دانلود پایان نامه : تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم تربیتی

گرایش : “تحول”

عنوان : تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو

 

                                           دانشگاه آزاد اسلامی

                                           واحد تهران مرکز

 

                        پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

                                              گرایش”تحول”

                                                 عنوان: 

           تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو

 

                                   استاد راهنما: دکتر پروانه گلرد

                                  استاد مشاور: دکتر ماندان مومنی

                                                        پاییز۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) :
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو می باشد. برای این منظور بعد از مرور ادبیات تحقیق۷ فرضیه شامل یک فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی تدوین گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش از پرسش نامه ای که میان جامعه آماری توزیع شده استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان بخش تولید شرکت ایران خودرو اعم از زن و مرد با هر ترکیب سنی شامل۳۱۰ نفر تشکیل می دهند که نمونه ای ۱۷۳ نفر متناسب با جامعه آماری پژوهش با بهره گرفتن از فرمول کوکران به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است. در این پژوهش از تکنیک های آمار توصیفی برای بررسی و تجزیه و تحلیل متغییرهای جمعیت شناختی و از آزمون های همبستگی اسپیرمن و نیز تحلیل رگرسیون چندگانه برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که میزان همبستگی بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی۷۹۷/۰ و در سطح بالایی قرار دارد. تمام مولفه های مدیریت دانش شامل خلق دانش با ضریب همبستگی(۶۹۸/.)، نگهداری دانش با ضریب همبستگی(۶۷۹/.)، انتقال دانش با ضریب همبستگی(۷۴۸/.) و کاربرد دانش با ضریب همبستگی(۷۴۳/.) بر کارآفرینی سازمانی تاثیر مثبت دارند. همچنین ضریب تعیین بیانگر این است مدیریت دانش به عنوان متغییر مستقل۶/۶۲ درصد از تغییرات متغییر وابسته کارآفرینی سازمانی را تبیین کنند. و میزان بتای بدست آمده در رگرسیون برای متغییر انتقال دانش ۳۲۵/۰و برای بکارگیری دانش۵۶۰/۰ که در سطح زیر۰۵/۰ معنی دار می باشد. در آخر با بهره گرفتن از آزمون ناپارامتریک دوجمله ای مشخص شد که وضعیت مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی و تمام ابعاد آن در شرکت ایران خودرو نا مطلوب می باشد.
کلید واژه ها: مدیریت دانش، کارآفرینی سازمانی
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش
 عنوان                                                                                                صفحه

 • مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ۲
 • بیان مساله تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………… ۴
 • اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. ۵
 • هدفهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷
 • چارچوب نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………. ۷
 • مدل تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲
 • سوالات یا فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… ۱۳
 • روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳
  • جامعه آماری و حجم آن ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳
  • برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………… ۱۳
 • روش گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………… ۱۴
 • متغییرها و واژه های کلیدی …………………………………………………………………………………………………………… ۱۴

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
بخش اول:
مدیریت دانش
۲-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸
۲-۱-۱- تاریخچه مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰
۲-۱-۲- دانش: تعاریف و دسته بندی ها…………………………………………………………………………………………………………. ۲۲
۲-۲-۲-۱- تعریف دانش………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۳
۲-۲-۲-۲- دسته بندی دانش…………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۳
۲-۱-۳- انواع دانش……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۵
۲-۱-۳-۱- تقسیم بندی ارسطو…………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵
۲-۱-۳-۲- دانش ضمنی و دانش صریح………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵
 
