دانلود پایان نامه : بررسی رابطه هوش معنوی و اخلاق حرفه ای با اثر بخشی مدیران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

عنوان : بررسی رابطه هوش معنوی و اخلاق حرفه ای با اثر بخشی مدیران

دانشکده اقتصاد و مدیریت
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

عنوان:
بررسی رابطه هوش معنوی و اخلاق حرفه ای با اثر بخشی مدیران
استاد راهنما:
آقای دکتر علی اکبر امین بیدختی
استاد مشاور:
آقای دکتر محمد علی نعمتی

پاییز ۱۳۹۱

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده:
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش معنوی و اخلاق حرفه ای با اثر بخشی مدیران مدارس راهنمایی شهر مشهد می باشد به این منظور، کلیه مدارس راهنمایی دولتی و غیر انتفاعی مشهد به عنوان جامعه آماری (۴۳۵ نفر مدیر،۹۵۳ نفر معاون) ۱۳۸۸N= در نظر گرفته شد تعداد ۲۰۰ نفر (حجم نمونه N=200 نفر) از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. سرانجام برای جمع آوری اطلاعات پرسش نامه های هوش معنوی کینگ (۲۰۰۸)، پرسش نامه اخلاق حرفه ایی و اثر بخشی میان نمونه مورد نظر توزیع شد و از طریق نرم افزار Lisrel & spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده از طریق آزمون معادلات ساختاری تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی حاکی از آن بود که بین هوش معنوی و اخلاق حرفه ای با اثر بخشی مدیران رابطه معناداری وجود دارد، به طوری که عامل اخلاق حرفه ای تأثیر مثبت ۰٫۳۹ و معنا دار ۱۱٫۰۲ و عامل هوش معنوی نیز تأثیر مثبت ۰٫۶۵ و معنا دار ۱۲٫۵۲ با اثر بخشی دارد. همچنین یافته های حاصل از مدل ساختاری در حالت تخمین استاندارد نیز نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار میان ابعاد اخلاق حرفه ای (فعالیت گروهی، صداقت رفتاری، رفتار حرفه ای، مسئولیت حرفه ای، تعهد علمی، مسئولیت مالی) و هوش معنوی (تفکر انتقادی، تولید معنای شخصی، توسعه آگاهی و آگاهی) با اثر بخشی می باشد.
فهرست مطالب
عنوان…………………………………. صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱٫مقدمه ۲
۲-۱٫بیان مسئله ۳
۳-۱٫اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۴
۴-۱٫اهداف تحقیق: ۱۶
۱-۴-۱٫اهداف اصلی: ۱۶
۲-۴-۱٫ اهداف فرعی: ۱۶
۵-۱٫سؤالات تحقیق. ۱۷
۱-۵-۱٫سؤال اصلی: ۱۷
۲-۵-۱٫سؤال های فرعی: ۱۷
۶-۱٫تعاریف متغیرها تحقیق ۱۸
۱-۶-۱ .تعاریف مفهومی: ۱۸
۷-۱٫خلاصه فصل ۲۳
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
۱-۲٫ مقدمه ۲۵
۲-۲٫بخش اول:چهارچوب نظری ۲۵
۱-۲-۲٫هوش معنوی ۲۵
۱-۱-۲-۲٫تعریف هوش ۲۵
۲-۱-۲-۲٫ معنویت ۲۶
۳-۱-۲-۲٫ هوش معنوی ۲۸
۴-۱-۲-۲٫هوش معنوی و مؤلفه های آن ۲۹
۵-۱-۲-۲٫ نقش عصب شناسی در هوش معنوی ۳۵
۶-۱-۲-۲٫ دیدگاه های مؤلفان مختلف درباره هوش معنوی ۳۶
۷-۱-۲-۲٫رشد هوش معنوی ۴۱
۸-۱-۲-۲٫هوش معنوی و سلامت روانی ۴۳
۹-۱-۲-۲٫مؤلفه های هوش معنوی در اسلام ۴۴
۱۰-۱-۲-۲٫مقایسه هوش معنوی با هوشهای دیگر ۴۶
۱۱-۱-۲-۲٫خلاصه تعاریف ۴۸
۲-۲-۲٫اخلاق حرفه ای ۴۹
