دانلود پایان نامه حسابداری : بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

عنوان :  مطالعه تاثیر کیفیت حسابرسی بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی

دانشگاه علوم اقتصادی

دانشکده علوم مالی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته­ حسابداری

مطالعه تاثیر کیفیت حسابرسی (تخصص، دوره تصدی گری، اندازه حسابرسی)

بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی

استاد راهنما:

دکتر حسن فرج زاده دهکردی

استاد مشاور:

دکتر نظام الدین رحیمیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده
هدف از پژوهش مطالعه این موضوع می باشد که آیا کیفیت حسابرسی در دوره جاری، تاثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره آتی دارد؟. بدین مقصود ارتباط بین عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی در دوره جاری و احتمال تجدید ارائه ارقام مقایسه ای صورت‏های مالی در دوره‏های آتی در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه گردید. به مقصود آزمون فرضیات پژوهش پس از جمع آوری و غربال اولیه داده ها، .با بهره گیری از نمونه ای متشکل از شرکت هایی که در صنایع مختلف مشغول فعالیت هستند، بالغ بر ۱۰۵ شرکت- سال در دوره زمانی نه ساله (۱۳۸۰- ۱۳۸۸) مطالعه گردید. به مقصود محاسبه و طبقه بندی متغیر های پژوهش از نرم افزار Excel بهره گیری شده می باشد سپس با بهره گیری از تحلیل رگرسیون لجستیک چندگانه موجود در نرم افزار SPSS به آزمون فرضیات پژوهش پرداخته ایم.برای مطالعه کیفیت حسابرسی از سه معیار دوره تصدی گری حسابرس،تخصص حسابرس در صنعت و اندازه موسسه حسابرسی بهره گیری شده می باشد.به گونه کلی نتایج پژوهش حاکی از آن می باشد که افزایش کیفیت حسابرسی در دوره جاری، احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره‏های آتی را کاهش می‏دهد.همچنین نتایج نشان می دهد از میان معیارهای کیفیت حسابرسی تنها میان دوره تصدی حسابرس و احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری هست.
واژه های کلیدی: کیفیت حسابرسی، دوره تصدی‏گری حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت، اندازه حسابرس، رگرسیون لجستیک چند گانه.
فهرست مطالب:
   عنوان          صفحه      
 فصل اول کلیات پژوهش.. Error! Bookmark not defined.
۱-۱-مقدمه. ۲
۱-۲-تشریح و  اظهار موضوع. ۳
۱-۳-ضرورت و اهمیت پژوهش.. Error! Bookmark not defined.
۱-۴- اهداف پژوهش.. Error! Bookmark not defined.
۱-۵- سئوالات و فرضیه های پژوهش.. Error! Bookmark not defined.
۱-۵-۱-سئوالات پژوهش.. Error! Bookmark not defined.
۱-۵-۲- فرضیه های پژوهش.. Error! Bookmark not defined.
۱-۶- جامعه و نمونه آماری پژوهش…. ۶
۱-۷- قلمرو پژوهش.. Error! Bookmark not defined.
۱-۷-۱- قلمرو زمانی: Error! Bookmark not defined.
۱-۷-۲- قلمرو مکانی: Error! Bookmark not defined.
۱-۸- تعاریف مفاهیم و واژگان عملیاتی: ۷
۱-۹- ساختار پژوهش.. Error! Bookmark not defined.
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش…. Error! Bookmark not defined.
۲-۱-مقدمه. Error! Bookmark not defined.
