دانلود پایان نامه :بررسی ارتباط بین نابی، چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی (مطالعه موردی صنعت کاشی و …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :صنعتی

عنوان : بررسی ارتباط بین نابی، چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی  (مطالعه موردی صنعت کاشی و سرامیک استان یزد)

موسسه آموزش عالی

جهاد دانشگاهی

استان یزد

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه مدیریت صنعتی

 

پایان نامه

جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

مدیریت صنعتی

بررسی ارتباط بین نابی، چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی

(مطالعه موردی صنعت کاشی و سرامیک استان یزد)

 

استاد راهنما:

دکتر حسن دهقان دهنوی

استاد مشاور:

دکتر علیرضا ناصر صدر آبادی

آبان ماه ۱۳۸۹


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
فرایند جهانی شدن، به وجود آمدن سازمان تجارت جهانی و یکپارچگی بازارهای جهانی، پیشرفتهای سریع و بنیادین تکنولوژیک، پیشرفت های جدید در زمینه فناوری اطلاعات، افزایش تغییرات سریع در الگوهای مصرف و تقاضا، تبیین کنترل های آلودگی محیط زیست و حفظ منابع انرژی، کمبود منابع و هزینه های بالای آنها، چالشهایی هستند که بنگاه ها و صنایع مختلف در عرصه تجارت و فعالیتهای اقتصادی با ان روبرو هستند و ادامه حیات آنها، منوط به تصمیم گیری درست و به موقع در برابر این تغییرات است. در این میان، فرایند جهانی شدن و گسترش بازارهای مصرف و نیز افزایش تعداد رقبا و شدت رقابت، باعث اهمیت بخشیدن به مفاهیمی مانند رقابت پذیری و از سوی دیگر، پررنگ شدن مفهوم چابکی شده است.این امر موجب گردیده تا بنگاه ها، صنایع و کشورهای مختلف در جهت ارتقای رقابت پذیری خود به شناسایی عوامل مؤثر بر رقابت پذیری و چابکی به منظور هماهنگی با تغییرات محیطی و با هدف تقویت آنها تلاش کنند.
از سوی دیگر، از انجایی که طی تولید ناب زواید و اتلاف های تولید انبوه حذف می گردد، در دهه ۸۰، بسیاری از شرکتهای مشهور در سرتاسر دنیا شروع به بکارگیری برنامه هایی کردند که به وسیله ان ها بتوانند بهره وری و کیفیت خود را بهبود بخشند.
امروزه نیز عواملی همچون افزایش رقابت در بین شرکت ها، بهبود سرعت تغییرات و متلاطم بودن وضعیت تقاضای مشتریان باعث شده است سطوح و نوع تقاضاها به سرعت در حال تغییر باشند و همگام با جهانی شدن شرکت ها، رقابت جهانی نیز در حال تقویت شود. این مسئله به خوبی نشان می دهد بازارهای محصولات به بلوغ کافی رسیده و مشتریان کالاهایی را تقاضا می کنند که نیازهای مشخص آنها را ارضا نماید. دانشمندان بسیار زیادی بر این باور هستند که برای پوشش چنین بازارهایی ناب شدن [۱]یکی از الزامات اجتناب ناپذیر و ضروری شرکت ها می باشد.
همچنین، یکی از صنایع برجسته و رو به رشد کشور ایران، صنعت کاشی است و ایران در صنعت کاشی رو به رشد می باشد به طوری که تاکنون در رده بزرگترین تولیدکنندگان کاشی و سرامیک جهان جای داشته و روز بروز، این صنعت در میزان تولید و افزایش ظرفیت تولید رشد بسزایی دارد. از این رو، در این مطالعه این صنعت در زمینه های مذکور مورد بررسی قرار گرفته است.
در این تحقیق به بررسی ارتباط این متغیرهای موثر بر رقابت پذیری سازمانی پرداخته شده است و ارتباط نابی و چابکی بر رقابت پذیری در صنعت کاشی و سرامیک مورد بررسی قرار می گیرد و شدت تأثیر این مؤلفه ها بر رقابت پذیری بدست خواهد آمد و به منظور دستیابی به این اهداف از تحلیل عاملی اکتشافی با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS  و تحلیل عاملی تاییدی با بهره گرفتن از نرم افزار LISREL بهره گرفته می شود.
 فهرست
فصل اول: کلیات تحقیق
۱٫۱٫ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲
۲٫۱٫ ضرورت و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۳
۳٫۱٫ بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………….. ۴
۴٫۱٫ هدف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. ۵
۵٫۱٫ سئوالات و فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………….. ۶
۶٫٫۱ .قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………………… ۶
۷٫۱٫ روش انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. ۶
۸٫۱٫ تعریف عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………………………… ۸
۹٫۱٫ جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………….. ۸
 