  عنوان                                                                                                                            صفحه
۲-۱-۳-۳- دانش شخصی و دانش سازمانی…………………………………………………………………………………………………….. ۲۶
۲-۱-۳-۴- انواع دانش بر مبنای کارکرد………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷
۲-۱-۳-۵- تقسیم بندی مک لوپ………………………………………………………………………………………………………………….  ۲۸
۲-۱-۳-۶- دانش رسمی و دانش سازمانی………………………………………………………………………………………………………. ۲۹
۲-۱-۴- تعریف مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………………………..  ۳۰
۲-۱-۴-۱- دلایل اهمیت به کارگیری مدیریت دانش………………………………………………………………………………………… ۳۳
۲-۱-۴-۲- عوامل اصلی موفقیت مدیریت دانش از دیدگاه محققین…………………………………………………………………….. ۳۶
۲-۵-۱- استراتژی های مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………………. ۳۷
۲-۱-۶- چرخه مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸
۲-۱-۶-۱- چرخه مدیریت دانش مک الوری…………………………………………………………………………………………………… ۳۹
۲-۱-۶-۲- چرخه مدیریت دانش بیوکویتز و ویلیامز…………………………………………………………………………………………. ۴۰
۲-۱-۶-۳- چرخه مدیریت دانش یکپارچه داکلر………………………………………………………………………………………………. ۴۱
۲-۱-۷- راهبردهای مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………………………  ۴۲
۲-۱-۷-۱- راهبردهای ساختاری……………………………………………………………………………………………………………………. ۴۲
۲-۱-۷-۲- راهبردهای فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………………… ۴۳
۲-۱-۷-۳- راهبردهای فناوری………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۵
۲-۱-۸- مدل های مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶
۲-۱-۸-۱- مدل عمومی دانش………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۶
۲-۱-۸-۲- مدل سوناسی و سوری………………………………………………………………………………………………………………… ۴۷
۲-۱-۸-۳- مدل بک من………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۸
۲-۱-۸-۴- مدل پایه های ساختمان دانش………………………………………………………………………………………………………  ۴۸
۲-۱-۸-۵- مدل مک الروی…………………………………………………………………………………………………………………………  ۵۱
۲-۱-۸-۶- مدل پیتر گوشتاک……………………………………………………………………………………………………………………..  ۵۲
۲-۱-۸-۷- مدل استیو هالس……………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۳
  عنوان                                                                                                                            صفحه
۲-۱-۸-۸- مدل شش بعدی مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………… ۵۵
۲-۱-۸-۹- مدل کلی سختار نظام های مدیریت دانش…………………………………………………………………………………….. ۵۶
۲-۱-۸-۱۰- مدل کافرا……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷
۲-۱-۸-۱۱- مدل نوناکا و تاکه اوچی……………………………………………………………………………………………………………… ۵۸
۲-۱-۸-۱۲- مدل هیستینگ…………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۱
۲-۱-۸-۱۳- مدل مدیریت دانش میلتون…………………………………………………………………………………………………………. ۶۱
۲-۱-۸-۱۴- الگوی بوکویتز و ویلیامز……………………………………………………………………………………………………………. ۶۴
۲-۱-۸-۱۵- مدل بویست…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵
۲-۱-۸-۱۶- مدل مدیریت دانش بنیادی در سازمان…………………………………………………………………………………………. ۶۶
۲-۱-۸-۱۷- مدل ادل و گریسون………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸
۲-۱-۸-۱۸- مدل هفت سی ………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۱
بخش دوم:
کارآفرینی سازمانی
۲-۲- کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۲
۲-۲-۱- مفهوم و تعاریف کارآفرینی……………………………………………………………………………………………………………….. ۷۲
۲-۲-۲- تاریخچه کارآفرینی………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۴
۲-۲-۳- تعریف کارآفرین……………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۵
۲-۲-۳-۱- صفات و ویژگی های کارآفرینان……………………………………………………………………………………………………. ۷۶
۲-۲-۴- انواع کارآفرینی………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۹
۲-۲-۴-۱- کارآفرینی فردی………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۰
۲-۲-۴-۲- کارآفرینی درون سازمانی………………………………………………………………………………………………………………. ۸۰
۲-۲-۴-۳- کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۰
۲-۲-۴-۴- کارآفرینی شرکتی…………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۱
 
