دانلود پایان نامه حسابداری : تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

گرایش : حسابداری

عنوان : تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکت

موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند   ‏

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

موضوع :

تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکت

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر خوش طینت

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر نادی قمی

 

تابستان ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده :
ارائه مجدد صورتهای مالی برای بازار، حاوی اطلاعات جدیدی است. از دیدگاه سرمایه گذاران اخبار ارائه مجدد صورتهای مالی فقط بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته نیست، بلکه نوعی پیش بینی مشکلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب میشود و موجب سلب اطمینان سرمایه گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کاهش کیفیت سودهای گزارش شده میگردد. تجدید ارائه صورت های مالی عاملی است که میتواند قابلیت اتکای اطلاعات مالی منتشره را در هاله ای از ابهام قرار دهد.
در این تحقیق به بررسی تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکت بطور کلی و اجزای آن شامل رشد تامین مالی داخلی و خارجی پرداخته شد و مشخص گردید که ارائه مجدد حسابداری در ایران، تاثیر منفی و کم اهمیتی بر نرخ رشد شرکتها دارد که این اثر در رابطه با نرخ رشد تامین مالی خارجی شرکتها برجسته تر از نرخ رشد تامین مالی داخلی آنها است. با توجه به این نتایج می توان گفت ارائه مجدد با ایجاد یک عدم اطمینان از چشم انداز آتی شرکت، مانع از توانایی شرکت جهت تامین مالی خارجی با هزینه ی کمتر می گردد و بدین صورت سطح منابع نقدی شرکت برای اتخاذ پروژه های سرمایه گذاری سودآور کاهش می یابد که این امر موجب کاهش در رشد شرکت می گردد و این اثرات برای شرکتهایی که بدلیل تخلف مالی، ارائه مجدد داشته اند، مشهود تر است.
واژگان کلیدی: ارائه مجدد صورتهای مالی، تامین مالی خارجی، رشد شرکت
 
فهرست:
عنوان                                                                                                 شماره صفحه
فصل اول : طرح و کلیات تحقیق
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲
بیان و طرح مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲
ضرورت و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. ۷
اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸
فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸
روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹
جامعه آماری و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………. ۹
روش گردآوری اطلاعات و داده ها……………………………………………………………………………………………………… ۱۰
روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………… ۱۰
محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱
تعاریف عملیاتی واژگان تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… ۱۲
ساختار کلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳
 
 
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶
بخش اول : مبانی نظری  
گزارشگری مالی و صورتهای مالی………………………………………………………………………………………………………. ۱۷
اهداف گزارشگری مالی و صورتهای مالی…………………………………………………………………………………………… ۱۹
نقش صورتهای مالی در تحقق هدفهای گزارشگری مالی…………………………………………………………………. ۲۳
استفاده کنندگان از صورتهای مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها…………………………………………………………… ۲۷
اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری………………………………………………………………………………………………….. ۲۸
تامین مالی و رشد شرکت…………………………………………………………………………………………………………………… ۲۹
خصوصیات کیفی اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲
تجدید ارائه صورتهای مالی………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۵
تعدیلات سنواتی………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸
علل تجدید ارائه صورتهای مالی………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹
ریشه های تجدید ارائه صورتهای مالی……………………………………………………………………………………………….. ۴۲
تاثیر آستانه اهمیت بر تجدید ارائه صورتهای مالی…………………………………………………………………………… ۴۴
واکنش به علل تجدید ارائه صورتهای مالی……………………………………………………………………………………….. ۴۶
گزارشگری تجدید ارائه صورتهای مالی………………………………………………………………………………………………. ۴۸
تجدید ارائه صورتهای مالی و رشد شرکت…………………………………………………………………………………………. ۴۹
بخش دوم : پیشینه تحقیق
مطالعات تجربی انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………………………………… ۵۱
مطالعات تجربی انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………………………………. ۵۹
جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۴
فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۶
روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۷
نوع تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۸
فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۹
الگوهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۹
متغیرهای تحقیق و نحوه ی اندازه گیری آنها…………………………………………………………………………………… ۷۲
قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۵
قلمرو مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۵
قلمرو زمانی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۵
جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۵
روش نمونه گیری و حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………… ۷۶
نحوه ی جمع آوری داده های مورد نیاز……………………………………………………………………………………………. ۷۷
روش های آماری………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری یافته های تحقیق
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۵
آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۶
آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۹
مدل اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۵
مدل دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۷
خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۲
 
