دانلود پایان نامه : بررسی نقش کلاسهای تولید محتوای الکترونیکی برگزار شده در شیوه تدریس معلمان مشمول طرح شهرستان …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم تربیتی

گرایش :آموزش و پرورش ابتدایی

عنوان :بررسی نقش کلاسهای تولید محتوای الکترونیکی برگزار شده در شیوه تدریس معلمان مشمول طرح شهرستان چایپاره

 

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد ارومیه

دانشکده علوم انسانی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

رشته:علوم تربیتی

گرایش : آموزش و پرورش ابتدایی

 

عنوان :

بررسی نقش کلاسهای تولید محتوای الکترونیکی برگزار شده در شیوه تدریس معلمان مشمول طرح شهرستان چایپاره

 

استاد راهنما :

دکتر علی زینالی

 

تابستان/ ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش کلاس های آموزش الکترونیکی بر گزارشده برشیوه تدریس معلمان شرکت کننده در دوره بود. آزمودنی های پژوهش ۲۹۶نفر بودند که ۱۴۸نفر آنهارا معلمان ابتدایی آموزش دیده و ۱۴۸نفر بقیه را معلمان آموزش ندیده شهرستان چایپاره  تشکیل می دادند. آزمودنیها به صورت تصادفی خوشه ای  برحسب جنسیت و شهری و روستایی انتخاب شدند. داده ها به وسیله پرسشنامه ۲۲سوالی محقق ساخته که اعتبار و روایی آن مطلوب برآورد شد، جمع آوری گردید و در یک طرح علی مقایسه ای با آزمون آماری تحلیل واریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان دادکه تفاوت معناداری بین روش تدریس معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده از نظر انتقال شفاف و واضح مطالب با بهره گرفتن از محتوای الکترونیکی، بهره گیری از وسایل کمک آموزشی، سازماندهی، توالی و تنظیم مطالب با بهره گرفتن از محتوای الکترونیکی، تعامل با دانش آموزان  با بهره گرفتن از رسانه های الکترونیکی و میزان مهارت و تسلط معلمان بر تهیه و کار با رسانه ها وجود دارد. هم چنین میزان تهیه و استفاده از محتوای الکترونیکی در تدریس توسط معلمان مؤنث مؤنث آموزش دیده بیشتر از معلمان مذکر است. تهیه و استفاده از محتوای الکترونیکی نقش تعیین کننده ای در انتقال شفاف مطالب ، تعامل با دانش آموزان در زمینه های مختلف ،سازماندهی و توالی مطالب و تسلط بر مطالب آموزشی دارد، تهیه و استفاده از آن به تمامی آموزشگران عرصه علم و دانش توصیه می شود.
 
