دانلود پایان نامه :بررسی خدمات عمومی بعنوان مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش : جزا و جرم شناسی 

عنوان : بررسی خدمات عمومی بعنوان مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی خدمات عمومی بعنوان مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

استاد راهنما:

دکتر کریم صالحی

زمستان  ۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده.. أ

کلیات پژوهش.. ۲

الف. مقدمه.. ۲

ب. بیان مسئله.. ۳

پ. پیشینه تحقیق.. ۵

ت. سوال پژوهش.. ۷

ث. فرضیات.. ۷

ج. اهداف.. ۷

چ. روش تحقیق.. ۸

ح. ساختار پژوهش.. ۹

فصل اول: مباحث تئوریک

۱-۱- حبس.. ۱۲

۱-۱-۱-مفهوم زندان(حبس).. ۱۲

۱-۱-۲- عوامل عملی و نظری موثر بر طرح و گرایش به جایگزین های حبس   ۱۳

۱-۱-۲-۱- عوامل عملی ناکارامدی کیفر حبس.. ۱۴

۱-۱-۲-۱-۱- شکست مجازات حبس در دستیابی به اهداف.. ۱۵

۱-۱-۲-۱-۱-۱- ناتوانی در پیشگیری از جرم.. ۱۵

۱-۱-۲-۱-۱-۲-شکست برنامه های اصلاح و درمان.. ۱۸

۱-۱-۲-۱-۲- جرم زا بودن محیط زندان.. ۲۰

۱-۱-۲-۱-۳- تعارض با اصل شخصی بودن مجازات ها.. ۲۱

۱-۱-۲-۱-۴- هزینه های اقتصادی زندان.. ۲۶

۱-۱-۲-۱-۵- تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب.. ۲۸

۱-۱-۲-۱-۶- مشکلات بهداشتی موجود در زندان.. ۲۹

۱-۱-۲-۱-۷- اثر روانی نامطلوبی زندان بر زندانی.. ۳۰

۱-۱-۲-۱-۸- از بین رفتن حس مسئولیت.. ۳۱

۱-۱-۲-۲- مبانی نظری ناکارامدی کیفر حبس و طرح جایگزین های آن   ۳۲

۱-۱-۲-۲-۱- تحولات کیفری و گسترش زندان.. ۳۲

۱-۱-۲-۲-۲- نظریات جرم شناختی.. ۳۵

۱-۱-۲-۲-۲-۱- جرم شناسی کلاسیک.. ۳۵

۱-۱-۲-۲-۲-۲- جرم شناسی واکنش اجتماعی.. ۳۷

۱-۲- جایگزین زندان.. ۳۹

۱-۲-۱- مفهوم جایگزین های حبس.. ۳۹

۱-۲-۲-انواع جایگزینی.. ۴۱

۱-۲-۲-۱- جایگزینی تقنینی.. ۴۱

۱-۲-۲-۲- جایگزینی قضایی.. ۴۲

۱-۲-۳- مبانی قانونی برنامه های جایگزین حبس در سیاست جنایی.. ۴۳

۱-۲-۳-۱- سیاست جنایی بین المللی و منطقه ای در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین های آن.. ۴۳

۱-۲-۳-۲- سیاست جنایی ملی ایران در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین های آن   ۴۵

