دانلود پایان نامه : بررسی رابطه بین مدل تعالی سازمانی (EFQM) و عملکرد آموزش و پرورش شهرستان جغتای

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم تربیتی

عنوان : بررسی رابطه بین مدل تعالی سازمانی (EFQM) و عملکرد آموزش و پرورش شهرستان جغتای

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بجنورد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی (M.A)

 

موضوع

بررسی رابطه بین مدل تعالی سازمانی (EFQM) و عملکرد آموزش و پرورش شهرستان جغتای

 

 

استاد راهنما

دکتر رؤیا افراسیابی

 

 

سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                                                                         صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. ۳
۱-۲- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………… ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۶
۱-۴- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………….. ۸
۱-۵- فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………. ۹
۱-۶- متغیّرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………. ۹
۱-۷- تعاریف نظری………………………………………………………………………………………………….. ۱۱
۱-۸- تعاریف عملیّاتی……………………………………………………………………………………………….. ۱۳
فصل دوم: ادبیات و پیشینه ی تحقیق
۲-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶
۲-۲- تعریف تعالی سازمانی ایی اف کیو ام……………………………………………………………………… ۱۹
۲-۳ -مزایای مدل تعالی سازمانی ایی اف کیو ام……………………………………………………………….. ۲۰
۲-۴-تاریخچه مدل های تعالی سازمانی……………………………………………………………………………. ۲۱
۲-۵- معیارهای نه گانه مدل تعالی سازمانی………………………………………………………………………. ۲۳
۲-۶- توانمند سازها در مدل تعالی سازمانی ایی اف کیو ام…………………………………………………… ۲۴
۲-۷- معیاری های نتایج در مدل ایی اف کیو ام……………………………………………………………….. ۴۰
۲-۸- رهیافت های مختلف خود ارزیابی در مدل ایی اف کیو ام……………………………………………. ۴۱
۲-۹- منطق رادار در چرخه خودارزیابی………………………………………………………………………….. ۴۲
۲-۱۰- سطوح تعالی در کسب جایزه……………………………………………………………………………… ۴۳
۲-۱۱- مدل تعالی سازمانی در ایران……………………………………………………………………………….. ۴۴
۲-۱۲- تعریف ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………. ۴۵
۲-۱۳- تاریخچه ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………… ۴۶
۲-۱۴- انواع ارزیابی………………………………………………………………………………………………….. ۴۶
۲-۱۵- اهداف ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………….. ۴۶
۲-۱۶-  اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………….. ۴۷
۲-۱۷- ارزیابی عملکرد سازمان……………………………………………………………………………………. ۴۸
۲-۱۸- روش ها و الگوهای ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………….. ۴۹
۲-۱۸-۱- الگوی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی………………………………………………………………. ۴۹
۲-۱۸-۲- نظام مدیریّت کیفیّت ایزو…………………………………………………………………………. ۵۰
۲-۱۸-۳- هرم عملکرد………………………………………………………………………………………….. ۵۰
۲-۱۸-۴- نظام کارت امتیازی متوازن………………………………………………………………………… ۵۱
۲-۱۸-۵- فرآیند کسب و کار………………………………………………………………………………… ۵۲
۲-۱۸-۶- چارچوب مدوری و استیپل………………………………………………………………………… ۵۳
۲-۱۸-۷- روش تحلیل ذی نفعان……………………………………………………………………………… ۵۳
۲-۱۸-۸- نظام مدیریّت بر مبنای هدف………………………………………………………………………. ۵۴
۲-۱۸-۹- نظام مدیریّت کیفیّت جامع………………………………………………………………………… ۵۵
۲-۱۸-۱۰- روش مالکوم بالدریج…………………………………………………………………………….. ۵۵
۲-۱۸-۱۱- مدل تعالی سازمانی ایی اف کیو ام…………………………………………………………….. ۵۵
۲-۱۹- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۵۶
۲-۱۹-۱- تحقیقات انجام شده در داخل کشور…………………………………………………………….. ۵۶
۲-۱۹-۲- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………. ۵۷
۲-۲۰- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………… ۵۹
۲-۲۱- مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۶۰
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳
۳-۲- روش انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………… ۶۳
۳-۳-جامعه  آماری……………………………………………………………………………………………………. ۶۴
۳-۴- حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………. ۶۵