  عنوان                                                                                                                            صفحه
۲-۲-۴-۵- کارآفرینی اداری…………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۲
۲-۲-۴-۶- کارآفرینی از راه دور…………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۲
۲-۲-۴-۷- کارآفرینی فرصت گرایانه……………………………………………………………………………………………………………… ۸۲
۲-۲-۴-۸- کارآفرینی اطلاعاتی……………………………………………………………………………………………………………………… ۸۳
۲-۲-۴-۹- کارآفرینی دولتی………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۳
۲-۲-۴-۱۰- کارآفرینی اکتسابی…………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۳
۲-۲-۵- تعریف کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………………………………………………………… ۸۳
۲-۲-۵-۱- ویژگی های کارآفرینان سازمانی…………………………………………………………………………………………………….. ۸۶
۲-۲-۵-۲- عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………………………………………….. ۸۸
۲-۲-۵-۲-۱- عوامل زمینه ای موثر بر کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………  ۸۹
۲-۲-۵-۲-۲- عوامل ساختاری موثر بر رفتار کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………………… ۸۹
۲-۲-۵-۳- ویژگی های سازمان های کارآفرین…………………………………………………………………………………………………. ۹۱
۲-۲-۵-۳-۱- ابعاد ساختاری…………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۱
۲-۲-۵-۳-۲- ابعاد محتوایی………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۴
۲-۲-۵-۴-  موانع و محدودیت های کارآفرینی در سازمان………………………………………………………………………………… ۹۵
۲-۲-۶- الگوهای کارآفرینی در سازمان………………………………………………………………………………………………………….. ۹۶
۲-۲-۶-۱- الگوی کارآفرینی سازمانی کورنوال و پرلمن……………………………………………………………………………………. ۹۶
۲-۲-۶-۲- مدل ترغیب کارافرینی کوراتکو و هاجتس………………………………………………………………………………………. ۹۷
۲-۲-۶-۳- مدل کارآفرینی سازمانی فرای………………………………………………………………………………………………………… ۹۹
۲-۲-۶-۴- مدل۴E……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
۲-۲-۶-۵- مدل کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ…………………………………………………………………………………….. ۱۰۱
۲-۲-۶-۶- مدل کارآفرینی سازمانی کوراتکو و همکارانش………………………………………………………………………………… ۱۰۷
۲-۲-۶-۷- مدل کارآفرینی اکهس و نک………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۹
۲-۲-۶-۸- مدل کارآفرینی سازمانی تامپسون…………………………………………………………………………………………………. ۱۱۰
  عنوان                                                                                                                              صفحه
بخش سوم:
۲-۳- ارتباط مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………………………………………. ۱۱۲
بخش چهارم:
۲-۴- پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور …………………………………………………………………………… ۱۱۳
۲-۴-۱- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ……………………………………………………………………………………………. ۱۱۳
۲-۴-۲- تحقیقات انجام شده در داخل کشور ……………………………………………………………………………………………….. ۱۱۶
بخش پنجم:
۲-۵- معرفی قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۹
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۶
۳-۱- نوع و روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۶
۳-۲- جامعه آماری مورد بررسی……………………………………………………………………………………………………..  ۱۲۷
۳-۲-۱- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۷
۳-۲-۲- نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۷
۳-۲-۳- واحد تحلیل……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۸
۳-۳- شیوه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۸
۳-۴- روش و ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………….. ۱۲۸
-۴-۱- ساختار پرسش نامه مدیریت دانش……………………………………………………………………………………….. ۱۲۹
۳-۴-۲- ساختار پرسش نامه کارافرینی سازمانی………………………………………………………………………………… ۱۳۰
۳-۵- روایی و پایایی پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۱
۳-۵-۱- روایی پرسش نامه……………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۱
۳-۵-۲- پایایی پرسش نامه……………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۱
 