۱-۲-۴- اهداف و فواید جایگزین ها.. ۴۷

۱-۲-۴-۱- اهداف.. ۴۷

۱-۲-۴-۲- فواید.. ۴۸

۱-۲-۵- ویژگی ها و شرایط جایگزین ‎های حبس.. ۴۹

۱-۲-۵-۱- ویژگی ها.. ۴۹

۱-۲-۵-۲- شرایط.. ۵۲

۱-۲-۵-۲-۱-فرهنگ سازی لازم.. ۵۲

۱-۲-۵-۲-۲- داشتن قانونی مشخص و صریح.. ۵۴

۱-۲-۶- ماهیت کیفرهای جایگزین حبس و مزایای بکارگیری آنها.. ۵۵

۱-۲-۶-۱- ماهیت کیفرهای جایگزین حبس (مجازات سالب آزادی).. ۵۵

۱-۲-۶-۲- مزایای بکارگیری جایگزین های مجازات سالب آزادی.. ۵۶

۱-۲-۶-۲-۱-کاهش جمعیت کیفری زندانها.. ۵۷

۱-۲-۶-۲-۲- کاهش هزینه ها.. ۵۷

۱-۲-۶-۲-۳-کاهش تکرار جرم و بازسازگاری اجتماعی.. ۵۸

۱-۳- مفهوم خدمات عمومی.. ۵۹

فصل دوم: جایگزین های حبس در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

۲-۱-جایگزین های سنتی.. ۶۲

۲-۱-۱- آزادی مشروط.. ۶۲

۲-۱-۱-۱- تعریف آزادی مشروط.. ۶۳

۲-۱-۱-۲- مبانی آزادی مشروط.. ۶۴

۲-۱-۱-۳- قلمرو.. ۶۵

۲-۱-۱-۴- فواید آزادی مشروط.. ۶۵

۲-۱-۱-۵- آثار.. ۶۶

۲-۱-۲-تعلیق اجرای مجازات.. ۶۶

۲-۱-۲-۱- تعریف تعلیق.. ۶۸

۲-۱-۲-۲- فواید تعلیق اجرای مجازات.. ۶۹

۲-۱-۳- جزای نقدی.. ۷۰

۲-۱-۳-۱- مفهوم جزای نقدی.. ۷۱

۲-۱-۳-۲-محاسن جزای نقدی.. ۷۱

۲-۱-۳-۳- معایب جزای نقدی.. ۷۲

۲-۲-گونه های نوین جایگزین های حبس.. ۷۲

۲-۲-۱- محرومیت از حقوق اجتماعی.. ۷۲

۲-۲-۱-۱- مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی.. ۷۳

۲-۲-۱-۲- انواع محرومیت از حقوق اجتماعی.. ۷۴

۲-۲-۱-۳- جایگاه محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان ضمانت اجرای کیفری   ۷۴

