دانلود پایان نامه : بررسی میزان انطباق محتوای کتاب های فارسی دوره دوم ابتدایی ( پایه های چهارم، پنجم …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

عنوان : بررسی میزان انطباق محتوای کتاب های فارسی دوره دوم ابتدایی ( پایه های چهارم، پنجم و ششم ) با اهداف برنامه درسی فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

عنوان:

بررسی میزان انطباق محتوای کتاب های فارسی دوره دوم ابتدایی ( پایه های چهارم، پنجم و ششم ) با اهداف برنامه درسی فارسی

استاد راهنما:

دکتر حسین قاسم پور مقدم

استاد مشاور:

دکتر ناصره مولانا

تابستان۱۳۹۲

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی و تحلیل محتوای کتاب فارسی دوره ی دوم ابتدایی(کلاس های چهارم، پنجم و ششم ) از منظر اهداف شناختی، عاطفی و روانی- حرکتی می باشد. در این پژوهش با شیوه توصیفی- استنباطی بررسی چگونگی ارتباط متون نوشتاری، تصویرها و تمرین­ها با هدف­های کتاب­های درسی «بخوانیم و بنویسیم» دوره دوم ابتدایی صورت گرفته است . جامعه مورد مطالعه  در این پژوهش محتوای کتابهای فارسی دوره دوم ابتدایی(پایه چهارم ،پنجم،ششم) می باشد.در این پژوهش، تجزیه تحلیل اطلاعات براساس روش تحلیل محتوا می باشد و  ابزار گردآوری اطلاعات، جداول  مقوله بندی بوده و به منظور پاسخ به پرسشهای اساسی تحقیق از روش های آمار استنباطی ( آزمون خی دو ۲ متغیری و آزمون کروسکال-والیس) استفاده شده است. در یک جمع بندی کلی از روش های آمار توصیفی به کار گرفته شده در این تحقیق می توان گفت،  تعداد اهداف شناختی، عاطفی و روانی _ حرکتی در کتاب های فارسی کلاس های چهارم، پنجم و ششم به ترتیب برابر با ۱۸۲ هدف ( ۴۴٫۸۳ درصد )، ۱۱۰ هدف (۲۲٫۰۹ درصد ) و ۱۱۴ هدف (۲۸٫۰۸ درصد ) می باشد که در کل ۴۰۶ هدف را تشکیل می دهند. همچنین تعداد موارد انطباق محتوای متن، تصویر و تمرین در کتاب های فارسی کلاس های چهارم، پنجم و ششم با اهداف تعیین شده، به ترتیب برابر با ۳۲۱ مورد ( ۴۷٫۰۷ درصد )، ۲۸۲ مورد ( ۲۶٫۶۹ درصد) و ۱۷۹ مورد ( ۲۶٫۲۵ درصد ) می باشد که در کل ۶۸۲ مورد را تشکیل می دهند. نتایج آمار استنباطی نشان داد که در کلاس چهارم، بین محتوای متن، تصویر و تمرین کتاب و اهداف شناختی، عاطفی و روانی – حرکتی رابطه معنادار وجود ندارد. درکلاس پنجم، بین محتوای متن و تصویر کتاب و اهدف شناختی، عاطفی و روانی – حرکتی رابطه معنادار وجود ندارد. اما، نتایج حاکی از آن است که بین محتوای تمرین کتاب و اهداف شناختی و عاطفی رابطه معناداری برقرار است، در حالیکه بین محتوای تمرین و اهداف روانی-حرکتی رابطه معناداری مشاهده نشد. در کلاس ششم، بین محتوای تصویر و تمرین کتاب فارسی با هیچ یک از اهداف شناختی، عاطفی و روانی – حرکتی رابطه معناداری از نظر آماری وجود ندارد. اما، نتایج حاکی از آن است که بین محتوای متن کتاب و اهداف روانی-حرکتی ارتباط معناداری برقرار است.درحالیکه بین متن کتاب و اهداف شناختی و عاطفی نیز زابطه معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد، بین بعد شناختی و روانی- حرکتی کتاب فارسی در سه پایه چهارم، پنجم وششم تفاوت معنی دار وجود دارد؛ اما در بعد عاطفی بین سه پایه تفاوت معنی داری دیده نشد.