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
۱٫۲٫ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱
۲٫۲٫کلیاتی پیرامون تولید ناب……………………………………………………………………………………………. ۱۴
۱٫۲٫۲٫ ناب بودن………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵
۲٫۲٫۲٫تعاریف تولید ناب……………………………………………………………………………………………………… ۱۵
۳٫۲٫۲٫ تاریخچه تولید ناب…………………………………………………………………………………………………… ۱۸
۴٫۲٫۲٫ نتایج بکارگیری تولید ناب………………………………………………………………………………………… ۲۳
۵٫۲٫۲٫ تولید ناب و صنایع ایران…………………………………………………………………………………………… ۲۶
۶٫۲٫۲٫ تولید ناب و صنایع کاشی و سرامیک …………………………………………………………………………. ۲۷
۷٫۲٫۲٫ مؤلفه های تولید ناب………………………………………………………………………………………………… ۲۹
۳٫۲٫ چابکی سازمانی…………………………………………………………………………………………………………… ۳۸
۱٫۳٫۲٫ مفهوم چابکی و تولید چابک………………………………………………………………………………………. ۴۰
۲٫۳٫۲٫خصوصیات و ویژگی های سازمان چابک……………………………………………………………………….. ۴۳
۳٫۳٫۲٫ -قابلیت های کلیدی چابکی در سازمان……………………………………………………………………….. ۴۶
۴٫۳٫۲٫ مؤلفه های شکل گیری تولید چابک……………………………………………………………………………. ۴۷
۴٫۲٫ رقابت پذیری……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۱
۱٫۴٫۲٫ مفهوم رقابت پذیری…………………………………………………………………………………………………… ۵۲
۲٫۴٫۲٫ مدل الماس پورتر………………………………………………………………………………………………………. ۵۳
۳٫۴٫۲٫  استراتژی رقابتی ……………………………………………………………………………………………………… ۵۷
۱٫۳٫۴٫۲٫  تمرکز بر هزینه……………………………………………………………………………………………. ۵۹
۱٫۱٫۳٫۴٫۲٫ استفاده حد اکثر از ظرفیت تولید ……………………………………………………………… ۵۹
۲٫۱٫۳٫۴٫۲٫ صرفه جویی در مقیاس………………………………………………………………………… ۶۰
۳٫۱٫۳٫۴٫۲٫  پیشرفت های تکنولوژیکی……………………………………………………………………. ۶۰
۴٫۱٫۳٫۴٫۲٫  تأثیرات یادگیری/ تجربه……………………………………………………………………… ۶۱
۲٫۳٫۴٫۲٫ استراتژی تمایز محصول………………………………………………………………………………….. ۶۲
۴٫۴٫۲٫ استراتژی بهترین شیوه هزینه کردن…………………………………………………………………………….. ۶۳
۵٫۴٫۲٫  استراتژی تمرکز………………………………………………………………………………………………………. ۶۴
۶٫۴٫۲٫ جمع بندی مؤلفه های تعیین کننده رقابت پذیری سازمانی………………………………………….. ۶۵
۵٫۲٫  نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………. ۶۷
 