۳-۵- روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………….. ۶۵
۳-۶- روش گردآوری اطّلاعات…………………………………………………………………………………… ۶۶
۳-۷- روایی و پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………….. ۶۶
۳-۸-روش های آماری………………………………………………………………………………………………. ۶۷
۳-۹- روش تجزیه و تحلیل…………………………………………………………………………………………. ۶۸
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطّلاعات
۴-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. ۷۰
۴-۲ – توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها (آمار توصیفی)……………………………………………………. ۷۰
۴-۲-۱- جنسیت………………………………………………………………………………………………….. ۷۰
۴-۲-۲ – تحصیلات………………………………………………………………………………………………. ۷۲
۴-۲-۳ – سابقه کار………………………………………………………………………………………………. ۷۴
۴-۲-۴ – پست سازمانی…………………………………………………………………………………………. ۷۵
۴-۲-۵ – رشته تحصیلی………………………………………………………………………………………….. ۷۷
۴-۲-۶- سن……………………………………………………………………………………………………….. ۷۸
۴-۳ – آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………. ۷۹
۴-۳-۱- بررسی فرضیه اول…………………………………………………………………………………….. ۷۹
۴-۳-۱-۱- بررسی نرمال بودن متغیّر  رهبری………………………………………………………….. ۷۹
۴-۳-۱-۲- آزمون فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………… ۸۰
۴-۳-۲- بررسی فرضیه دوم…………………………………………………………………………………….. ۸۲
۴-۳-۲-۱- بررسی نرمال بودن متغیّر خطّ مشی و استراتژی…………………………………………. ۸۲
۴-۳-۲-۲ – بررسی فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………. ۸۲
۴-۳-۳- بررسی فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………………….. ۸۴
۴-۳-۳-۱- بررسی نرمال بودن متغیّر  کارکنان………………………………………………………… ۸۴
۴-۳-۳-۲- بررسی فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………….. ۸۵
۴-۳-۴- بررسی فرضیه فرعی چهارم………………………………………………………………………….. ۸۷
۴-۳-۴-۱- بررسی نرمال بودن متغیّر  شراکت ها و منابع……………………………………………. ۸۷
۴-۳-۴-۲- بررسی فرضیه فرعی چهارم………………………………………………………………….. ۸۷
۴-۳- ۵- بررسی فرضیه فرعی پنجم…………………………………………………………………………… ۸۹
۴-۳-۵-۱- بررسی نرمال بودن متغیّر  فرآیندها………………………………………………………… ۸۹
۴-۳-۵-۲- بررسی فرضیه فرعی پنجم……………………………………………………………………. ۹۰
۴-۳-۶- بررسی فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………… ۹۱
۴-۳-۶-۱- بررسی نرمال بودن متغیّر مدل تعالی سازمان……………………………………………… ۹۱
۴-۳-۶-۲- بررسی فرضیه اصلی…………………………………………………………………………… ۹۱
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. ۹۶
۵-۲- نتایج……………………………………………………………………………………………………………… ۹۶
-۳-نتایج حاصل ازآزمون فرضیات تحقیق………………………………………………………………………… ۹۷
۵-۳-۱-  نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی…………………………………………………………………… ۹۷
۵-۳-۲-نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول……………………………………………………………….. ۹۸
۵-۳-۳-نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………… ۱۰۰
۵-۳-۴- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………….. ۱۰۱
۵-۳-۵- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی چهارم………………………………………………………….. ۱۰۱
۵-۳-۶- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی پنجم……………………………………………………………. ۱۰۲
۵-۴- نتیجه گیری نهایی……………………………………………………………………………………………. ۱۰۳
۵-۵-پیشنهاد های تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۱۰۴
۵-۵-۱-پیشنهادات کاربردی مبتنی برنتایج تحقیق……………………………………………………………. ۱۰۴
۵-۵-۲-پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی………………………………………………………………………….. ۱۰۶
پیوست………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۶
منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۲
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۵
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                                                                                                         صفحه
شکل۲-۱- الگوی تعالی بنیاد مدیریّت  کیفیّت اروپا……………………………………………………………… ۲۴
شکل۲-۲- (مدل مفهومی تحقیق)………………………………………………………………………………………. ۶۱
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                                                                                         صفحه
