دانلود پایان نامه : بررسی تأثیر سیستم های اطلاعاتی بر زنجیره تأمین با میانجی گری مدیریت دانش در شرکت …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی

عنوان : بررسی تأثیر سیستم های اطلاعاتی بر زنجیره تأمین با میانجی گری مدیریت دانش در شرکت سایپا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه مدیریت صنعتی
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی
عنوان:
بررسی تأثیر سیستم های اطلاعاتی بر زنجیره تأمین با میانجی گری مدیریت دانش در شرکت سایپا

استاد راهنما:
دکتر مهدی رجبی

شهریور ماه ۱۳۹۴

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده:
هدف ازپژوهش حاضر بررسی تأثیر سیستم های اطلاعاتی بر زنجیره تأمین با میانجی گری مدیریت دانش در شرکت سایپا اصفهان می باشد. جامعه ی مورد مطالعه در این پژوهش، کلیه ی کارکنان اداری نمایندگی های سایپا در اصفهان که در سال تحصیلی ۹۴ مشغول به خدمت می باشند. در مجموع تعداد آن ها ۴۶۰ نفر می باشند. نمونه مورد مطالعه براساس جدول مورگان ۲۱۰ نفر می باشد. پرسش نامه ها به روش خوشه ای تصادفی بین کارکنان اداری نمایندگی های سایپا در شهر اصفهان توزیع شد که از این تعداد ۲۱۰ پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. در این پژوهش از سه پرسشنامه سیستم های اطلاعاتی (مقیمی،۱۳۹۰) در ۱۹ گویه ، زنجیره تأمین (ابراهیمی،۱۳۸۶) در ۱۸ گویه و مدیریت دانش (بردبار،۱۳۹۱) در ۳۳ گویه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده است. روایی محتوایی پرسشنامه ها توسط صاحب نظران مدیریت و روایی سازه آن با بهره گرفتن از تحلیل عاملی تأییدی مورد تأیید قرار گرفت و میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد.که برای گویه های متغیر ها به ترتیب ۹۲/۰ برای متغیر زنجیره تأمین، ۹۳۴/۰برای متغیر سیستم اطلاعاتی و ۹۰۲/۰برای متغیر مدیریت دانش بدست آمد. جهت بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون همبستگی و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد که نتایج حاکی از آن بود که سیستم های اطلاعاتی بر زنجیره تأمین و مدیریت دانش تأثیر معناداری وجود نداشت ولی بین مدیریت دانش و زنجیره تأمین تأثیر معنادار وجود دارد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق ۱
۱-۱)مقدمه ۱
۱-۲) بیان مسأله ۲
۱-۳) اهمیت و ضرورت پژوهش ۵
۱-۴)اهداف پژوهش ۹
۱-۵) فرضیه های پژوهش ۹
۱-۶) روش تحقیق ۹
۱-۷) روش گردآوری اطلاعات ۹
