دانلود پایان نامه :بررسی میزان ارتباط درجه محافظه‏کاری با اندازه و ارزش شرکت در صنعت مواد و محصولات شیمیائی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته

عنوان : بررسی میزان ارتباط درجه محافظه‏کاری با اندازه و ارزش شرکت در صنعت مواد و محصولات شیمیائی

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بوشهر
« پایان‏ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A. »
رشته: حسابداری
 
موضوع:
بررسی میزان ارتباط درجه محافظه‏کاری با اندازه و ارزش شرکت در صنعت مواد و محصولات شیمیائی.
استاد راهنما:
استاد مشاور:
مشاور صنعتی:
سال تحصیلی
۱۳۹۳

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                         صفحه
چکیده……………………………………………..……………………………….…..……….     ۱
۱٫ فصل اوّل: کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه……………………………………………….……………………………….……..   ۳
۱-۲ ساختار پژوهش………..………………………………….…………………………………   ۳
۱-۳ بیان مسأله و علل برگزیدن موضوع پژوهش….……………………………….…………………….   ۳
۱-۴ اهمّیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………..….….…..………   ۴
۱-۵ اهداف پژوهش…………………………..…………………………….………………………   ۵
۱-۶ پرسش‏های پژوهشگر در این پژوهش…………………………..…..………………..………………….   ۵
۱-۷ فرضیه‏های پژوهش………….……………………………….……………………………..…    ۵
۱-۸ روش‏شناسی پژوهش……….……………….………………………………………..………    ۵
۱-۹ روش گردآوری اطلاعات………………….……………….……….…………………………    ۶
۱-۱۰ متغیرهای عملیاتی پژوهش……………………………….………………..……………….…    ۶
۱-۱۱ قلمرو پژوهش………….………………..…………………………..…………….….……   ۷
۱-۱۱-۱ قلمرو موضوعی……………………………………………………………………..…….…   ۷
۱-۱۱-۲ قلمرو زمانی………………………….………………….……………………..….….…….. ۷
۱-۱۱-۳ قلمرو مکانی……….………………………………..…………..………………………..…   ۷
۱-۱۲ کاربران پژوهش………….……………….………………..………………………….……   ۷
۱-۱۳ تعاریف واژگان کلیدی…………………………….………………………………………….……   ۷
۱-۱۳-۱ محافظه‏کاری حسابداری …….…………..….…………………………………………..…  ۷
۱-۱۳-۲ ارزش شرکت…….……………….…..….…………………….…………………….…   ۷
۱-۱۳-۳ احتیاط ……………………………………………………..………………………..…..   ۷
۱-۱۳-۴ اندازه شرکت ………………..……………………………..……………….…..………   ۷
فصل دوّم: چارچوب نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱ مقدمه……….……………………………………….……………………………………… ۹
۲-۲ مبانی نظری پژوهش۹  ………………………………………………………………………………………………….
۲-۲-۱ تعاریف محافظه‏کاری از نظر صاحب‏نظران  ………..……………..…..….………..….…….….   ۹
۲-۲-۲ دیدگاه‏های موجود درمورد محافظه‏کاری …..…..………………………..……………………… ۱۱
۲-۲-۳ انواع محافظه کاری..….…………………………………………………………………..  ۱۲   ۲-۲-۳-۱ محافظه کاری غیرمشروط…..……………………………….……………………………  ۱۲
۲-۲-۳-۲ محافظه کاری مشروط………………………………………….……………………..  ۱۲
۲-۲-۴ بررسی تفاسیر محافظه‏کاری…………….……………..……..……….……………….….……   ۱۳
عنوان                                                                                                                                         صفحه
۲-۲-۴-۱ تفسیر قراردادی……………………………………………………………………………….……    ۱۳
۲-۲-۴-۱-۱ تفسیر قراردادی برای محافظه‏کاری…………….………..………………………..….   ۱۴
۲-۴-۲-۲تفسیر دعاوی قضایی و حقوقی   ..…..………..…… ..…………………………………..………۱۵
۲-۲۳-۴- تفسیر مالیاتی  ………..…………………………….……………………..………………  ۱۵
۲-۲۴-۳- تفسیر سیاسی ………..…… …………………………………………………….………..……… ۱۶
۲-۲-۴-۵ تفسیر قانون‏گذاری…………..………………………………………………………   ۱۷
۲-۲۵- توجیه کاربرد محافظه کاری در گزارشگری مالی  ……..…………. ………………………………….……  ۱۷
۲-۲-۵-۱ بُعد قراردادی …………….……………………………………………………………………….…  ۱۷