۱-۲-۲-۲٫مقدمه ۴۹
۲-۲-۲-۲٫تعریف اخلاق ۵۰
۳-۲-۲-۲٫٫معانی و کاربردهای اخلاق ۵۳
۴-۲-۲-۲٫مفهوم اخلاق اداری ۵۴
۵-۲-۲-۲٫اخلاق و اخلاق کار ۵۵
۶-۲-۲-۲٫تعریف حرفه ۵۷
۷-۲-۲-۲٫تعریف اخلاق حرفه ای ۵۹
۸-۲-۲-۲٫اهمیت اخلاق حرفه ای در سازمان: ۶۰
۹-۲-۲-۲٫پیشینه مباحث اخلاقی ۶۲
۱۰-۲-۲-۲٫اصول پنج گانه اخلاق رهبری ۶۴
۱۱-۲-۲-۲٫توسعه اخلاق سازمانی ۶۶
۱۱-۲-۲-۲٫موانع رشد اخلاق در سازمان ها ۶۸
۱۲-۲-۲-۲٫تئوری های اخلاق ۷۱
۳-۲-۲٫اثربخشی ۷۲
۱-۳-۲-۲٫مفهوم اثربخشی ۷۲
۲-۳-۲-۲٫اثر بخشی فردی: ۷۲
۳-۳-۲-۲٫اثربخشی سازمانی ۷۴
۴-۳-۲-۲ الگوهای رهبری اثربخش ۷۷
۳-۲٫بخش دوم:پیشینه تحقیق ۷۹
۱-۳-۲٫تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۷۹
۲-۳-۲٫تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۸۳
۴-۲خلاصه فصل: ۸۷
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۱-۳٫مقدمه: ۹۰
۲-۳٫روش تحقیق: ۹۰
۳-۳٫جامعه آماری : ۹۰
۴-۳٫حجم نمونه و روش نمونه گیری ۹۲
۵-۳-ابزار جمع آوری اطلاعات: ۹۲
۶-۳٫ روایی و پایایی ابزار سنجش و گردآوری اطلاعات ۹۴
۷-۳٫روش تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده ۹۵
۸-۳٫خلاصه فصل: ۹۵
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱٫ مقدمه ۹۷
۴-۲٫ بررسی متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان تحقیق ۹۸
۴-۲-۱٫ توصیف داده ها: ۹۸
۴-۲-۱-۱٫ سن مدیران مورد مطالعه ۹۸
۴-۲-۱-۲٫ میزان سابقه کاری مدیران ۹۹
۴-۲-۱-۳٫ نوع مدرسه ۱۰۱
۴-۲-۱-۴٫ میزان تحصیلات مدیران ۱۰۲
۴-۲-۱-۵٫ سن معاونین مورد مطالعه ۱۰۳
۴-۲-۱-۶٫ میزان سابقه کاری معاونین ۱۰۴
۴-۲-۱-۷٫ میزان تحصیلات معاونین ۱۰۶
۴-۳٫ بررسی وضعیت متغیر اثربخشی تحقیق در نمونه مورد مطالعه ۱۰۹
۴-۳-۱٫ وضعیت انعطاف پذیری معاونین مدارس مورد مطالعه چگونه است؟ ۱۱۰
۴-۳-۲٫ وضعیت روابط انسانی موجود در معاونین مدارس مورد مطالعه چگونه است؟ ۱۱۱
۴-۳-. وضعیت کار گروهی در میان معاونین مدارس مورد مطالعه چگونه است؟ ۱۱۲
۴-۴٫ تحلیل عاملی تأییدی متغیر های تحقیق ۱۱۴
۴-۴-۱٫ نیکویی برازش مدل ۱۱۵
۴-۴-۲٫ تحلیل عاملی مرحله اول سازه هوش معنوی ۱۱۸
۴-۴-۳٫ تحلیل عاملی مرحله دوم سازه هوش معنوی ۱۲۱
۴-۴-۴٫ تحلیل عاملی مرحله اول سازه اثر بخشی معاونین ۱۲۴
۴-۴-۵٫ تحلیل عاملی مرحله دوم سازه اثر بخشی ۱۲۷
۴-۴-۶٫ تحلیل عاملی مرحله اول سازه اخلاق حرفه ای ۱۳۰
۴-۴-۷٫ تحلیل عاملی مرحله دوم سازه اخلاق حرفه ای ۱۳۴
۴-۴-۸٫ آزمون فرضیه های تحقیق توسط تحلیل مسیر (تحلیل عاملی مدل ساختاری) ۱۳۷
۸-۴٫خلاصه فصل: ۱۴۴
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۱-۵٫مقدمه ۱۴۶
۲-۵٫تفسیر نتایج و یافته های پژوهش ۱۴۸
۱-۲-۵٫سؤالات اصلی: ۱۴۸
۲-۲-۵٫سؤالات فرعی: ۱۵۰
۳-۵٫تفسیر نتایج سؤالات پژوهشی ۱۵۲
۴-۵٫محدودیت های پژوهش ۱۶۰
۵-۵٫پیشنهادات کاربردی ۱۶۰
۶-۵٫پیشنهادات پژوهشی ۱۶۱
منابع ۱۶۲
پیوست ۱۷۱

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :۲۱۲

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***