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۱٫۳٫  مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۹
۲٫۳٫ معرفی متغیر های تعیین چابکی سازمانی……………………………………………………………….. ۷۰
۳٫۳٫ معرفی مؤلفه های های تعیین نابی…………………………………………………………………………… ۷۲
۴٫۳٫ معرفی مؤلفه های تعیین رقابت پذیری……………………………………………………………………. ۷۴
۵٫۳٫ سئوالات و فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………….. ۷۶
۶٫۳٫ روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… ۷۶
۷٫۳٫ جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷
۸٫۳٫ حجم منطقی گروه نمونه…………………………………………………………………………………………… ۷۷
۹٫۳٫ ابزار گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………………. ۷۹
۱۰٫۳٫ روش تجزیه و تحلیل……………………………………………………………………………………………….. ۷۹
۱٫۱۰٫۳٫ تحلیل عاملی ……………………………………………………………………………………………………….. ۷۹
۲٫۱۰٫۳٫ آزمون KMO و کرویت بارتلت ((Bartlett…………………………………………………………….. 82
۳٫۱۰٫۳٫ جدول اشتراکات (Communalities)…………………………………………………………………… 83
۴٫۱۰٫۳٫ جدول واریانس کل استخراج شده ((Total Variance Explained………………………. 83
۵٫۱۰٫۳٫ ماتریس اجزاء (ابعاد) اولیه ……………………………………………………………………………………. ۸۳
۶٫۱۰٫۳٫٫ چرخش دورانی و تفسیر………………………………………………………………………………………… ۸۴
۷٫۱۰٫۳٫ جدول ماتریس چرخش یافته(Rotated Component Matrix)…………………………. 84
۱۱٫۳٫ مدل یابی معادلات ساختاری………………………………………………………………………………….. ۸۵
۱۲٫۳٫  نوع پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….. ۸۶
۱۳٫۳٫ روایی و پایایی ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………….. ۸۷
۱۴٫۳٫ نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………… ۹۳
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۱٫۴٫ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۵
۲٫۴٫ دسته بندی مؤلفه های مربوط به حوزه چابکی……………………………………………………….. ۹۵
۱٫۲٫۴٫ آزمون KMO و کرویت بارتلت (Bartlett) ……………………………………………………………… 99
۲٫۲٫۴٫ جدول اشتراکات(Communalities) ……………………………………………………………………… 100
۳٫۲٫۴٫ جدول واریانس کل استخراج شده (Total Variance Explained) ………………………… 100
۴٫۲٫۴٫ ماتریس اجزاء (ابعاد) اولیه ……………………………………………………………………………………….. ۱۰۱
۵٫۲٫۴٫ جدول ماتریس چرخش یافته (Rotated Component Matrix) ………………………….. 103
۶٫۲٫۴٫ تحلیل عاملی تأییدی مؤلفه های مربوط به متغیر چابکی……………………………………………… ۱۰۷
۷٫۲٫۴٫ برونداد نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای چابکی………………………………………………….. ۱۰۹
۸٫۲٫۴٫ تفسیر خروجی(برونداد) تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای چابکی……………………………………. ۱۰۹
۳٫۴٫ دسته بندی مؤلفه های مربوط به حوزه نابی……………………………………………………………. ۱۱۲