۲-۲-۵-۲ بُعد قضایی…………………………….…………………………………………………………   ۱۸
۲-۲-۵-۳ بُعد سیاسی ………..…………….……….…..….….….………………………..………    ۱۸
۲-۲-۵-۴ بُعد مالیاتی …………………….…….…..…….…….……………………………..    ۱۸
۲-۲-۶ تأثیرات کاربرد محافظه کاری بر فرآیند اندازه گیری و گزارش گری مالی…..….….…………….……     ۱۸
۲-۲-۶-۱ تأثیر محافظه کاری بر سودهای حسابداری…….………….…………….………………….  ۱۸
۲-۲-۶-۲ تأثیر محافظه کاری بر صورت های مالی……..….……….…………….…………………     ۱۹
۲-۲-۶-۲-۱ حسابرسی و گزارشگری سودهای محافظه‏کارانه……..……….…………….…………  .  ۱۹
۲-۲-۶-۳ روش‏های ارزشیابی شرکت‏ها……………….………….……………………………..    ۲۰
۲-۲-۶-۴ تأثیر محافظه کاری بر ارزش یابی شرکت…….   …….…….…………………..……………   ۲۱
۲-۲-۶-۵  تأثیر محافظه کاری بر تصمیمات و هزینه های مربوط به تأمین مالی…………………..….……….   ۲۱
۲-۲-۶-۵-۱ اندازه شرکت……..………….…………………….…..………….……………… ۲۱
۲-۲-۷ مخالفت با محافظه کاری……..…………….………………………..…………….…………  ۲۲
۲-۲-۸ پیامدهای محافظه‏کاری………………….……   ……….…..….…..………………………   ۲۳
۲-۲-۹ تئوری اثباتی حسابداری و محافظه‏کاری……………….…………………….…………..……     ۲۳
۲-۲-۱۰انتقادات وارده بر تحقیقات اثباتی حسابداری…………………………………………..……..      ۲۴
۲-۲-۱۱ فرضیه‏های تحقیقات اثباتی……..…………………………………………..…………..      ۲۵
۲-۲-۱۱-۱ فرضیه پاداش مدیریت(یا فرضیه طرح پاداش) ……..…………………..…..………….……      ۲۵
۲-۲-۱۱-۲ فرضیه بدهی(فرضیه بدهی به سرمایه)  …..…………………….………….………………..     ۲۶
۲-۲-۱۱-۳ فرضیه هزینه‏های سیاسی……….…………………………….…….………………..    ۲۶
۲-۲-۱۲ ارقام حسابداری محافظه‏کارانه به‏عنوان اطلاعاتی جهت استفاده‏کنندگان……….…………..………     ۲۷
۲۳- پیشینه پژوهش…………….….…………….……      .…………………………………        ۲۷
۲-۳-۱ پژوهش‏های خارجی   …………………………………………………………………… ۲۷
۲-۳-۲ پژوهش‏های داخلی……..……………….……………………………………………..   ۳۰
عنوان                                                                                                                                         صفحه
۳٫ فصل سوّم: روش‏شناسی پژوهش
۳-۱ مقدمه……………………………….………………………………………….……   ۳۴
۳-۲ جامعه آماری و نمونه آماری ……………………………………………..…………………….…   ۳۴
۳-۳ تعداد شرکت‏های موجود در جامعه آماری……….…………………………………………..   ۳۵
۳-۴ لیست اسا‏می شرکت‏های آزمون شده ….….……..………………………………..…………  ۳۶
۳-۵ روش‏شناسی پژوهش……….……….……………..…………….…………………..…    ۳۷
۳-۶ بررسی روایی پژوهش………..………………………………………..…………………   ۳۸
۳-۷ بررسی پایایی پژوهش…………….………………………………………………………   ۳۹
۳-۸ روش گردآوری اطلاعات..……….………..……………………………….…..…………   ۳۹
۳-۹ متغیرهای پژوهش …….…..…..…..……………………..………………………………   ۴۰
۳-۹-۱ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها………………..…………………………………….  ۴۰
۳-۹-۲ متغیرهای مستقل و وابسته ……..…..…………………………………………………..   ۴۰
۳-۹-۳ نحوه محاسبه متغیر های پژوهش………….…..……….……………………………….  ۴۱
۳-۱۰ فرضیه‏های پژوهش..………..………………………………..……………………………..    ۴۱
۳-۱۱ روش تحلیل داده ها و آزمون فرضیات …………….…………………………..……………….   ۴۲
۳-۱۲ روش آماری پژوهش …………………….………………………………………………  ۴۲
۳-۱۲-۱ رگرسیون و همبستگی……………….…..……………………  …….…….………  ۴۲
۳-۱۲-۲ معادله رگرسیون……………………..……………………………………………..  ۴۳
۳-۱۲-۳ همبستگی……………………..…………………………………………………..  ۴۳
۳-۱۲-۴ ضریب تعیین…………..……………………………………..……………………  ۴۴
۳-۱۲-۵ ضریب همبستگی (r) ……………………………………..………………………… ۴۴
۳-۱۳ آزمون کولموگروف– اسمیرنوف…….……………..………..……….…..………………..  ۴۴
۴٫ فصل چهارم: واکاوی داده‏های پژوهش
۴-۱مقدمه………….……………………………………………………………….….…  ۴۷