 
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۴
خلاصه موضوع………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۴
نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۶
نتایج حاصل از آزمونهای آماری فرضیه اول تحقیق………………………………………………………………………. ۱۴۷
نتایج حاصل از آزمونهای آماری فرضیه دوم تحقیق………………………………………………………………………. ۱۴۷
بحث و بررسی تطبیقی یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………… ۱۴۷
موانع و محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۹
پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۰
پیشنهادهایی بر اساس نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۱۵۰
پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۰
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۱
پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۹
 
 
مقدمه
ارائه مجدد صورتهای مالی برای بازار، حاوی اطلاعات جدیدی است. از دیدگاه سرمایه گذاران اخبار ارائه مجدد صورتهای مالی فقط بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته نیست، بلکه نوعی پیش بینی مشکلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب میشود و موجب سلب اطمینان سرمایه گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کاهش کیفیت سودهای گزارش شده میگردد. تجدید ارائه صورت های مالی عاملی است که میتواند قابلیت اتکای اطلاعات مالی منتشره را در هاله ای از ابهام قرار دهد. ارائه مجدد با ایجاد محدودیت در سرمایه گذاری های شرکت، موجب کاهش در رشد شرکت می شود.
یک استدلال در حمایت از این بحث این است که ارائه مجدد به رابطه قراردادی بین شرکت و طرفین خارج از شرکت از جمله: مشتریان ، تأمین کنندگان و … لطمه وارد میکند و بر جریان وجه نقد شرکت نیز اثر منفی می گذارد، یعنی سطح منابع نقدی داخلی موجود را برای سرمایه گذاری کاهش میدهد .
استدلال دیگر این است که ارائه مجدد صورتهای مالی، توانایی شرکت را جهت دسترسی به هزینه های پایینتر تأمین مالی خارجی، کاهش میدهد. Albring ,Huang &pereira ,2013) )
 
در این تحقیق به بررسی اثرات ارائه مجدد حسابداری بر رشد شرکت و اجزای آن شامل رشد تأمین مالی داخلی و خارجی پرداخته شده است.
 
 
بیان و طرح مسأله‏
در مفاهیم نظری گزارشگری مالی، هدف تهیه صورتهای مالی به عنوان هسته ی اصلی گزارشگری مالی، اینطور تعریف شده است : «ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت، عملکرد و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری که برای طیف گسترده ای از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی، مفید واقع شود».از طرف دیگر در فصل (خصوصیات کیفی اطلاعات مالی) مفاهیم نظری گزارشگری مالی آمده است: استفاده کنندگان صورتهای مالی باید بتوانند صورتهای مالی (وضعیت و عملکرد مالی) را طی زمان و همچنین با صورتهای مالی واحدهای تجاری مختلف، مقایسه کنند. بدین ترتیب ضرورت دارد آثار مالی معاملات و سایر رویدادهای مشابه در داخل واحد تجاری و در طول زمان برای آن واحد تجاری با ثبات رویه اندازه گیری و ارائه شود و در بین واحدهای تجاری مختلف نیز هماهنگی رویه در باب اندازه گیری و گزارشگری رعایت گردد. ( ساعی , باقرپور و موسوی ، ۱۳۹۱ )
آنچه از مطالب مزبور می توان نتیجه گرفت، این است که: ((اطلاعات مالی واحدهای تجاری زمانی میتواند مفید واقع شود که بتوان آن را با اطلاعات مشابه سالهای گذشته همان واحد ، و یا با اطلاعات مشابه سایر واحدهایی که در آن صنعت فعالیت میکنند، مقایسه کرد )) اما تغییرات مستمر و مداومی که در شرایط اقتصادی و اجتماعی صورت میگیرد، تغییر در اصول و روش های حسابداری و همچنین پیچیدگی و حجم بالای معاملات تجاری، گاهی اوقات منجر به بروز اشتباهات یا تخلفاتی در گزارشگری مالی میشود، که در نتیجه تجدید ارائه صورتهای مالی منتشر شده اجتناب ناپذیر می باشد. طبق اصول پذیرفته شده حسابداری، صورت های مالی سنوات گذشته به ۲ دلیل تغییر در رویه (اصل) حسابداری و اصلاح اشتباهات حسابداری تجدید ارائه می شوند. اما در این تحقیق سعی میشود عوامل موثر بر ایجاد ارائه مجدد حسابداری در قالب ۲ گروه زیر مورد بررسی قرار گیرد.

