دانلود پایان نامه : رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به اعتماد به …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش : منابع انسانی

عنوان : رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به اعتماد به مدیر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

                       واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت دولتی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته: مدیریت دولتی  گرایش منابع انسانی

عنوان:

رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به اعتماد به مدیر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان

استاد راهنما:

 دکتر مراد رضایی دیزگاه

تابستان   ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                    صفحه
چکیده ۱
فصل اول) کلیات تحقیق ۳
۱-۱) مقدمه ۳
۱-۲) بیان مسئله ۴
۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
۱-۴) چهارچوب نظری تحقیق ۷
۱-۵) اهداف تحقیق ۸
۱-۵-۱)  هدف اصلی تحقیق ۸
۱-۵-۲)  اهداف فرعی تحقیق ۸
۱-۶) فرضیه­های تحقیق ۹
۱-۷) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۹
۱-۷- ۱) عدالت توزیعی ۹
۱-۷-۲) عدالت رویه­ای ۹
۱-۷-۳) عدالت تعاملی (مراوده­ای) ۱۰
۱-۷-۴) رفتار شهروندی سازمانی ۱۰
۱-۷-۵) اعتماد به مدیر ۱۰
۱-۸) قلمرو تحقیق ۱۱
۱-۸-۱) قلمرو موضوعی ۱۱
۱-۸-۲) قلمرو مکانی ۱۱
۱-۸-۳) قلمرو زمانی ۱۱
فصل دوم) مرور منابع/ ادبیات تحقیق/ پیشینه تحقیق ۱۳
۲-۱) مقدمه ۱۳
۲-۲) سازمان ۱۴
۲-۳) عدالت سازمانی ۱۴
۲-۳-۱) ابعاد عدالت سازمانی ۱۵
۲-۳-۱-۱)  عدالت توزیعی ۱۵
۲-۳-۱-۲)  عدالت رویه­ای ۱۶
۲-۳-۱-۳) عدالت تعاملی (مراوده­ای) ۱۶
۲-۳-۲) عدالت در سازمان­ها ۱۷
۲-۳-۳) عوامل ایجاد کننده بی عدالتی ۱۷
۲-۳-۴) راهکارهای پیشنهادی جهت رعایت عدالت در سازمان توسط مدیر ۱۸
۲-۳-۵) راهکارهای ارتقاء عدالت در سازمان ۱۸
۲-۳-۶) آثار بی­عدالتی و تبعیض در سازمان ۱۹
۲-۴) رفتار شهروندی سازمانی ۱۹
۲-۴-۱) انواع رفتار شهروندی در سازمان ۲۱
۲-۴-۲) ابعاد رفتار شهروندی سازمانی ۲۱
۲-۴-۳) ویژگی­های رفتار شهروندی سازمانی ۲۳
۲-۴-۴) عوامل اثر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی ۲۴
۲-۴-۵)  پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی ۲۵
۲-۴-۶) دیدگاه­های صاحب نظران در مفهوم رفتار شهروندی سازمانی ۲۸
۲-۴-۶-۱) دیدگاه چستر بارنارد در رفتار شهروندی سازمانی ۲۸
۲-۴-۶-۲) دیدگاه کاتز وکاهن در رفتار شهروندی سازمانی ۲۸
۲-۴-۶-۳)  دیدگاه اورگان ۲۹
