دانلود پایان نامه: بررسی تطبیقی عنصر معنوی قتل شبه عمد در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ و …

 دانلود متن کامل پایان نامه

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

موضوع این پژوهش بررسی تطبیقی عنصر معنوی قتل شبه عمد در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ و مقایسه با قانون مجازات سال ۱۳۷۰ می باشد. غالباً حکم جنایات عدوانی و مجازات قتل عمد در فقه اسلامی، قصاص است. اما آنچه مسلم و قطعی است این که فقیهان شیعی و اندیشمندان حقوق اسلامی، با کمی اختلاف نظر، جنایات علیه انسان را به عمد، شبه عمد و خطئی محض تقسیم می نمایند. از طرفی مواد ۲۰۴ و ۲۷۰ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) برگرفته از همین نظر فقهی، به ترتیب قتل نفس و قطع عضو یا جرح اعضای بدن انسان را بر سه نوع عمد، شبه عمد و خطا دانسته است. البته این تقسیم بندی کاملاً موافق با قول مشهور فقهای امامیه است که این مقاله قصد دارد به طور خاص، موضوع قصاص و جنایات عمدی، ارکان و عناصر قتل عمد، راه های اثبات دعوی قتل، شرکت و مباشرت و تسبیب در قتل عمد را از دیدگاه فقهی مورد تدقیق علمی قرار داده و با بررسی تطبیقی عنصر معنوی قتل شبه عمد در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ و مقایسه با قانون مجازات سال ۱۳۷۰ وجوه اشتراک و افتراق آنها را بیان دارد .

 

فصل اول. ۵

کلیات پژوهش.. ۵

۱-۱بیان مسأله ۶

۲-۱اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۹

۳-۱کاربرد های متصور از تحقیق و مراجع استفاده کننده از نتیجه پایان. ۱۰

۴-۱سابقه و پیشینه تحقیقات انجام شده در این زمینه. ۱۰

۵-۱اهداف کلی: ۱۵

۶-۱اهداف اختصاصی.. ۱۵

۷-۱فرضیه ها یا سوالات تحقیق.. ۱۵

۸-۱روش انجام تحقیق.. ۱۶

۹-۱جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق از منظر دانشجو : ۱۶

۱۰-۱جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق از نظر استاد راهنما : ۱۶