۱-۸) ابزار گردآوری اطلاعات ۱۰
۱-۹) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۰
۱-۱۰) محدودیت های پژوهش ۱۱
۱-۱۱) تعاریف مفهومی پژوهش ۱۲
۱-۱۱-۱) تعریف مفهومی سیستم اطلاعاتی ۱۲
۱-۱۱-۲) تعریف مفهومی زنجیره تأمین ۱۲
۱-۱۱-۳) تعریف مفهومی مدیریت دانش ۱۲
۱-۱۲) تعاریف عملیاتی پژوهش ۱۲
۱-۱۲-۱) تعریف عملیاتی سیستم اطلاعاتی ۱۲
۱-۱۲-۲) تعریف عملیاتی زنجیره تأمین ۱۲
۱-۱۲-۳) تعریف عملیاتی مدیریت دانش ۱۳
فصل دوم: پیشینه تحقیق ۱۴
۲-۱) مقدمه ۱۴
۲-۲) مبانی نظری ۱۵
۲-۲-۱) سیستم های اطلاعاتی ۱۵
۲-۲-۱-۱) مفهوم سیستم ۱۵
۲-۲-۱-۲) تعریف سیستم اطلاعات ۱۶
۲-۲-۱-۳) تعریف سیستم های اطلاعات مدیریت ۱۶
۲-۲-۱-۴) مؤلفه های فیزیکی سیستم اطلاعات مدیریت ۱۷
۲-۲-۱-۵) تاریخچه سیستم های اطلاعات مدیریت ۱۷
۲-۲-۱-۵-۱) مراحل تکامل تکنولوژی ۱۷
۲-۲-۱-۵-۱) طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی ۱۹
۲-۲-۱-۶) سیر تکامل سیستم های اطلاعات ۲۲
۲-۲-۱-۷) انواع سیستم های اطلاعات مدیریت ۲۳
۲-۲-۱-۸) ضعف سیستم اطلاعات مدیریت ۲۴
۲-۲-۱-۹) ابعاد سیستم اطلاعات مدیریت ۲۵
۲-۲-۱-۱۰) نقش سیستم اطلاعات مدیریت ۲۶
۲-۲-۱-۱۱) اثر سیستم اطلاعات مدیریت ۲۷
۲-۲-۱-۱۲) اثرپذیری سیستم اطلاعات مدیریت ۲۷
۲-۲-۲) زنجیره تأمین ۲۸
۲-۲-۲-۱) تاریخچه زنجیره تأمین ۲۹
۲-۲-۲-۲) مراحل شکل گیری مدیریت زنجیره تأمین ۲۹
۲-۲-۲-۳)مدیریت زنجیره تأمین ۳۰
۲-۲-۲-۴) تفاوت زنجیره تأمین و مدیریت زنجیره تأمین ۳۱
۲-۲-۲-۵) فرآیند های عمده مدیریت زنجیره تأمین ۳۲
۲-۲-۲-۶)مؤلفه های مدیریت زنجیره تأمین ۳۴
۲-۲-۲-۶-۱) مدیریت لجستیک در زنجیره تأمین ۳۴
۲-۲-۲-۶-۲) نقش اطلاعات و سیستم اطلاعاتی در مدیریت زنجیره تأمین ۳۵
۲-۲-۲-۶-۳) نقش رابطه و مدیریت روابط در مدیریت زنجیره تأمین ۳۶
۲-۲-۲-۷) الگوی بومی نظام جامع مدیریت زنجیره تأمین کنندگان ۳۶
۲-۲-۲-۸) مراحل مدیریت زنجیره تأمین ۳۷
۲-۲-۳) مدیریت دانش ۴۱
۲-۲-۳-۱) مفهوم مدیریت دانش ۴۲
۲-۲-۳-۲) علل پیدایش مدیریت دانش ۴۳
۲-۲-۳-۳)راهبردهای مدیریت دانش ۴۳
۲-۲-۳-۴) تعریف مدیریت دانایی ۴۴
۲-۲-۳-۵) تعاریف مدیریت دانش ۴۵
۲-۲-۳-۶)فرآیند مدیریت دانش ۴۶
۲-۲-۳-۷)رویکردهای مدیریت دانش ۴۷
۲-۲-۳-۸) اهدف مدیریت دانش ۴۷
۲-۲-۳-۹)موانع ایجاد مدیریت دانش در سازمان ها ۴۸
۲-۲-۳-۱۰) سطوح دانش در سازمان ۴۹
۲-۲-۳-۱۱) پارادایم های مدیریت دانش ۵۰
۲-۲-۳-۱۲) مزایای مدیریت دانش ۵۱
۲-۲-۳-۱۳) عوامل مؤثر بر تبادل دانش در سازمان ۵۲
۲-۲-۳-۱۳-۱) فرهنگ سازمانی نوآور ۵۲