۲-۲- بخش اول: مبانی نظری.. ۱۱
۲-۲-۱- نیاز به حسابـرسی.. ۱۱
۲-۲-۲-فرضیه ی نماینـدگی.. Error! Bookmark not defined.
۲-۲-۳-فرضیه ی علامت دهی.. Error! Bookmark not defined.
۲-۲-۴-فرضیه اعتباربخشی.. Error! Bookmark not defined.
۲-۲-۵-کیفیت حسابرسی.. Error! Bookmark not defined.
۲-۲-۶-چارچوب کیفیت حسابرسی.. ۱۴
۲-۲-۷-موضوعات نظری و شواهد تجربی در باب کیفیت حسابرسی.. ۱۷
۲-۲-۸-تقاضا برای کیفیت حسابرسی.. ۱۹
 ۲-۲-۹-عرضه کیفیت حسابرسی.. ۲۰
۲-۲-۱۰محصولات کیفیت حسابرسی.. ۲۱
 ۲ -۲-۱۱- دیدگاه های مرتبط با الزامی کردن تعویض ادواری حسابرس…………….. ۲۷
۲-۲-۱۱-۱-دیدگاه موافقان الزامی کردن تعویض ادواری حسابرس…. ۲۷
۲-۲-۱۱-۲-دیدگاه مخالفان الزامی کردن تعویض ادواری حسابرس…. ۲۹
۲-۲-۱۲-تجدید ارائه صورت های مالی.. ۳۲
۲-۲-۱۲-۱- تاریخچه تجدید ارائه صورت های مالی.. ۳۳
۲-۲-۱۲-۲- تعدیلات سنواتی.. ۳۴
۲-۲-۱۲-۲-۱تغییر در رویه حسابداری.. ۳۵
۲-۲-۱۲-۲-۲-اصلاح اشتباه ۳۵
۲-۲-۱۳-عوامل ایجاب کننده تجدید ارائه. ۳۶
۲-۲-۱۴-اهداف مدیریت از گزارشگری نادرست… ۳۶
۲-۲-۱۵-عوامل پیش بینی کننده تجدید ارائه صورت های مالی.. ۳۹
۲-۲-۱۶-پیامدهای تجدید ارائه سود. ۴۱
۲-۳- بخش دوم: پیشینه پژوهش ها ۴۴
۲-۳-۱- پژوهش های خارجی.. ۴۴
۲-۳-۲- پژوهش های داخلی.. ۵۱
۲-۴- تبیین فرضیه های پژوهش…. ۵۴
۲-۵- اختصار فصل.. ۵۹
فصل سوم روش پژوهش.. ۶۰
۳-۱-مقدمه. ۶۱
۳-۲-جامعه و نمونه آماری پژوهش…. ۶۱
۳-۳-قلمرو پژوهش.. ۶۱
۳-۳-۱- قلمرو مکانی.. ۶۱
۳-۳-۲- قلمرو زمانی.. ۶۲
۳-۴- ابزار گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها ۶۲
۳-۵- روش شناسی پژوهش…. ۶۲
۳-۶- روش آزمون فرضیه ها ۶۳
۳-۶-۱آزمون فرضیه اصلی: ۶۳
۳-۶-۲-آزمون فرضیه فرعی اول.. ۶۸
۳-۶-۳-آزمون فرضیه فرعی دوم. ۶۸
۳-۶-۴-آزمون فرضیه فرعی سوم. ۶۹
۳-۷- فرضیات مدل رگرسیون خطی کلاسیک… ۶۹
۳-۸-اختصار فصل.. ۷۰
فصل چهارم تجزیه و تحلیل نتایج آماری پژوهش.. ۷۱
۴-۱ مقدمه. ۷۲
۴-۲ آمار توصیفی.. ۷۲
۴-۳ تحلیل ماهیت متغیرها و ویژگی های متغیرهای پژوهش.. ۷۳
۴-۴ واکاوی کای دو : ۷۴
۴-۵آزمون فرضیه های پژوهش.. ۷۶
۴-۵-۱ آزمون فرضیه اصلی.. ۷۶
۴-۵-۲ آزمون فرضیه فرعی اول.. ۷۷
۴-۵-۳ آزمون فرضیه فرعی دوم. ۷۸
۴-۵-۴ آزمون فرضیه فرعی سوم. ۷۹
فصل پنجم تحلیل نتایج پژوهش و ارائه پیشنهادات… ۸۸
۵-۱ مقدمه. ۸۹
۵-۲ اختصار پژوهش.. ۸۹
۵-۳- پیشنهادات کاربردی.. ۹۱
۵-۴-پیشنهادها برای تحقیقات آتی.. ۹۱
منابع و مآخذ: ۹۳
مقدمه
کلیه شرکت‏هایی که در سال های اخیر در کشور امریکا ورشکست شده‏اند، پیش از آن اقدام به تجدید ارائه صورت های مالی خود نموده‏اند. در اغلب موردها،ارائه مجدد صورت‏های مالی بیانگر وجود معضلات در سیستم کنترل داخلی و نظام راهبردی شرکت می باشد (ژیا ۲۰۰۶)[۱]. تجدید ارائه باعث ایجاد حس عدم اطمینان پیرامون اعتبار مدیریت و سیستم ‏گزارش دهی شرکت‏ها به خصوص در زمانی می‏گردد که تجدید ارائه نشان دهنده سوء‏دار بودن گزارشگری مالی در دوره‏های قبلی می باشد. اگر مدیریت کوشش در گمراه کردن سهامداران داشته باشد،اعتماد آنها به اطلاعات ارائه شده از سوی مدیریت کاهش می‏یابدو متعاقبا دیدگاه سرمایه گذاران تا حد زیادی نسبت به شرکت تغییر می‏کند. در حقیقت،صورتهای مالی تجدید ارائه شده به صورت شفاف و صریح،پیام و علامتی پیرامون قابل اتکا نبودن صورت‏های مالی دوره های گذشته و کیفیت پایین آن ها ارائه می نماید(ژیا ۲۰۰۶).
