دانلود پایان نامه : بررسی رابطه بین حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی و سطوح مخارج سرمایهای در شرکتهای …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

عنوان : بررسی رابطه بین حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی و سطوح مخارج سرمایهای در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

پایان نامه نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری ( MA )

عنوان

بررسیرابطه بین حساسیتسرمایه­گذاریجریان های نقدی و سطوحمخارجسرمایه­ای در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

استاد راهنما:

دکتر محمد حسین رنجبر

 

سال تحصیلی

بهمن۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
 
عنوانصفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱
۱- کلیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………..۲
۱-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………۳
۱-۲ بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………………۴
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. ۵
۱-۴ اهداف مشخص تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. ۶
۱-۵ سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………… ۷
۱-۶ فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………. ۷
۱-۷ تعریف واژه ها و اصطلاحات ………………………………………………………………………………………………………… ۸
۱-۸ روش گردآوری ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
۱-۹ جامعه آماری و روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………… ۱۰
۱-۱۰ ساختار تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
۱-۱۱ خلاصه فصل اول …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱
۲- مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………… ۱۲
۱-۲ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳
۲-۲ سرمایه گذاری …………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳
۲-۲-۱ مدل های سرمایه گذاری …………………………………………………………………………………………………………… ۱۵
۲-۲-۱-۱ مدل شتابنده سرمایه گذاری …………………………………………………………………………………………………….. ۱۶
۲-۲-۱-۲ تئوری شتابنده انعطاف پذیر سرمایه گذاری …………………………………………………………………………………… ۱۹
۲-۲-۱-۳ مدل نئو کلاسیک سرمایه گذاری ………………………………………………………………………………………………. ۱۹
۲-۲-۱-۳-۱ مدل جورگنسن ……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰
۲-۱-۱-۳-۲  مدل کیوتوبین سرمایه گذاری ………………………………………………………………………………………………. ۲۳
۲-۲-۱-۴ مدل سرمایه گذاری در حضور اطلاعات نامتقارن …………………………………………………………………………. ۲۸
۲-۲-۲ انواع تصمیمات سرمایه گذاری …………………………………………………………………………………………………… ۳۰
۲-۲-۲-۱ تصمیمات توسعه ای …………………………………………………………………………………………………………….. ۳۱
۲-۲-۲-۲ تصمیمات جایگزینی یا انتخاب …………………………………………………………………………………………………. ۳۲
۲-۲-۲-۳ تصمیمات خرید یا اجاره ………………………………………………………………………………………………………… ۳۳
۲-۱-۳ فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاری ……………………………………………………………………………………………….. ۳۴
۲-۱-۳-۱ جستجوی پروژه ی جدید………………………………………………………………………………………………………… ۳۴
۲-۲-۳-۲ جمع آوری اطلاعات درمورد پروژه ………………………………………………………………………………………….. ۳۵
۲-۲-۳-۳ ارزیابی پروژه ………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶
۲-۲-۳-۴ انتخاب پروژه ……………………………………………………………………………………………………………………. ۳۷
۲-۳ تأمین مالی  …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷
۲-۳-۱شیوه های تأمین مالی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸
۲-۳-۱-۱ بدهی ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۹
۲-۳-۱-۲ انتشارات سهام عادی ……………………………………………………………………………………………………………. ۴۱
۲-۳-۱-۳ انتشارات سهام ممتاز ……………………………………………………………………………………………………………. ۴۴
۲-۳-۱-۴ سود انباشته ………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۵
۲-۳-۲مدل تأمین مالی ……………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶
۲-۳-۳ مدل سلسله مراتب تأمین مالی ……………………………………………………………………………………………………… ۴۹
۲-۴ تأمین مالی و سرمایه گذاری ………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵
۲-۴-۱ منابع داخلی و سرمایه گذاری ……………………………………………………………………………………………………… ۵۵
۲-۴-۲ منابع داخلی و مدل های سرمایه گذاری …………………………………………………………………………………………… ۶۰
۲-۴-۳ محدودیت مالی و سرمایه گذاری جریان نقدی ……………………………………………………………………………………. ۶۵
۲-۵ مطالعات پیشین ………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۸
۲-۵-۱ مطالعات داخلی …………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸
۲-۵-۱-۱ مطالعات متمرکز و سرمایه گذاری و جریان های نقدی …………………………………………………………………….. ۶۸
۲-۵-۱-۲ مطالعات متمرکز و محدودیت هاای مالی و حساسیت های جریان های نقدی – سرمایه گذاری …………………………… ۷۲
۲-۵-۲ مطالعات خارجی …………………………………………………………………………………………………………………… ۷۵