  1. ۱٫ ارائه مجدد صورتهای مالی ناشی از وجود خطای اندازه گیری حسابداری
  2. ارائه مجدد صورتهای مالی بدلیل وجود تخلف مالی

که منظور از خطای اندازه گیری حسابداری همان مواد مذکور ، یعنی تغییر در رویه حسابداری و اصلاح اشتباهات می باشد و تخلف مالی هم موارد عدم پرداخت بموقع تعهدات مالی شرکت مانند : بازپرداخت تسهیلات بانکی ، بدهی های مالیاتی، بدهی های تأمین اجتماعی، سایر بدهی های با اهمیت و جرایم در نظر گرفته شده است.
از طرف دیگر ، در بخشی دیگر از استانداردهای حسابداری تاکید شده است :”صورتهای مالی باید در بر گیرنده اقلام مقایسه ای دوره قبل باشد، به جز در مواردی که یک استاندارد حسابداری نحوه ی عمل دیگری را مجاز یا الزامی کرده باشد .” پس با توجه به الزام ارائه ارقام مقایسه ای و حفظ ثبات رویه از دوره ای به دوره دیگر، همواره انتظار می رود که رقم ارائه شده برای هر یک از عناصر مالی در گزارش های مالی دوره جاری، با رقم تجدید ارائه شده برای همان دوره در گزارش های مالی سال بعد برابر باشد. اما در برخی موارد بنا به عللی که ذکر شد، این تساوی بر قرار نیست .
اصلاح اشتباهات رخ داده در صورتهای مالی، نباید از طریق منظور کردن آن در سود و زیان سال جاری انجام گیرد، بلکه باید با ارائه مجدد ارقام صورتهای مالی سال  یا سالهای قبل به چنین منظوری دست یافت. در صورت تغییر در رویه حسابداری ارقام سال جاری، بر مبنای رویه جدید منعکس و ارقام مقایسه ای سنوات قبل نیز بر مبنای رویه جدید، ارائه مجدد میگردد.
بند ۳۸ استاندارد حسابداری ۶ ایران خاطر نشان می سازد: اثر تعدیلات سنواتی باید از طریق اصلاح مانده سود (زیان) انباشته ی ابتدای دوره در صورتهای مالی منعکس گردد. اقلام مقایسه ای صورتهای مالی نیز باید ارائه مجدد شود، مگر آنکه این امر عملی نباشد. در چنین شرایطی موضوع باید در یادداشت های توضیحی افشا گردد. همچنین میزان و ماهیت اقلام تشکیل دهنده تعدیلات سنواتی و دلایل توجیهی تغییر در رویه حسابداری  و این امر که اقلام مقایسه ای صورتهای مالی ارائه مجدد شده است (یا عملی نبودن ارائه مجدد) باید در یادداشتهای توضیحی افشا شود.
صورتهای مالی یک مکانیسم مهم برای انتقال اطلاعات خاص شرکت به سهامداران می باشد. اگر چه صورتهای مالی مطابق با اصول پذیرفته شده حسابداری (GAAP) تهیه شده است اما استانداردهای حسابداری در مواردی اختیاراتی را برای مدیران ایجاد میکند که میتوانند صورتهای مالی (ترازنامه و سود و زیان) را متورم کنند و در نهایت منجر به ارائه مجدد صورتهای مالی شوند.
در حقیقت صورتهای مالی تجدید ارائه شده به صورت شفاف و صریح پیام و علائمی پیرامون قابل اتکا نبودن صورتهای مالی دوره های گذشته و کیفیت پایین آنها ارائه می نمایند. کمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC) ارائه مجدد صورتهای مالی را اینگونه توصیف می کند : ” قابل رویت ترین شاخص حسابداری نادرست و منبع تحقیقات جدید.”
در این تحقیق به بررسی اثرات ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکت بطور کلی و اجزای آن شامل رشد تأمین مالی خارجی و داخلی پرداخته شده است تا مشخص گردد ارائه مجدد حسابداری، اثر نامطلوب بزرگتری بر نرخ رشد تأمین مالی خارجی شرکت دارد.
ارائه مجدد بطور بالقوه برای شرکتهای درگیر آن، پر هزینه است. ارائه مجدد اعتماد سرمایه گذاران را درباره اعتبار افشای شرکت، سلب میکند و موجب کاهش تقاضای اوراق بهادار شرکت و محدود کردن فرصتهای پیش روی آن میگردد که در نهایت منجر به کاهش قابل توجه در ارزش بازار شرکت می شود .بنابر این متعاقب ارائه مجدد، انتظارات سرمایه گذاران در مورد جریان های نقدی آتی و نرخ بازده مورد انتظار آن تغییر می یابد. بطور کلی گفته میشود که واکنش بازار نسبت به اعلان ارائه مجدد صورتهای مالی، منفی می باشد. دلایل احتمالی این واکنش منفی بازار عبارت است از:

  1. ۱٫ تجدید ارائه، اخبار و اطلاعات جدیدی حاکی از کاهش جریان های نقدی مورد انتظار آتی، به بازار منتقل میکند.
  2. ۲٫ نشانه ای از سیستم اطلاعاتی و گزارشگری حسابداری ضعیف و احتمالاً نقطه ی عطفی در ارتباط با بروز مشکلات مدیریتی شرکت است.
  3. ۳٫ علامتی از رفتار فرصت طلبانه مدیریت است و مبین آن است که باید سود های گزارش شده قبلی بدلیل به کار گرفتن روش های پذیرفته نشده، برآوردها و اشتباهات عمدی و سهوی اصلاح گردد.

شرکتهایی که با ارائه مجدد در صورتهای مالیشان مواجه هستند، هزینه ی بیشتری را از بابت تأمین مالی متحمل میشوند، بلاخص شرکتهایی که تأمین مالی خارجی دارند. ( شریعت پناهی و کاظمی ، ۱۳۸۹ )
بطور خاص اگر ارائه مجدد یک عدم اطمینان از چشم انداز آتی شرکت بوجود بیاورد، ممکن است مانع از توانایی شرکت جهت تأمین مالی کم هزینه تر گردد.این شرایط سطح منابع نقدی داخلی موجود در شرکت را برای سرمایه گذاری کاهش می دهد. مفهوم ناشی از هزینه بالای تأمین مالی این است که آن مانع از توانایی شرکت برای اتخاذ پروژه های سرمایه گذاری سود آور می باشد که این امر موجب کاهش در رشد شرکت میگردد.
با توجه به مطالب بیان شده، هدف پژوهش حاضر بطور کلی اثبات تأثیر ارائه مجدد حسابداری بر کاهش رشد شرکتها می باشد.
بنابراین با توجه به مطالب پیش گفته، سوالات اصلی تحقیق عبارتند از:

  1. آیا نرخ رشد تامین مالی خارجی در شرکتهایی که صورتهای مالی را تجدید ارائه می کنند، در مقایسه با شرکتهایی که تجدید ارائه نداشته اند، در یک دوره زمانی یکسان کمتر است؟
  2. آیا نرخ رشد تامین مالی خارجی در شرکتهایی که به علت وجود تخلفات مالی، صورتهای مالی را تجدید ارائه می کنند، در مقایسه با شرکتهایی که ارائه مجدد را به دلایلی غیر از تخلفات مالی انجام داده اند، کمتر است؟

 
 
