دانلود پایان نامه : بررسی رابطه بین روابط موضوعی با سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

دانشکده علوم انسانی، گروه مشاوره و راهنمایی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مشاوره و راهنمایی (M.A)

عنوان:

بررسی رابطه بین روابط موضوعی با سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی

استاد راهنما:

دکتر محمد جواد کرم افروز

استاد مشاور:

دکتر محمود دهقانی

تابستان ۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                               شماره صفحه

فصل یکم: کلیات تحقیق

بیان مسئله: ۴

اهمیت و ضرورت پژوهش: ۸

اهداف پژوهش: ۱۰

هدف اصلی :.. ۱۰

اهداف فرعی.. ۱۰

فرضیه های پژوهش:.. ۱۰

سوال های پژوهش:.. ۱۱

معرفی متغیرهای پژوهش: ۱۱

تعاریف مفهومی وعملیاتی متغیرها: ۱۱

روابط موضوعی:.. ۱۱

بیگانگی.. ۱۲

دلبستگی ناایمن:.. ۱۳

خودمیان بینی.. ۱۳

بی کفایتی اجتماعی.. ۱۴

سازگاری.. ۱۴

سازگاری عاطفی.. ۱۴

سازگاری اجتماعی.. ۱۵

سازگاری آموزشی.. ۱۵

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه فصل دوم: ۱۷

تعاریف روابط موضوعی: ۱۸

موضوع های جزیی و موضوع های کلی.. ۱۹

نظریه های گوناگون در باب روابط موضوعی: ۲۰

نظریه پردازان روابط موضوعی: ۲۰

زیگموند فروید:.. ۲۱

نظریه انا فروید.. ۲۲

نظریه رنه اشپیتز.. ۲۳

مرحله ی اول: مرحله بدون موضوعی.. ۲۳

مرحله ی دوم: مرحله پیش- موضوعی یا در راه موضوع.. ۲۴

مرحله ی سوم :مرحله ی موضوع لیبیدویی به معنای دقیق کلمه.. ۲۵

نظریه ملانی کلاین.. ۲۶

مفاهیم اصلی نظریه ی کلاین.. ۲۶

نظریه و.ر.د فیربرن.. ۳۵

مفاهیم اصلی نظریه ی فیربرن.. ۳۵

نظریه ی د.و.وینی کات.. ۴۲

مفاهیم اصلی نظریه ی وینی کات.. ۴۲

نظریه روابط موضوعی هری گانتریپ.. ۵۲

ایگوی بازگشتی.. ۵۳

نظریه روابط موضوعی ادیث یاکوبسن:.. ۵۳

مفاهیم اصلی نظریه ی یاکوبسن.. ۵۴

نظریه روابط موضوعی مارگارت ماهلر.. ۵۶

مفاهیم اصلی در نظریه ی ماهلر.. ۵۷

نظریه ی روابط موضوعی اتو کرنبرگ.. ۶۴

موضوع.. ۶۵

نظریه اریک اریکسون.. ۷۲

الگوی زیستی – روانی -اجتماعی.. ۷۳

سازگاری: ۷۳

تعاریف سازگاری:.. ۷۴

ویژگی افراد به هنجار.. ۷۹

ویژگی های افراد سازگار:.. ۷۹

ریشه نا سازگاری های روانی:.. ۸۰

دیدگاه های کمی و کیفی در مورد ناسازگاری:.. ۸۰

نظریه های گوناگون در باب سازگاری:.. ۸۱

روانکاوی.. ۸۱

درمانهای رفتاری.. ۸۳

درمانهای میان فردی(تحلیل ارتباط محاوره ای).. ۸۴

دیدگاه ان ال پی:.. ۸۵

پژوهش های خارجی: ۸۵

پژوهش های داخلی: ۹۶

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه فصل سوم: ۱۰۰

طرح کلی : ۱۰۰

جامعه آماری ۱۰۱

مشخصات نمونه و روش نمونه گیری: ۱۰۱

ابزارهای سنجش: ۱۰۲

الف – آزمون روابط موضوعی بل.. ۱۰۲

پایایی و روایی آزمون روابط موضوعی :.. ۱۰۳

شیوه نمره گذاری آزمون روابط موضوعی:.. ۱۰۳

ب-پرسشنامه سازگاری برای دانش آموزان دبیرستانی:.. ۱۰۴