  عنوان                                                                                                                  صفحه
۳-۶- روش های جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………… ۱۳۲
۳-۷- روش های آماری………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۳
فصل۴: یافته های تحقیق
۴-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۵
۴-۲-  تحلیل های آمار توصیفی اطلاعات جمعیت شناختی…………………………………………………………………. ۱۳۵
۴-۲-۱- جنسیت …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۵
۴-۲-۲- سن ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۶
۴-۲-۳- وضعیت تاهل ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۸
۴-۲-۴- مدرک تحصیلی ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۸
۴-۲-۵- رشته تحصیلی ……………………………………………………………………………………………………………………۱۳۹
۴-۲-۶- سابقه خدمت …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۱
۴-۳- شاخص های توصیفی متغییرهای پژوهش…………………………………………………………………………………. ۱۴۲
۴-۳-۱- مدیریت دانش و مولفه های آن …………………………………………………………………………………………… ۱۴۲
۴-۳-۲- کارآفرینی سازمانی و مولفه های آن …………………………………………………………………………………….. ۱۴۳
۴-۴- آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها …………………………………………………………………………………………….. ۱۴۴
۴-۴-۱- بررسی فرض نرمال بودن داده ها با بهره گرفتن از آزمون کولموگروف اسمیرنوف …………………………… ۱۴۴
۴-۴-۲- تحلیل رگرسیون ابعاد مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی …………………………………………………….. ۱۵۱
فصل۵: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۳
۵-۲- نتایج پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۳
۵-۲-۱- بحث در رابطه با نتایج به دست آمده از پیشینه پژوهش…………………………………………………………… ۱۵۳
۵-۲-۲- بحث در رابطه با نتایج بدست آمده از تحلیل توصیفی…………………………………………………………….. ۱۵۴
 