ضرورت و اهمیت پژوهش
افزایش تعداد صورتهای مالی تجدید ارائه شده از سوی شرکتها و ابراز نگرانی تحلیگران و سرمایه گذاران و تدوین کنندگان قوانین و مقررات و نبود تحقیقات کافی در خصوص تجدید ارائه صورتهای مالی توسط شرکتها در ایران، انگیزه اصلی انجام این تحقیق است. با وجود فراوانی تجدید ارائه صورتهای مالی در ایران، تحقیقات و پایان نامه های بسیار اندک و انگشت شماری (به طور غیر مستقیم) به این موضوع پرداخته اند. فقدان تحقیقات دانشگاهی کافی در خصوص تجدید ارائه صورتهای مالی موجب گردیده تا سرمایه گذاران، قانون گذاران، حسابرسان و سایر گروه های استفاده کننده از صورتهای مالی توجه کافی به این موضوع نداشته باشند.
ما در صدد هستیم با انجام  این تحقیق به استفاده کنندگان صورتهای مالی کمک کنیم تا با درکی عمیق تر از ماهیت ارائه مجدد، تاثیر آن را بر جریان وجه نقد، نحوه ی تأمین مالی، میزان سرمایه گذاری و در نهایت رشد شرکت دریابند و همچنین بتوانند بین صورتهای مالی تجدید ارائه شده ناشی از تخلفات مالی  و ناشی از خطاهای اندازه گیری حسابداری تفاوت قائل شوند. همچنین یافته های این تحقیق برای بستانکاران و تحلیلگرانی که جهت تعیین ارزش اعتباری یک شرکت بر برنامه ریزی های مالی و رشد تأمین مالی خارجی آن تکیه می کنند، اطلاعاتی را فراهم می کند. در نهایت می توان گفت داشتن یک درک وسیع از عواقب ارائه مجدد حسابداری از جمله کاهش در رشد شرکت با توجه به افزایش هزینه تأمین مالی خارجی آن که میتواند منجر به از بین رفتن ثروت سهامداران شود ، مفید است. بنابراین نبود تحقیقات کافی در خصوص تجدید ارائه صورتهای مالی از یکسو و بررسی رابطه ی آن با رشد شرکت، انگیزه اصلی این تحقیق می باشد.
 
 
اهداف پژوهش
خلاصه ی اهداف تحقیق پیش رو به شرح زیر است:
۱٫کمک به استفاده کنندگان صورتهای مالی از جمله سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان و تحلیلگران مالی به منظور درک بهتر ماهیت ارائه مجدد صورتهای مالی شرکتها و تاثیر آن بر رشد شرکتها بطور کلی و بر اجزای آن شامل رشد تامین مالی داخلی و خارجی، در جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید .
۲٫کمک به درک ارائه مجدد صورتهای مالی ناشی از تخلف و خطای اندازه گیری حسابداری.
۳٫کمک به درک واکنش بازار سرمایه به اعلامیه ارائه مجدد مالی شرکتها.
۴٫کمک به ادبیات مالی مرتبط با ارائه مجدد صورتهای مالی.
فرضیه­های پژوهش
برای حصول به اهداف تحقیق، دو فرضیه به شرح زیر تدوین گردیده است:
 
فرضیه اول : نرخ رشد تامین مالی خارجی در شرکتهایی که صورتهای مالی را تجدید ارائه می کنند، در مقایسه با شرکتهایی که تجدید ارائه نداشته اند، در یک دوره زمانی یکسان کمتر است.
 
فرضیه دوم : نرخ رشد تامین مالی خارجی در شرکتهایی که به علت وجود تخلفات مالی، صورتهای مالی را تجدید ارائه می کنند، در مقایسه با شرکتهایی که ارائه مجدد را به دلایلی غیر از تخلفات مالی انجام داده اند، کمتر می باشد.
 
 
 
