دانلود پایان نامه : بررسی نقش بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری درشعب بانک ملت استان خوزستان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

گرایش : بازاریابی بین الملل

عنوان : بررسی نقش بازاریابی داخلی  بر رضایت مشتری درشعب بانک ملت استان خوزستان

دانشگاه آزاد اسلامی
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی «M.A»
گرایش : بازاریابی بین الملل

موضوع:
بررسی نقش بازاریابی داخلی  بر رضایت مشتری درشعب بانک ملت استان خوزستان

استاد راهنما:
استاد مشاور:

سال تحصیلی: ۱۳۹۱- ۱۳۹۰

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
چکیده:    ۱

فصل اول: کلیات  پژوهش
۱-۱ مقدمه    ۳
۱-۲ بیان مسأله    ۳
۱-۳ ضرورت تحقیق    ۵
۱-۴ اهداف تحقیق    ۶
۱-۵ سوالات تحقیق    ۷
۱-۶ فرضیه های تحقیق    ۷
۱-۷ روش تحقیق    ۸
۱-۷-۱ نوع روش مطالعه    ۸
۱-۷-۲ جمعیت آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه    ۸
۱-۷-۳ روش جمع آوری داده ها    ۸
۱-۷-۴ روش تجزیه و تحلیل داده ها    ۹
۱-۷-۵ قلمرو مکانی و زمانی تحقیق    ۹
۱-۷-۶ مدت زمان مورد نیاز برای انجام تحقیق    ۹
۱-۷-۷ در صورت کاربردی بودن طرح چه سازمانهایی میتوانند از نتایج تحقیق استفاده نمایند.    ۹
۱-۷-۸ سازمانهایی که در انجام پژوهش همکاری مینمایند    ۹
۱-۸ چارچوب کلی تحقیق    ۹

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات موضوع
۲-۱ مقدمه    ۱۱
۲-۲ مبانی نظری    ۱۲
۲-۲-۱ بازاریابی داخلی    ۱۲
۲-۲-۱-۱ تاریخچه مفهوم بازاریابی داخلی    ۱۲
۲-۲-۱-۲ مراحل توسعه و تکامل مفهوم بازاریابی در سازمان    ۱۳
۲-۲-۱-۳ عناصر بازاریابی داخلی    ۱۳
۲-۲-۱-۴ جنبه های بازاریابی داخلی    ۱۴
۲-۲-۱-۵ ضرورت بکارگیری بازاریابی داخلی    ۱۵
۲-۲-۱-۶ موارد لازم به رعایت در بکارگیری بازاریابی داخلی    ۱۶
۲-۲-۱-۷ اهمیت بازاریابی داخلی در چارچوب بازاریابی رابطه مند     ۱۶
۲-۲-۱-۸ چرخه ها و تأثیر آن بر بازاریابی داخلی و خارجی    ۱۸
۲-۲-۲ مشتریان داخلی (کارکنان)    ۱۹
۲-۲-۳ خدمات    ۲۰
۲-۲-۳-۱ مشخصات بارز خدمات    ۲۰
۲-۲-۳-۲ مواجهات خدماتی:    ۲۱
۲-۲-۴ کیفیت خدمات    ۲۲
۲-۲-۴-۱ مدل مفهومی کیفیت خدمت    ۲۲
۲-۲-۴-۲ کیفیت خدمات داخلی    ۲۴
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
۲-۲-۴-۳ بهبود مداوم کیفیت خدمات    ۲۵
۲-۲-۴-۴ هزینه مالی خدمات    ۲۵
۲-۲-۴-۵ بازاریابی در شرکتهای خدماتی و جایگاه بازاریابی داخلی در آن    ۲۵
۲-۲-۴-۶ نقش کارکنان در بهبود کیفیت خدمات    ۲۶
۲-۲-۵ پژوهشهای انجام گرفته درخصوص نقش بازاریابی داخلی  بر رضایت مشتری    ۲۷
۲-۲-۶ تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق:    ۲۹

فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱ مقدمه    ۳۲
۳-۲ اهداف پژوهش    ۳۲
۳-۳ روش و نوع تحقیق    ۳۳
۳-۴ جامعه آماری تحقیق    ۳۴
۳-۵ نمونه گیری    ۳۴
۳-۵-۱ روش نمونه گیری    ۳۴
۳-۵-۲ تعیین حجم نمونه تحقیق    ۳۵
۳-۶ ابزار سنجش    ۳۶
۳-۷ روایی و پایایی ابزار سنجش    ۳۶
۳-۷-۱ روایی پرسشنامه    ۳۶
۳-۷-۲ پایایی پرسشنامه    ۳۷
۳-۷-۲-۱ محاسبه آلفای کرونباخ    ۳۸
۳-۸  متغیرهای پژوهش    ۳۸
۳-۹ مقیاس اندازه گیری و طیف پرسشنامه    ۳۹
۳-۹-۱ مقیاس اندازهگیری    ۳۹
۳-۱۰ روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها    ۴۰
۳-۱۰-۱ رگرسیون و همبستگی    ۴۰
۳-۱۰-۲ معادله رگرسیون    ۴۱
۳-۱۰-۳ همبستگی (r)    ۴۱
۳-۱۰-۳-۱ ضریب تعیین r2))    ۴۱
۳-۱۰-۳-۲ ضریب همبستگی  ( r)    ۴۱
۳-۱۰-۴ تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون t برای گروه های مستقل    ۴۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
۴-۱ مقدمه    ۴۴
۴-۲ یافته های توصیفی    ۴۴
۴-۳ یافتههای استنباطی فرضیه های پژوهش    ۶۰
۴-۵ جدول نتایج کل فرضیه های تحقیق    ۶۶

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱ مقدمه    ۶۹
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
۵-۲ خلاصه پژوهش    ۶۹
۵-۳ نتایج پژوهش    ۷۰
۵-۳-۱ بررسی فرضیه های تحقیق:    ۷۰
۵-۴  پیشنهادهای تحقیق    ۷۲
۵-۴-۱ پیشنهادهای کاربردی    ۷۲
۵-۴-۲ پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی    ۷۲
۵-۵ موانع و محدودیتهای پژوهش    ۷۳

منابع و مأخذ
منابع فارسی:    ۷۵
منابع غیر فارسی    ۷۷
پیوستها    ۸۱
چکیده انگلیسی    ۹۴

 

چکیده:
بازاریابی داخلی یک تلاش برنامه ریزی شده می باشد که رویکردی شبه بازاریابی در جهت غلبه بر مقاومت سازمانی برای ایجاد تغییر و توسعه و برانگیختن کارمندان، ایجاد هماهنگی بین وظیفه ای و یکپارچه کردن کارکنان به سوی کاربرد موثر و اثربخش استراتژی های وظیفه ای و سازمانی دارد. با وجود گسترش مفهوم بازاریابی داخلی در ادبیات بازاریابی، عملاً استفاده کمی از آن شده است. مباحثی که در زمینه بازاریابی داخلی انجام پذیرفت بیانگر این واقعیت بودند که این شاخه از بازاریابی نیازمند تحقیقات گسترده و وسیع تری است. این شاخه از علم بازاریابی تا حدود زیادی متاثر از مدیریت کیفیت و بازاریابی خدمات است که بر اهمیت و ضرورت ایجاد کیفیت در کل فرایند ارائه خدمات تاکید دارد. مطالعات انجام گرفته در این زمینه بیانگر ارتباط مثبت بین رضایت شغلی مشتریان داخلی سازمان (کارکنان) و رضایت مشتریان خارجی آن است این در حالی است که بحث های اندکی در زمینه اینکه چه آمیخته ای از سیاست ها را می توان به کار برد تا بر کارکنان اثر گذاشت به گونه ای که برانگیخته شوند و به شیوه ای مشتری مدارانه عمل نمایند، صورت گرفته است. این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر ابعاد مختلف بازاریابی داخلی شامل عوامل انگیزش مادی، عوامل انگیزش غیرمادی، عوامل محیطی، ابزار و تجهیزات کاری، کیفیت خدمات و تجربه بر رضایت مشتریان ‏است. جامعه آماری پژوهش مشتریان و کارکنان شعب بانک ملت استان خوزستان است که در سال ۱۳۹۰ با این شعب ارتباط و همکاری داشته اند. ابزار مورد استفاده جهت جمع آوری داده های لازم، برای آزمون ۶ فرضیه این پژوهش، پرسشنامه می باشد. پرسشنامه ها در بین مشتریان و کارکنان شعب بانک ملت استان خوزستان توزیع و نهایتاً ۲۴۶ پرسشنامه جمع آوری شد. روش آماری در تجزیه و تحلیل داده ها، استفاده از آزمون رگرسیون خطی ساده و ضریب همبستگی اسپیرمن می باشد. داده ها با بهره گرفتن از نرم افزار Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که رابطه بین تمامی متغیرها جز عوامل انگیزش غیرمادی معنی دار است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :۱۰۳

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***