کلید واژه ها: دوره آموزشی ، معلمان، محتوای الکترونیکی، روش تدریس
فهرست مطالب
عنـــــــوان                                                                                                           صفحه
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱ – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………۲
 ۱-۲- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………۴
۱-۳- ضرورت و اهمیت اجرای تحقیق……………………………………………………………………………………….۷
۱-۴- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..۸
۱-۵-  فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………………….۹
۱-۶-  تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها …………………………………………………………………………………..۹
فصل دوم :ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲
۲-۲-  ادبیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………۱۴
۲-۲-۱- تعریف آموزش …………………………………………………………………………………………………………………۱۷
۲-۲-۲-  اهمیت دانش و آموزش در جهان امروز ……………………………………………………………………………….۲۰
۲-۲-۳-  ارائه اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………….۲۵
۲-۲-۴-  مدل یادگیری در کلاسهای آینده ………………………………………………………………………………………۲۸
۲-۲-۵-  تعریف اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………..۳۱
۲-۲-۶-  فناوری اطلاعات و ارتباطات……………………………………………………………………………………………….۳۱
۲-۲-۷-  مفهوم یادگیری الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………۳۳
۲-۲-۸-  مدلهای یادگیری درمحیطهای الکترونیکی وب………………………………………………………………………..۳۴
۲-۲-۹-  مدلهای مختلف فضاهای یادگیری………………………………………………………………………………………..۳۵
۲-۲-۱۰-  محیطهای آموزشی و یادگیری مبتنی بر فناوری اطلاعات………………………………………………………..۳۷
۲-۲-۱۱-  مزایای استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش……………………………………………………………………..۴۱
۲-۲-۱۲-  موانع استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش……………………………………………………………………….۴۱
۲-۲-۱۳-  جهانی شدن و فناوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………۴۲
۲-۲-۱۴-  آموزش الکترونیکی چیست ؟…………………………………………………………………………………………….۴۳
۲-۲-۱۵-  مزایای بهره گیری ازآموزش الکترونیکی…………………………………………………………………………….۴۴
۲-۲-۱۶-  نقش حیاتی فناوری الکترونیکی در آموزش و پرورش…………………………………………………………….۴۴
۲-۲-۱۷-  روش یادگیری الکترونیکی………………………………………………………………………………………………..۴۶
۲-۲-۱۸-  راهکارهای استفاده از یادگیری الکترونیکی………………………………………………………………………….۴۷
۲-۲-۱۹-  تکنولوژی و تعامل دانش آموزان و معلمان……………………………………………………………………………۴۸
۲-۲-۲۰-  نقش معلم و دانش آموز در روش یادگیری الکترونیکی……………………………………………………………۴۹
۲-۲-۲۱-  مدارس هوشمند نیاز جوامع اطلاعاتی…………………………………………………………………………………۵۰
۲-۲-۲۲-  ضرورت استفاده از تکنولوژی در آموزش…………………………………………………………………………….۵۱
۲-۲-۲۳-  نقش معلم در فرایند ICT…………………………………………………………………………………………………52
۲-۲-۲۴-  آموزشهای مرتبط با  ICT برای معلمان در حال خدمت ………………………………………………………..۵۴
۲-۲-۲۵-  اهداف ایجاد اینترانت در مدارس………………………………………………………………………………………۵۵
۲-۲-۲۶-  نقش فناوری اطلاعات در آموزش الکترونیکی……………………………………………………………………….۵۶
۲-۲-۲۷-  محتوای دروس الکترونیکی……………………………………………………………………………………………….۵۹
۲-۲-۲۸-  بستر آموزش های الکترونیکی……………………………………………………………………………………………۶۰
۲-۲-۲۹-  مدلی برای تدوین خط مشی آموزشهای الکترونیکی………………………………………………………………۶۲
۲-۲-۳۰-  سامانه آموزش الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………۶۸
۲-۳-  پیشینه تجربی پژوهش……………………………………………………………………………………………………..۷۱
۲-۳-۱-  پیشینه خارجی پژوهش………………………………………………………………………………………………………۷۱
