دانلود پایان نامه :بررسی رابطه بین مدیریت دانش و بازاریابی رابطه‌مند با مدیریت ارتباط با مشتری در بین …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

گرایش :صنعتی و سازمانی

عنوان : بررسی رابطه بین مدیریت دانش و بازاریابی رابطه مند با مدیریت ارتباط با مشتری  در بین کارمندان بانک های شهرستان سپیدان  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

  گرایش : صنعتی و سازمانی

 

عنوان:

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و بازاریابی رابطه مند با مدیریت ارتباط با مشتری

در بین کارمندان بانک های شهرستان سپیدان   

 

استاد راهنما:

دکتر فرشته مصطفوی راد

 

تابستان ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست  مطالب
عنوان                                                                                                      صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱
فصل اول: کلیات تحقیق

  • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳
  • بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵

۳-۱ اهمیت و ضرورت…………………………………………………………………………………………………………………………………………۸
۴-۱ اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹
۱-۴-۱ هدف کلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹
۲-۴-۱ اهداف جزیی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹
۵-۱ فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰
۶-۱ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ………………………………………………………………………………………………………..۱۰
۱-۶-۱ تعریف مفهومی مدیریت ارتباط با مشتری………………………………………………………………………………………….۱۰
۲-۶-۱ تعریف عملیاتی مدیریت ارتباط با مشتری………………………………………………………………………………………….۱۲
۳-۶-۱ تعریف مفهومی مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………………….۱۲
۴-۶-۱ تعریف عملیاتی مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………………….۱۳
۵-۶-۱تعاریف مولفه های مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………………۱۳
۶-۶-۱ تعریف مفهومی بازاریابی رابطه مند……………………………………………………………………………………………………..۱۵
۷-۶-۱ تعریف عملیاتی بازاریابی هدفمند………………………………………………………………………………………………………..۱۵
۸-۶-۱ تعاریف مولفه های بازاریابی رابطه مند………………………………………………………………………………………………..۱۶
۹-۶-۱مشتری های بانک…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

  • مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰

۱-۱-۲ مدیریت ارتباط با مشتری……………………………………………………………………………………………………………………۲۰
۲-۱-۲ نظریه های مدیریت ارتباط با مشتری…………………………………………………………………………………………………۲۴
۳-۱-۲ مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۹
۴-۱-۲ نظریه های مدیرت دانش…………………………………………………………………………………………………………………….۳۳
۵-۱-۲ بازاریابی رابطه مند……………………………………………………………………………………………………………………………….۳۷
۶-۱-۲ نظریه های بازاریابی رابطه مند……………………………………………………………………………………………………………۴۱

  • پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۳

۱-۲-۲ پژوهش های مرتبط مدیریت دانش با مدیریت ارتباط با مشتریان………………………………………………….۴۳
۲-۲-۲ پژوهش های ارتباط بازاریابی رابطه مند با مدیریت ارتباط با مشتری……………………………………………….۴۶
۲-۲-۲ جمع بندی و ارائه مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………..۴۸
فصل سوم: فرایند پژوهش

  • روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۲
  • جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۲

۳-۳ نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………………..۵۲
۵-۳ ابزار پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۴
۶-۳ روشهای تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………۵۶
۷-۳ ملاحظات اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۷
فصل چهارم: یافته های پژوهشی

  • داده های توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………….۵۹

۱-۱-۴ متغیرهای مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………..۵۹

  • یافته های استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………….۶۱

۱-۲-۴ فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۱
۲-۲- ۴ فرضیه فرعی یک………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱
۳-۲-۴ فرضیه فرعی دو……………………………………………………………………………………………………………………………………۶۳
۴-۲-۴ فرضیه فرعی سه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۶
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۹
۱-۱-۵فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۰
۲-۱-۵فرضیه فرعی یک…………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۱
۳-۱-۵فرضیه فرعی دو…………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۳
۴-۱-۵فرضیه فرعی سه……………………………………………………………………………………………………………………………………۷۵

  • محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….۷۸

۱-۲-۵خارج از اختیار محقق……………………………………………………………………………………………………………………………۷۸
۲-۲-۵در اختیار محقق…………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۸
۳-۵پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۹
۱-۳-۵پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………………۷۹
۲-۳-۵پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………………………..۷۹
منابع
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۱
منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۳
 
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۶
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                            صفحه
جدول ۱-۳ جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۳
جدول ۲- ۳ سطح تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………………………۵۳
جدول ۳-۳ سابقه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴
جدول ۴-۳ سن………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴
جدول ۱-۴- میانگین و انحراف معیار متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………..۵۹
جدول ۲-۴- میانگین و انحراف معیار ابعاد مدیریت دانش……………………………………………………………………………..۶۰
جدول ۳-۴- میانگین و انحراف معیار ابعاد بازاریابی رابطه مند………………………………………………………………………۶۰
جدول ۴-۴- ماتریس همبستگی متغیرهای مورد مطالعه……………………………………………………………………………….۶۱
جدول ۵-۴- نتایج تحلیل رگرسیون مدیریت ارتباط با مشتری از روی مدیریت دانش و بازاریابی رابطه مند به شیوه همزمان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۲
جدول ۶-۴ ماتریس همبستگی………………………………………………………………………………………………………………………..۶۴
جدول ۷-۴- نتایج تحلیل رگرسیون همزمان مدیریت ارتباط با مشتری از روی ابعاد مدیریت دانش……… ۶۵
جدول ۸-۴- نتایج تحلیل رگرسیون همزمان  مدیریت ارتباط با مشتری از روی ابعاد بازاریابی رابطه مند……۶۶
 