فهرست مطالب
عنوان                                                                               صفحه              فصل اول -کلیات تحقیق
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………۲
۱-۱٫ بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………….۲
۱-۲٫ اهداف تحقیق
۱-۲-۱٫ هدف کلی…………………………………………………………………………………………………..۴
۱-۲-۲٫ اهداف فرعی……………………………………………………………………………………………….۴  ۱-۳٫ اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………….۵   ۱-۴٫ سؤالات تحقیق
۱-۴-۱٫ سؤال اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………..۶
۱-۴-۲٫ سؤالات فرعی تحقیق……………………………………………………………………………………..۶
۱-۵٫ متغیرها
۱-۵-۱٫ انواع متغیرها……………………………………………………………………………………………….۷
۱-۵-۲٫ تعریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………۷
۱-۵-۳٫ تعریف مفهومی متغیرها…………………………………………………………………………………۸
۱-۶٫ روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….۱۰
۱-۷٫ قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………۱۰
۱-۸٫ محدودیت ها و مشکلات تحقیق…………………………………………………………………………۱۰
فصل دوم- مطالعات نظری
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..۱۲
۲-۱٫ آموزش ابتدائی………………………………………………………………………………………………..۱۳
۲-۲٫ برنامه ریزی درسی در آموزش ابتدائی
۲-۲-۱٫ برنامه درسی……………………………………………………………………………………………….۱۴
۲-۲-۲٫ تعریف برنامه ی درسی …………………………………………………………………………………۱۴
۲-۲-۳٫ برنامه ی درسی به عنوان فهرست رئوس مطالب………………………………………………….۱۵
۲-۲-۴٫ برنامه ی درسی به عنوان محصول……………………………………………………………………..۱۵
۲-۲-۵٫ برنامه ی درسی به عنوان فرایند…………………………………………………………………………۱۶
۲-۳٫ طراحی برنامه ی درسی……………………………………………………………………………………..۱۷
۲-۳-۱٫ الگوی مبتنی بر موضوعات درسی مدون به عنوان منبع اطلاعاتی……………………………..۱۸
۲-۳-۲٫ الگوی مبتنی بر دانش آموز به عنوان منبع اطلاعاتی………………………………………………۱۹
۲-۳-۳٫ الگوی مبتنی بر جامعه به عنوان منبع اطلاعاتی………………………………………………….. ۲۰
۲-۳-۴٫ سایر طرح های برنامه ی درسی………………………………………………………………………. ۲۱
۲-۴٫ تحلیل محتوای کتاب های درسی…………………………………………………………………………۲۴
۲-۴-۱٫ تحلیل محتوای توصیفی………………………………………………………………………………..۲۵
۲-۴-۲٫ تحلیل محتوای ارتباطی رسانه های آموزشی……………………………………………………….۲۵
۲-۴-۳٫ تحلیل محتوای استنباطی رسانه های آموزشی……………………………………………………..۲۷
۲-۵٫ تعریف یادگیری……………………………………………………………………………………………..۲۸
۲-۵-۱٫ تغییر یادگیری در مراحل رشد………………………………………………………………………..۲۸
۲-۵-۲٫ آیا یادگیری به تقویت وابسته است؟…………………………………………………………………۲۹
۲-۵-۳٫ نظریه نگرش در یادگیری……………………………………………………………………………….۳۰
۲-۶٫ فرایندهای زیستی، شناختی و عاطفی ـ اجتماعی
۲-۶-۱٫ فرایندهای زیستی…………………………………………………………………………………………۳۲
۲-۶-۲٫ فرایندهای عاطفی ـ اجتماعی………………………………………………………………………….۳۲
۲-۷٫ الگوی رشدبا توجه به دوره های حیات…………………………………………………………………۳۲
۲-۸٫ تغییرات مؤثر بر فرایند رشد………………………………………………………………………………۳۴
۲-۹٫ رشد روانی اجتماعی……………………………………………………………………………………….۳۹
۲-۱۰٫ ویژگی های عاطفی، شناختی و حرکتی کودکان ۱۱-۶ ساله……………………………………..۴۱
۲-۱۰-۱٫ ویژگی های عاطفی کودکان ۱۱-۶  ساله………………………………………………………… ۴۲