۱٫۳٫۴٫ آزمون KMO و کرویت بارتلت (Bartlett) ……………………………………………………………… 115
۲٫۳٫۴٫ جدول اشتراکات (Communalities) ……………………………………………………………………. 116
۳٫۳٫۴٫ جدول واریانس کل استخراج شده (Total Variance Explained) ………………………… 116
۴٫۳٫۴٫ ماتریس اجزاء (ابعاد) اولیه…………………………………………………………………………………………. ۱۱۷
۵٫۳٫۴٫ جدول ماتریس چرخش یافته (Rotated Component Matrix)…………………………….. 119
۶٫۳٫۴٫ تحلیل عاملی تأییدی مربوط به دسته بندی متغیر های نابی………………………………………… ۱۲۳
۷٫۳٫۴٫ برونداد نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیر های نابی…………………………………………………….. ۱۲۵
۸٫۳٫۴٫ تفسیر خروجی(برونداد) تحلیل عاملی تأییدی متغیر های نابی……………………………………… ۱۲۵
۴٫۴٫  دسته بندی مؤلفه های مربوط به حوزه رقابت پذیری…………………………………………… ۱۲۹
۱٫۴٫۴٫  آزمون KMO و کرویت بارتلت (Bartlett) …………………………………………………………….. 132
۲٫۴٫۴٫ جدول اشتراکات (Communalities) ……………………………………………………………………. 133
۳٫۴٫۴٫ جدول واریانس کل استخراج شده (Total Variance Explained)………………………….. 133
۴٫۴٫۴٫ ماتریس اجزاء (ابعاد) اولیه…………………………………………………………………………………………. ۱۳۴
۵٫۴٫۴٫ جدول ماتریس چرخش یافته (Rotated Component Matrix)……………………………. 136
۶٫۴٫۴٫  تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای رقابت پذیری……………………………………………………………. ۱۴۰
۷٫۴٫۴٫  برونداد نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیر های رقابت پذیری………………………………………. ۱۴۲
۸٫۴٫۴٫  تفسیر خروجی(برونداد) تحلیل عاملی تأییدی متغیر های رقابت پذیری……………………….. ۱۴۲
۵٫۴٫ دسته بندی متغیر های تحقیق…………………………………………………………………………………. ۱۴۶
۱٫۵٫۴٫ آزمون KMO و کرویت بارتلت (Bartlett)……………………………………………………………….. 149
۲٫۵٫۴٫ جدول اشتراکات (Communalities) ……………………………………………………………………. 149
۳٫۵٫۴٫ جدول واریانس کل استخراج شده (Total Variance Explained)………………………….. 150
۴٫۵٫۴٫ جدول ماتریس چرخش یافته (Rotated Component Matrix)……………………………. 150
۵٫۵٫۴٫ تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای اصلی و فرعی تحقیق  ……………………………………………….. ۱۵۴
۶٫۵٫۴٫ برونداد نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیر های تحقیق…………………………………………………. ۱۵۶
۷٫۵٫۴٫ تفسیر خروجی(برونداد) تحلیل عاملی تأییدی متغیر های تحقیق………………………………….. ۱۵۶
۶٫۴٫ تعیین نوع ارتباط بین نابی-چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی در صنعت کاشی.۱۵۸
۱٫۶٫۴٫  برونداد نتایج تحلیل عاملی تأییدی تمامی متغیر های تحقیق………………………………………. ۱۶۲
۲٫۶٫۴٫ تفسیر نتایج تحلیل عاملی تأییدی تمامی متغیر های تحقیق ………………………………………… ۱۶۲
۳٫۶٫۴٫ تشریح و بررسی ارتباط نابی و چابکی بر رقابت پذیری سازمانی…………………………………….. ۱۶۵
۶٫۴٫ جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۹
 