۲-۵-۲-۱ مطالعات خارجی متمرکز در محدودیت های مالی…………………………………………………………………………….. ۷۵
۲-۵-۲-۲مطالعات خارجی متمرکز در مبنای ایجاد محدودیت های مالی ……………………………………………………………….. ۸۲
۲-۵-۲-۳ مطالعات خارجی با یافته های متضاد مطالعات اولیه …………………………………………………………………………. ۸۳
۲-۶ خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۶
۳- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۷
۳-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۸
۳-۲ بیان مسأله و تدوین فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………۸۹
۳-۲-۱ارتباط بین حساسیت سرمایه گذاری- جریان های نقدی با سطح و زمان بندی مخارج سرمایه گذاری ………………………… ۸۹
۳-۲-۲ فرضیه اول …………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۰
۳-۲-۳ فرضیه دوم …………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۰
۳-۲-۴ فرضیه سوم ………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۰
۳-۳ آزمون های آماری …………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۰
۳-۳-۱ آزمون های مرتبط با فرض های اساسی مدل رگرسیون ………………………………………………………………………… ۹۱
۳-۳-۱-۱ فرض های اساسی رگرسیون …………………………………………………………………………………………………… ۹۱
۳-۳-۱-۲ آزمون فرض های اساسی رگرسیون ………………………………………………………………………………………….. ۹۳
۳-۳-۲ آزمون های مرتبط با روابط متغیرها ……………………………………………………………………………………………… ۹۴
۳-۳-۲-۱ آزمون معناداراری بودن ضریب متغیر مستقل ……………………………………………………………………………….. ۹۴
۳-۳-۲-۲ ضریب تعیین ……………………………………………………………………………………………………………………. ۹۴
۳-۴ متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۵
۳-۴-۱ نحوه محاسبه ی متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………. ۹۵
۳-۴-۱-۱ مدل مورداستفاده برای انداره گیری ارتباط جریان های نقدی و سرمایه گذاری ……………………………………………. ۹۵
۳-۵ نحوه آزمون فرضیه ها ……………………………………….. …………………………………………………………………….. ۹۸
۳-۵-۱ نحوه ی آزمون فرضیه اول ……………………………………………………………………………………………………….. ۹۸
۳-۵-۲ نحوه ی آزمون فرضیه دوم …………………………………………………………………………………………………………۹۹
۳-۵-۳ نحوه ی ازمون فرضیه سوم ……………………………………………………………………………………………………….. ۹۹
۳-۶ جامعه آماری، نمونه آماری، روش نمونه گیری و قلمرو زمانی …………………………………………………………………. ۱۰۰
۳-۷ روش گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۱
۳-۸ خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۲
۴-  تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳
۴-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۴
۴-۲ بررسی نرمال های توزیع متغیر وابسته …………………………………………………………………………………………… ۱۰۷
۴-۳ خطی بودن ارتباط نمودارهای پراکنش …………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷
۴-۴ مدل رگرسیون چندگانه ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۸
۴-۵ بررسی مدل به صورت کلی ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۹
۴-۶ آزمون فرضیه اول ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۳
۴-۶-۱ برآورد مدل به تفکیک کم سرمایه گذار و بیش سرمایه گذار…………………………………………………………………… ۱۱۳
۴-۶-۲ برآورد مدل به تفکیک کم و بیش یرمایه گذار در دو گروه صفر و یک ……………………………………………………… ۱۱۴
۴-۶-۳ بررسی مدل به صورت کلی برای جریان های نقدی سال قبل ………………………………………………………………… ۱۱۶
۴-۷ آزمون فرضیه دوم ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۸
۴-۸ آزمون فرضیه سوم ………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۹
۴-۸-۱ بررسی مدل با محدودیت و بدون محدودیت بر اساس  سایز…………………………………………………………………… ۱۱۹
۴-۸-۲ بررسی مدل با محدودیت و بدون محدودیت بر اساس  سود سهام……………………………………………………………… ۱۲۲
۴-۸-۳ بررسی مدل با محدودیت و بدون محدودیت بر اساس ایندکس ک زد………………………………………………………….. ۱۲۵
۴-۸-۴ بررسی ضریب همبستگی بین متغیرها …………………………………………………………………………………………. ۱۲۷
۴-۸-۵ مقایسه مقدار ضرایب همبستگی …………………………………………………………………………………………………. ۱۲۸
۴-۹ بررسی اعتبار مدل …………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۰
۴-۱۰ خلاصه نتایج حاصل از فرضیه ها ……………………………………………………………………………………………….. ۱۳۱
۴-۱۱ خلاصه فصل چهارم ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۲
۵-  نتیجه گیری و پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۴
۵-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۵
۵-۲ نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها ………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۶
۵-۳ بحث در خصوص نتایج …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۴
۵-۴ پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. ۱۴۶
فهرست منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۷
منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۷
منابع لاتین …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۰
چکیده لاتین ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۴
 