 
 
هدف از این پ‍ژوهش تبیین رابطه بین مدیریت دانش وبازاریابی رابطه مند با مدیریت ارتباط با مشتری بوده است . روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان بانکهای سپیدان به حجم ۱۰۸ نفر بوده اند، نمونه آماری در این تحقیق منطبق با جامعه اماری ۱۰۸ نفر است به دلیل محدود بودن جامعه آماری از مطالعه موردی استفاده گردیده است .ابزار اندازه گیری پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتریان ، مدیریت دانش و بازاریابی رابطه مند بوده. تحلیل داده ها با آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون صورت گرفت. نتایج نشان داد که بین مدیریت دانش و بازاریابی رابطه مند با مدیریت ارتباط با مشتری رابطه معناداری وجود دارد.از طرفی بین دو متغیرپیش بین مدیریت دانش و بازاریابی رابطه مند با متغیر ملاک مدیریت ارتباط با مشتری رابطه معنی دار وجود ندارد. همچنین بین ابعاد بیرونی سازی و درونی سازی بامدیریت ارتباط با مشتری رابطۀ مستقیم معناداری وجود دارد و بین اجتماعی سازی بامدیریت ارتباط با مشتری رابطۀ مستقیم معناداری وجود دارد ولی از نتایج آزمون تحلیل واریانس می توان استنباط کرد که بین ابعاد مدیریت دانش با متغیر ملاک مدیریت دانش رابطه معنی دار وجود ندارد.از طرف دیگر در بین ابعاد بازاریابی رابطه مند تنها فعالیت های فروش و نظارت بر روابط با مدیریت ارتباط با مشتری رابطۀ مستقیم معناداری وجود دارد همچنین از نتایج آزمون تحلیل واریانس می توان استنباط کرد که تنها بین متغیر پیش بین، نظارت بر روابط و متغیر ملاک مدیریت ارتباط با مشتری رابطه خطی معنی دار در سطح ۰۱/۰ وجود دارد و نظارت بر روابط  به طور معنی دار قادر به پیش بینی مدیریت ارتباط با مشتری می باشد.در پایان پیشنهاد می شود مسئولان بانکهای کشور در راستای نهادینه سازی و بهبود مدیریت ارتباط با مشتری از طریق افزایش مدیریت دانش کارکنان اقدام نمایند.
کلید واژه ها : بازاریابی رابطه مند ، مدیریت دانش ، مدیریت ارتباط با مشتری
 