از سوی دیگر اصلی‏ترین دلیل انجام حسابرسی مستقل ایجاد اطمینان از قابلیت اتکای صورت‏های مالی برای بهره گیری‏کنندگان می باشد. حسابرس از طریق جمع‏آوری و ارزیابی شواهد حسابرسی و در نهایت ازطریق گزارش حسابرسی، این اطمینان خاطر را مستند کرده و آن را در اختیار سرمایه‏گذاران قرار می‏دهند. حسابرسان از طریق مقایسه چگونگی ارائه اطلاعات مالی بااصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری، اندازه قابلیت اتکای صورت‏های مالی را مشخص می نمایند(حساس یگانه ۱۳۸۵).
پژوهش پیش‏رو این موضوع را مطالعه می‏کند که آیاافزایش کیفیت حسابرسی در دوره جاری، احتمال تحریف با اهمیت در اقلام مندرج در صورت‏های مالی دوره جاری و متعاقب آن تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره آتی را کاهش می‏دهد؟ افزایش کیفیت حسابرسی به معنای افزایش کوشش حسابرس برای کشف اشتباهات و تحریف‏های احتمالی با اهمیت موجود در صورت‏های مالی می باشد. افزایش کوشش‏ها از سوی حسابرس، می‏تواند منجر به کاهش احتمال عدم کشف اشتباهات و تحریف‏های با اهمیت گردد (شیبانو ۱۹۹۰، ماتسومورا و تاکر۱۹۹۲، دای۱۹۹۳، هیلجیست ۱۹۹۹)[۲]. به این ترتیب انتظار می‏رود افزایش کیفیت حسابرسی به معنی ارتباط منفی بین کیفیت حسابرسی در سال جاری و تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره آتی باشد. با وجوداهمیت این موضوع برای دانش حسابرسی، مطالعات تجربی اندکی به صراحت این پیش‏بینی تئوریک راآزمون کرده‏اند.
این فصل به تشریح موضوع پژوهش، اهداف و ضرورت انجام آن، پرسش ها و فرضیه ها ، مختصری از روش شناسی، جامعه آماری، روش نمونه گیری و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات می پردازد. در ادامه، قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی پژوهش، تعاریف پاره ای از واژه های بهره گیری شده در پژوهش و در پایان ساختار پژوهش ارائه می گردد.
۱-۲-تشریح و  اظهار موضوع  
بر اساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی، هدف صورت‏های مالی (حسابداری) عبارت از ارائـه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درمورد وضعیت مالی ، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری می باشد که برای طیفی گسترده از بهره گیری کنندگان صورت‏های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. در واقع، هدف اصلی حسابداری، فراهم آوردن اطلاعاتی می باشد که آثار مالی معاملات، عملیات و رویدادهای موثر بر وضعیت مالی و نتایج عملیات واحد تجاری را اظهار کند و از این طریق سرمایه‏گذاران، اعتباردهندگان و سایر بهره گیری‏کنندگان را در قضاوت و تصمیم‏گیری‏های اقتصادی یاری دهد (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری مالی، ۱۳۸۶).