فهرست پیوست
پوست یک ( همبستگی) …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۵
پیوست دو (نمودارهای پراکنش) …………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۷
پیوست سه …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۹
پیوست چهار ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۹
پیوست پنج …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۰
پیوست شش ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۰
پیوست هفت ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۱
پیوست هشت ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۲
پیوست نه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۳
پیوست ده ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۵
 
چکیده
هدف این مقاله، بررسی ارتباط حساسیت سرمایه­گذاری –جریان­هایِنقدیِ باسطح مخارج سرمایه­ای می­باشد. در این تحقیق اطلاعات مالی ۷۳ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۲ الی ۱۳۹۱ بررسی شده است (۷۳۰ سال- شرکت). برای تجزیه و تحلیل نتایج از نرم افزار ۱۸SPSS استفاده شد. همچنین برای محاسبات داده های مورد نیاز از نرم افزار EXCEL استفاده گردید. شرکت­های بیش سرمایه­گذار و کم سرمایه­گذار با بهره گرفتن از معیار میانگین سرمایه­گذاری در هر سال از هم جدا شده و نشان داده شد که حساسیت سرمایه­گذاری- جریانات نقدی با میزان مخارج سرمایه­ای دارای رابطه مستقیم می­باشد. همچین ارتباط مستقیم بین ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام با مخارج سرمایه­گذاری بلند مدت دیده شد. با بهره گرفتن از معیار متعدد ( نسبت سود تقسیمی، اندازه شرکت و شاخص KZ  ) بعنوان نماینده وجود محدودیت­های مالی، نشان داده شد که حساسیت سرمایه­گذاری –جریان نقدی باشاخص­های اندازه شرکت ونسبت سودتقسیمی دارای ارتباط مستقیم وباشاخصKZ دارای رابطه معکوس می­باشد.
واژگان کلیدی: حساسیت سرمایه­گذاری- جریان­های نقدی، شاخص KZ، ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، محدودیت­های مالی

فصل اول :
کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه
اطلاعات تاریخی مربوط به جریان وجوه نقد می­تواند در قضاوت نسبت به مبلغ، زمان و میزان اطمینان از تحقق جریان­های وجوه نقد آتی به استفاده­کنندگان صورتهای مالی کمک کند. اطلاعات مزبور، بیانگر چگونگی ارتباط بین سودآوری واحد تجاری و توان آن جهت ایجاد وجه نقد و در نتیجه مشخص کننده کیفیت سود تحصیل شده توسط واحد تجاری است. علاوه بر این، تحلیل­گران و دیگر استفاده­کننده­گان اطلاعات مالی اغلب بطور رسمی یا غیررسمی مدل­هایی را برای ارزیابی و مقایسه ارزش فعلی جریان­های وجه نقد آتی واحدهای تجاری به کار می­برند. اطلاعات تاریخی مربوط به جریان وجوه نقد می­تواند جهت کنترل میزان دقت ارزیابی­های گذشته نیز مفید واقع شود و رابطه بین فعالیت­های واحد تجاری و دریافت­ها و پرداخت­های آن را نشان دهد. در مدل­های ارزیابی واحدهای تجاری، وجه نقد به عنوان یک داده مستقیم کاربرد دارد و لذا جریان­های تاریخی آن می­تواند مورد استفاده قرار گیرد(حسین پور، ۱۳۸۴).
در تعریف سرمایه گذاری می­توان گفت که سرمایه­گذاری نوعی دارایی است که واحد سرمایه­گذار برای افزایش منافع اقتصادی نگهداری می­کند. سرمایه­گذاری ممکن است به اشکال مختلفی صورت گیرد و به دلایل گوناگونی نگهداری شود. دلیل اصلی مطالعه سرمایه­گذاری آن است که نوسانات سرمایه­گذاری به شناخت چرخه کسب­و­کار کمک می­کند. دلیل دیگر آن است که سطح مخارج سرمایه­گذاری می­تواند بطور چشمگیری تحت تاثیر سیاست های مالی قرار گیرد. در بازار سرمایه همواره تمایل زیادی برای ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری وجود دارد چرا که ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری به عنوان ارزیابی عملکرد متخصصان سرمایه گذاری، یکی از مباحث مطرح در حوزه سرمایه­گذاری می­باشد(کاشانی پور و همکاران، ۱۳۸۹). تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه بین حساسیت سرمایه­گذاری جریان نقدی با سطح و زمان بندی مخارج سرمایه گذاری طراحی و در ۵ فصل ارائه خواهد شد.
 