۴-۲ کاربرد روش‏های آماری………………………………………………………………….  ۴۸
۴-۲-۱ آزمون کولموگراف و اسمیرنوف………………….………………………………….     ۴۸
۴-۲-۲ آمار توصیفی داده‏های پژوهش………………….………………………………………  ۴۹
۴-۲-۳ آزمون فرضیات..…..…..……….…….……………………………………..………….  ۴۹
۴-۲-۳-۱آزمون فرضیه اوّل…….…….…………………………………….………….………  ۴۹
۴-۲-۳-۲ آزمون فرضیه دوّم……….………………..……….………………………………  ۵۰
۵٫ فصل پنجم: نتیجه‏گیری و پیشنهادات
صفحه
۵-۱ مقدمه………………………………….……..….…………..……………………    ۵۴
عنوان
۵-۲ مرور کلی بر نحوه انجام پژوهش…………………….……..……………………………….  ۵۴
۵-۳ نتیجه‏گیری و جمع‏بندی ….…..…….…………………………………….……………..  ۵۴
۵-۴ مقایسه نتایج پژوهش با پژوهش‏های خارجی…………….………………………………..   ۵۵
۵-۵ محدودیت‏های پژوهش..……… ..….…………………………………………………..  ۵۵
۵-۶ پیشنهاد برای پژوهش‏های آتی  …………………………………………………….……..  ۵۶
منابع فارسی…….…………………………………………………………………….   ۵۸
منابع غیرفارسی …………………….…………………………………………………   ۵۹
پیوست‏ها و نمودارها.….…………….………….………………………………………   ۶۲
چکیده انگلیسی….……………………………………………………………………  ۶۷
فهرست جداول
۳-۱ جدول محدودیت‏های ناظر جهت انتخاب نمونه آماری.….…..………………………………… ۳۵
۳-۲ جدول نام‏های شرکت‏های عضو جامعه آماری   .…………..………………………………….   ۳۶
۳-۳ انواع متغیرهای پژوهش بر اساس رابطه……………………………….……………………………  ۴۴
۴-۱ جدول نتایج آزمون کولموگراف و اسمیرنوف…………………………….…………………..  ۴۸
۴-۲ جدول آمار توصیفی داده‏های پژوهش   .……….………….……………………………….  ۴۹
۴-۳ جدول اطلاعات متغیرهای فرضیه اوّل…………..………………………………………….  ۵۰
۴-۴ جداول اطلاعات متغیرهای فرضیه دوّم……………………………………….……………..   ۵۱
۴-۵ جدول نتایج فرضیات در یک نگاه …….….………………………………………………  ۵۲
فهرست نمودارها
۴-۱ نمودار پراکنش فرضیه اوّل………………………..……..……………………………….   ۵۰
۴-۲ نمودار پراکنش فرضیه دوّم…….………………….………………………………………  ۵۱
پیوست‏ها
الف -۱ جداول اطلاعات متغیرهای فرضیه اوّل………………….…………………………………    ۶۳
الف-۲ جداول اطلاعات متغیرهای فرضیه دوّم………….………………………….………………..    ۶۵
ب-۱ نمودار پراکنش  فرضیه اوّل……..…….. ….…………………………………………..    ۶۶
ب-۲ نمودار پراکنش  فرضیه دوّم…………..….……………………..……………………….   ۶۷
چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی میزان ارتباط درجه محافظه‏کاری با اندازه و ارزش شرکت‏ در صنعت مواد و محصولات شیمیائی می‏باشد.
همچنین در این پژوهش، جامعه‏آماری شامل کلیه شرکت‏های فعّال در صنعت مواد و محصولات شیمیائی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‏باشد که تعداد ۵۲ شرکت بعد از اعمال محدودیت‏ها به‏عنوان نمونه‏آماری این پژوهش انتخاب گردیدند. در این راستا دو فرضیه طراحی گردید. به‏منظور آزمون این فرضیه‏ها اطلاعات شرکت‏های فعّال در صنعت مواد و محصولات شیمیائی، طی دوره زمانی ۱۳۸۳-۱۳۸۷ جمع‏آوری گردید. همچنین اطلاعات هر ساله شرکت‏ها با بهره گرفتن از رایانه در صفحه گسترده Excel پردازش و از طریق نرم‏افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. جهت آزمون فرضیه‏ها از رگرسیون خطی دو متغیره(ساده) و نیز جهت آزمون خود همبستگی بین متغیرها از آماره دوربین واتسون بهره گرفته شده است.
نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش نشان می‏دهد که بین درجه محافظه کاری و اندازه شرکت رابطه معنی‏داری وجود ندارد که با یافته‏ پژوهش‏های کشورهای غربی رابطه معکوس دارد. ولی در فرضیه دوّم؛ بین درجه محافظه کاری و ارزش شرکت‏ رابطه معنی‏داری منفی مشاهده گردید.
 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تعداد صفحه :۷۴
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***