۲-۱۰-۲٫ ویژگی های شناختی کودکان ۱۱-۶ ساله………………………………………………………….۴۳
۲-۱۰-۳٫ ویژگی های حرکتی کودکان ۱۱-۶ ساله…………………………………………………………..۴۵
۲-۱۱٫ تفکر…………………………………………………………………………………………………………..۴۹
۲-۱۱-۱٫ کارکردهای اصلی تفکر……………………………………………………………………………….۵۱
۲-۱۱-۲٫ راهبردهای تفکر………………………………………………………………………………………..۵۱
۲-۱۲٫ اعمال و کارکردهای شناختی……………………………………………………………………………۵۲
۲-۱۳٫ اعمال و کارکردهای فراشناختی…………………………………………………………………………۵۳
۲-۱۴٫ انگیزه………………………………………………………………………………………………………….۵۴  ۲-۱۵٫ طبقه بندی بلوم از اهداف آموزشی………………………………………………………………………۵۴
۲-۱۵-۱٫ حوزه ی شناختی………………………………………………………………………………………….۵۴
۲-۱۵-۲٫ حوزه ی عاطفی…………………………………………………………………………………………..۵۵
۲-۱۵-۳٫ حوزه ی روانی ـ حرکتی……………………………………………………………………………….۵۶
۲-۱۶٫ اصول حاکم بر برنامه ی درسی فارسی در دوره ی ابتدائی………………………………………….۵۷
۲-۱۷٫ اهداف مشترک برنامه ی درسی فارسی با دیگر بررنامه های درسی……………………………… ۵۷
۲-۱۸٫ هدف های کلی بنامه ی درسی فارسی در دوره ی ابتدائی …………………………………………. ۵۸
۲-۱۹٫ فلسفه ی وجودی ماهیت و ساختار ماده ی درسی ………………………………………………….. ۶۰
۲-۲۰٫ اهداف کلی برنامه ی درس فارسی پایه های چهارم، پنجم و ششم………………………………. ۶۱
۲-۲۱٫ پیشینه ی تحقیق……………………………………………………………………………………………….۶۲
۲-۲۱-۱٫ سوابق مرتبط………………………………………………………………………………………………۶۳
فصل سوم – روش شناسی تحقیق
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………۷۷
۳-۱٫ روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………..۷۸ ۳-۱-۱٫ نوع تحقیق با توجه به هدف. …………………………………………………………………………۷۸
۳-۱-۲٫ روش  …………………………………………………………………………………………………………..۷۹
۳-۲٫ جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………..۷۹
۳-۳٫ طرح تحقیق و تعیین طبقات تحلیل………………………………………………………………………۸۰
۳-۳-۱٫ طبقه بندی محتوا براساس مهارت های شناختی…………………………………………………….۸۰
۳-۴٫ ابزار جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………..۸۰
۳-۵٫ روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………..۸۱
۳-۵-۱٫ اعتبار و پایایی………………………………………………………………………………………………۸۲
۳-۵-۲٫ روش های آماری…………………………………………………………………………………………..۸۲
فصل چهارم ـ تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………۸۴
۴-۱٫ ارائه توصیفی یافته ها…………………………………………………………………………………………۸۴
۴-۲٫ تحلیل پرسشهای تحقیق……………………………………………………………………………………۱۱۶
فصل پنجم ـ نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………۱۲۱
۵-۱٫ خلاصه تحقیق………………………………………………………………………………………………………۱۲۱
۵-۲٫ بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………….۱۲۱
۵-۳٫ سؤالات تحقیق و نتایج آنها………………………………………………………………………………………..۱۲۵
۵-۴٫ محدودیت ها………………………………………………………………………………………………………..۱۳۳
۵-۵٫ پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………………..۱۳۳
۵-۶٫ پیشنهادهای تحقیقاتی آینده……………………………………………………………………………………..۱۳۴
ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………۱۳۵
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………….۱۵۳

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :۱۷۴

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***