سیستم حسابداری به واسطه گزارش فعالیت‏های مالی واحد تجاری از این قابلیت برخوردار می باشد تا اطلاعاتی را در مورد آن چیز که که دیگران از آن آگاه نیستند، به آنان منتقل کند. برای مفید واقع شدن اطلاعات مالی در تصمیم گیری بهره گیری کنندگان ، هدف های حسابداری و گزارشگری مالی ایجاب می‏کند که اطلاعات مربوط به گونه‏ای مناسب و کامل گزارش گردد. اطلاعات مالی فراهم شده توسط سیستم حسابداری تنها هنگامی می‏تواند در فرایند تصمیم گیری های اقتصادی بهره گیری کنندگان مفید واقع شده و مورد بهره گیری قرار گیرد که از حداقل استانداردهایی برخوردار باشد ( اعتمادی و فرج زاده دهکردی ۱۳۹۱). شرکت­هایی که صورت­های مالی حسابرسی شده ارائه کنند دارای محتوای اطلاعاتی و سود با کیفیت بیشتری هستند. اقلام تعهدی وابسته به قضاوت­های مدیران می باشد و حسابرسی شرکت­هایی که اقلام تعهدی بیشتری دارند، نیز دشوارتر می باشد. حسابرسی با کیفیت بالاتر، با احتمال بیشتری عملکرد­های حسابداری مورد تردید را کشف می­کند. زیرا موسسه های حسابرسی باکیفیت دارای تخصص، منابع و انگیزه­های بیشتری برای کشف اشتباه و تقلب هستند.
 کیفیت حسابرسی همواره بعنوان معیاری برای انجام صحیح فعالیت حسابرسی، مورد توجه حرفه حسابرسی بوده می باشد. در واقع افزایش کیفیت حسابرسی به معنای افزایش کوشش حسابرس برای کشف اشتباهات و تحریف‏های احتمالی با اهمیت موجود در صورت‏های مالی می باشد. اگر در دور‏ه‏ مالی تجدید ارائه صورت گیرد در حالیکه این امکان وجود داشته که تحریف‏های منجر به تجدید ارائه در دوره های قبل توسط حسابرس کشف و گزارش گردد، مشخص می باشد که کیفیت گزارش حسابرسی پایین بوده می باشد.
تعریفی که دی آنجلو (۱۹۸۱) از کیفیت حسابرسی اظهار می کند شامل دو ویژگی می باشد : (۱) توانایی فنی برای شناسایی تحریفات صورت‏های مالی و (۲) استقلال کافی برای اصلاح تحریفات صورت‏های مالی. به این ترتیب، ارزیابی کیفیت حسابرسی از طریق ارزیابی ورودی های پروسه حسابرسی شامل: کیفیت حسابرس و کیفیت اجرای حسابرسی و نیز خروجی های آن یعنی کیفیت گزارشگری حسابرسی صورت می‏گیرد. ورودی های پروسه حسابرسی (شامل کیفیت حسابرس و اجرای حسابرسی) غیر قابل نظاره هستند که این موضوع معضلات بسیاری را جهت ارزیابی کیفیت حسابرسی برای محققان ایجاد نموده می باشد. از طرفی گزارش حسابرس که هم قابل نظاره می باشد و هم جزء معیارهای مبتنی بر خروجی می باشد به عنوان ابزاری که به گونه مستقیم کیفیت حسابرسی را اندازه گیری می کند، مورد بهره گیری قرار می گیرد. دو نمونه از معیارهای مستقیم مبتنی بر خروجی کیفیت حسابرسی، کشف تحریفات مالیاتی و احتمال انتشار گزارش تداوم فعالیت از سوی حسابرس قبل از ورشکستگی شرکت، می باشند. موانع اصلی برای بهره گیری از معیارهای مستقیم مبتنی بر خروجی کیفیت حسابرسی، تنوع کم این معیارها،ماهیت انحصاری داده ها،نرخ پایین وقوع،وقابلیت تعمیم محدود بوده می باشد. این محدودیت ذاتی نیاز به معیارهای غیرمستقیم کیفیت حسابرسی را به وجودمی آورد. در این پژوهش از معیارهایی مانند دوره تصدی‏گری حسابرس، اندازه حسابرسی و تخصص حسابرس در صنعت به عنوان معیارهای غیر مستقیم کیفیت حسابرسی معرفی شده‏اند. به دلیل غیر مستقیم بودن این معیارها، هیچ یک به تنهایی نمی‏تواند منعکس کننده کیفیت حسابرسی باشد. به همین دلیل در این پژوهش از هر سه معیار دوره تصدی‏گری حسابرس، اندازه حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت به عنوان نماینده کیفیت حسابرسی بهره گیری می‏گردد (وودلند و رینولد۲۰۰۳).