 
روش تحقیق
در این تحقیق به بررسی اثرات ارائه مجدد حسابداری بر رشد شرکت و اجزای آن شامل رشد تأمین مالی داخلی و خارجی می پردازیم. مدل و متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق، بر اساس مقاله ی” تاثیر ارائه مجدد حسابداری بر رشد شرکت ” نوشته شده توسط  ( Albring ,Huang &Pereira) در سال ۲۰۱۳ می باشد.
برای آزمون فرضیات فوق، مدل اصلی رگرسیونی تحقیق به صورت زیر طراحی شده است:
EFGit = α + ۱β DIVit/TAit + β۲ NIit/NSit + β۳ NSit/NFAit + β۴ LOG_TAit
+ β۵ LTDit/TAit+ β۶ NFAit/TAit + β۷ Qit + β۸ POSTit + β۹ RESTATEMENTit
+ β۱۰ POST * RESTATEMENTit + £it
انتظار میرود که نرخ رشد شرکت بطور کلی، بدنبال یک ارائه مجدد، کاهش یابد و نتایج تحقیق نشان دهد که  ارائه مجدد صورتهای مالی، تاثیر نامطلوب بیشتری بر نرخ رشد تأمین مالی خارجی شرکت دارد و همچنین ارائه مجدد، اثرات مشابهی بر شرکت ها ندارد؛ بدین معنی که تأثیر ارائه مجدد در نمونه شرکتهایی که گزارش مالی آنها دارای تخلف می باشد، بیشتر (برجسته تر) است از شرکتهایی که بدلیل تصحیح خطاهای حسابداری قبلی، مجبور به تجدید ارائه گردیده اند.
 
جامعه آماری و روش نمونه گیری
جامعه آماری شامل کلیه شرکتهای غیرمالی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۲ هجری شمسی تا پایان سال ۱۳۹۲ هجری شمسی می باشد که متشکل از دو گروه کلی شرکتهای دارای تجدید ارائه درصورتهای مالی و شرکتهای فاقد تجدید ارائه درصورتهای مالی بوده که دارای اطلاعات لازم جهت محاسبه متغیرهای تحقیق درطی دوره مورد بررسی  می باشند.
نمونه انتخابی تحقیق حاضر شامل تعداد ۲۱۹ شرکت (متشکل از ۱۲۷ شرکت تجدید ارائه شده و ۹۲ شرکت فاقد تجدید ارائه) از کل شرکتهای جامعه آماری می باشد که هر شرکت دارای یک مشاهده در سال قبل از ارائه مجدد و یک مشاهده در سال بعد از ارائه مجدد می باشد که در مجموع ۴۳۸ مشاهده سالانه صورتهای مالی شرکتها، نمونه ی تحقیق را تشکیل می دهند.
 
روش گردآوری اطلاعات و داده ها
دراین تحقیق از روش مطالعه کتابخانه ای برای جمع آوری مبانی نظری و پیشینه تحقیق استفاده شده است. همچنین داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیه های تحقیق از طریق آرشیوهای بورس، پایگاه های اینترنتی  و بانکهای اطلاعاتی بسته های نرم افزاری مختلف مانند ره آورد نوین و تدبیر پرداز جمع آوری شده است.
روش تجزیه و تحلیل داده ها
در تجزیه و تحلیل داده ها آمار توصیفی متغیرها ابتدا برای کل نمونه شامل میانگین، میانه، انحراف استاندارد و چارکهای ۲۵% و ۷۵% و سپس برای شرکتهای تجدید ارائه شده و شرکتهای گروه کنترل در دوره قبل و دوره بعد از تجدید ارائه به تفکیک محاسبه شده و در ادامه بوسیله آمار استنباطی کار پردازش اعداد انجام گرفت تا زمینه برقراری روابط بین داده ها و انجام تحلیل های علمی به منظور آزمون فرضیه ها فراهم شود. برای اینکار روش­های مختلف آماری در استنتاج ها و تعمیم نتایج نقش بسزایی بر عهده دارند. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده و تفسیر آنها و قبول یا رد فرضیه های مطرح شده، ابتدا وجود یا عدم وجود رابطه بین متغیرهای پژوهش بررسی می شود. در راستای بررسی و تعیین رابطه (روابط) تعادلی بین چند متغیر اقتصادی سری زمانی از روش رگرسیون استفاده می­شود. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، مدل اصلی پژوهش برای  متغیرهای گروه رشد ( ذکر شده در فصل سوم تحقیق) برازش شده و پس از برازش مدل، آزمون معنی دار بودن ضرایب انجام می شود و در پایان نیز پیش فرض های مدل بررسی شده است. خلاصه نتایج مدل شامل مقدارضریب تعیین  ،  تعدیل شده و همچنین انحراف استاندارد بدست آمده برای هر مدل رگرسیونی و برآورد ضرایب مدل و آزمون معنی دار بودن آنها می باشد .
 