   عنوان                                                                                                                صفحه
۵-۲-۳- بحث در رابطه با نتایج به دست آمده از فرضیه های پژوهش……………………………………………………. ۱۵۵
۵-۲-۳-۱- نتایج استنباطی پژوهش…………………………………………………………………………………………………… ۱۵۵
۵-۳- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۷
۵-۳-۱- پیشنهادات کاربردی ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۷
۵-۳-۲- پیشنهادها برای فرضیات فرعی پژوهش………………………………………………………………………………… ۱۴۸
۵-۳-۳- پیشنهادات پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۰
۵-۴- محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۱
منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………..
پیوست۱: پرسش نامه…………………………………………………………………………………………………………………..
فهرست شکل ها
  عنوان                                                                                                                 صفحه
شکل(۱-۱) مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲
شکل(۲-۱) انواع دانش………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸
شکل(۲-۲) فرایندهای اصلی در چرخه مدیریت دانش………………………………………………………………………….. ۳۹
شکل(۲-۳) چرخه مدیریت دانش بوکویتز و ویلیامز……………………………………………………………………………… ۴۰
شکل(۲-۴) چرخه مدیریت دانش یکپارچه…………………………………………………………………………………………… ۴۱
شکل(۲-۵) مدل عمومی مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………….. ۴۶
شکل(۲-۶) زیرسیستم های مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………… ۴۷
شکل(۲-۷) مدل پایه های ساختمان مدیریت دانش………………………………………………………………………………. ۴۹
شکل(۲-۸) مراحل مدیریت دانش از دیدگاه گوشتاک…………………………………………………………………………… ۵۳
شکل(۲-۹) مدل مبتنی بر فرایندهای دانش…………………………………………………………………………………………… ۵۴
شکل(۲-۱۰) مدل مدیریت دانش فیل پری و الیکاتومی………………………………………………………………………….. ۵۵
شکل(۲-۱۱) مدل ساختاری مدیریت دانش………………………………………………………………………………………….. ۵۷
شکل(۲-۱۲) مدلKAFRA ……………………………………………………………………………………………………………. 58
شکل(۲-۱۳) مدل حلزونی نوناکا و تاکه اوچی……………………………………………………………………………………… ۵۹
شکل(۲-۱۴) مدل مدیریت دانش میلتون……………………………………………………………………………………………… ۶۳
شکل(۲-۱۵) الگوی فرایند مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………. ۶۵
شکل(۲-۱۶) مدل بویست…………………………………………………………………………………………………………………. ۶۶
شکل(۲-۱۷) مدل دانش بنیادی…………………………………………………………………………………………………………… ۶۷
شکل(۲-۱۸) مدل مبتنی بر فرایندها و فراهم کننده های مدیریت…………………………………………………………….. ۶۹
شکل(۲-۱۹) مدل هفت سی……………………………………………………………………………………………………………….. ۷۱
شکل(۲-۲۰) انواع کارآفرینی……………………………………………………………………………………………………………… ۸۱
شکل(۲-۲۱) عوامل موثر بر کارآفرینی………………………………………………………………………………………………… ۹۱
شکل(۲-۲۲) مدل کارآفرینی سازمانی کورنوال و پرلمن…………………………………………………………………………. ۹۷
شکل(۲-۲۳) مدل کوراتکو و هاتجس………………………………………………………………………………………………….. ۹۸
شکل(۲-۲۴) مدل کارآفرینی سازمانی۴Eزاویر مندوزا…………………………………………………………………………… ۱۰۱
شکل(۲-۲۵) کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ……………………………………………………………………………… ۱۰۴
شکل(۲-۲۶) مدل تکاملی کارآفرینی سازمانی کوراتکو و همکارانش………………………………………………………. ۱۰۹
شکل(۲-۲۷) مدل کارافرینی سازمانی اکهس و نک……………………………………………………………………………….. ۱۱۰
شکل(۲-۲۸) مدل کارآفرینی سازمانی تامپسون…………………………………………………………………………………….. ۱۱۱
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                    صفحه
جدول(۲-۱) نخستین تلاش ها در راستای مدیریت دانش……………………………………………………………………… ۲۱
جدول(۲-۲) عوامل اصلی موفقیت مدیریت دانش از دیدگاه محققین………………………………………………………. ۳۶
جدول(۲-۳) استراتژی های مدیریت دانش………………………………………………………………………………………….. ۳۷
جدول(۲-۴) چرخه های مدیریت دانش از دیدگاه صاحب نظران…………………………………………………………… ۴۲
جدول(۲-۵) ابزار استفاده از فرایند دانش……………………………………………………………………………………………… ۵۱
جدول (۳-۱) گویه های مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………………… ۱۲۹
جدول (۳-۲) گویه های کارآفرینی سازمانی ………………………………………………………………………………………. ۱۲۹
جدول (۳-۳) پرسش نامه مدیریت دانش …………………………………………………………………………………………… ۱۳۰
جدول (۳-۴) پرسش نامه کارآفرینی سازمانی ……………………………………………………………………………………… ۱۳۰
جدول(۳-۵) میزان آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسش نامه……………………………………………………………. ۱۳۲
جدول(۴-۱) فراوانی و درصد فراوانی جنسیت افراد شرکت کننده…………………………………………………………… ۱۳۶
جدول(۴-۲) نتایج مربوط به متغییر سن افراد شرکت کننده…………………………………………………………………….. ۱۳۷
جدول(۴-۳) نتایج مربوط به متغییر وضعیت تاهل افراد شرکت کننده………………………………………………………. ۱۳۸
جدول(۴-۴) نتایج مربوط به متغییر مدرک تحصیلی در افراد شرکت کننده……………………………………………….. ۱۳۹
جدول(۴-۵) نتایج مربوط به متغییر رشته تحصیلی در افردا شرکت کننده………………………………………………… ۱۴۰
جدول(۴-۶) نتایج مربوط به متغییر سابقه خدمت در افراد شرکت کننده………………………………………………… ۱۴۱
جدول(۴-۷) شاخص های توصیفی مدیریت دانش و مولفه های آن……………………………………………………… ۱۴۲
جدول(۴-۸) شاخص های توصیفی کارآفرینی سازمانی و مولفه های آن……………………………………………….. ۱۴۳
جدول(۴-۹) نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف………………………………………………………………………………… ۱۴۵
جدول(۴-۱۰) ارتباط بین خلق دانش با کارافرینی سازمانی…………………………………………………………………… ۱۴۶
جدول(۴-۱۱) ارتباط بین ذخیره و نگهداری دانش با کارافرینی سازمانی…………………………………………………. ۱۴۶
 