۲-۴-۶-۴) دیدگاه اسمیت در رفتار شهروندی سازمانی ۳۲
۲-۴-۶-۵) دیدگاه پودساکف در رفتار شهروندی سازمانی ۳۳
۲-۴-۶-۶)  دیدگاه گراهام ۳۶
۲-۵) اعتماد ۳۷
۲-۵-۱) اعتماد به مدیر ۴۰
۲-۵-۲) ابعاد اعتماد ۴۱
۲-۵-۳) نقش اعتماد در توسعه منابع انسانی ۴۲
۲-۵-۴) اعتماد سازمانی ۴۳
۲-۵-۵) ویژگی­های اعتماد سازمانی ۴۳
۲-۵-۶) عوامل مؤثر بر ایجاد اعتماد سازمانی و پیامدهای آن ۴۴
۲-۵-۷) ارتباط عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی ۴۴
۲-۵-۸) اعتماد سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی ۴۵
۲-۵-۹) تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی ۴۵
۲-۶) پیشینه پژوهش ۴۶
۲-۶-۱) پیشینه تحقیقات داخلی ۴۶
۲-۶-۲)  پیشینه تحقیقات خارجی ۴۹
فصل سوم)  روش اجرای تحقیق/ مواد و روش­ها ۵۴
۳-۱) مقدمه ۵۴
۳-۲) روش پژوهش ۵۴
۳-۳) توصیف آزمودنی­های تحقیق ۵۵
۳-۳-۱) جامعه آماری ۵۵
۳-۳-۲) نمونه آماری ۵۵
۳-۴) روش­های جمع آوری داده­ها و اطلاعات ۵۶
۳-۵) ابزار گردآوری داده­ها و اطلاعات ۵۶
۳-۶) روایی و پایایی ابزار گردآوری داده­ها ۵۷
۳-۶-۱) روایی ابزار گردآوری داده­ها ۵۷
۳-۶-۲) پایایی ابزار گردآوری داده­ها ۵۷
۳-۷) روش تجزیه و تحلیل داده­ها ۵۹
۳-۷-۱) روش تحلیل همبستگی پیرسون ۵۹
۳-۷-۲) روش  رگرسیون ۵۹
۳-۷-۳) آزمون کالموگروف- اسمیرنوف ۵۹
فصل چهارم) تجزیه و تحلیل داده­ها و یافته­های تحقیق ۶۲
۴-۱) مقدمه ۶۲
۴-۲) تحلیل توصیفی داده­ها ۶۳
۴-۳) تحلیل استنباطی داده­ها ۶۸
۴-۳-۱) بررسی فرض نرمال بودن داده­ها با بهره گرفتن از آزمون کالموگروف- اسمیرنوف ۶۸
۴-۳-۲) توصیف متغیرها ۷۰
۴-۳-۲-۱) عدالت توزیعی ۷۰
۴-۳-۲-۲) عدالت رویه­ای ۷۲
۴-۳-۲-۳) عدالت تعاملی (مراوده­ای) ۷۴
۴-۳-۲-۴) رفتار شهروندی سازمانی ۷۶
۴-۳-۲-۵) اعتماد به مدیر ۷۸
۴-۳-۳)  تحلیل فرضیه­های پژوهش ۸۰
۴-۳-۳-۱) آزمون فرضیه اول ۸۱
۴-۳-۳-۲) آزمون فرضیه دوم ۸۲
۴-۳-۳-۳) آزمون فرضیه سوم ۸۳
۴-۳-۲-۴) آزمون فرضیه چهارم ۸۴
۴-۳-۲-۵) آزمون فرضیه پنجم ۸۵
۴-۳-۲-۶) آزمون فرضیه ششم ۸۷
۴-۳-۲-۷) آزمون فرضیه هفتم ۸۹
فصل پنجم) بحث، نتیجه­گیری و پیشنهادات ۹۲
۵-۱) مقدمه ۹۲
۵-۲)  یافته­های توصیفی پژوهش ۹۳
۵-۲-۱) یافته­های توصیفی پاسخ دهنده گان ۹۳
۵-۲-۲) یافته­های توصیفی متغیرهای تحقیق ۹۴
۵-۳) یافته­های استنباطی تحقیق ۹۵
۵-۴) پیشنهادها بر مبنای یافته­های تحقیق ۹۷
۵-۵) محدودیت­های تحقیق ۹۹
۵-۶) پیشنهادها برای تحقیقات آتی ۹۹
الف) منابع فارسی ۱۰۰
ب) منابع انگلیسی ۱۰۵
پیوست­ها ۱۰۸
پرسشنامه تحقیق ۱۰۸
خروجی­های نرم افزار   spss……………………………………………………………………………………………………………………112