فصل دوم. ۱۷

ادبیات پژوهش.. ۱۷

مقدمه: ۱۸

۱-۲انواع جرم قتل بر مبنای عنصرروانی در حقوق موضوعه ایران. ۱۸

۱-۱-۲نقش و جایگاه عنصر معنوی در جرم. ۲۰

۲-۱-۲تعریف عنصر معنوی.. ۲۰

۳-۱-۲معنای لغوی عنصر روانی.. ۲۱

۴-۱-۲جزاء عنصر معنوی.. ۲۲

۲-۲بررسی قتل شبه عمد در فقه. ۲۵

۱-۲-۲ قتل  شبه عمد از نگاه قرآن. ۲۵

۲-۲-۲ قتل شبه عمد از نگاه روایات.. ۲۶

۳-۲-۲ قتل شبه عمد از نگاه فقها ۲۷

۴-۲ قتل شبه عمد از نگاه حقوقدانان. ۲۹

۶-۲ قتل عمد و شبیه عمد در قانون جدید مجازات اسلامی: ۳۰

۱-۶-۲ ضابطه های قتل عمد در قانون مجازات اسلامی.. ۳۱

۲-۶-۲ قصدفعل نوعاکشنده نسبت به انسان غیرمتعارف: ۳۸

۷-۲ قتل شبیه عمد و تحول قانونگذاری در آن: ۳۹

۱-۷-۲ تحلیل بند” الف ” ماده ۲۹۰٫ ۴۰

۲-۷-۲ تحلیل بند (ب) ماده ۲۹۱٫ ۴۰

۳-۷-۲ تحلیل بند (پ) ماده ۲۹۱ : ۴۲

نتیجه گیری: ۴۵

۳-۲ مفهوم تقصیر جزایی.. ۵۷

۳-۳ مقایسه تقصیر جزایی با عمد. ۵۸

۳ـ ۴ مصادیق تقصیر جزایی.. ۶۰

۳ـ۵ بی احتیاطی.. ۶۰

۳-۶ بی مبالاتی.. ۶۱

۳ـ۷ عدم مهارت (بی مهارتی). ۶۲

۳ـ۸ عدم رعایت نظامات دولتی.. ۶۳

۳-۹ حصری یا تمثیلی بودن مصادیق تقصیر جزایی.. ۶۴

۳-۱۰ معیار استنباط تقصیرجزایی.. ۶۵

۳-۱۱ الحاق قتل ناشی از تقصیر شدید به قتل عمد در قانون مجازات اسلامی.. ۶۷

۳-۱۲عدم کفایت تقصیر شدید به جای عمد. ۷۱

۳-۱۳ نتیجه گیری.. ۷۳

فصل چهارم: ۷۷

بررسی مصادیق قتل شبه عمد به عنوان عنصر معنوی.. ۷۷

۴-۱ تعریف و عناصر قتل در حکم شبه عمد : ۷۸

۴-۱-۱ رفتار مرتکب : ۷۹

۴-۲   وسیله ارتکاب جرم : ۸۰

۴-۳ رابطه علیت : ۸۰

۴-۴ قتل عمد در تبصره ۲ ماده ۲۹۱ : ۸۴

۴-۵ مقایسه قتل در حکم شبه عمده با سایر انواع قتل. ۹۳

نتیجه گیری.. ۹۸

عنصر معنوی قتل شبه عمد. ۱۰۳

 

فصل اول

کلیات پژوهش

۱-۱بیان مسأله

تاریخ بشر سرشار از دل نگرانی هایست که در قبال تخطی در تجاوز علیه اداب و رسوم و هنجارهای جامعه ابراز شده است و بی گمان تا انسان برروی زمین است ازجرم وب دنبال آن کیفر جدا نخواهد ماند. درحقوق جزای قدیم تنها عامل برای تعیین میزان شناعت و زشتی عمل مرتکب نوع صدمه ای است که از آن عمل حاصل میشد بدون آن که به وجود یا فقدان قصد و نیت مرتکب در ایجاد آن نتیجه توجهی مبذول شود بدین ترتیب تفاوتی بین قتل عمدی و غیرعمدی نبود لکن فقه اسلامی ازهمان آغاز بین انواع مختلف قتل و سایر صدمات جسمانی با توجه به نیت مرتکب در ایجاد آن تفاوت قایل شدند قانون مجازات اسلامی جدید به تبعیت از نظر فقیهان قتل و سایر صدمات جسمانی را بر اساس عنصر روانی مرتکب در ماده ۲۸۹ به سه نوع عمدی و شبه عمدی و خطای محض تقسیم کرده مقنن احکام و مقررات کلی قتل شبه عمد را در طی سه بند در ماده ۱۹۱  قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آورده است. قتل شبه عمد نیز مانند سایر جرایم دارای ارکان و عناصری است که از مجموع آنها این پدیده مجرمانه به وجود می اید. آنچه راجع به سه جز مختلف عنصر مادی در جرایم علیه اشخاص وجود دارد در مورد جنایت شبه عمد عینا صادق است. ملاک تفکیک بین جنایت مختلف از نظر فقها اختلاف در عنصر روانی آنهاست.

جرایم از نظرعنصر روانی به سه گروه عمد و غیرعمد تقسیم میشود. عمد زمانی که مرتکب قصد فعل و نتیجه را با هم داشته باشد و غیرعمد زمانی که مرتکب به واسطه بی مبالاتی یا بی احتیاطی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود ( میرمحمدصادقی ۱۳۹۲ ) دررکن روانی جرایم شبه عمدی  عمد در فعل وخطا در قصد جایگاه مهمی دارد در ادامه باید گفت موضوع تقصیر عمد در فعل در عنصرمعنوی جایگاه خاصی در حقوق جزای عمومی دارد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :۱۱۱

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***