عنوان                                                                                                                    صفحه
جدول(۴-۱۲) ارتباط بین انتقال دانش با کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………….. ۱۴۷
جدول(۴-۱۳) ارتباط بین بکارگیری دانش با کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………. ۱۴۸
جدول(۴-۱۴) بررسی مطلوبیت  مدیریت دانش و ابعاد آن ……………………………………………………………………۱۴۸
جدول(۴-۱۵) بررسی مطلوبیت کارآفرینی سازمانی و ابعاد آن…………………………………………………………………۱۴۹
جدول(۴-۱۶) جدول نتایج ضریب رگرسیون بین کارآفرینی سازمانی و مولفه های مدیریت دانش……………… ۱۵۱
جدول(۴-۱۷) همبستگی چندگانه بین مدیریت دانش و کارافرینی سازمانی……………………………………………… ۱۵۱
فهرست نمودارها
  عنوان                                                                                                                 صفحه
۴-۱- فراوانی جنسیت پاسخگویان …………………………………………………………………………………………………… ۱۳۶
۴-۲- فراوانی درصد سن افراد پاسخگو……………………………………………………………………………………………… ۱۳۷
۴-۳- فراوانی درصد وضعیت تاهل افراد پاسخگو……………………………………………………………………………….. ۱۳۸
۴-۴-  فراوانی درصد وضعیت آخرین مدرک تحصیلی افراد پاسخگو……………………………………………………. ۱۳۹
۴-۵- فراوانی درصد رشته تحصیلی افراد پاسخگو………………………………………………………………………………. ۱۴۰
۴-۶- فراوانی درصد سابقه خدمت افراد پاسخگو………………………………………………………………………………… ۱۴۱
۴-۷- نمودار میانگین مولفه های مدیریت دانش…………………………………………………………………………………… ۱۴۳
۴-۸- نمودار میانگین مولفه های کارآفرینی سازمانی ……………………………………………………………………………..۱۴۴
-۱مقدمه
عصر ما عصر شتاب و سرعت عصر دگرگونی و تغییر است. موج این تغییرات، زندگی همه ما را نیز خواسته یا ناخواسته تحت تأثیر قرار می دهد. از این رو جامعه ای در جهت سازگاری با تغییرات و رقابت جهانی پیشتاز خواهد شد که از نیروی انسانی ماهر و متخصص، خلاق و خودباور برخوردار باشد. در این روحیه نوین، کشور ما بیش از هر زمان دیگر نیازمند یک نظام آموزشی پویا و مترقی است. رشد سریع جمعیت و افزایش نرخ بیکاری به ویژه در میان فارغ التحصیان مقطع متوسطه و محدودیت ظرفیت دانشگاهها در پذیرفتن دانش آموزان این مقطع چالشهایی است که جامعه ما درگیر آن است. در شرایط کنونی یکی از عواملی که سبب دگرگونی چهره اقتصادی، اجتماعی و صنعتی یک کشور می شود فعالیتهای کارآفرینانه، برخورداری از روحیه کارآفرینی و در نهایت کارآفرینی انسان است. از نظر تیمونز(۱۹۹۰) کارآفرینی، ایجاد یک چیز ارزشمند از هیچ و کارآفرین کسی است که دارای قدرت درک بالا و توانایی یافتن فرصتهاست و می تواند از طریق پرورش اندیشه و ایده خود و تبدیل آن به محصول یا خدمتی جدید، اقدام به ارزش آفرینی از هیچ نماید. ماکس وبر جامعه شناس شهیر آلمانی روحیه کارآفرینی را عاملی مهم در تشریح و تبیین چگونگی شکل گیری تمدن صنعتی و سرمایه داری در مغرب زمین می داند.
در جهان امروز تفکر و نوآوری و کارآفرینی و استفاده از آن در سازمان ها امری اجتناب ناپذیر است. همانطور که تولد و مرگ سازمانها به بینش، بصیرت و توانایی های موسسین بستگی دارد، رشد و بقای آنها به عواملی نظیر توانایی، خلاقیت و نوآوری منابع انسانی آنها وابسته است. اگر برنامه ریزان، تصمیم گیرندگان و کارکنان سازمان کارآفرین باشند، فرصت های اقتصادی را بهتر درک کرده و قادرند از منابع موجود به منظور نوآوری استفاده بیشتری نمایند و در نتیجه سریع رشد کرده و در صحنه رقابت باقی بمانند. در حقیقت کارآفرینی هم می تواند در هنگام آغاز فعالیت اقتصادی یک یا گروهی از افراد اتفاق افتد