۲-۲-۱-۳-۱- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر اصلی.. ۷۴

الف. محرومیت های اجتماعی محدود کنندۀ آزادی.. ۷۴

۱-تبعید.. ۷۵

۲-منع اقامت یا اجبار به اقامت در منطقه یا نقاط معین.. ۷۶

۳-منع خروج از کشور.. ۷۸

ب. محرومیت سالب حقوق اجتماعی.. ۷۸

ج. محرومیت های سالب حقوق شغلی.. ۸۱

۲-۲-۱-۳-۲- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی.. ۸۱

۲-۲-۲- دوره مراقبتی.. ۸۲

۲-۲-۲-۱- مفهوم دورۀ مراقبتی.. ۸۴

۲-۲-۲-۲- جایگاه دورۀ مراقبتی در حقوق کیفری ایران.. ۸۵

۲-۲-۳- جریمه روزانه.. ۹۰

۲-۲-۳-۱-مفهوم جریمه روزانه.. ۹۱

۲-۲-۳-۲- فواید.. ۹۲

۲-۲-۳-۳- شرایط اعطا و نحوۀ اجرای جریمه روزانه.. ۹۳

۲-۲-۳-۴- جایگاه جریمه روزانه در حقوق کیفری ایران.. ۹۴

۲-۲-۴- حبس در منزل.. ۹۵

۲-۲-۴-۱- مفهوم حبس در منزل.. ۹۵

۲-۲-۴-۲- فواید حبس در منزل.. ۹۵

۲-۲-۵- نظارت الکترونیکی.. ۹۶

۲-۲-۵-۱- مفهوم نظارت الکترونیکی.. ۹۶

۲-۲-۵-۲- جایگاه نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران.. ۹۷

۲-۲-۶- مراکز گزارش روزانه.. ۹۸

۲-۲-۶-۱-مفهوم.. ۹۸

۲-۲-۶-۲- شرایط مشمولان.. ۹۸

۲-۲-۶-۳- جایگاه مراکز گزارش روزانه در حقوق کیفری ایران.. ۹۹

فصل سوم: خدمات عمومی جایگزین حبس

۳-۱-کیفر خدمات عمومی در ایران.. ۱۰۱

۳-۱-۱-تعریف و تاریخچه خدمات عمومی.. ۱۰۱

۳-۱-۱-۱-تعریف.. ۱۰۱

۳-۱-۱-۲- تاریخچه.. ۱۰۲

۳-۱-۲-اهداف خدمات عمومی یا عام المنفعه.. ۱۰۳

۳-۱-۲-۱-کاهش جمعیت کیفری زندان و صرفه جویی در هزینه ها.. ۱۰۳

۳-۱-۲-۲- بازپذیری اجتماعی و تقویت حس مسؤولیت در بزهکار.. ۱۰۵

۳-۱-۲-۳-مبارزه با افزایش تکرار جرم.. ۱۰۵

۳-۱-۲-۴-جبران خسارات بزهدیده.. ۱۰۶

۳-۱-۲-۵-ایجاد اعتماد عمومی نسبت به عملکرد نظام عدالت کیفری   ۱۰۷

۳-۱-۳- فواید خدمات عمومی یا عام المنفعه.. ۱۰۸

۳-۱-۴-شرایط انجام خدمات عمومی.. ۱۰۹

۳-۱-۵-پیش نیازهای اعمال مؤثر کیفرهای اجتماع محور.. ۱۰۹

۳-۱-۵-۱- تصویب متون قانونی.. ۱۰۹

۳-۱-۵-۲- تقویت علاقه مندی دست اندرکاران عدالت کیفری برای اعمال مجازاتهای اجتماع محور.. ۱۱۱

۳-۱-۵-۳- به کارگیری نیروی کار حرفه ای برای اعمال کیفرهای اجتماع محور   ۱۱۲

۳-۱-۵-۴-سرمایه گذاری.. ۱۱۴

۳-۱-۵-۵-ارتقای آگاهی های عمومی.. ۱۱۵

۳-۲-خدمات عام المنفعه در برخی از کشورها.. ۱۱۶

۳-۲-۱-فرانسه.. ۱۱۶

۳-۲-۲-آمریکا.. ۱۱۸

۳-۲-۳-زیمباوه.. ۱۲۱

۳-۲-۴-آلمان.. ۱۲۵

نتیجه گیری.. ۱۲۹

پیشنهادات.. ۱۳۲

منابع.. ۱۳۴

 

چکیده

خدمات عمومی رایگان، حکمی است که دادگاه، مجرم را با توجه به رضایت وی، به جای فرستادن به زندان، به انجام کاری مجانی و بدون دریافت مزد، به تعداد ساعات معین برای جامعه یا یکی از موسسات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی از کل جامعه ملزم می نماید که دو برداشت تربیتی و فایده گرا را به دنبال دارد و به یُمن آن، به بزهکار این فرصت اعطاء می شود که با انجام خدمتی به نفع جامعه، ضرر و زیان ناشی از بزه ارتکابی اش را بر جامعه جبران نموده و دینش را به جامعه بپردازد. صدور این مجازات اگرچه در جرایم سبک و بزهکارانی که خطری برای جامعه ندارند مورد توجه قرار گرفته، ولی به دلیل کارایی مثبتی که دارد مانع بهره برداری آن در جرایم درجه پنج نمی شود. موفقیت اجرای مجازات خدمات عمومی رایگان تنها به صدور مجوز قانونی مشروط نیست، بلکه نیازمند بستر سازی و وجود ساختارها، ساز و کارهای متعدد، فرهنگ سازی مناسب، میزان آمادگی جامعه و نهادهای پذیرنده، نظارت صحیح، حمایت دیگر نهادهای حقوقی و مطالعه تجربیات کشورهای دیگر را می طلبد که در این صورت، چشم انداز تازه ای را برای اصلاح بزهکار و پیشگیری جرم به ارمغان می آورد. تفاوت مجازات خدمات عمومی رایگان برخلاف مجازات تکمیلی و تبعی مشروط به اخذ رضایت محکوم علیه بوده و برخلاف اقدامات تأمینی و تربیتی، علاوه بر شرط پیشین، شامل افراد با حالت خطرناک نمی شود و نیز در صورت تخلف محکوم علیه در اجرای حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رأی دادگاه مجازات حبس اجراء می گردد.