۲-۲-۳-۱۳-۲) ارتباطات استراتژیک(روابط درون سازمانی مناسب) ۵۵
۲-۲-۳-۱۳-۳) وضوح مسئولیت افراد در سازمان ۵۶
۲-۲-۳-۱۳-۴) کیفیت اطلاعات قابل مبادله در سازمان ۵۷
۲-۲-۳-۱۳-۵) آمادگی برای تغییر ۵۸
۲-۲-۳-۱۴) انواع دانش ۵۸
۲-۲-۳-۱۵)گرایش های مدیریت دانش ۵۹
۲-۲-۳-۱۶) عوامل مؤثر در ایجاد و اجرای استراتژی مدیریت دانش ۵۹
۲-۲-۳-۱۷) نقش و مهارت های مدیریت دانش ۶۰
۲-۲-۳-۱۸) کارکنان مدیریت دانش ۶۱
۲-۳) پژوهش های انجام شده ۶۲
۲-۳-۱) پژوهش های داخلی ۶۲
۲-۳-۲) پژوهش های خارجی ۶۵
۲-۴) مدل پژوهش ۶۷
۲-۵) جمع بندی ۶۹
فصل سوم: داده ها و روش ها ۷۰
۳-۱) مقدمه ۷۰
۳-۲) روش پژوهش ۷۰
۳-۳) متغیرهای پژوهش ۷۱
۳-۴) محیط پژوهش ۷۱
۳-۵) ابزار گردآوری اطلاعات ۷۱
۳-۵-۱) مطالعات کتابخانه ای ۷۱
۳-۵-۲) پژوهش های میدانی ۷۱
۳-۶) روایی و پایایی پرسشنامه ۷۲
۳-۶-۱) روایی پرسشنامه ۷۲
۳-۶-۲) پایایی پرسشنامه ۷۳
۳-۷) جامعه آماری ۷۳
۳-۸) نمونه آماری و روش نمونه گیری ۷۳
۳-۸) روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات ۷۴
۳-۹) جمع بندی ۷۴
فصل چهارم: یافته های پژوهش ۷۵
۴-۱) مقدمه ۷۵
۴-۲) آمار توصیفی ۷۶
۴-۲-۱) جنسیت پاسخ دهندگان ۷۶
۴-۲-۲) سن پاسخ دهندگان ۷۷
۴-۲-۳) سابقه خدمت پاسخ دهندگان ۷۸
۴-۲-۴) میزان تحصیلات پاسخ دهندگان ۷۹
۴-۲-۵) پرسشنامه زنجیره تأمین ۸۰
۴-۲-۵-۱) بعد زیر ساخت سازمانی ۸۰
۴-۲-۵-۲) بعد تکنولوژی اطلاعات ۸۰
۴-۲-۵-۳) بعد سیستم پشتیبانی تصمیم گیری ۸۱
۴-۲-۵-۴) بعد روابط بین سازمان ۸۱
۴-۲-۶) پرسشنامه سیستم های اطلاعاتی ۸۲
۴-۲-۶-۱) بعد برنامه ریزی و بودجه بندی ۸۲
۴-۲-۶-۲) بعد گزارش دهی عملکرد/ مالی ۸۳
۴-۲-۶-۳) بعد کنترل هزینه ۸۴
۴-۲-۶-۴) بعد کنترل یکپارچه ۸۴
۴-۲-۷) پرسشنامه مدیریت دانش ۸۵
۴-۲-۷-۱) بعد کسب دانش ۸۵
۴-۲-۷-۲) بعد ثبت دانش ۸۶
۴-۲-۸-۳) بعد انتقال دانش ۸۷
۴-۲-۷-۴) بعد خلق دانش ۸۸
۴-۲-۷-۵) بعدکاربرد دانش ۸۹
۴-۳) آمار استنباطی ۹۰
۴-۳-۱) آزمون کیفیت نمونه گیری ۹۰
۴-۳-۲) تحلیل عاملی تأییدی ۹۱
۴-۳-۲-۱) تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیر زنجیره تأمین ۹۱
۴-۳-۲-۲) تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیر سیستم اطلاعاتی ۹۲
۴-۳-۲-۳) تحلیل عاملی مرتبه اول مدیریت دانش ۹۲
۴-۳-۳) آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش ۹۳
۴-۳-۴) همبستگی متغیرهای پژوهش ۹۳
۴-۳-۵) آزمون فرضیات پژوهش ۱۰۲
۴-۳-۶) یافته های جانبی ۹۴
۴-۳-۶-۱) آزمون تی تک نمونه ای ۹۴