جدول۱-۱- مکاتب اصلی استراتژی……………………………………………………………………………………. ۲۹
جدول۲-۲- راهنمای انتخاب روش ارزیابی………………………………………………………………………….. ۴۲
جدول۴-۱-آماره های توصیفی مربوط به متغیّر جنسیت…………………………………………………………… ۷۱
جدول۴-۲- آماره های توصیفی مربوط به متغیّرتحصیلات………………………………………………………… ۷۲
جدول۴-۳- آمار های توصیفی مربوط به متغیّر  سابقه کار……………………………………………………….. ۷۴
جدول۴-۴- آماره های توصیفی مربوط به متغیّر  پست سازمانی…………………………………………………. ۷۶
جدول۴-۵- آماره های توصیفی مربوط به متغیّر رشته تحصیلی………………………………………………….. ۷۷
جدول۴- ۶: آماره های توصیفی مربوط به سن………………………………………………………………………. ۷۸
جدول۴-۷- آزمون کلموگروف اسمیرنف یک نمونه ای برای نمرات متغیّر  رهبری………………………… ۸۰
جدول۴-۸- جدول توصیفی مربوط به متغیّر  رهبری……………………………………………………………….. ۸۰
جدول۴-۹- نتایج آزمون زوج-نمونه ای………………………………………………………………………………. ۸۱
جدول۴-۱۰- میزان همبستگی بین متغیّرها…………………………………………………………………………… ۸۱
جدول۴-۱۱- بررسی رابطه خطی بین متغیّر ها………………………………………………………………………. ۸۱
جدول۴-۱۲- آزمون کلموگروف اسمیرنف یک نمونه ای برای نمرات متغیّر  خطّ مشی و استراتژی……. ۸۲
جدول۴-۱۳- آزمون یک نمونه ای فرضیه دوم……………………………………………………………………… ۸۳
جدول۴-۱۴- میزان همبستگی بین متغیّرها…………………………………………………………………………… ۸۳
جدول۴-۱۵- بررسی رابطه خطی بین متغیّر ها………………………………………………………………………. ۸۴
جدول۴-۱۶- آزمون کلموگروف اسمیرنف یک نمونه ای برای نمرات متغیّر  کارکنان……………………. ۸۵
جدول۴-۱۷- آزمون یک نمونه ای فرضیه سوم…………………………………………………………………….. ۸۶
جدول۴-۱۸- میزان همبستگی بین متغیّرها…………………………………………………………………………… ۸۶
جدول۴-۱۹- بررسی رابطه خطی بین متغیّرها………………………………………………………………………… ۸۶
جدول۴-۲۰- آزمون کلموگروف اسمیرنف یک نمونه ای برای نمرات متغیّر  شراکتها ومنابع……………. ۸۷
جدول۴-۲۱- آزمون یک نمونه ای فرضیه چهارم………………………………………………………………….. ۸۸
جدول۴-۲۲- میزان همبستگی بین متغیّرها…………………………………………………………………………… ۸۸
جدول۴-۲۳- بررسی رابطه خطی بین متغیّر ها………………………………………………………………………. ۸۹
جدول۴-۲۴- آزمون کلموگروف اسمیرنف یک نمونه ای برای نمرات متغیّر  فرآیندها……………………. ۹۰
جدول۴-۲۵- آزمون یک نمونه ای فرضیه پنجم…………………………………………………………………….. ۹۱
جدول۴-۲۶- میزان همبستگی بین متغیّرها…………………………………………………………………………… ۹۱
جدول۴-۲۷- بررسی رابطه خطی بین متغیّرها………………………………………………………………………… ۹۱
جدول۴-۲۸- آزمون کلموگروف اسمیرنف یک نمونه ای برای نمرات متغیّر  مدل تعالی سازمان………… ۹۲
جدول۴-۲۹- آزمون یک نمونه ای فرضیه اصلی……………………………………………………………………. ۹۳
جدول۴-۳۰- میزان همبستگی بین متغیّرها…………………………………………………………………………… ۹۳
جدول۴-۳۱- بررسی رابطه خطی بین متغیّرها………………………………………………………………………… ۹۴
جدول ۵-۱- نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه ی اصلی………………………………… ۹۸
جدول ۵-۲- نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه ی اول…………………………………… ۹۹
جدول ۵-۳- نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه ی دوم…………………………………. ۱۰۰
جدول ۵-۴- نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه ی سوم…………………………………. ۱۰۱
جدول ۵-۵- پنتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه ی چهارم…………………………….. ۱۰۲
جدول ۵-۶-نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه ی پنجم…………………………………. ۱۰۲
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                                                                                                         صفحه
نمودار ۲-۱- (گلاک و همکاران۱۹۸۰)……………………………………………………………………………. ۲۸
نمودار۴-۱- نمودار میله ای فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان……………………………………………………… ۷۱
نمودار۴-۲- نمودار دایره ای درصد فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………… ۷۲
نمودار۴-۳- نمودارمیله ای فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان……………………………………………………. ۷۳
نمودار۴-۴- نمودار دایره ای درصد فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………. ۷۳
نمودار۴-۵- نمودار میله ای فراوانی سابقه کار پاسخ دهندگان…………………………………………………… ۷۵