پایایی و روایی پرسشنامه :.. ۱۰۴

ضریب پایایی پرسشنامه.. ۱۰۴

شیوه نمره گذاری پرسشنامه سازگاری :.. ۱۰۶

نحوه جمع آوری داده ها: ۱۰۶

روش تحلیل داده ها ۱۰۶

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

تحلیل داده های کمی از زاویه توصیفی ۱۰۸

تحلیل داده های کمی از زاویه استنباطی ۱۱۷

یافته های مربوط به فرضیه شماره ۱ ۱۱۷

یافته های مربوط به فرضیه شماره ۲ ۱۱۸

یافته های مربوط به فرضیه شماره ۳ ۱۱۹

یافته های مربوط به فرضیه شماره ۴ ۱۲۰

یافته های مربوط سوال شماره ۱ ۱۲۱

یافته های مربوط به سوال شماره ۲ ۱۲۱

یافته های مربوط به سوال شماره۳ ۱۲۳

یافته های مربوط به سوال شماره۴ ۱۲۴

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

گزارش یافته ها ۱۲۹

فرضیه شماره ۱-.. ۱۲۹

فرضیه شماره ۲-.. ۱۲۹

فرضیه شماره ۳-.. ۱۳۰

فرضیه شماره ۴-.. ۱۳۱

سوالهای پژوهشی اول،دوم،سوم،جهارم.. ۱۳۲

نتیجه گیری: ۱۳۲

محدودیت های پژوهش ۱۳۳

پیشنهاد هایی برای پژوهش های آتی ۱۳۴

پیشنهادهای کاربردی:.. ۱۳۴

پیشنهادهای پژوهشی:.. ۱۳۵

 

 

 

چکیده

نظریه پردازان روابط موضوعی تصور می کنند که ذهن افراد به واسطه تجارب اولیه با مراقبان شکل می گیرد و با رشد و تحول پیچیده تر می شود. همچنین تصور می شود که الگوهای روابط موضوعی اولیه تکرار می شوند. بنابر این؛ این الگوها در سراسر زندگی نسبتاً ثابت باقی می مانند. آسیب شنا سی بر اساس این الگوهای روابط موضوعی درونی شده تعیین می شود.  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین روابط موضوعی و سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی در دختران سال سوم مقطع دبیرستان انجام شده است. روش پژوهش از نوع همبستگی و برای دستیابی به هدف از تعداد ۱۰ دبیرستان دخترانه منطقه ۳ شهر تهران در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱، تعداد ۲۳۵ نفر دانش آموز دختر کلاس سوم، ۱۷-۱۶ ساله به طریق تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه روابط موضوعی بل (BORI) و پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی (AISS)، توسط شرکت کنندگان تکمیل گردید. داده ها با بهره گرفتن از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان انجام شد. یافته ها نشان دادند بین روابط موضوعی با سازگاری رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد (۰۱/۰ p< )از این رو فرضیه مورد تایید است.  در رابطه با تاثیر گذاری روابط موضوعی بر سازگاری نتایج نشان دادند روابط موضوعی به طور کلی می تواند پیش بینی کننده ی چگونگی سازگاری باشد(۰٫۴۲=β، ۰٫۰۰=sig) . نتیجه گیری یافته های پژوهش حاکی از آن است که روابط موضوعی نقش معناداری در سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی ایفا می کند و روابط موضوعی بر سازگاری دانش آموزان تاثیر دارد.

واژه های کلیدی: روابط موضوعی، سازگاری (عاطفی، اجتماعی، آموزشی)

 

 

فصل یکم:

کلیات تحقیق

 

مقدمه :