و هم درون یک سازمان در حال فعالیت رخ دهد. که این نوع کارآفرینی را کارآفرینی سازمانی می گویند. از آنجایی که کارآفرینی سازمانی می تواند به تغییر فناوری و رشد بهره وری منجر شود و توان سازمان برای استفاده از منابع بالقوه خود را افزایش دهد، استفاده از سازوکارهایی که به افزایش آن بیانجامد، از اهمیت بالایی برخوردار است. در عصر کنونی دانش نیز به عنوان منبعی ارزشمند و استراتژیک و همچنین یک دارایی مطرح است و ارائه محصولات و خدمات با کیفیت مناسب، بدون مدیریت و استفاده صحیح از این سرمایه ارزشمند امری دشوار و گاهی ناممکن است. برخی از اندیشمندان معتقدند دانش مبنایی برای نوآوری و موقعیت اقتصادی ایجاد می کند و این امر خود به سبک مزیت رقابتی منجر می شود. باید پذیرفت که عصر تسلط روحیه کارآفرینی فرا رسیده است. در بازارهای پررقابت جهانی سرمایه داری بزرگ کلاسیک به مرور قدرت خود را از دست خواهند داد و صرفا کسانی در عرصه های بین المللی به حیات اقتصادی – اجتماعی ادامه خواهند داد که روحیه کارآفرینی داشته باشند. از این رو در این عرصه نوین رقابتی جامعه ای پیشتاز است که از دانش آموختگانی برخوردار باشند که بتوانند با خلاقیت و پویایی منابع تولید را گردآوری کنند و با کوششهای خلاقانه خود به کسب و کار بپردازند و کارآفرین باشند.(هزار جریبی،۱۳۸۲) یکی از مهمترین متغیرهای که نقش بسزایی در کارآفرینی دارد دانش و اطلاعات است و اینکه چگونه بتوانید دانش را مدیریت کنید و بتوانید به نحو احسن استفاده کنید. امروزه افراد  باید بپذیرند که فلسفه حیاتشان تغییر کرده است و دیگر زنده بودن به معنای رسیدن به وضعیت سوددهی  مداوم نمی باشد و باید به دنبال رقابت و ابزار آن باشند، چرا که امروزه کمتر شرکتی در این عرصه به صورت سنتی و به  دور از قواعد جدید بازی کسب و کار می کند و برای اینکه بتواند پا به پای رقبا باقی بماند یا شاید به سختی و با مهارت بسیار بتواند یک قدم از آنها پیشی گرفت، می بایستی به قواعد بازی کاملا مسلط بود تا شاید روزی بتوان خود یک قاعده جدید انگاشت. بنابراین تسلط بر فناوریها ابزارهای جدید در کسب و کار یک الزام و ضرورتی اجتناب ناپذیر تلقی شود.(باقری،۱۳۸۹)
امروزه قدرت غالب  و ابزار سازمان دیگر منابع مادی و فیزیکی نمی باشد  بلکه سرمایه فکری و قدرت فکری و مدیریت  دانش قدرت غالب و مسلط در عرصه های رقابت جهانی است .(السادات نسبی،۱۳۸۷)
مدیریت دانش از طریق اطلاعات و دانش به برنامه ریزی، هدایت و تصمیم گیری صحیح  کمک           می کند دانش می تواند در تصمیمات مناسب باشد و از این طریق منجر به کسب رقابتی برای افراد گردد و در نهایت میزان کارافرینی را به صورت چشمگیر افزایش دهد.(دیندارلو،۱۳۹۰) مدیریت دانش به عنوان یک فرایند سیستماتیک جهت پیدا کردن، انتخاب، سازماندهی، چکیده سازی و ارائه اطلاعات در  جهت افزایش درک و فهم کارکنان از حوزه خاص مورد علاقه شان می باشد . مدیریت دانش به سازمان در کسب، درک و بینش حاصل از تجربه خود کمک می کند. فعالیت های خاص مدیریت دانش به تمرکز سازمان بر اکتساب، ذخیره سازی و به کار گیری دانش برای مواردی از قبیل حل مسئله، یادگیری پویا، برنامه ریزی استراتژیک و تصمیم گیری کمک می کند  که در نهایت موجب کارآفرینی می شود.(باقری،۱۳۸۹)
دانش و تجربه افراد در کنار هم، موجب توسعه  کارآفرینی می شوند. مدیریت دانش از طریق مدیریت بهتر ایده ها ، افزایش توانمندی و بهره وری کارکنان و رهبری موثر دانش می تواند منجر به کارآفرینی در افراد گردد. مدیریت دانش از طریق تزریق اطلاعات و دانش در سازمانها به کارآفرینی در فرایند تصمیم گیری، برنامه ریزی، هدف گذاری کمک می کند .(طاهری ، ۱۳۸۹)