فصل پنجم: نتیجه گیری
۱٫۵٫ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷۴
۲٫۵٫ محدودیتهای پژوهش………………………………………………………………………………………………….. ۱۷۴
۳٫۵٫ نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷۵
۱٫۳٫۵٫  معرفی شاخص های مورد نیاز از حوزه ناب بودن در صنعت کاشی ………………………………. ۱۷۶
۲٫۳٫۵٫ معرفی شاخص های مورد نیاز از حوزه چابک بودن در صنعت کاشی …………………………….. ۱۷۷
۳٫۳٫۵٫  معرفی شاخص های سنجش رقابت پذیری در صنعت کاشی ………………………………………. ۱۷۷
۴٫۳٫۵٫ تعیین نوع ارتباط بین نابی- چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی در صنعت کاشی…… ۱۷۸
۵٫۳٫۵٫ تعیین شدت رابطه تأثیر مؤلفه های نابی و چابکی سازمانی بر رقابت پذیری ………………….. ۱۷۹
۴٫۵٫  پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸۰
۵٫۵٫ تحقیقات آینده……………………………………………………………………………………………………………. ۱۸۲
۶٫۵٫  جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸۳
فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………. ۲۰۸

فهرست جداول
جدول ۱٫۲٫  برخی مزایا و منافع تولید ناب……………………………………………………………………… ۲۵
جدول ۲٫۲٫ حوزه ها و برنامه های بهبود نابی در ۲۷ شرکت ناب…………………………………… ۳۲
جدول ۳٫۲٫ ابزارها و اصول نظام تولید ناب به نقل از مک لاچلین…………………………………. ۳۳
جدول ۴٫۲٫  طبقه بندی ابزارها و مؤلفه ها  اصلی و فرعی تولید ناب……………………………. ۳۵
جدول ۵٫۲٫ تعاریف و مفاهیم تولید چابک و چابکی………………………………………………………… ۴۲
جدول ۶٫۲٫ معیارهای بیست گانه تولید چابک…………………………………………………………………. ۴۹
جدول ۱٫۳٫  متغیر های تعیین چابکی……………………………………………………………………………… ۷۱
جدول۲٫۳٫ متغیر های تعیین نابی…………………………………………………………………………………….. ۷۳
جدول۳٫۳٫ متغیر های تعیین رقابت پذیری……………………………………………………………………… ۷۵
جدول ۴٫۳٫ مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای متغیر های نابی……………………………. ۹۰
جدول ۵٫۳٫ مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای متغیر های چابکی……………………….. ۹۱
جدول ۶٫۳٫ مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای متغیر های رقابت پذیری…………….. ۹۲
جدول ۱٫۴٫ معرفی مؤلفه های چابکی………………………………………………………………………………. ۹۷
جدول ۲٫۴٫ جدول آزمون KMO و کرویت بارتلت متغیر های چابکی………………………….. ۹۹
جدول ۳٫۴٫ جدول ماتریس اجزاء (ابعاد) اولیه متغیر های چابکی………………………………….. ۱۰۲
جدول ۴٫۴٫ جدول ماتریس چرخش یافته متغیر های چابکی………………………………………… ۱۰۴
جدول۵٫۴٫ دسته بندی سؤالات چابکی…………………………………………………………………………….. ۱۰۵
جدول ۶٫۴٫ برونداد تحلیل عاملی تأییدی مربوط به متغیر های چابکی…………………………. ۱۰۹
جدول ۷٫۴٫ معرفی مؤلفه های نابی…………………………………………………………………………………… ۱۱۳
جدول ۸٫۴٫ جدول آزمون KMO و کرویت بارتلت متغیرهای نابی………………………………… ۱۱۵
جدول ۹٫۴٫ جدول ماتریس اجزاء (ابعاد) اولیه متغیرهای نابی……………………………………….. ۱۱۸
جدول ۱۰٫۴٫جدول ماتریس چرخش یافته متغیرهای نابی…………………………………………….. ۱۲۰
جدول۱۱٫۴٫ دسته بندی مؤلفه های نابی…………………………………………………………………………. ۱۲۱
جدول ۱۲٫۴٫ برونداد تحلیل عاملی تأییدی مربوط به متغیر های نابی…………………………… ۱۲۵
جدول ۱۳٫۴٫ معرفی مؤلفه های رقابت پذیری…………………………………………………………………. ۱۳۰
جدول ۱۴٫۴٫ جدول آزمون KMO و کرویت بارتلت متغیرهای رقابت پذیری………………. ۱۳۲
جدول ۱۵٫۴٫ جدول ماتریس اجزاء (ابعاد) اولیه متغیرهای رقابت پذیری……………………… ۱۳۵
جدول ۱۶٫۴٫ جدول ماتریس چرخش یافته متغیرهای رقابت پذیری…………………………….. ۱۳۷
جدول۱۷٫۴٫ دسته بندی مؤلفه های رقابت پذیری………………………………………………………….. ۱۳۸
جدول ۱۸٫۴٫ برونداد تحلیل عاملی تأییدی مربوط به متغیر های رقابت پذیری……………. ۱۴۲
جدول ۱۹٫۴٫ معرفی متغیر های فرعی……………………………………………………………………………… ۱۴۷
جدول ۲۰٫۴٫ جدول آزمون KMO و کرویت بارتلت متغیرهای فرعی…………………………… ۱۴۹
جدول ۲۱٫۴٫ جدول ماتریس چرخش یافته متغیرهای فرعی…………………………………………. ۱۵۱
جدول۲۲٫۴٫  دسته بندی متغیر های فرعی…………………………………………………………………….. ۱۵۲
جدول ۲۳٫۴٫ برونداد تحلیل عاملی تأییدی مربوط به تمامی متغیر های تحقیق………….. ۱۵۶
جدول ۲۴٫۴٫ برونداد تحلیل عاملی تأییدی تمامی متغیر های تحقیق…………………………… ۱۶۲
جدول ۱٫۵٫ معرفی شاخص های مورد نیاز از حوزه ناب بودن در صنعت کاشی…………… ۱۷۶
جدول ۲٫۵٫ معرفی شاخص های مورد نیاز از حوزه چابک بودن در صنعت کاشی……….. ۱۷۷
جدول ۳٫۵٫ معرفی شاخص های سنجش رقابت پذیری در صنعت کاشی…………………….. ۱۷۸