مطالعه تحول انسان علمی است که فهم چگونگی و چرایی تغییر افراد را میسر می سازد، و اینکه چگونه و چرا به همان وضع باقی می مانند، در حالی که پیرتر می شوند. (برگر[۱]،۱۹۹۷؛ نقل از ساعدی،۱۳۸۲). سازگاری فرایندی است در حال رشد و پویا که شامل توازن بین آن چه افراد می خواهند و آن چه جامعه شان پذیرا است. به عبارت دیگر سازگاری یک فرایند دو سویه است، از یک طرف فرد به صورت موثر با اجتماع تماس برقرار می کند و از طرف دیگر اجتماع نیز ابزارهایی را تدارک می بیند که فرد از طریق آن ها توانایی های بالقوه ی خویش را واقعیت می بخشد، در این تعامل، فرد و جامعه دستخوش تغییر و دگرگونی شده و سازشی نسبتا پایدار به وجود می آید(اسلبی[۲] و گورا [۳]،۱۹۸۸، نقل از عابدینی ۱۳۸۱) .به طور کلی سازگاری به تسلط فرد بر محیط و احساس کنار آمدن با خود اشاره دارد. هریک از ما به محیط و تغییراتی که در آن روی می دهد پاسخ می دهیم. از این رو سازگاری مهارتی است که باید آموخته شود ، محیط خانواده (رابطه والد و فرزند ) مدرسه و وسایل ارتباط جمعی در فراهم ساختن امکان یادگیری با محیط نقش و مسئولیت مهمی دارند. محیط خانواده کوچکترین واحد اجتماعی است و در بر گیرنده ی عمیق ترین روابط انسانی و اولین محیط برای شکل گیری باورها و تعاملات می باشد. از دیدگاه نظریه پرازان روابط موضوعی تعامل کودک با مادر مهم ترین نقش تعیین کننده تحول روانشناختی  محسوب می شود(سادوک،[۴]و سادوک۲۰۰۷؛ترجمه رضاعی،۱۳۸۷) زیرا ذهن کودک به وسیله تجربیات اولیه با مراقبین شکل می گیرد. این الگوهای ارتباطی اولیه در طول زندگی ثابت هستند و اختلال در این روابط، آسیب روانی را توضیح می دهد(سیچتی [۵]وکوهن[۶]،۲۰۰۶؛).به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران حضور هیچ انسانی در زندگی دیگری تصادفی رخ نمی دهد و روابط میان فردی ،آیینه ای از توانمندی ها و نیز کاستی های شخصیت فرد را در برابرش می گشاید. مقصود از روابط موضوعی، روابط بین شخصی است.  نظریه پردازان روابط موضوعی بر روابط اوایل زندگی متمرکز می شوند که اثری دیرپا دارند؛ یعنی اثرات و بقایایی در روان فرد به جا می گذارند. این بقایای روابط گذشته، این روابط موضوعی درونی، ادراک فرد و روابط او با افراد دیگر را شکل می دهد. افراد نه فقط با دیگری واقعی، بلکه با دیگری درونی نیز وارد تعامل می شوند. مورد اخیر، باز نمودی روانی ست و ممکن است نسخه ای تحریف شده[۷] از برخی اشخاص واقعی باشد.(سنت کلر ۱۹۴۰,ترجمه طهماسب، علی آقایی، ۱۳۸۶) نظریه پرداز روابط موضوعی وینی کات در بحث از اهمیت سازگاری محیط نوزاد، از مفاهیم خود حقیقی[۸] و خود کاذب[۹] سخن می گوید که هردو در نتیجه ی تعامل کودک با محیط شکل می گیرد به نظر آدمیان عابر از گذرگاه زندگی هریک از ما بر آنند، تا با آموزش درس هایی به ما، وجودمان را به سطحی بالاتر از آگاهی رهنمون گردند.شاید انسجام و استحکام درونی (با ارزش های عمیق خویشتن میزان گردند) پس از تلاقی چندین و چند پاره ی، پاره هایی از خویشتن ما با بخشی از هستی سایرین میسر گردد. سازگار شدن با محیط مهمترین منظور و غایت تمام فعالیت های ارگانیزم است به طوری که تمام افراد در تمام دوران زندگی خود، در هر روز و ساعت سرگرم آن هستند که خود دگرگون شده را با محیط دگرگون شده سازگار کنند. در واقع، زندگی کردن چیزی جز عمل سازگاری نیست.

بیان مسئله:

آمار تکان دهنده و روز افزون خودکشی ها، اعتیاد ها، افسردگی ها و انواع اختلالات بی شمار، گواه این است که جهان امروز شاهد ناسازگاری های بسیاری از سوی مردم است. در این روزگار، انبوه تفکرات منفی اذهان مردم را تسخیر کرده و چه بسیارند مردمی که با احساس ملالت و افسردگی و انواع تعارضات شخصی و مشکلات اجتماعی زندگی را بر خود حرام می کنند و بی آنکه از آن درست لذت ببرند خود را تسلیم انگاره های انفعالی می نمایند (مالتر[۱۰]؛(۱۹۹۷) ترجمه قراچه داغی،۱۳۸۰نقل ازحسینی۱۳۸۳۰) عده ا ی سازگاری را مترادف با مهارت اجتماعی می دانند و مهارت اجتماعی عبارت است از توانایی ایجاد ارتباط متقابل با دیگران در زمینه ی خاص اجتماعی به طریق خاص که در عرف جامعه قابل قبول و ارزشمند باشد. در حالی که اسلاموسکی[۱۱] و دان[۱۲] (۱۹۹۶) سازگاری و مهارت اجتماعی را فرایند ی می دانند که افراد را قادر می سازند تا رفتار دیگران را درک و پیش بینی کنند، رفتار خود را کنترل کنند و تعاملات اجتماعی خود را تنظیم نمایند. عوامل متعددی در سازگاری شخصی و اجتماعی افراد نقش دارند که نظریه ها و دیدگاه های مختلف تربیتی، روانشناسی و جامعه شناسی بر آن تاکید کرده اند.