نمودار۴-۶- نمودار دایره ای درصد فراوانی سابقه کار پاسخ دهندگان…………………………………………. ۷۵
مودار۴-۷- نمودار میله ای فراوانی پست سازمانی پاسخ دهندگان……………………………………………….. ۷۶
نمودار۴-۸- نمودار دایره ای درصد فراوانی پست سازمانی پاسخ دهندگان……………………………………. ۷۷
نمودار۴-۹- نمودار میله ای فراوانی رشته تحصیلی پاسخ دهندگان………………………………………………. ۷۸
نمودار۴-۱۰- نمودار میله ای فراوانی سن پاسخ دهندگان  ۷۹
چکیده
موضوع تحقیق حاضر بررسی رابطه مدل تعالی سازمانی (EFQM) و عملکرد آموزش و پرورش جغتای می باشد. در این تحقیق ۵ بعد از ابعاد مدل تعالی سازمانی ایی اف کیو ام شامل: رهبری، خط مشی و استراتژی، کارکنان، شراکت ها و منابع، و فرآیند ها در آموزش و پرورش جغتای مورد ارزیابی قرار گرفته. روش انجام تحقیق به صورت میدانی و ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد تعالی سازمانی و عملکرد که به ترتیب آلفای کُرنباخ بدست آمده۹۵%و ۸۸% می باشد. جامعه آماری این تحقیق معلمان، معاونین، مدیران و پرسنل اداری آموزش و پرورش جغتای جامعه آماری ما را تشکیل می دهند که به صورت تصادفی ساده تعداد۱۰۴نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. تکنیک آماری مورد استفاده در این تحقیق، آمار توصیفی و استنباطی می باشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با کمک نرم افزار spssانجام شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد بین تعالی سازمانی و عملکرد آموزش و پرورش  جغتای رابطه معناداری وجود دارد. همچنین رابطه سایر مؤلفه ها را تایید می نماید. نتایج کلی تحقیق بیانگر این است که ۴۷%از تغییرات عملکرد تحت تاثیر مدل تعالی سازمانی می باشد.
کلید واژه ها: تعالی سازمانی EFQM، عملکرد، آموزش و پرورش، توانمند ساز ها.
۱- مقدّمه 
دنیایی که در آن به سر می بریم بسیار پیچیده و واجد دو ویژگی عمده؛ منابع محدود و نیازهای نامحدود می باشد. همین عامل موجب توجّه روز افزون به بهره وری گردیده است. بهروری و یا بهبود عملکرد سازمان ها؛ می تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی شود. امروزه بنگاه و سازمان های مختلف کشور در فرآیند جهانی شدن و پیوستن به منظومه تجارت جهانی با چالش های بیشماری مواجه هستند. حضور در بازار های جهانی و حتّی باقی ماندن در بازارهای داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرت مند است. با توجّه به گسترش و پیچیدگی اهداف، فرآیند ها و ساختار سازمانی در صحنه رقابت، سازمان هایی می توانند به بقای خود ادامه دهند که نسبت به خواست ها و انتظارات مشتریان و ذینفعان پاسخگو باشند(هداوند،۱۳۸۵). سازمان های آموزشی نیز از این قائده مستثنی نیستند. سازمان های آموزشی از یک طرف به خاطر قدمت چندین ساله خود و از طرفی به دلیل نیروی انسانی متقاضی آموزش عالی با چالش های زیادی مواجه بوده اند. فعّالیّت های آموزشی هر کشور را می توان سرمایه گذاری یک نسل برای نسل دیگر دانست(بازرگان،۱۳۸۳).در عصر کنونی با رخ دادن تحوّلات شگرف در زمینه های صنعت، مدیریّت و خدمات،  نظام ارزیابی اجتناب ناپذیر شده است به گونه ای که نبود نظام ارزیابی جامع و مستمر در ابعاد مختلف (رهبری، کارکنان، منابع، اهداف، استراتژی) به عنوان یک از علائم بیماری و ضعف سازمان قلمداد می شود(صالح اولیاء،۱۳۸۳).
طبق گزارشات خبر گزاری فارس(۱۳۸۳) نظام های آموزشی به عنوان بارزترین نمود سرمایه گذاری نیروی انسانی در زمینه شکوفایی جامعه نقش اساسی را به عهده دارند. عملکرد مدیران به عنوان مهم ترین جزء این نظام ها اهمیّتی ویژه دارد و اگر قرار است در آموزش تحوّلی صورت گیرد بایستی از مدیریّت  شروع شود. وزارت آموزش و پرورش، از نهادهای بخش عمومی است که رویکرد آن به روی تعالی دانش و فرهنگ عامّه مردم تمرکز دارد و با توجّه به اهمیّتی که این سازمان می تواند در بر طرف کردن نیازهای مردم داشته باشد، باید مورد بررسی قرار گیرد تا بدین وسیله نقاط ضعف و قوّت و فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب درآن شناخته شود و با توجّه به آن ها تدابیری جهت غلبه بر ضعف ها و بهبود عملکرد سازمان فراهم آید. در این پژوهش قصد داریم، عملکرد اداره آموزش وپرورش شهرستان جغتای را با بهره گرفتن از مدل  تعالی سازمانی(EFQM)[1] مورد ارزیابی قرار دهیم، و همچنین از میزان موفقیّت این سازمان در اجرای برنامه ها و رسیدن به اهداف خود، در معیارهای مختلف مدل، آگاهی یابیم.
 