فهرست اشکال و نمودارها
شکل ۱٫۲٫مدل الماس پورتر……………………………………………………………………………………………….. ۵۳
شکل ۱٫۳٫ نمودار متغیر های تعیین چابکی…………………………………………………………………….. ۷۱
شکل۲٫۳٫ نمودار متغیر های تعیین نابی…………………………………………………………………………… ۷۳
شکل۳٫۳٫ نمودار متغیر های تعیین رقابت پذیری……………………………………………………………. ۷۵
نمودار ۱٫۴٫  نمودار متغیر ها و مؤلفه های تعیین چابکی……………………………………………….. ۱۰۶
نمودار۲٫۴٫ نمودار تحلیل عاملی تأییدی مؤلفه های مربوط به متغیر چابکی…………………. ۱۰۸
نمودار ۳٫۴٫ نمودار متغیر ها و مؤلفه های تعیین نابی……………………………………………………… ۱۲۲
نمودار۴٫۴٫ نمودار تحلیل عاملی تأییدی مربوط به دسته بندی متغیر های نابی…………… ۱۲۴
نمودار ۵٫۴٫ نمودار متغیر ها و مؤلفه های تعیین رقابت پذیری………………………………………. ۱۳۹
نمودار ۶٫۴٫ نمودار تحلیل عاملی تأییدی متغیر های رقابت پذیری………………………………… ۱۴۱
نمودار ۷٫۴٫ نمودار متغیر های تحقیق……………………………………………………………………………….. ۱۵۳
نمودار ۸٫۴٫ نمودار تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای فرعی تحقیق…………………………………. ۱۵۵
نمودار ۹٫۴٫ نمودار تحلیل عاملی تأییدی تمامی متغیر های تحقیق……………………………….. ۱۶۱
نمودار ۱۰٫۴٫ نمودار T-value مربوط به تمامی متغیرهای تحقیق……………………………….. ۱۶۴
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
 