ایواتا[۱۳] و همکاران (۲۰۰۰) در مروری جامع عوامل موثر در سازگاری را به شش دسته عمده تقسیم کرده اند. – محرومیت های جسمانی ناشی از( نقص عضو، تغذیه ی نادرست و بد، محرومیت از خواب و خستگی روانی، آسیب های مغزی )۲- عوامل روانی اجتماعی- محیطی نظیر (بیکاری، جنگ، بلایای طبیعی، فقر و اعتیاد )۳- عوامل تربیتی نظیر( فقدان رابطه والد –کودک، طرد کردن فرزندان، حمایت افراطی، خود مختاری بیش از حد، انتظارات و خواسته های غیر واقع گرایانه ی والدین) ۴- ساختار خانوادگی نا سازگار از جمله(خانواده های بی کفایت، از هم پاشیده، ضد اجتماعی و عدم ثبات عاطفی و روانی والدین بخصوص مادر) ۵- فشارهای ناشی از (زندگی صنعتی مانند رقابت های تاسالم، تقاضاهای شغلی و تحصیلی و پیچیدگی های زندگی جدید) ۶- عوامل ژنتیکی و ارثی نظیر اختلالات جسمانی، روانی که زمینه را برای رفتارهای بزهکارانه و ناسازگاری اجتماعی فراهم می کنند. از طرفی در نتایج پژوهش های (روشن،۱۳۶۹؛ مسعودی نژاد ،۱۳۷۲؛قهاری،۱۳۷۵؛نوری،۱۳۸۰؛ حسینی،۱۳۸۳؛ خدایاری فرد،۱۳۸۵؛ صفوی،موسوی، لطفی،۱۳۸۸؛ مرادی ،واحدی،۱۳۸۸ ) عوامل مرتبط با سازگاری بررسی شده است و قمری(۱۳۷۰)تاثیر تکنیک خود آموزی کلامی در کودکان مبتلا به ناسازگاری رفتاری بعلت کمبود توجه که همراه با بیش فعالی مشاهده می شد را بررسی کرد.