 

واژگان کلیدی: زندان، اصلاح، بازپروری، جایگزین های حبس، خدمات عمومی، جزای نقدی

 

کلیات پژوهش

الف. مقدمه

از زمانی که انسانها برای زندگی گروهی گرد هم آمدند بزه وجود داشته است. با ارتکاب یک بزه چرخ های عدالت کیفری به حرکت در می آیند، تا واکنشی در مقابل بزه ارتکابی اتخاذ نماید و با اعمال مجازات یا سایر واکنش ها درصدد حفظ نظم برهم ریخته ناشی از جرم ارتکابی برآید. سابقه تاریخی اعمال مجازات و واکنش در برابر جرم همزمان با پیدایش اولین بزه می باشد. در طول تاریخ همواره انسان ها درصدد تدوین قوانینی به منظور واکنش در برابر اعمال مغایر با هنجار های پذیرفته شده و با ارزش جامعه بودند، به عبارتی دیگر همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت، «جرم» و «بزهکاری» در سده های اخیر رخ داده و دولتها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است. روبه رو کرده، «واکنش اجتماعی علیه جرم» نیز به تناسب شاهد دگرگونی های وسیعی بوده است. در این زمان، زندان به مثابه ی مهمترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده، دستخوش دگرگونی هایی شده است. در ادوار بسیار دور، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی  اعمال می شد. در این دوره، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز به ویژه اعدام و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد(بهنامی: ۱۳۹۱، ۳). هرچند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفاده ی محدود و جزئی از آن نمی تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود. اما زندان با گذشت زمان به تدریج به عنوان مجازات وارد سیستم عدالت کیفری شد. در ابتدا جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقتبار زندان، به جای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوارکننده بود ولی، به مرور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدامهای مهمی انجام دادند. توضیح بیشتر آنکه اجرای مجازات زندان در سطح فردی و آثار آن بر مرتکب سبب پذیرش فرهنگ زندان خواهد شد، به عبارتی دیگر فضا و شرایط زندان نه تنها به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع کمکی نمی کند، بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعا آسیبهای روحی و روانی بر زندانی و پذیرش خرده فرهنگ های موجد در زندان خواهد شد، این عوامل باعث خواهد شد مجازات زندان نه تنها تأثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدایی نداشته باشد، بلکه حتی اسباب جرم زایی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد. همچنین در سطح جامعه نیز دارای توالی فاسدی همچون بالا بردن نرخ تورم جمعیت کیفری و بالا بردن هزینه های دولت برای مبارزه با جرم خواهد شد. که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدایی از جرائم و مجازاتها می باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده اند، که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد( کیانی: ۱۳۹۰، ۳۰).

چرا که این امر نه تنها، نتیجه ی مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را ندارد بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوه هایی غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسل شویم.

ب. بیان مسئله

با ظهور جرم شناسی و با توجه به روابط و تأثیرات متقابل بین این رشته و حقوق کیفری، مفاهیم، قواعد، نهادها، اصول علمی جدیدی وارد حقوق کیفری گردیده، که باعث انسانی تر گشتن حقوق کیفری و توسعه قلمرو کیفری و گشودن افقی وسیع در پیش روی قانون گذاران و حقوقدانان گشته است. یکی از اصولی که تحت تأثیر همین روابط وارد حقوق کیفری شده اصل فردی کردن مجازات یا اصل تفرید کیفری می باشد(کیانی: پیشین، ۱۰).