 

فهرست جداول
عنوان جدول صفحه
   
جدول ۳-۱) میزان آلفای بدست آمده برای هر یک از متغیرهای تحقیق ………………………………………………. ۵۸
جدول ۴-۱) توزیع جنسیتی پاسخ گوها    …………………………………….………………………………………………. ۶۳
جدول ۴-۲) توزیع سنی پاسخ کوها …………………………………………………………………………………………….. ۶۴
جدول ۴-۳) توزیع تحصیلات پاسخ­گوها……………………………………………………………………………………….. ۶۵
جدول ۴-۴) توزیع سابقه کار پاسخ­گوها ………………………………………………………………………………………. ۶۶
جدول ۴-۵) توزیع موقعیت شغلی پاسخ­گوها ………………………………………………………………………………… ۶۷
جدول ۴-۶)  آزمون کالموگروف- اسمیرنوف  داده­های عدالت سازمانی……………………………………………. ۶۸
جدول ۴-۷)  آزمون کالموگروف- اسمیرنوف داده­های رفتار شهروندی سازمانی………………………………….. ۶۹
جدول ۴-۸)  آزمون کالموگروف- اسمیرنوف داده­های اعتماد به مدیر……………………………………………….. ۶۹
جدول ۴-۹) توزیع درصدی عدالت توزیعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان  ……………………… ۷۰
جدول ۴-۱۰)  عدالت توزیعی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان ……………………………………. ۷۱
جدول ۴-۱۱) توزیع درصدی عدالت رویه­ای در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان ………………… ۷۲
جدول ۴-۱۲)  عدالت رویه­ای در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان …………………………………… ۷۳
جدول ۴-۱۳) توزیع درصدی عدالت تعاملی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان ……………….. ۷۴
جدول ۴-۱۴) عدالت تعاملی (مراوده­ای) در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان ……………………… ۷۵
جدول ۴-۱۵) توزیع درصدی رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان …… ۷۶
جدول ۴-۱۶) رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان ………………………… ۷۷
جدول ۴-۱۷) توزیع درصدی اعتماد به مدیر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان  ……………….. ۷۸
جدول ۴-۱۸) اعتماد به مدیر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان ……………………………………… ۷۹
جدول ۴-۱۹) آزمون همبستگی پیرسون  بین عدالت توزیعی و اعتماد به مدیر …………………………………….. ۸۱
جدول ۴-۲۰) آزمون همبستگی پیرسون  بین عدالت رویه­ای و اعتماد به مدیر ……………………………………… ۸۲
جدول ۴-۲۱) آزمون همبستگی پیرسون  بین عدالت مراوده­ای و اعتماد به مدیر ………………………………….. ۸۳
جدول ۴-۲۲) آزمون همبستگی پیرسون  بین اعتماد به مدیر و رفتار شهروندی سازمانی ………………………… ۸۴
جدول ۴-۲۳) تحلیل رگرسیون سلسه مراتبی برروی فرضیه پنجم ……………………………………………………… ۸۵
جدول ۴-۲۴) تحلیل رگرسیون سلسه مراتبی بر روی فرضیه ششم …………………………………………………….. ۸۷
جدول ۴-۲۵) تحلیل رگرسیون سلسه مراتبی برروی فرضیه هفتم ……………………………………………………… ۸۹
جدول ۵-۱) میانگین متغیرهای تحقیق   ……………………………………………………………………………………….. ۹۴
جدول ۵-۲) نتایج آزمون فرضیه­های تحقیق  ………………………………………………………………………………… ۹۵

 
 