همانگونه که سازگاری یکی از موضوعات تخصصی روانشناسی است و هدف ، ایجاد سازگاری مناسب و مطلوب در افراد می باشد. اختلالات مربوط به سازگاری در جامعه امروز رواج فراوان دارند. به نقل از موریسن[۱۴](۱۹۹۵) اختلالات سازگاری از نظر روان شناسی اینطور تعریف می شود: هنگامی که فرد در پاسخ، به استرس های خاص محیطی یا شخصی علائم عاطفی یا رفتاری خاصی مانند افسردگی، اضطراب، مشکلات رفتاری در مدرسه ، دانشگاه ، افت عملکرد تحصیلی واخراج ، عدم اعتماد به نفس، نزاع با مردم، مشکلات شغلی، تعارضات، سرپیچی های اجتماعی و نیز شکایت های جسما نی را از خود بروز دهند، دچار ناسازگاری رفتاری شده است، به عبارت ساده تر، اگر افراد فشار عصبی خاصی را تجربه می کنند و در پاسخ به آن، نشانه های روانی خاصی را از خود بروز می دهند که این نشانه ها به انجام وظایف اصلی در جامعه یا عملکرد شخصی شان لطمه می زنند. منظور از این وظایف اصلی، کارهایی مانند سازگاری در محیط مدرسه، سازگاری عاطفی و درونی و سازگاری اجتماعی و سازگاری خانوادگی……. می دانند.. هرچند که برای شناسایی عوامل مرتبط با سازگاری تلاش های نظری و تجربی زیادی صورت گرفته است (بارلو[۱۵]،۲۰۰۴؛ موریسن۱۹۹۵؛ افر[۱۶] و سبشین[۱۷] ۱۹۹۱) عمدتاً علت اصلی ناسازگاری های روانی به استرس ها و فشارهای شدید عصبی در زندگی روزمره برمی گردد اما هنوز مشخص نیست چه افرادی، در مقابل استرس های معینی به ناسازگاری و اختلال رفتاری دچار می شوند و رفتار ناسازگار از خود نشان می دهند. ویژگی های روان شناختی انسان ها ارتباط زیادی در سازگاری ها دارند. همانطور که ذکر شد عوامل بخصوص ساختار خانوادگی و چگونگی ارتباط اعضای خانواده به ویژه روابط والد – فرزندی نفش مهمی را در سازگاری روان شناختی و اجتماعی افراد برعهده دارد.تحقیقات(ساعدی،۱۳۸۲؛ خسروی، ۱۳۸۲؛ شهابی زاده،۱۳۸۳؛ اسرف[۱۸]،بادن[۱۹]،۱۹۹۳؛فیوری[۲۰] و همکاران،۱۹۹۷؛هازان [۲۱]و شو[۲۲]ر،۱۹۸۷ ؛کهن[۲۳]،۱۹۹۰؛) با دلبستگی اولیه ورابطه والد – فرزند همسو است.  اولین و مهمترین اجتماعی که هر نوزاد پس از تولد در آن پا می گذارد خانواده است .تاثیرانی که به شکل گیری شخصیت هر فرد دارد بی شک بسیار عمیق و انکار ناپذیر است. همانطور که فروید [۲۴]به حق گفته است، اثر این سالها برای تمام عمر در انسان باقی می ماند و فرد، والدین خود را در خود حل و با خود حمل می کند. رابطه ها از هر نوع؛ ولی- فرزندی، زن و شوهری، دوستی و یا هر رابطه ی دیگری با خارج شدن یکی از طرفین، آن رابطه به پایان نمی رسد. اندرسون [۲۵] (۱۹۷۰) می گوید: مرگ به زندگی خاتمه می دهد. اما به رابطه پایان نمی دهد، رابطه ای که ذهن فرد بازمانده را برای تجزیه و تحلیل و حل گره های رابطه که ممکن است هرگز میسر نشود، همچنان به خود مشغول می کند (ثنایی، ۱۳۷۸؛ به نقل از خسروی،۱۳۸۲).

در این نظریه فرض بر این است که اگر ما قالب ذهنی یک فرد را بشناسیم، قادر خواهیم شد تا رفتار های او در روابط میان فردی اش را بهتر درک و پیش بینی کنیم. روابط بیرونی هرکسی همواره باز تاب رابطه ای است که فرد با خودش دارد مراد از ارتباط درونی علاوه بر میزان عشق ورزی به خود، تصویری که از خودمان داریم و بیاناتی که در مورد خودمان با خود تکرار و به خود تلقین می کنیم نیز هست، و مراد از ارتباط بیرونی درعشق ورزی و دریافت عشق به شکل آزادانه، مسئله داشتن در ابراز احساسات شخصی، احساس گناه به خاطر خشمگین شدن در تقابل عزیزان، مسئله داشتن در مورد معنی دادن به روابط صمیمانه ی جنسی، فقدان هدف، معنا، هویت شخصیت یا اشتیاق به زندگی، چطور به مراحل تحول شخصیت در کودکی ربط دارند. می دانید که در صورت عدم پرداختن به آنها چگونه به تفاسیر ما از آینده ی ما حکمفرمایی خواهند کرد. (وین[۲۶]؛ ترجمه کرمانی،۱۳۸۳؛نقل از حسینی۱۳۸۹).