۱-۲-بیان مساله
با مطرح شدن مساله سرمایه گذاری شرکت ها، مساله تامین مالی این پروژه های سرمایه گذاری نیز مطرح می­شود. در بازار های کامل سرمایه، انتظار می­رود که همه شرکت ها به راحتی به منابع خارجی برای تامین مالی دسترسی داشته و تصمیمات سرمایه گذاری منحصرا مبتنی بر سود‎آوری مورد انتظار آینده باشد و دسترسی به سرمایه­­های داخلی هیچ گونه تاثیری بر تصمیمات نداشته باشد. اما در دنیای واقعی با توجه به مکانیسم اطلاعات نامتقارن، هزینه تامین مالی با بهره گرفتن از منابع داخلی و خارجی متفاوت بوده و در این محیطها، اطلاعات نامتقارن بین قرض دهنده و قرض گیرنده بر توانایی شرکت برای دستیابی به اعتبار و بنابراین قدرت سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی آن ها تاثیرگذار است(مرادی و احمدی، ۱۳۹۰).
اطلاعات تاریخی مربوط به جریان وجوه نقد می­تواند در قضاوت نسبت به مبلغ، زمان و میزان اطمینان از تحقق جریان های وجوه نقد آتی به استفاده کنندگان صورتهای مالی کمک کند. اطلاعات مزبور، بیانگر چگونگی ارتباط بین سودآوری واحد تجاری و توان آن جهت ایجاد وجه نقد و در نتیجه مشخص کننده کیفیت سود تحصیل شده توسط واحد تجاری است. علاوه بر این، تحلیل گران و دیگر استفاده کننده گان اطلاعات مالی اغلب بطور رسمی یا غیررسمی مدل هایی را برای ارزیابی و مقایسه ارزش فعلی جریان های وجه نقد آتی واحدهای تجاری به کار می­برند. اطلاعات تاریخی مربوط به جریان وجوه نقد می­تواند جهت کنترل میزان دقت ارزیابی های گذشته نیز مفید واقع شود و رابطه بین فعالیت های واحد تجاری و دریافت ها و پرداخت های آن را نشان دهد. اطلاعات منعکس در جریان وجوه نقد سال جاری به تنهایی جهت ارزیابی جریان های آتی وجه نقد کفایت نمی­کند زیرا برخی از معاملات ممکن است با بهره گرفتن از جریان­های نقدی سال­های گذشته صورت پذیرفته باشد و همچنین برخی معاملات ممکن است در دوره های مالی قبل رخ داده باشد و بعضا انتظار رود منجر به جریان­های وجه نقد دیگری در یکی از دوره­های آتی گردد.در مدل­های ارزیابی واحدهای تجاری، وجه نقد به عنوان یک داده مستقیم کاربرد دارد و لذا جریان­های تاریخی آن می­تواند مورد استفاده قرار گیرد(حسین پور، ۱۳۸۴) با توجه به مطالب فوق مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که آیا حساسیت سرمایه­گذاری جریانات نقدی با سطوح و زمان بندی مخارج سرمایه­ای رابطه­ای دارند؟
 
۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق
آنچه که سبب اهمیت رابطه سرمایه­گذاری و جریان­های نقدی شده است، به عقیده برخی، محدودیتهای مالی است که شرکت ها با آن روبرو هستند. بررسی تاثیر محدودیت مالی و عوامل ایجاد کننده این محدودیت مالی بر حساسیت سرمایه­گذاری ـ جریان نقدی، موضوع بحث در سالهای اخیر بوده است، چون انتظار می­رود، شرکت هایی که محدودیت مالی دارند، با تفاوت هزینه بیشتر بین سرمایه­های داخلی و خارجی روبرو باشند. و در نتیجه باید بیشتر بر جریان نقدی داخلی برای سرمایه­گذاری تکیه کنند.
با توجه به اینکه مبحث وجه نقد و جریان­های نقدی یکی از مباحث با اهمیت در حسابداری و گزارشگری مالی می­باشد و دسترسی کافی به وجوه نقد ضامن بقای شرکت بوده و تداوم حیات شرکت را تضمین می­نماید،  لذا بررسی مبحث جریان­های نقدی اطلاعات مفیدی را در ارزیابی های مالی فراهم آورده و می­تواند در تصمیم گیری مدیران برای انجام سرمایه­گذاری های سودآور مفید باشد. با توجه به موارد فوق و ضرورت سرمایه­گذاری برای تداوم حیات شرکت، تحقیق در مورد ارتباط بین سرمایه­گذاری و جریان­های نقدی، امری ضروری به نظر می­رسد. در این راستا بررسی عوامل تاثیر گذار بر شدت این ارتباط و حساسیت  سرمایه­گذاری به سطح مخارج سرمایه­گذاری می­تواند در نتیجه­گیری ها مفید واقع گردد. بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع ما بر آن شدیم که در مورد این حساسیت تحقیق نموده و بتوانیم مبناهایی را برای شناسایی رابطه بینتغییرات سرمایه­گذاریبا سطحمخارجسرمایه­گذاری ترسیم نماییم.
 
۱-۴-اهداف مشخص تحقیق
رویکرد تجربی ما، با رویکردهای بکار گرفته شده در مطالعات قبلی متفاوت می­باشد. نتایج بیشتر مطالعات قبلی براساس تفاوت­های حساسیت جریان نقدی که مبتنی بر معیارهای پیش بینی شده محدودیت مالی از قبیل پرداخت سود سهام و اندازه برآورد شده شکل یافته­اند. اما با نگرشی انتقادی چنین نتایجی بستگی به انتخاب و تعریف معیارهای محدودیت­های مالی دارد. برای مثال کاپلان و زینگلاس[۱] (۱۹۹۷) و کلیری[۲](۱۹۹۹) با بهره گرفتن از رویکرد طبقه­بندی جایگزین برای شرکت­هایی که به احتمال بسیار ضعیف از لحاظ مالی با محدودیت مواجه می­شوند، سطوح بالاتری از حساسیت جریان نقدی یافتند.
ما این موضوع را که آیا حساسیت جریان نقدی با انحرافات به لحاظ اقتصادی با اهمیت در سطح هزینه­های سرمایه­گذاری ارتباط دارد را می­آزماییم و در کنار آن پیرو مطالعات قبلی ارتباط بین حساسیت سرمایه گذاری- جریان­های نقدی را با در نظر گرفتن شاخص کاپلان زینگلاسمورد بررسی قرار خواهیم داد.
 
۱-۵- سوالات تحقیق
سوال اول : آیا بین حساسیت سرمایه­گذاری – جریان­های نقدی در شرکت­های بیش سرمایه­گذار با  شرکت­های کم سرمایه­گذار تفاوت معناداری وجود دارد؟
سوال دوم: آیا بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام با میزان مخارج سرمایه­گذاری بلند مدت (سرمایه ای) ارتیاط معناداری وجود دارد؟
سوال سوم: آیا حساسیت سرمایه­گذاری – جریان­های نقدی در شرکت­های مواجه با محدودیت­های مالی بیشتر از شرکت­های بدون محدودیت مالی می­باشد؟
۱-۶-فرضیات تحقیق
فرضیه اول: حساسیت سرمایه­گذاری – جریان­های نقدی در شرکت های بیش سرمایه­گذار با  شرکت­های کم سرمایه­گذار تفاوت معناداری دارد.
فرضیه دوم: بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام با میزان مخارج سرمایه­گذاری بلند مدت (سرمایه ای) ارتیاط معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم: حساسیت سرمایه­گذاری – جریان­های نقدی در شرکت­های مواجه با محدودیت­های مالی بیشتر از شرکت­های بدون محدودیت مالی می­باشد.
۱-۷-تعریف واژه ها و اصطلاحات

  1. حساسیت سرمایه­گذاری- جریان­های نقدی[۳]: ارتباط بین انحرافات معنی­دار اقتصادی در سرمایه­گذاری با انحرافات بوجود آمده در جریان­های نقدی.


تعداد صفحه : ۱۷۹
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***