یکی از مظاهر و نمودها و طرق اعمال اصل فردی کردن استفاده از جایگزین های حبس و استفاده حداقلی از کیفر حبس و جایگزین نمودن مجازات های اجتماعی به جای حبس های عموماً کوتاه مدت می باشد، بعبارتی دیگر امروزه بیش از هر زمان دیگری اندیشه جایگزین نمودن مجازاتهای متناسب با شخصیت مرتکب بجای حبس هایی که هیچ گونه بار اصلاحی و درمانی در مرتکب ندارند، سرلوحه افکار جرم شناسان و کیفر شناسان قرار گرفته است. هر جا که جامعه ای وجود دارد، حقوق نیز وجود دارد و در جایی که دولت ها وضع مقرراتی را برای جریان منظم و هماهنگی زندگی اجتماعی مفید تشخیص می دهند، ضروری است که این مقررات درباره ی کسانی که آنها را نقص می کنند، به موقع اجرا گذاشته شود و ضمانت اجراهای پیش بینی شده نیز علیه آنان اعمال گردد  شدیدترین این ضمانت اجراها از نوع کیفری هستند در دوران اولیه ضمانت اجراها بسیار سخت و شدید بودند، لیکن به مرور این مجازات ها تعدیل گشتند اکنون هدف از اجرای مجازات ها اهدافی انسانی و بشردوستانه است و به بزه کار به عنوان فردی که نیازمند به کمک برای اصلاح و بازسازی خود می باشد، نگریسته شده است و چنان چه مجازات بتواند علاوه بر هدف سزادهی و عبرت آموزی و ارعاب انگیزی در سازگار ساختن مجدد اجتماعی بزه کار و اصلاح او قدم بردارد، می توان به آن به عنوان یک کیفر سودمند نگاه کرد. امروزه در میان مجازات ها «حبس» بیش از همه رواج دارد و به عنوان روشی برای اصلاح و بازسازی مجرم به کار می رود ، ولی مطالعات جرم شناسانه نشان می دهد که «حبس» برای از بین بردن ریشه های جرم فایده بخش نبوده و نیست، هر چند تا مدتی جامعه را از خطر وجود مجرمان و تبه کاران مصون نگه می دارد (اگر چه با صرف هزینه های اقتصادی سرسام آور هم باشد) ولی پس از آزادی از زندان تازه مشکلات زندانی و جامعه شروع می شود. حبس رفته هایی که می توانستند به عنوان نیروهای فعال جامعه در سازندگی شرکت داشته باشند ، معمولاً پس از حبس با داشتن سوء پیشینه به نیروهای بیکار، بی مهارت و مطرود تبدیل می شوند که بالقوه بسیار خطرناک هم هستند. ضمن اینکه در دوران تحمل حبس نیز اگر محیط زندان نتواند نیل به اهداف انسانی و بازسازی مجرم را فراهم آورد . بهتر است تا حد امکان از اعمال این مجازات خودداری شود و ما در این پژوهش در نظر داریم با برشمردن آسیب های موجود در حبس های  بلند مدت و کوتاه و موقت نظر تصمیم گیر قضات را در سیستم قضایی کشور تغییر داده و بسمت مجازاتهای جایگزین حبس از جمله خدمات عمومی سوق دهیم لذا در وهله اول به تعریف مجازات، حبس و انواع آنان اشاره و سپس در خصوص علل ناکارآمدی حبس و راهکارهای عملی جهت انتخاب مجازات های جایگزین آن می پردازیم آنگاه خدمات عمومی را بعنوان یک نوع مجازات جایگزین حبس مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.

پ. پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق تاکنون هیچ یک از محققان مقاله یا پایان نامه ای نگارش نکرده اند ولی در خصوص موضوعات مشابه این عنوان تحقیقاتی انجام گردید که به بیان برخی از این تحقیقات اشاره می کنیم:

  1. پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان بررسی لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان توسط حفیظ الله میرزاخانلو در سال ۱۳۹۰ در دانشگاه پیام نور مرکز تهران دفاع شد. وی بیان نمود که، یکی از مسائل اساسی و مهم در نظام های جزایی مسأله مجازات است که در طول تاریخ به صورت پاسخ های مختلفی مورد تجزیه و آزمون قرار گرفته است و در هر دوره قالب و شکل خاصی یافته است گاهی شدت مجازات، گاهی ملایمت، گاهی مجازات بدنی، گاهی مجازات های مالی و گاهی نیز چون ابتدای سده نوزدهم و بعد از آن بصورت کیفر حبس که بعنوان یکی از مجازات های بسیار معمول مورد توجه کشورها قرار می گیرد. در نتیجه همه نظام های کیفری کم و پیش با آثار سوء و پیامدهای منفی آن بخصوص تورم جمعیت کیفری روبرو اند. بنابراین هزینه های سرسام آور زندان و شناخت تأثیرهای زیانبار انباشتن مجرمان در زندان بر زندانیان و خانواده آنها و اجتماع، سیاستگذاران را در دهه های اخیر برآن داشت تا از جانشین های مجازات زندان استفاده کنند. در کشور ما نیز در راستای مبارزه با تورم کیفری جمعیت زندان در سال ۱۳۸۴ لایحه «مجازات های اجتماعی جایگزین زندان» جهت تصویب تقدیم قانونگذاران شده است.
  2. در سال ۱۳۹۰ پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان مبانی فقهی کیفر حبس، جایگزین ها و راهکارهای اجرایی آن توسط محمود سراجه در دانشگاه پیام نور مرکز تهران دفاع شد. در این مجموعه بیان شد که، بر اساس آموزه های دینی این جایگزین ها عبارتند از: ۱ـ نصیحت، ۲ـ میانجی گری و دعوت به سازش و مدارا، ۳ـ طرد و اعراض، ۴ـ تهدید و توبیخ، ۵ـ تشهیر، ۶ـ پرداخت غرامت، ۷ـ مصادره اموال، ۸ـ تازیانه (جَلد)، ۹ـ بکار گماردن مدیون (محکوم علیه) برای پرداخت دِیْن، ۱۰ـ آزادی به شرط سپردن ضمانت (شفاعت). جایگزین های مطرح در قانون جزا شامل این موارد هستند: ۱ـ آزادی مشروط، ۲ـ آزادی به شرط سپردن ضمانت، ۳ـ تعلیق اجرای مجازات و تعلیق مراقبتی، ۴ـ جزای نقدی، ۵ـ محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی، ۶ـ تعویق تعقیب، ۷ـ میانجی گری، ۸ـ تعلیق مراقبتی فشرده، ۹ـ کار عام المنفعه (خدمات عمومی)، ۱۰ـ جریمه های روزانه، ۱۱ـ بازداشت خانگی (حبس در منزل)، ۱۲ـ نظارت الکترونیکی، ۱۳ـ پادگان آموزشی ـ اصلاحی، ۱۴ـ درمان. پس از مشخص شدن مجازات های جایگزین حبس، به تبیین جایگاه آن ها در میان کیفرهای شرعی پرداخته و مشخص شد که این مجازات ها، در حقیقت مجازات های تعزیری هستند که به استناد ادلّه‏ای که مبنی بر عمومیت مفهوم تعزیر ارائه شده است، مقام صالح (حاکم جامعه اسلامی) برای تعیین مجازات های تعزیری در انتخاب آن ها با محدودیتی مواجه نیست.
  3. مقاله جایگاه جایگزین های حبس در نظام عدالت کیفری ایران توسط حسن حاجی تبار در مجله حقوقی دادگستری به چاپ رسید وی در این مقاله بیان کرد که، با توجه به ناکارآمد بودن مجازات حبس به ویژه حبس های کوتاه مدت در اصلاح و بازپروری زندانیان، همچنین به دلیل جرمزا بودن محیط زندان، هزینه اقتصادی زندان، مشکلات بهداشتی و روانی موجود در آن و غیر پیشبینی برنامه های جایگزین حبس لازم و مفید به نظر میرسد. بر همین اساس، امروزه، سیاستگذاران جنائی ایران در راستای حبس زدایی و منع استفاده بی رویه از مجازات حبس، اقدام به تدوین لایحه ای تحت عنوان «مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان» نموده اند.

ت. سوال پژوهش

در قانون جدید مجازات جایگزین حبس به چه نحوی پیش بینی شده و خدمات عمومی بعنوان مجازات جایگزین به نحوی می باشد؟

ث. فرضیات

به نظر می رسد مجازات های جایگزین حبس بالاخص انجام خدمات عمومی رایگان و غیره ، در بازدرندگی مجرمان نقش بهتری  از کیفر حبس در زندان داشته باشد.

ج. اهداف

اهدافی که در انجام پژوهش حاضر به دنبال آن هستیم، عبارت است از:

  1. بررسی ابعاد مختلف خدمات عمومی رایگان در نظام حقوقی ایران
  2. بررسی و تحلیل مجازات های جایگزین حبس در نظام کیفری ایران
  3. بیان انواع مجازات هخای جایگزین حبس و تشریح آنها
  4. بررسی تطبیقی موضوع در حقوق سایر کشورها

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : ۱۵۷

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ***        minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***