فهرست نمودارها
عنوان نمودار صفحه
   
نمودار ۱-۱) مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………………. ۷
نمودار ۲-۱) ابعاد رفتار شهروندی سازمانی از نظر اورگان ………………………………………………………………. ۳۱
نمودار ۲-۲) ابعاد رفتار شهروندی سازمانی از دید اورگان بر اساس نوع رفتار …………………………………….. ۳۲
نمودار ۲-۳) ابعاد رفتار شهروندی سازمانی از دید پودساکف و همکاران …………………………………………… ۳۵
نمودار ۲-۴) مولفه­های رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه گراهام  ………………………………………………….. ۳۷
نمودار۴-۱) توزیع جنسیتی پاسخ­گوها  ………………………………………………………………………………………… ۶۳
نمودار۴-۲) توزیع سنی پاسخ­گوها …………………………………………………………………………………………….. ۶۴
نمودار۴-۳) توزیع تحصیلات پاسخ­گوها  …………………………………………………………………………………….. ۶۵
نمودار۴-۴) توزیع سابقه کار پاسخ­گوها ……………………………………………………………………………………….. ۶۶
نمودار۴-۵) توزیع موقعیت شغلی پاسخ­گوها …………………………………………………………………………………. ۶۷
نمودار۴-۶) توزیع فراوانی عدالت توزیعی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان ……………………. ۷۱
نمودار۴-۷) توزیع فراوانی عدالت رویه­ای در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان ……………………. ۷۳
نمودار۴-۸) توزیع فراوانی عدالت تعاملی (مراوده­ای) در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان …….. ۷۵
نمودار۴-۹) توزیع فراوانی رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان ……….. ۷۷
نمودار۴-۱۰) توزیع فراوانی اعتماد به مدیر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان ……………………. ۷۸

 

چکیده

این تحقیق به بررسی رابطه بین ادراک کارکنان از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی اعتماد به مدیر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان می­پردازد. به منظور بررسی فرضیه­های تحقیق از پرسشنامه­های عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (۱۹۹۳)، رفتار شهروندی سازمانی پادساکف (۱۹۹۰) و اعتماد به مدیر پراسرت و یانگین (۲۰۰۲)  با ۴۷ گویه استفاده شد. برای سنجش روایی، از روایی محتوا و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب بدست آمده برای عدالت توزیعی ۷۷/۰، برای عدالت رویه­ای ۸۹۲/۰، برای عدالت تعاملی ۹۲۵/۰، برای رفتار شهروندی سازمانی ۹۱۹/۰ و برای اعتماد به مدیر ۷۷۴/۰ که نشان از پایایی مطلوب پرسشنامه است. پرسشنامه بین ۱۷۸ نفر از کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان در دوره سه ماهه نخست سال ۱۳۹۳ توزیع گردید. نتیجه آزمون همبستگی پیرسون نشان می­دهد که بین ابعاد سه گانه عدالت سازمانی (توزیعی، رویه­ای و تعاملی) و اعتماد به مدیر و همچنین بین اعتماد به مدیر و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنادار وجود دارد و نتیجه رگرسیون سلسله مراتبی نیز نشان می­دهد که ادراک کارکنان از ابعاد سه­گانه عدالت سازمانی (توزیعی، رویه­ای و تعاملی)، از طریق اعتماد به مدیر بر رفتار شهروندی سازمانی آنان مؤثر است.
 
واژه­گان کلیدی: رفتار شهروندی سازمانی، عدالت توزیعی، عدالت رویه­ای، عدالت تعاملی، اعتماد به مدیر
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 