۱-۲- بیان مسئله
در جهان پیچیده و بی ثبات امروز که پیشرفت و توسعه کشورها، سازمان ها و موسسات کوچک و بزرگ در گروه علم و دانش بشری است، ضرورت توجّه به کیفیّت آموزش و بهره وری حاصل از آن از اهمیّت ویژه ای بر خوردار است. انجام این کار منوط به اعمال مدیریّت صحیح و داشتن نگرش مثبت به مفهوم آموزش از یک طرف و داشتن معیارها و شاخص های مناسب در جهت ارزشیابی و عملکردهای آموزشی، از طرف دیگر می باشد(حیاتی،۱۳۸۵). درحال حاضر، فلسفه و دید گاه و شیوه مدیریّت کیفیّت جامع در آموزش به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر در سراسر جهان مطرح است (تورانی،۱۳۸۲).
ارزیابی در هر سازمان با هدف شناخت وضع موجود و شناسایی نقاط ضعف، ضمن کنترل و بررسی سیاست ها و استراتژی های اعمال شده، زمینه را برای برنامه ریزی و سیاستگذاری جهت افزایش نقاط قوّت سازمان و افزایش خدمات و رضایت بیشتر مشتریان فراهم می کند(انصاری جابری،۱۳۸۸).ارزیابی این امکان را فراهم می کند تا سازمان بتواند در مسیر تعالی، وضعیت خود را شناسایی، عملکرد خود را اندازه گیری و براساس یافته های حاصل نسبت به بهبود وضعیّت خود اقدام نماید و همه کارکنان خود را در فرآیند بهبود مستمر درگیر نماید(تری،۲۰۰۵)[۲].
هر سازمان صرف نظر از حوزه فعّالیّت، اندازه، ساختار یا بلوغ سازمانی نیازمند ایجاد یک چارچوب مدیریّتی مناسب است(بلال زاده،۱۳۸۷). جوایز کیفیّت و مدل های خاصّ آن نزدیک به چند دهه است که ذهن نظریّه پردازان سازمان ها را به خود مشغول کرده است. جایزه دمینگ و جایزه کیفیّت مالکوم بالدریج از آن جمله است. اروپا به ویژه بعد از حرکت جمعی کشورهای این قارّه به سوی  اتحاد و یکپارچگی کامل سیاسی – اقتصادی، ضرورت توافق بر تعیین چنین جایزه ای را بیش از بیش احسان کرد(آسواولانگ باتم،۲۰۰۲)[۳].
بر این اساس بنیاد کیفیّت اروپا متشکل از ۱۴ کشور صنعتی اروپا مدل تعالی را پیشنهاد داد. سازمان هایی که تفکّر بهبود مستمر به عنوان یک اصل و ارزش در آن ها نهادینه شده است همواره به شناسایی و درک وضعیّت و موقعیّت خود علاقه مند هستند(سالیس،۲۰۰۲)[۴]. مدل تعالی یک چارچوب غیر تجویزی برای خود ارزیابی است(رحمتی،۱۳۸۶). استقرار سیستم مدیریّت کیفیّت و ارزیابی مبتنی بر آن، از جمله راهکار های مهم ارتقای کیفیّت آموزش و پرورش و مدارس است(گلاتورن،۱۹۹۴). امّا مروری اجمالی بر تحوّلات اداری طی  سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نشان می دهد که رویکردی مناسب برای نظارت بر عملکرد مدارس به کار نرفته است. نظارت های موجود، فاقد ویژگی های نظارت اثر بخش هستند.
بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش های پیش روی سازمان و کسب بازخورد و اطّلاع از میزان اجرای سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدّی نیاز دارند، در عملکرد سازمان بهبود میسّر نخواهد شد، لذا ارزیابی عملکرد و میزان دسترسی به اهداف از جمله نیازهای محسوس در هر سازمان می باشد در همین راستا مدل تعالی سازمانی به عنوان ابزاری قوی در پاسخگویی به این نیاز سازمان ها از موفقیّت چشمگیری برخوردار بوده و توانسته تا حدود زیاد در آسیب شناسی سازمانی و تعیین مسیر حرکت جهت دسترسی به تعالی منابع انسانی مورد استفاده قرار گیرد. ارزیابی آموزشی می تواند نقش مؤثّری در فراهم آوردن کیفیّت آموزشی و در نتیجه بالا بردن عملکرد افراد و دسترسی به نوآوری و خلاقیّت داشته باشد(گلدبرگ وکول،۲۰۰۲)[۵]. با به کارگیری این مدل ها ضمن این که سازمان می تواند میزان موفقیّت خود را در اجرای برنامه های بهبود در مقاطع مختلف زمانی مورد ارزیابی قرار دهد، می تواند عملکرد خود را با سایر سازمان ها به ویژه بهترین آن ها مقایسه کند.
امّا به موازات پیدایش تکنیک های مدیریّت ی متنوع، مدل های تعالی سازمانی از دهه ۱۹۵۰ میلادی متولّد شدند. مدل های تعالی سازمانی با الگو برداری از شرکت های موفّق دنیا توانسته اند چار چوب مناسبی را برای مدیریّت  سازمان ها در محیط رقابتی ارایه نمایند. ویژگی بارز این مدل ها، نوع نگرش به سازمان (کل نگری) است که به مدیریّت  این امکان را می دهد تا ضمن ارزیابی سازمان تحت امر خود، بتواند آن را با سایر سازمان های مشابه مقایسه نماید. از سوی دیگر، مدل ها معمولاً بگونه ای طرّاحی شده اند که امکان استفاده از تکتیک های مختلف را برای سازمان فراهم می سازند. مدل تعالی سازمانی بر اساس ۹ حوزه پایه گذاری شده است. ۵ حوزه این مدل مربوط به توانمند سازها بوده و بیان کننده اجزاء تشکیل دهنده یک سازمان و چگونگی تعامل آن ها با یکدیگر است و ۴ حوزه بعدی نتایج حاصل از عملکرد سازمان را تشکیل داده و نتایج مطلوب حاصل از اجرای توانمند سازها معرفی می کند.
در حوزه توانمند سازها رویکردها نقش ایفا می کنند و نتایج را شکل می دهند. مدل  تعالی سازمانی معرّف آن است که برتری سازمانی تابع رویکردهای آن است و برتری در هریک از حوزه های عملکرد مشتری کارکنان و جامعه از طریق تعامل مناسب حوزه های توانمند ساز یعنی رهبری، خطّ مشی و راهبردها، کارکنان، شراکت ها و منابع و فرآیندها و تأمین و تحقّق معیارهای مرتبط با آن ها قابل دستیابی است(نجمی،۱۳۸۴).
از سوی دیگر مشاهدات و مطالعات اوّلیّه نشان می دهد بسیاری از فعّالیّت های موجود در مدیریّت آموزش و پرورش شهرستان جغتای مورد بررسی قرار نگرفته، که این پدیده خود منجر به عدم قضاوت از کارکردهای آن مدیریّت خواهد شد. بنابراین برای بررسی و ارزیابی واقعی، عملکرد آموزش و پرورش جغتای با توجّه به شاخص های توانمند سازی مانند رهبری، خطّ مشی و استراتژی، منابع انسانی، کارکنان، شراکت ها و منابع مورد ارزیابی و قضاوت قرار خواهدگرفت. با عنایت به توضیحات فوق برآنیم که به این سئوال اساسی پاسخ دهیم. آیا بین مدل تعالی سازمانی ایی اف کیو ام و عملکرد آموزش و پرورش شهرستان جغتای در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ رابطه وجود دارد؟

تعداد صفحه : ۱۴۰
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***