دانلود پایان نامه :بررسی رابطه سبک های مدیریتی مدیران با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان ادارات شهرستان سرپل …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته :علوم تربیتی

گرایش :مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

عنوان : بررسی رابطه سبک های مدیریتی مدیران با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان ادارات شهرستان سرپل ذهاب

پروژه تحقیقاتی

 

جهت دریافت مدرک کارشناسی در رشته علوم تربیتی

گرایش (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)

موضوع پژوهش:

بررسی رابطه سبک های مدیریتی مدیران با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان ادارات شهرستان سرپل ذهاب

 

 

استاد راهنما :

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………..۲

بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………..۴

اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………۶

اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………. ۹

فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………….۹

سؤالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………۱۰

متغیرها ………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰

تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………………………۱۱

فصل دوم

مفهوم مدیریت……………………………………………………………………………………………………………….۱۳

مدیریت آموزشی ………………………………………………………………………………………………………….۱۵

فراگرد مدیریت……………………………………………………………………………………………………………۱۶

سطوح مدیریت………………………………………………………………………………………………………….۱۸

مدیریت موفق و مؤثر………………………………………………………………………………………………….۲۰

انواع شیوه های مدیریت……………………………………………………………………………………………….۲۵

مفهوم رضایت شغلی…………………………………………………………………………………………………..۲۹

تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………………………۳۶

انواع تعهد…………………………………………………………………………………………………………………۳۹

پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….۵۰

فصل سوم

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..۵۵

روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..۵۶

جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………۵۶

نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………….۵۶

روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………..۵۶

ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………….۵۷

شیوه اجرای پژوهش………………………………………………………………………………………………………۵۹

روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………۵۹

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………….۶۰

الف) یافته های توصیفی…………………………………………………………………………………………………..۶۲

ب) یافته های استنباطی……………………………………………………………………………………………………۶۸

 

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….۷۷

پیشنهادات… ……………………………………………………………………………………………………………….۸۱

محدودیت ها………………………………………………………………………………………………………………۸۳

منابع ومآخذ ……………………………………………………………………………………………………………….۸۴

ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………….۸۸

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

مقدمه

مدیریت در حقیقت هماهنگی منابع مادی و انسانی به منظور دستیابی به اهداف سازمانی به طریقی است که مورد قبول جامعه باشد، سازمان ها به مدیران و کارکنان اثربخش وکارآمد نیاز دارند تا بتوانند به اهداف خود در جهت رشد و توسعه همه جانبه دست یابند. مدیر به عنوان نماینده رسمی سازمان برای ایجاد هماهنگی و افزایش بهره وری در رأس سازمان قرار دارد. موفقیت سازمان در تحقق اهداف در گرو چگونگی اعمال مدیریت و سبک های مؤثر رهبری مدیر است. مدیر نقش رهبری سازمان می تواند سبک های متفاوتی را در هدایت نیروی انسانی انتخاب کند. الگوهای رفتاری مناسب مدیر در هر سازمان باعث به وجود آمدن روحیه و انگیزش قوی در کارکنان می شود و میزان رضایت آن ها را از شغل و حرفه خویش افزایش می دهد. مدیران با بهره گرفتن از سبک صحیح رهبری می توانند رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان و بهره وری سازمان خود را افزایش دهند(رضائیان، ۱۳۷۹، ص ۱۰).

مسئله علاقه و رضایت شغلی مدیران به عنوان عمل اساسی در تقویت و بالا بردن خدمات یا تولیدات در هر سازمان تأثیر بسزایی دارد و طوری است که نمی توان آن را نادیده گرفت،لذا موفقیت یا عدم موفقیت سازمان بستگی به علاقه مدیر و کارکنان به شغلشان دارد.

رضایت شغلی خاطری است که مدیران ازکارخود به دست می آورند، که این رضایت خاطر ممکن است به خاطر داشتن همکاران، دستمزد مناسب، راحتی کار و… باشد، به عبارت دیگر رضایت شغلی علاقه و دلبستگی است که فرد نسبت به شغلش دارد و او را وادار به انجام کار به نحو مطلوب می کند.( عسکریان، ۱۳۸۲،ص۷۵)

مدیران در ارتباط با مسائل گوناگون سعی در کنترل مداوم کارکنان خود دارند. تصور مدیران این است که وقتی شخصی در یک محل استخدام می شود باید تمام شرایط آن سازمان را بپذیرد. بعضی از مدیران برروی این مساله که رضایت کارکنان را می توان از طریق پاداش و ترغیب به انجام کار افزایش داد،پافشاری می کنند. شاید تصور مدیران این است که کارکنان ، زیردستان آنها هستند و بایدفرامین آنها را بپذیرند. اگرچه امروزه به دلیل اینکه کارکنان در زیر فشار مالی زیادی به سرمی برند بیشتر توجه و تمایل آنها به مسائل اقتصادی کار است ، ولی به تدریج کارکنان علاقه مند به انجام کارهای با مفهوم و خواهان استقلال شغلی بیشتری در کار خودهستند، تا بدین طریق احساس ارزشمندی به آنها دست دهد. یکی از مهمترین مسائل انگیزشی که امروزه با حجم گسترده ای در مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی درغرب گسترش یافته ، مساله تعهد سازمانی”است تعهدسازمانی مانندمفاهیم دیگررفتارسازمانی به شیوه های متفاوت تعریف شده است .معمولی ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی آن است که تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان درنظر می گیرند. براساس این شیوه ، فردی که به شدت متعهد است ،هویت خود را از سازمان می گیرد، در سازمان مشارکت دارد و با آن درمی آمیزد و ازعضویت در آن لذت می برد “