همانطور که در بالا ذکر شد روابط موضوعی به طور کلی شخصیت انسان را ثمره رابطه اولیه ی مادر – فرزند می داند. وینی کات[۲۷](۱۹۶۰) بر این باور است که توسعه و پرورش خویشتن[۲۸]  کودک از طریق هماهنگ شدن های مادر با نیازهای کودک صورت می گیرد. اگر نیازهای کودک به اندازه کافی توسط والدین برآورده شود، والدین و کارکردهای موضوعی آنها (مانند انعکاسگری ،آیینه سازی و همدلی) توسط کودک درونی خواهد شد ، زیرا تجربه ی میان فردی اولیه ، نمونه ی نخستین روابط میان فردی بعدی است. آنچه از تجارب تحولی –میان فردی اولیه[۲۹] باقی می ماند، به شکل نوعی قالب روانی[۳۰] سازمان دهی می شود. از آنجا که این” قالب روانی”، خویشتن افراد در رابطه با موضوع هایشان را در برمی گیرد، بر تجربه پدیداری[۳۱] فرد و نیز رفتارهای میان فردی او تاثیر می گذارد. به همین خاطر در این رویکرد، اختلالات شخصیت [۳۲] بعنوان جلوه ها و. تظاهرات بیرونی یک قالب روانی نادرست که خود نتیجه ی نقص های خاص تحولی[۳۳] و در رابطه با مراقبان شکل گرفته، در نظر گرفته می شود. الگوی روانی مذکور، در شکل دهی به مواضع ناسازگارانه انعطاف ناپذیر میان فردی سهمی اساسی دارد و فرد را از شکوفا شدن در حیطه های مهم زندگی، سازگاری عاطفی، سازگاری اجتماعی، سازگاری آموزشی (مانند عشق، کار، تحصیل) محروم می سازد. یکی از مفروضه های بنیادین رویکرد روابط موضوعی چنین مطرح می کند که “راه تغییر دادن قالب روانی افراد دچار تعارض، اصلاح و تعدیل این قالب ها به واسطه ی تجارب تصحیحی[۳۴] در کنار موضوع های جدید است. وقتی افراد در مورد خویشتن احساس یکدستی و انسجام می کنند خودشان را با زمان ها و مکان های گوناگون، نسبتاً با ثبات تجربه می کنند. . به همین دلیل افرادی که ثبات خویشتن دارند، درهرموقعیت خودشان را به صورت شخصی ادراک می کنند که عموماً بخشنده و حمایتگر است. نه خود خواه ونه نیازمند توجه. روند پیوستگی خویشتنی که، نخستین بار از طریق همانند سازی با ادراکات والدین، در کودک شکل گرفته وهریک از این بخشها را نه بعنوان موجودیت هایی گسسته از یکدیگر، بلکه در قالب بخشهایی متصل به هم و بخشی از یک کل یکپارچه به تصور در می آورد.(کرنبرگ[۳۵] ۱۹۸۲،۱۹۸۴)

با توجه به مطالب ذکر شده و با توجه به مدل زیستی – روانی-اجتماعی انجل[۳۶] (۱۹۸۰،۱۹۹۱؛نقل از نظری ۱۳۹۱،ترجمه حسینی۱۳۹۱) که شخصیت را پدیده ای چند بعدی می داند و به فرد نگرش کل گرایانه دارند.به نظر می رسد که در پدیده ناسازگاری هم، این سه بعد نقش دارند . و از آنجا که یکی از خدمات ارزنده روان کاوی با رویکرد روابط موضوعی به توصیف  مراحل رشد زیستی –روانی-اجتماعی کودک با مراقبان اولیه و رسیدن به موضوعی کلی (از طریق شناسایی قالب های روانی )و سازگاری مطلوب می پردازد. لذا با توجه به مطالبی که در بالا به آن اشاره شد و با توجه به تحقیقاتی که در ایران و خارج از کشور در مورد این متغیرها صورت گرفته، اما تحقیقی که این متغیرها را در دانش آموزان بررسی کند به خصوص ارتباط روابط موضوعی با سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی را تعیین کند صورت نگرفته است و لذا تحقیق حاضر می کوشد تا به ارتباط روابط موضوعی با سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی دانش آموزان بپردازد.

[۱] Berger

[۲] Slubby

[۳]Guara

[۴] Sadock

[۵] Cicchetti,D.

[۶] Cohen,D,I.

[۷] distored

[۸] True self

[۹] False self

[۱۰] Maltz

[۱۱]Slomowski

[۱۲] Dunn

[۱۳] Iwata

[۱۴] Morison

[۱۵] Barlo

[۱۶]Offer

[۱۷] Sabshin

[۱۸]  Sroufe

[۱۹]Baden

[۲۰] Furi

[۲۱] Hazan

[۲۲] Shaver

[۲۳] Cohn

[۲۴] Frued

[۲۵] Anderson

[۲۶] vin

[۲۷] Winnicott

[۲۸] self

[۲۹] Early interpersonal-developmental experiences

[۳۰] Mental template

[۳۱] Phenomenological experience

[۳۲] Charcter disorders

[۳۳] Specific developmental deficits

[۳۴] Corrective experiences

[۳۵] Kernberg

[۳۶] Engel

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : ۱۶۳

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***