۲-۳-۲-  پیشینه داخلی پژوهش……………………………………………………………………………………………………….۷۴
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
۳-۱-  مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………۷۹
۳-۲-  روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….۷۹
۳-۳-  جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………….۷۹
۳-۴-  نمونه آماری و تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………………………۷۹  
۳-۵-   ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………….۸۰ 
۳-۶-  مراحل ساخت و رواسازی ابزار……………………………………………………………………………………….۸۱
۳-۷-  امتیازدهی و تفسیر نتایج…………………………………………………………………………………………………..۸۵
۳-۸-  قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..۸۷
۳-۹-  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………………۸۷
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده­ها
۴-۱-  توصیف نتایج……………………………………………………………………………………………………………………۸۹
۴-۲-  تحلیل نتایج( آزمون فرضیه ها) ……………………………………………………………………………………….۹۴
فصل پنجم : نتایج تحقیق
۵-۱-  مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۳
۵-۲-  خلاصه یافته های توصیفی تحقیق………………………….……………………………………..…..……………۱۰۳
۵-۳-  خلاصه یافته های تحلیل پژوهش……………………………………………………………………………………۱۰۴
۵-۴- بحث و  نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………۱۰۴
۵-۵-  پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۱
۵-۶-  محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………۱۱۳
۵-۷-  منابعومآخذ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۴
۵-۸-  منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۴
۵-۹-  منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۸
۵-۱۰-  چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۹
۵-۱۱-  پیوستها ………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۰
فهرست جداول
عنـــــــوان                                                                                                           صفحه
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
جدول ۳-۱ –   روایی محتوایی پرسشنامه……….. …………………………………………………………………………………….۸۴
جدول۳-۲ –   ضرایب پایایی ابزار گردآوری داده ها……………………………………………………………………………….۸۵
جدول ۳-۳ –   پایایی در اجرای اصلی (نمونه مورد بررسی)………………………………………………………………………۸۶
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
جدول ۴-۱ –  توزیع فراوانی و درصد شرکت کنندگان در پژوهش برحسب جنست…………………………………….۸۹
جدول ۴-۲ –  توزیع فراوانی و درصد شرکت کنندگان در پژوهش برحسب سن………………………………………….۹۰
جدول ۴-۳ –  توزیع فراوانی و درصد شرکت کنندگان در پژوهش برحسب سابقه خدمت……………………………..۹۱
جدول ۴-۴ –  توزیع فراوانی و درصد شرکت کنندگان در پژوهش برحسب مدرک تحصیلی…………………………۹۲
جدول ۴-۵ –  میانگین و انحراف معیار نمرات معلمان در هر یک از متغیرهای مورد مطالعه……………………………..۹۳
جدول۴-۶ –   میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد مطالعه……………………………………………………………………۹۵
جدول ۴-۷ –  نتایج آزمون کولموگروف …………………………………………………………………………………………….۹۶
جدول ۴-۸ –  نتایج آزمون باکس ……………………………………………………………………………………………………….۹۶
جدول ۴-۹ –  برابری واریانسهای متغیرهای پژوهش در گروه های مورد مطالعه……………………………………………۹۷
جدول ۴-۱۰ –  نتایج آزمون لامدای ویلکز …………………………………………………………………………………………..۹۸
جدول ۴-۱۱ –  نتایج پنج تحلیل واریانس تک متغیری برای ۵ متغیر مورد مطالعه…………………………………………..۹۹
جدول ۴-۱۲ –  تفاوت در تهیه و استفاده از محتوای الکترونیکی توسط معلمان مذکر و مؤنث……………………….۱۰۰
جدول ۴-۱۳ –  تفاوت در تهیه و استفاده از محتوای الکترونیکی توسط معلمان مذکر و مؤنث ………………………۱۰۱
 