فرایند جهانی شدن، به وجود آمدن سازمان تجارت جهانی و یکپارچگی بازارهای جهانی، پیشرفتهای سریع و بنیادین تکنولوژیک، پیشرفت های جدید در زمینه فناوری اطلاعات، افزایش تغییرات سریع در الگوهای مصرف و تقاضا، تبیین کنترل های آلودگی محیط زیست و حفظ منابع انرژی، کمبود منابع و هزینه های بالای آنها، چالشهایی هستند که بنگاه ها و صنایع مختلف در عرصه تجارت و فعالیتهای اقتصادی با آن روبرو هستند و ادامه حیات آنها، منوط به تصمیم گیری درست و به موقع در برابر این تغییرات است. در این میان، فرایند جهانی شدن و گسترش بازارهای مصرف و نیز افزایش تعداد رقبا و شدت رقابت، باعث اهمیت بخشیدن به مفاهیمی مانند رقابت پذیری و از سوی دیگر، پررنگ شدن مفهوم چابکی شده است.این امر موجب گردیده تا بنگاه ها، صنایع و کشورهای مختلف در جهت ارتقای رقابت پذیری خود به شناسایی عوامل مؤثر بر رقابت پذیری و چابکی به منظور هماهنگی با تغییرات محیطی و با هدف تقویت آنها تلاش کنند.
از سوی دیگر، از انجایی که طی تولید ناب زواید و اتلاف های تولید انبوه حذف می گردد، در دهه ۸۰، بسیاری از شرکتهای مشهور در سرتاسر دنیا شروع به بکارگیری برنامه هایی کردند که به وسیله آن ها بتوانند بهره وری و کیفیت خود را بهبود بخشند((Cua & Colleagues, 2001)(White & Prybutok, 2001) (Mieir & Forrester, 2002). در سال ۱۹۹۰ ووماک[۲] و همکارانش از دانشگاه MIT با چاپ کتابی با عنوان« تولید ناب؛ ماشینی که جهان را تغییر داد» تولید ناب را به عنوان ترکیبی از مدل تولید سنتی فورد و مدل کنترل اجتماعی در محیط تولید ژاپنی، به جامعه جهانی معرفی کردند(فرخ،۱۳۸۳) (Mieir & Forrester, 2002).
امروزه نیز عواملی همچون افزایش رقابت در بین شرکت ها، بهبود سرعت تغییرات و متلاطم بودن وضعیت تقاضای مشتریان باعث شده است سطوح و نوع تقاضاها به سرعت در حال تغییر باشند و همگام با جهانی شدن شرکت ها، رقابت جهانی نیز در حال تقویت شود. این مسئله به خوبی نشان می دهد بازارهای محصولات به بلوغ کافی رسیده و مشتریان کالاهایی را تقاضا می کنند که نیازهای مشخص آنها را ارضا نماید(Suzaki,  ۲۰۰۰)(Marin & Delgado, 2000)(Porter, 1990) (Bonavia & Marin, 2006). دانشمندان بسیار زیادی بر این باور هستند که برای پوشش چنین بازارهایی ناب شدن [۳]یکی از الزامات اجتناب ناپذیر و ضروری شرکت ها می باشد (Mieir & Forrester, 2002)(Womack & Colleagues,1990)،(Womack & Jones,1996)، (Krafcik, 1988)(Lee, 1996)(Macduffie, 1995)(Sohal & Egglestone, 1994)(Bonavia & Marin, 2006).
همچنین، از انجایی که یکی از صنایع برجسته و رو به رشد کشور ایران، صنعت کاشی است و ایران در صنعت کاشی رو به رشد می باشد به طوری که تاکنون در رده بزرگترین تولیدکنندگان کاشی و سرامیک جهان جای داشته و با توجه به رشد روز بروز این صنعت در میزان تولید و افزایش ظرفیت تولید، در این مطالعه این صنعت در زمینه های مذکور مورد بررسی قرار گرفته است.
۲٫۱٫ ضرورت و اهمیت تحقیق
هر شرکتی که در یک صنعت رقابت می کند دارای استراتژی رقابتی خواه آشکار یا ضمنی است. اهمیت خاصی که امروزه شرکت های مختلف برای تدوین استراتژی قائل هستند، مبین این عقیده است که در فرآیند آگاهانه تدوین استراتژی فواید ارزشمندی نهفته است. از جمله فواید این است که انتخاب استراتژی (اگر نتواند فعالیتهای بخشهای اجرایی را تضمین کند) حداقل به مدیران شرکت این اطمینان را می دهد که سیاستهای این بخشها دارای هماهنگی بوده و در راستای اهداف معینی باشند. توجه زیاد به امر برنامه ریزی استراتژیک سؤالاتی را که مدتها ذهن مدیران را به خود مشغول داشته بیش از پیش برجسته نموده است: چه عاملی رقابت را در صنعت مورد فعالیت ما و یا صنایعی که قصد ورود به آنها را داریم، پیش می برد؟ فعالیت احتمالی رقبا به چه صورت خواهد بود و بهترین راه برای واکنش در برابر اقدامات احتمالی آنها چیست؟ سیر پیشرفت صنعت مورد فعالیت ما به چه صورت خواهد بود؟ چگونه می توان شرکت را در بهترین موقعیت برای رقابت دراز مدت قرار داد؟
با این حال در فرایندهای برنامه ریزی استراتژیک رسمی بیشتر تأکید بر این است که سؤالات به صورت منظم و سازماندهی شده ارائه شوند، نه اینکه صرفاً به آنها جوابی داده شود. تکنیکهایی که اغلب توسط شرکتهای مشاور برای جوابگویی به این سؤالات ارائه شده است، به جای چشم انداز صنعت، یا بیشتر بر روی یک شرکت با تولیدات متنوع تمرکز دارند و یا صرفاً یک جنبه از ساختار آن صنعت نظیر رفتار هزینه ها را مورد بررسی قرار می دهند. در اینصورت نمی توان انتظار داشت از طریق آن به تمام جنبه ها و پیچیدگی های رقابت در آن صنعت دست یافت. یکی از صنایع برجسته و رو به رشد کشور ایران، صنعت کاشی است که با توجه به مسائل مطرح شده در بالا، نیاز به بررسی و کارشناسی بیشتری در زمینه رقابت پذیری در محیط پویای خود و رشد بیشتر و حفظ بازارهای فعلی و بدست گیری بازارهای جدید را دارد.
 
۱٫Leanness
۱٫Womack

  1. Leanness

تعداد صفحه : ۲۲۰
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***