 • بیان مساله تحقیق

امروزه سازمان ها در کشورمان نگاه جدی به مقوله کارآفرینی ندارند و حمایت کافی از کارآفرینان صورت نمی گیرد. حال آنکه سازمان های امروزی در محیطی پویا، پر ابهام و متحول فعالیت می کنند و این تغییر و تحولات به قدری زیاد است که برای آنها چاره ای جز انطباق و پاسخگویی به این تغییرات را باقی نمی گذارد. از این رو تضمین و تداوم حیات و بقا سازمان ها نیازمند یافتن راه حل ها و روش های جدید با مشکلات است که به نوآوری، برای خلق محصولات و فرایندها و روش های جدید بستگی دارد می توان گفت یکی از چالش های مدیران عدم استفاده کافی از مدیریت دانش در سازمان است. در اغلب سازمان ها از توانایی کارکنان استفاده نمی شود. به عبارت دیگر افراد توان بروز خلاقیت، ابتکار، نوآوری و فعالیت های بیشتری دارند و اما در محیط سازمانی به دلایلی از این قابلیت ها به طور مطلوب بهره برداری نمی شود. به همین دلیل و با توجه به قابلیت های مدیریت دانش نظیر خلق دانش، ذخیره و نگهداری دانش، انتقال و به کارگیری دانش می توان تا حد زیادی به سوی کارآفرینی و بالاخص کارآفرینی سازمانی حرکت کرد. مدیریت دانش با ایجاد توسعه و ترویج دانش و تمرکز بر دارایی های غیر فیزیکی سازمان(تجارب و دانش کارکنان) شرایطی را برای بروز رفتار کارآفرینانه فراهم می نماید و باعث بوجود آمدن سازمان های کارآفرین می شود که مجموعه این اقدامات تاثیر مستقیم بر روی رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان دارد. در واقع می توان گفت سازمان ها اگر بخواهند از رویکرد کارآفرینی برای نیل به اهداف خود یعنی بقا رشد و توسعه بهره مند شوند بایستی با مدیریت بر دانش شرایطی را برای بروز رفتار کارآفرینانه فراهم نمایند. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو   می باشد. تا بدین وسیله سازمان مذکور با استقرار مدیریت دانش و از مجرای کارآفرینی سازمانی، مزیت رقابتی خود را ارتقا بخشد. در چند سال اخیر به واسطه محدودیت های پدید آمده، کمبودهایی در صنعت خودرو شکل گرفته و اعتبار خودروسازان را نزد مشتریان مخدوش کرده است برای جبران این کمبودها انجام امور اصلاحی برای افزایش کیفیت و جلب رضایت مشتری آغاز شده است. با توجه به مزیت رقابتی که هر دو  موضوع برای سازمان ها ایجاد می کنند باعث شد که تحقیق حاضر به بررسی تاثیر این دو مقوله در شرکت ایران خودرو که نیاز به تحول و نوآوری در محصولات و سازمان و همچنین رقابت در بازار بین الملل دارد بپردازد.
بنابراین با توجه به اهمیت مدیریت دانش و کارآفرینی مساله اصلی این تحقیق این است که مدیریت  دانش بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو چگونه تاثیر می گذارد؟
تعداد صفحه : ۲۰۱
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***