فهرست نمودارها
عنـــــــوان                                                                                                           صفحه
فصل اول:کلیات تحقیق
نمودار۱- مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………۱۰
فصل دوم :ادبیات و پیشینه تحقیق
نمودار ۲-۱-  روند تعمیق و میزان استفاده از منابع سازمان در بستر زمان ادبیات تحقیق…………………………………….۲۰
نمودار ۲-۲-  رابطه مفاهیم تدریس، پرورش، آموزش و حرفه­آموزی…………………………………………………………۲۳
نمودار ۲-۳-  تصویر یک کلاس مجازی ……………………………………………………………………………………………..۳۰
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
نمودار۳-۱-     کلیه معلمان ابتدایی شهرستان چایپاره………………………………………………………………………………..۸۰
فصل چهارم : یافته های پژوهش
نمودار ۴-۱-   درصد شرکت کنندگان در پژوهش بر حسب جنسیت………………………………………………………….۸۹
نمودار ۴-۲-   درصد شرکت کنندگان در پژوهش بر حسب سن……………………………………………………………….۹۰
نمودار ۴-۳-   درصد شرکت کنندگان در پژوهش بر حسب سابقه خدمت…………………………………………………..۹۱
نمودار ۴-۴-   درصد شرکت کنندگان در پژوهش بر حسب مدرک تحصیلی………………………………………………۹۲
-۲-  بیان مساله                   
امروزه مدیران سازمان ها، آموزش و توسعه منابع انسانی را از حیاتی ترین وظایف خود در راه بهسازی تلقی می کنند و با توجه به منافع قابل اهمیت آن در محیط کار سرمایه گذاری های بسیاری در این جهت به عمل می آورند. در حال حاضر بسیاری از سازمان ها صرف نظر از نوع و میزان تحصیلات رسمی نیروی انسانی خود و با توجه به پویایی های موجود در علوم و همچنین نیازمندیهای شغلی، دوره های آموزش متنوع و مداومی را  برای آنها تدارک می بینند. سازمان ها به وسیله آموزش، دانش و مهارت های حرفه ای نیروی انسانی خود را ارتقاء می بخشند و عملکرد شغلی آن ها را با اهداف مورد نظر هماهنگ می کنند. (کیزر، ۱۹۹۵). در آموزش و پرورش نیز از آموزش­های کوتاه مدت برای آموزش معلمان جهت بهبود کیفیت تدریس آنان استفاده می­شود (باردس[۱]، ۲۰۰۸: ۴۳-۴۰) .
پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات (محتوای الکترونیکی )معلمان را دراجرای برنامه درسی وتدریس اثربخش و ایجاد نوآوری یاری می­نماید . بطوریکه ضرورت استفاده از منابع یادگیری غیر از کتاب درسی طی چند دهه اخیر توجه اغلب دست اندرکاران نظام های آموزشی را در کشورهای مختلف به خود جلب کرده است . منظور از منابع غیر درسی هر گونه وسیله ای غیر از کتاب درسی اطلاق می شود. که در جریان آموزش در بهبود فرایند تدریس و یاددهی نقش مثبت و مفیدی داشته باشد (دادپناه ، ۱۳۸۸: ۱۲).
نتایج اغلب تحقیقات انجام گرفته نشان می­دهد که  متاسفانه بعد از گذشت نیم قرن تجربه و آزمون و خطا و اتخاذ برنامه ها و سیاستهای گوناگون و گاه متضاد و ایجاد سرمایه گذاریهای مالی و انسانی هنوز نتوانسته ایم که انگیزه و رغبتی حتی در حداقل انتظار برای استفاده جدی و پیگیر  از منابع غیر کتاب درسی در بین معلمان خود ایجاد نماییم ( کرک آبادی، ۱۳۷۳). همچنین نتایج تحقیقات نشان می­دهد که دانش آموزان نیز نسبت به استفاده از منابع غیر درسی برای فراگیری هر چه بهتر بی رغبت هستند . و این در حالی است که  تولید محتوای الکترونیک برای یادگیری هر چه بهتر دانش­آموزان روز به روز فراگیرتر می­شود (داد پناه، ۱۳۸۸: ۱۸) .
ذوفن (۱۳۷۹) معتقدند که استفاده از محتوای الکترونیکی موجب درگیر ساختن دانش آموزان با فرآیند یاددهی- یادگیری می شود و لذا آنان را به تفکر خلاق و مستقل تشویق می نمایند همچنین استفاده از محتوا های الکترونیکی به معلم قدرت می دهند تا در محیط های یادگیری تغییرات اساسی و مؤثّری در شیوه تدریس خود ایجاد کنند همانطوری که از نتایج تحقیقات داخلی و خارجی بر می آید استفاده از منابع غیر کتاب درسی یعنی استفاده از فناوریهای جدید اثرات مفید و قابل توجهی در شیوه تدرس معلمان داشته اند .
لوین و وادمانی(۲۰۰۸)با بررسی دیدگاه معلمان در زمینه عوامل موثر در به کار گیری فن آوری(محتوای الکترونیکی) در کلاس درس دریافتند در زمینه استفاده از محتوای الکترونیکی در کلاس،معلمان از الگوی کلی استفاده می کنند:الگوی اول به منشاء تاثیر تطبیق فن آوری توجه دارد و بر عوامل انسانی در این زمینه تاکید می کند و دومی به ماهیت تاثیر استفاده از فن آوری توجه دارد و در این زمینه بر تحول فنی و شناختی تاکید می کند.
فن آوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان رویکردی نوین،مکمل آموزش است نه جایگزین آن،هدف از توسعه آن،بهبود و کار آمدتر ساختن منابع آموزش و پرورش،به ویژه منابع انسانی است.گسترش فن آوری اطلاعات و استفاده از ابزار ها و مفاهیم نوین،زمینه بسط اطلاعات و دسترسی آسان و کم هزینه را برای فراگیران اعم از دانش آموزان،دانشجویان و معلمان به روش بر خط فراهم کرده و تبادل سریع اطلاعات و تعاملات فرهنگی را میسر می سازد(اخوان و دوست محمدی۱۳۸۹).در واقع،معلمانی که از محتوای الکترونیکی برای تدریس استفاده می کنند،نسبت به همکاران خود تعامل بیشتری دارند(گلاسر و هانافن،۲۰۰۸).به همین دلیل،امروزه سهم مهمی از چگونگی عملکرد معلمان مدارس،بر اساس میزان توانمندی و قابلیت های آنان در استفاده از محتوای الکترونیکی و فن آوری های نوین،سنجیده می شود.به طوری که معلمان اثر بخش،افرادی شناخنه می شوند که صلاحیت و توانایی استفاده از ابزار های نوین فن آوری را در روش های تدریس خود دارا باشند(شریفی،۱۳۹۰).
 
تعداد صفحه : ۱۴۰
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***