فصل اول) کلیات تحقیق

۱-۱) مقدمه

در مطالعات اولیه مدیریت و در نظام­های ابتدایی ارزیابی عملکرد، افراد با رفتارهایی ارزیابی می­شدند که در شرح شغل و شرایط احراز از شاغل انتظار می­رفت، ولی در دنیای رقابتی معاصر، رفتارهایی فراتر از آن­ها مدنظر قرار می­گیرد. این رفتارها با مفاهیم رفتارهای فرانقشی، رفتارهای خودجوش و یا رفتار شهروندی سازمانی[۱] مورد توجه قرار گرفته­اند (ملک اخلاق و همکاران، ۱۳۸۸).
سازمان­ها پیوسته در جستجوی شیوه­های جدیدی برای حداکثر کردن عملکرد و تلاش کارکنان­شان هستند و برای کسب مزیت رقابتی، ارضاء نیازها و انتظارات مشتریان و سازگاری با ماهیت متغیر شغل، تمایل دارند کارکنانی انتخاب کنند که فراتر از نقش و وظیفه تعیین شده در شرح شغل عمل کنند. شرایط کاملاً متحول کنونی، افزایش رقابت و لزوم اثربخشی، نیاز سازمان­ها را به نسل با ارزشی از کارکنان، بیش از پیش آشکار نموده است. این کارکنان بی­تردید وجه ممیز سازمان­های اثربخش از غیراثربخش هستند چرا که سازمان را موطن خود می­دانند و برای تحقق اهداف آن، بی هیچ چشم­داشتی افزون بر نقش رسمی خود عمل نموده و از هیچ تلاشی دریغ نمی­ورزند (رامین مهر و همکاران، ۱۳۸۸).
در سال­های اخیر محافل علمی و تحقیقاتی ضمن توجه به مفهوم رفتار شهروندی سازمانی، تأکید فراوانی بر اهمیت تأثیر آن بر اَعمال و رفتار کارکنان داشته و محققان زیادی به تجزیه و تحلیل آن پرداخته­اند. در این پژوهش به بررسی رابطه بین ادراک کارکنان از عدالت سازمانی[۲] و رفتار شهروندی سازمانی با درنظر گرفتن نقش میانجی اعتماد به مدیر[۳] در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان پرداخته  می­شود.
 
در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته شده است. ابتدا مسئله اصلی تحقیق بیان می­گردد، سپس ضرورت انجام تحقیق مورد بررسی قرار می­گیرد. در ادامه اهداف اصلی و فرعی تحقیق مشخص شده و پرسش­های تحقیق بیان می­شود و بعد از تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مستقل، وابسته و میانجی، قلمرو تحقیق در سه بُعد موضوعی، زمانی و مکانی مورد بررسی قرار می­گیرد.
 