محدودیتهای تحقیق
در هر پژوهش عواملی بطور آشکار یا پنهان موجب کاهش اثربخشی تحقیق و کسب نتایج مناسب می گردد. در این تحقیق نیز عوامل و متغیرهایی وجود داشتند که ممکن است نتایج تحقیق را دستخوش تغییراتی نمایند. از جمله این محدودیتها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • برای انجام تحقیق حاضر و انتخاب نمونه ی شرکتهای تجدید ارائه شده، محقق نیاز به اطلاعات شرکتهایی داشت که در طول دوره فعالیت خود فقط یکبار صورتهای مالی شان را تجدید ارائه کرده اند تا بتوان تاثیر واقعی ارائه مجدد را بر رشد شرکتها بررسی کرد. اما از آنجا که در ایران تقریبا اکثر شرکتها صورتهای مالی خود را هر ساله همراه با تجدید ارائه منتشر میکنند، محقق ناچار به انتخاب نمونه از میان شرکتهای موجود است، لذا این موضوع میتواند اثر بخشی نتایج تحقیق را تحت تاثیر قرار دهد.
  • همچنین برای انتخاب و جمع آوری نمونه شرکتهای گروه کنترل (شرکتهای تجدید ارائه نشده) نیاز به اطلاعات شرکتهایی داشتیم که در طول دوره فعالیت خود، اصلا صورتهای مالی تجدید ارائه شده نداشته باشند و از آنجایی که در ایران تقریبا انتخاب شرکتهایی با این ویژگی غیر ممکن است، به ناچار شرکتهایی را که در یک دوره مالی تجدید ارئه نداشته اند را انتخاب نمودیم، لذا این موضوع هم می تواند بر اثربخشی نتایج تحقیق تاثیر منفی داشته باشد.

 
تعاریف عملیاتی
ارائه مجدد صورتهای مالی : اصلاح صورتهای مالی که در گذشته منتشر شده اند بدلیل وجود اشتباه در صورتهای مالی دوره یا دوره های مالی قبل، تغییر رویه در دوره جاری نسبت به دوره یا دوره های مالی قبل و یا وقوع تقلب.
تامین مالی داخلی :  منابعی که از داخل شرکت عرضه می شوند را منابع داخلی می گویند. وجوه و منابع داخلی دارای دو ویژگی هستند. اول این وجوه از طریق عملیات واحد تجاری ایجاد می شوند. دوم اینگونه وجوه به آسانی در دسترس شرکت قرار می گیرند.(شباهنگ،۱۳۸۵)
 
تامین مالی خارجی : منابع خارجی آن دسته از منابعی هستند که شرکت ها در صورت عدم کفاف منابع داخلی برای تامین مالی نیازهای شرکت ، بوسیله ایجاد یا تحمل بدهی ها و یا انتشار سهام جدید اقدام به جذب سرمایه می نمایند.(شباهنگ،۱۳۸۵)
 
ساختار کلی تحقیق
خلاصه ای از ساختار فصل های مختلف پایان نامه به شرح زیر است:
 
فصل اول : طرح و کلیات تحقیق
در این فصل به مقدمه ای در رابطه با موضوع تحقیق، بیان مساله تحقیق، اهمیت وضرورت تحقیق، اهداف تحقیق و فرضیات آن بطور خلاصه اشاره شده و در پایان تعاریف عملیاتی واژگان و اصطلاحات تحقیق ارائه شده است.
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
در این فصل مبانی نظری تحقیق از جمله گزارشگری مالی ، صورتهای مالی و اهداف آن و  تجدید ارائه صورتهای مالی تشریح و تبیین گردید و در ادامه پیشینه تحقیق در داخل و خارج کشور مورد بررسی قرار گرفته است.
 
فصل سوم : روش تحقیق
در این فصل روش اجرای تحقیق تشریح می گردد. ابتدا روش و نوع تحقیق تبیین گردیده، در ادامه پس از بیان فرضیه های تحقیق، الگوهای پژوهش و متغیرها معرفی می گردد. سپس قلمرو مکانی و زمانی تحقیق، جامعه و نمونه آماری تشریح می گردد. در پایان نیز روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده ها و فرضیه ها ارائه شده است.
 
 
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری یافته های تحقیق
تعداد صفحه : ۱۹۹
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***