۴-۳-۶-۱-۱) آزمونی تی تک نمونه ای زنجیره تأمین ۹۴
۴-۳-۶-۱-۲) آزمونی تی تک نمونه ای سیستم اطلاعاتی ۹۵
۴-۳-۶-۱-۳) آزمونی تی تک نمونه ای مدیریت دانش ۹۵
۴-۳-۶-۲) آزمون تی مستقل زوجی ۹۶
۴-۳-۶-۲-۱) آزمون تی مستقل زوجی زنجیره تأمین بر اساس جنسیت کارکنان ۹۶
۴-۳-۶-۲-۲) آزمون تی مستقل زوجی سیستم اطلاعاتی بر اساس جنسیت کارکنان ۹۷
۴-۳-۶-۲-۳) آزمون تی مستقل زوجی مدیریت دانش بر اساس جنسیت ۹۷
۴-۳-۶-۳) آزمون آنالیز واریانس ۹۸
۴-۳-۶-۳-۱)آزمون آنالیز واریانس زنجیره تأمین ۹۸
۴-۳-۶-۳-۲) آزمون آنالیز واریانس بر اساس میزان تحصیلات کارکنان ۹۹
۴-۳-۶-۳-۳) آزمون آنالیز واریانس بر اساس سابقه خدمت کارکنان ۱۰۰
۲-۴)جمع بندی ۱۰۴
فصل پنجم : جمع بندی و نتیجه گیری ۱۰۶
۵-۱)مقدمه ۱۰۶
۵-۲) یافته های پژوهش ۱۰۷
۵-۲-۱) نتایج آمار توصیفی ۱۰۷
۵-۲-۱-۱) آمار توصیفی جمعیت شناختی ۱۰۷
۵-۲-۱-۲) آمار توصیفی پرسشنامه ها ۱۰۷
۵-۲-۲) نتایج آمار استنباطی ۱۰۸
۵-۲-۲-۱) نتایج حاصل از تحلیل عامل تأییدی ۱۰۸
۵-۲-۲-۲) نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش ۱۰۸
۵-۲-۲-۲-۱) نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون ۱۰۸
۵-۲-۲-۲-۲) نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری ۱۰۹
۵-۲-۲-۳) نتایج حاصل از یافته های جانبی پژوهش ۱۰۹
۵-۲-۲-۳-۱) نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای ۱۰۹
۵-۲-۲-۳-۲) نتایج حاصل از آزمون تی مستقل زوجی متغیر جنسیت ۱۱۰
۵-۲-۲-۳-۳) نتایج حاصل از آزمون آنالیز واریانس ۱۱۰
۵-۳) بحث و نتیجه گیری ۱۱۰
۵-۳-۱) تفسیر یافته های جمعیت شناختی پژوهش ۱۱۱
۵-۳-۲) تفسیر یافته های حاصل از آزمون فرضیات ۱۱۲
۵-۳-۲-۱) تفسیر یافته های حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش ۱۱۲
۵-۳-۲-۲) تفسیر یافته های حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش ۱۱۲
۵-۳-۲-۳) تفسیر یافته های حاصل از آزمون فرضیه سوم پژوهش ۱۱۲
۵-۳-۲-۴) تفسیر یافته های حاصل از آزمون فرضیه چهارم پژوهش ۱۱۳
۵-۳-۳) تفسیر یافته های جانبی پژوهش ۱۱۳
۵-۳-۳-۱) نتایج آزمون تی تک نمونه ای ۱۱۳
۵-۳-۳-۲)نتایج آزمون تی مستقل زوجی ۱۱۴
۵-۳-۳-۳) نتایج آزمون آنالیز واریانس ۱۱۴
۵-۴) پیشنهادات کاربردی پژوهش ۱۱۵
۵-۵) پیشنهادات پژوهشی تحقیق ۱۱۷
۵-۶) محدودیت های پژوهش ۱۱۷
منابع ۱۱۸
پیوست ها ۱۲۳

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :۱۴۹

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***