیری فرایندهای تولیدی است که هر مرحله از آن سبب ایجاد ارزش افزوده در محصول نهایی می شود. در تولید ناب برای بهبود فرایند های تولیدی و ایجاد یک محیط سازمانی برای دستیابی به اهداف بلندمدت از اصولی استفاده می شود. شناسایی و بکارگیری این اصول، سازمان ها را در اجرای تولید ناب یاری می کند. ۹ اصل شناسایی شده تولید ناب عبارتند از (جعفرنژاد، ۱۳۹۰: ۲۱۱-۲۱۹):

  • حذف اتلاف[۱۱]: هدف و فلسفه تولید ناب کاهش در میزان هزینه هاست این هدف از طریق حذف اتلاف (هرچیزی که ارزشی بر محصولات ایجاد نکند) تحقق می یابد. به هر چیزی که مشتری به ازای آن حاضر به پرداخت پول نباشد اتلاف گفته می­شود و در نتیجه باید حذف شود.
  • بهبود مستمر[۱۲]: هنگامی که یک سامانه تولید به طور پیوسته تولید می یابد تنها هدف آن را می­توان کمال نامید، اگر حذف اتلاف را به عنوان زیربنایی ترین اصل تولید ناب در نظر گرفت بی­شک بهبود مستمر را می توان در جایگاه بعدی قرار داد.
  • میزان نواقص صفر[۱۳]: به منظور دستیابی به سطوح بالاتر بهره­وری[۱۴] لازم است تا قطعات و محصولات ما از همان مراحل اولیه تولید عاری از هر گونه عیب و نقص باشد.
  • تولید بهنگام[۱۵]: هدف نهایی در تولید بهنگام مواجه شدن هر فرایند با یک قطعه در هر لحظه و درست در زمان مورد نیاز است.
  • سامانه تولید کششی[۱۶] : در مقابل سامانه تولید فشاری: سامانه انبوه تولید به شکل فشاری است که از ماه ها قبل برنامه ریزی و مواد سفارش داده و بر اساس برنامه به خط فرستاده می شود در این تولید قطعه در صفی از عملیات حرکت می کند وقتی عملیات به پایان می رسد قطعه به عملیات بعدی هل داده می شود. این روش نیاز به واکنش های ناگهانی دارد و تغییر تولید را مشکل می کند.برای رسیدن به سامانه تولید ناب باید تولید به شکل کششی تغییر کند. سامانه کششی به معنای آن نیست که کسی نباید کالا یا خدماتی تولید کند مگر آن­که مشتری قبلاً برای آن سفارش داده باشد. در اغلب سامانه های رایج از این نوع، مشتری محصول را برمی دارد و سپس تولید کننده جای خالی محصولی برداشته شده را پر می کند. اعمال مفهوم کشش قدری پیچیده تر است.
  • تیم­های چند وظیفه­ای[۱۷]: نمایان­ترین مشخصه از سازمان­دهی کار از سامانه تولید ناب استفاده وسیع از تیم­های کاری چند وظیفه­ای می باشد.
  • عدم تمرکز در مسئولیت­ها: تمرکز زدایی مسئولیت­ها و تخصیص آن­ها به تیم­های کاری چند وظیفه­ای، یکی دیگر از مشخصه­های مهم در سازمان­دهی کار ناب است.
  • یکپارچگی وظایف: یکپارچه سازی وظایف متفاوت در قالب تیم­ها به این معنی است که وظایفی که در گذشته به وسیله بخش­های غیر مستقیم انجام می­شدند، اکنون در حوزه وظایف تیم­ها قرار می­گیرند و در نتیجه محتوای وظایف تیم­ها افزایش می­یابد.
  • سامانه­های اطلاعاتی عمودی[۱۸]: اطلاعات در توانمند سازی تیم­های چند وظیفه ای در جهت نیل به اهداف سازمانی بسیار مهم هستند.در حقیقت آن چه که بهبود عملکرد شرکت ها را مشکل نموده، انتخاب موثرترین و بهترین استراتژی، با توجه به ویژگی های سازمان است.

با توجه به مطالب فوق­الذکر در تحقیق حاضر بر رابطه­ی بین تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکت­های تولیدی استان گیلان پرداخته می شود.
[۱] – Lean
[۲] – Lean Production
[۳] – Waste
[۴] – Value Added
[۵] – Performance
[۶]– Customer Satisfaction
[۷] – Technology
[۸]–  Lean Approach
[۹] – Team Working
[۱۰] – Waste
[۱۱] – Waste Removal
[۱۲] – Continuous Improvment
[۱۳] – Rate Of Zero Defects
[۱۴] – Productivity
[۱۵] – Production Update
[۱۶] – System Production Tensile
[۱۷] – A multi- Functional Team
[۱۸] – Vertical Information System
تعداد صفحه : ۱۸۲
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***