۱-۳-ضرورت و اهمیت پژوهش
حسابرسی اغلب جزء لاینفک انتقال اطلاعات حسابداری به شمار می آید و در نتیجه بازتاب با اهمیتی در شناسایی و اندازه گیری این اطلاعات دارد. گسترش روز افزون جوامع و پیچیدگی مسائل خاص آنها، افزایش نیاز به اطلاعات اقتصادی مربوط و در نتیجه افزایش تقاضا برای وجود سیستمها و فرایندهایی که فراهم کننده چنین اطلاعاتی هستند را ایجاد کرده می باشد. همین عوامل موجب افزایش و گسترش نیاز به حسابرسی به عنوان قسمتی از کل فرایند انتقال اطلاعات شده می باشد. حسابرسی با تاکید بر اثربخشی عملیات موجب صرفه جویی در هزینه می گردد و زیان های ناشی از اشتباهات را کاهش می دهد (مجتهد زاده۱۳۷۶). تأثیر حسابرسی درکاهش تحریفات نه تنهابرای پژوهش های حسابرسی اساسی می باشد،بلکه دارای پیامدهای عملی عمیقی می باشد.کمیسیون بورس واوراق بهادار به تجدید ارائه به عنوان “قابل رویت ترین شاخص حسابداری نادرست” توجه می کند. بارسوایی های حسابداری دراواخردهه ۱۹۹۰ واوایل سال ۲۰۰۰،قانونگذارها، کیفیت حسابرسی را زیر سوال بردند (شرودر، ۲۰۰۱)[۳].درایران پژوهش های بسیاری در زمینه کیفیت حسابرسی صورت گرفته می باشد مانند این پژوهش ها می توان به تاثیر کیفیت حسابرسی بر قابلیت پیش بینی کنندگی سود (هشی و احمدی۱۳۸۸) و یا تاثیر گزارش حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی (اعتمادی و موسوی شیری۱۳۷۸) و یا تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود(سجادی۱۳۸۹) تصریح نمود، اما تاکنون هیچ کدام تاثیر کیفیت حسابرسی را بر احتمال تجدید ارائه ها مطالعه نکرده اند. با وجود این که پیامدهای سیاسی این موضوع با اهمیت می باشد، در خصوص این موضوع که افزایش کیفیت حسابرسی، احتمال تحریف با اهمیت و متعاقب آن احتمال تجدید ارائه ها را کاهش می دهد شواهد تجربی اندکی هست.
۱-۴- اهداف پژوهش
هدف کلی :
مطالعه عوامل موثر کیفیت حسابرسی در دوره جاری، بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره‏های آتی
اهداف فرعی:

  • مطالعه تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی
  • مطالعه تاثیر دوره تصدی گری حسابرس بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی
  • مطالعه تاثیر تخصص حسابرس در صنعت بر احتمال تجدید ارائه صورت های مالی

۱-۵- سئوالات و فرضیه های پژوهش
۱-۵-۱-سئوالات پژوهش
سوال اصلی:

  1. کیفیت حسابرسی در دوره جاری چه تاثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره‏های آتی دارد؟

سوالات فرعی:

  1. اندازه موسسه حسابرسی در دوره جاری چه تاثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره‏های آتی دارد؟
  2. دوره تصدی گری حسابرس در دوره جاری چه تاثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره‏های آتی دارد؟
  3. تخصص حسابرس در دوره جاری چه تاثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره‏های آتی دارد؟

تعداد صفحه :۱۱۴
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***