۱-۲) بیان مسئله

کارکنان در سازمان­های خدماتی دولتی نقش مهمی در تحقق اهداف سازمان­ها، به ویژه کیفیت خدمات آنها دارد. کیفیت خدمات، تحت تأثیر رفتارهای خاصی از کارکنان به نام رفتارهای شهروندی قرار دارد (سیدجوادین و همکاران، ۱۳۹۲).
رفتار شهروندی سازمانی مجموعه­ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری است که وظایف رسمی فرد نیستند و کارکنان را در وضعیتی قرار می­دهند که بصورت کاملاً داوطلبانه فراتر از انتظارات، وظیفه و شرح شغل خود عمل نمایند. این رفتارها بر عملکرد سازمان تأثیر دارند (اورگان[۴] ، ۱۹۸۸).
با مطرح شدن نقش و اهمیت رفتارهای شهروندی سازمانی در سازمان­های دولتی و خدماتی، پژوهش­های وسیعی روی این گونه رفتارها و عوامل مؤثر بر آنها انجام شده است. رفتارهای شهروندی سازمانی شامل پنج بُعد وجدان کاری، نوع دوستی، جوانمردی، فضیلت مدنی و ادب و مهربانی است که تحت تأثیر متغیرهای زیادی همچون عدالت سازمانی، اعتماد سازمانی، تعهد سازمانی، سبک رهبری و غیره قرار دارند (طبرسا و رامین­مهر، ۱۳۹۲).
سازمان­ها باید زمینه را به گونه­ای فراهم سازند که کارکنان و مدیران تمامی تجربیات، توانایی­ها و ظرفیت­های خود را در جهت اعتلای اهداف سازمانی بکار گیرند. این امر میسر نخواهد بود مگر آنکه اصول و قواعد رفتار شهروندی سازمانی و بسترهای لازم برای پیاده سازی آن فراهم گردد (شیرازی و همکاران، ۱۳۹۱).
با مطرح شدن عدالت سازمانی در مباحث رفتار سازمانی، پژوهشگران بسیاری به بررسی اثرات عدالت سازمانی در حوزه­ متغیرهای اصلی رفتار سازمانی پرداخته­اند (اسلم و صداقت[۵]،۲۰۱۱). یکی از این اثرات، اثر عدالت بر رفتار شهروندی سازمانی بوده است. پژوهش­های گذشته نشان می­دهد عدالت سازمانی به واسطه متغیرهای میانجی بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر گذاشته است (سیدجوادین و همکاران، ۱۳۹۲).
در این پژوهش رابطه­ی ابعاد سه گانه عدالت سازمانی، شامل عدالت توزیعی، عدالت رویه­ای و عدالت مراوده­ای با رفتارهای شهروندی سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی اعتماد به مدیر که کمتر مورد بررسی قرار گرفته، پرداخته شده است.
اهداف اساسی و اصلی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، برابر قوانین و مقررات مربوطه، تشکیل تعاونی­ها و حمایت و هدایت آنان جهت دستیابی به اهداف اقتصادی کشور برابر اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نظارت بر اجرای صحیح قوانین کار و تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما است و می­تواند نقش قابل توجهی در اشتغال­زایی و ارتقاء تولید در کشور داشته باشد.
کارکنان این اداره کل با توجه به رسمیت زیاد و رویه­های تعریف شده قانونی، تمایل چندانی به بروز رفتارهای شهروندی سازمانی ندارند. ارایه خدمات مطلوب به ارباب رجوع که مهم­ترین وظیفه کارکنان است به قدرت پیگیری مراجعان وابسته است. غالباً انجام وظایف صرفاً در قالب شرح وظایف و مسئولیت­ها خلاصه می­شود. عدم وجود ارتباط دوستانه قوی بین همه کارکنان و نارضایتی آنان از میزان جبران خدمت، سیستم پرداخت پاداش و ارتقاء، به وضوح قابل درک است. هزینه­های این بی­اعتمادی سازمانی به علت عدم تمایل کارکنان به همکاری و مشارکت، رفتارهای نامناسب، کیفیت پایین  کار و خدمات ارایه شده و نیاز به کنترل می­تواند سنگین باشد.
تقویت اعتماد به مدیر و رفتارهای شهروندی سازمانی می­تواند عملکرد و کارایی را ارتقاء بخشیده و موجب ارایه خدمات مطلوب­تر به مراجعان گردد. منظور از اعتماد به مدیر، اعتقاد کارکنان به این امر است که مدیر یا سرپرست به نفع آنها عمل می­کند (سیدجوادین و همکاران، ۱۳۹۲). در تحقیقی، وجود رابطه­ی مثبت بین اعتماد به مدیر یا سرپرست و رفتارهای شهروندی سازمانی تأیید شده است ( ارترک[۶]، ۲۰۰۷).
بنابراین شناخت اثرات عدالت و اعتماد به مدیر بر رفتار شهروندی سازمانی بسیار مثمر ثمر خواهد بود. در این تحقیق به بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی اعتماد به مدیر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان پرداخته می­شود. تا بتوان از طریق نتایج و یافته­های آن به روش­های مناسب افزایش رفتارهای شهروندی سازمانی در این اداره کل دست یافت. محقق به دنبال پاسخگویی به این سوال است: آیا بین ابعاد عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی آنان با توجه به اعتماد به مدیر رابطه وجود دارد؟
[۱]-Organizational Citizenship Behavior (OCB)
[۲]-Organizational Justice
[۳]-Trust to Manager
[۴]-Organ
[۵]-Aslam & Sadaqat
[۶] – Erturk
تعداد صفحه :  ۱۳۶
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***