 

بیان مسئله:

سبک رهبری یا مدیریت تعیین کننده جو، فرهنگ و راهبردهای حاکم بر سازمان است. سبک مدیریت مجموعه ای از نگرش ها، صفات و مهارت های مدیران است که برپایه چهار عامل نظام ارزش ها، اعتماد به کارمندان، تمایلات رهبری و احساس امنیت در موقعیت های مبهم شکل می گیرد. سبک مدیریت مدیران، بیانگر چگونگی تعامل آن ها با کارکنان تحت سرپرستی می باشد.موضوع مدیریت مورد توجه بسیاری از پژوهشگران واقع شده است. نتایج این پژوهش ها منجر به ارائه و توسعه تئوری های مختلفی در زمینه سبک های مدیریت مدیران شده است. بررسی این تئوری ها طیف وسیعی از سبک های مدیریت از سبک های آمرانه و استبدادی تا سبک های مشارکتی و تحول گرا را نشان می دهد. سبک های مختلف مدیریت عبارتند از: سبک های آمرانه، هرج و مرج طلب، بوروکراتیک، دموکراتیک، مشورتی، مشارکتی، تحول گرا، عمل گرا و … باید خاطر نشان نمود که هر یک از سبک های رهبری خاص برای همه موقعیت های گوناگون سبک های متفاوت را برای مدیریت کارکنان خود با توجه به فرهنگ حاکم بر سازمان و بلوغ سازمانی کارکنان برگزیند(الوانی،۱۳۸۴،ص۲۴).

امروزه کارکنان از تحصیلات بالایی برخوردارند و کارها بیشتر تخصصی شده است، بنابراین نمی توان آن ها را مثل گذشته وادار به انجام کارکرد. در سازمان های امروزی نیاز بیشتری به مشارکت کارکنان در مدیریت سازمان می باشد، در حقیقت متغیر سبک مدیریت از حالت مدیریت استبدادی به سمت مدیریت مشارکتی منجر به موفقیت هر چه بیشتر سازمان می گردد.سبک رهبری که منجر به مشارکت گروهی کارکنان و تشکیل گروه های کاری گردد، موجب انجام اثربخش،کارآمد، منظم و هماهنگ کارها می گردد. علاوه بر این به کارگیری سبک مدیریت حمایتی و مشارکتی منجر به افزایش لذت انجام کار درکارکنان می گردد. با توجه به این که موضوع مورد نظر گروه مدیریت آموزشی است و این پست یکی از پست های مهم و حساس در عرصه تعلیم و تربیت می باشد و از آن جا که این رشته تخصصی است و این علم به توجه به عمل در عرصه یادگیری پیوند عمیقی دارد و از آن جا که نباید جریان تعلیم و تربیت را صرفاً به درس وکتاب و معلم و شاگرد محدود سازیم بلکه ما باید آن را جریانی را تلقی کنیم که در آن نسل بزرگتر قدرت و آگاهی نسل کوچکتر را در زمینه های جهان شناسی، انسان شناسی، محاسبات اقتصادی و سیاسی و پیشرفت و تکامل گسترش دهد و از طریق پرورش قدرت تفکر در افراد آن ها را برای برخورد با مسایل آماده سازد، که در این صورت تعلیم و تربیت اساسی ترین فعالیت انسان است.( همان منبع، ص ۲۵)

پورتر و همکارانش “۱۹۷۴” تعهدسازمانی را پذیرش ارزشهای سازمان و درگیرشدن در سازمان تعریف می کنند و معیارهای اندازه گیری آن را شامل انگیزه ، تمایل برای ادامه کار و پذیرش ارزشهای سازمان می دانند.چاتمن و اورایلی “۱۹۶۸” تعهد سازمانی را به معنی حمایت و پیوستگی عاطفی بااهداف و ارزشهای یک سازمان ، به خاطر خود سازمان و دور از ارزشهای ابزاری آن “وسیله ای برای دستیابی به اهداف دیگر” تعریف می کنند (رنجبریان ، ۱۳۷۵،ص۴۸).

تعهد سازمانی عبارت از نگرشهای مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمان “نه شغل ” است که در آن مشغول به کارند. در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان خود را مورد شناسایی قرار می دهد.سوال اصلی پژوهش:آیا بین سبک های مدیریت مدیران و رضایت شغلی و تعهدسازمانی کارکنان رابطه ای وجود دارد؟

تعداد صفحه : ۱۰۲

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***