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
بر خلاف تئوری بازاریابی کلاسیک که هنرش در جذب مشتریان جدید و تأکید آن بیشتر بر انجام معاملات متمرکز بود تا ایجاد رابطه با دیگران، با شدت گرفتن رقابت بین شرکتها در مشتری یابی برای محصولات و خدماتشان و همچنین افزایش قدرت مشتری در دنیای رقابتی امروز، شرکتها دیگر نه تنها باید به دنبال جذب مشتریان جدید باشند، بلکه حفظ و نگهداری مشتریان قبلی و برقراری روابطی مستحکم با آنان را نیز باید مورد توجه قرار دهند.(سلیمانی،۱۳۸۸،ص۸۹)
وارن کیگان[۱] یکی از صاحب نظران علم بازاریابی معتقد است که تنها در صورت تمرکز منابع بر فرصتها و ایجاد ارزش برای مشتریان است که می توان به مزیت رقابتی پایدار دست یافت و پشتوانه ای محکم برای ادامه حیات سازمان و کسب رهبری در آن عرصه از رقابت را پیدا کرد.(گیلانی،۱۳۸۹،ص ۱۰۲)
بازاریابی رابطه مند  به دنبال برقراری چنان روابطی با مشتریان هدف است که مجدداً در آینده از او (شرکت) خرید کنند و دیگران را نیز به این کار ترغیب کنند. بهترین رویکرد جهت حفظ و نگهداری مشتریان این است که رضایتمندی فراوان در مشتری ایجاد کرد و آنچه را برای او ارزش تلقی می شود، مورد توجه قرار داد تا در نتیجه وفاداری او نسبت به شرکت مستحکم شود. مدیریت ارتباط با مشتری نیز در پی ارائه ارزشهای بیشتر برای مشتری و دست یابی به مزایای ملموس و غیر ملموس ناشی از این رابطه است. در دنیای کنونی توجه و عمل به اصول بازاریابی رابطه مند و مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک مزیت رقابتی به شمار می رود.
از طرفی بازاریابی رابطه مند تمام گام هایی است که شرکت جهت شناخت و ارائه خدمات بهتر به مشتریان با ارزش خود بر می دارد. بازاریابی رابطه مند، فرایند مستمر جهت شناسایی و ایجاد ارزشهای جدید برای مشتریان است که در آن منافع دو جانبه مورد توجه قرار دارد و این منافع در طول دوره عمر مشتری با او تقسیم می شود.امروزه معاملاتی که تنها بر اثر بخشی عناصر آمیخته بازاریابی تاکید داشت، به سوی بازاریابی مبتنی بر رابطه و برقراری مدیریت موثر ارتباط با مشتری تغییر جهت داده است. طی دو دهه گذشته سازمان های بسیاری به اهمیت رضایتمندی مشتریان خود واقف شده و دریافته اند که حفظ مشتریان موجود به مراتب کم هزینه تر از جذب مشتریان جدید است. به علاوه وجود رابطه قوی بین رضایتمندی مشتریان و سودآوری مورد قبول واقع شده و تامین و ارتقای رضایتمندی مشتریان به هدف عملیاتی بسیار مهم اغلب سازمان ها تبدیل شده است. محققان، بازاریابی رابطه مند را از ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار داده اند که یکی از آنها تاکید بر برقراری روابطی بلند مدت و متقابل بین خریدار(مشتری) و فروشنده است.جهانی شدن تجارت و اقتصاد و پویاتر شدن رقابت، نقش مشتریان را در سازمانها تغییر داده است نگاه امروز سازمانها به مشتریان تنها یک مصرف کننده صرف نیست. در دنیای رقابتی امروز مشتریان در کانون اصلی توجه شرکتها قرار دارند و رضایت مندی آنها عامل اصلی کسب مزیت رقابتی سازمانها است. لازمه جلب رضایت مشتریان برآورده ساختن کامل نیازهای آنها و شناسایی دقیق خواسته ها، انتظارات، تمایلات، آنها در خرید محصولات است و شرکتها برای کسب مزیت رقابتی باید توجه بالایی به مشتریان و رفع نیازهای آنها (بهتر از رقبا) داشته باشند. (واردی،۱۳۹۱،ص۵۵)
۲-۱ بیان مسئله
دنیای امروز مملو از تغییرات و دگرگونی هاست. تغییر در فناوری،تغییر در اطلاعات، تغییر در خواسته های مردم، تغییر در مصرف کنندگان و تغییر در بازارهای جهانی. اما از مهمترین تغییرات ایجاد شده در صحنه کسب وکار، تغییر در ارزشهای قابل عرضه به خریداران بوده است که به عنوان عامل اصلی موفقیت در سازمانهای فعلی شناخته می شود و سازمانهای پیشرو در هر صنعت موفقیت خود را مدیون توانایی در عرضه و ارائه ارزش بیشتر به خریداران در مقایسه با رقبایشان می دانند( غفاری آشتیانی،۱۳۸۶،ص۵۴).
در چند سال گذشته به دلیل مشکلات مختلف اقتصادی، اجتماعی و دولتی بودن نظام بانکی و مهم تر از همه فزونی میزان تقاضا بر عرضه، همواره بانکهای کشور مشتری مداری و ارکان آن را مورد بی توجهی قرار داده اند و نتوانسته اند به نحو احسن از بازاریابی نوین استفاده نمایند .با توجه به تغییرات محیطی که پیش رو داریم، بانک ها بایستی پیشاپیش به تجهیزنمودن خود، شناسایی نیازها، توقعات مشتریان و همچنین توجه به وضعیت بازار اهمیت قایل شوند، زیرا هر بانکی بتواند زودتر از رقبا این نیازها را شناسایی و برآورده کند درمیدان رقابت پیروز و سرافراز خواهد بود.در سالهای اخیر با تحولات صورت گرفته در فناوری اطلاعات و ارتباطات، شاهد طلوع مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک رویکرد مهم در کسب و کار بوده ایم که هدف آن بازگشت به دوره بازاریابی شخصی است. این مفهوم نسبتاً ساده ای است که بیان می دارد مشتریان مختلف محصولات و خدمات مختلفی را می طلبند و به جای بازاریابی انبوه افراد و سازمانها هر مشتری را تک تک بازاریابی کنیم. دراین رویکرد شخص به شخص، اطلاعات مربوط به هر مشتری مثل خریدهای قبلی، نیازها و خواسته های آنها برای چارچوب دادن به کالاها و خدمات مورد استفاده قرار می گیرند که احتمال پذیرش آن را افزایش دهد( شهرکی وهمکاران،۱۳۹۰،ص۱).
بازاریابی از ابزارهایی است که می تواند رشد درآمدهای بانک را افزایش دهد.  بنا به گفته مدیران بزرگ بانک های معروف دنیا فقط ۵درصد از مشتریان بیش از ۸۵ درصد سودآوری بانک ها راتشکیل می دهند. همچنین تحقیقات محققان امور اقتصادی نشان داده که بانک ها با افزایش مشتریان ارزنده و تراز اول خویش وایجاد رضایت موثر در مشتریان به طور بی سابقه ای به سودآوری خود می افزایند. بنابراین شایسته است که در بازار رقابت تنگاتنگ کنونی بانک هاو با توجه به خصوصی شدن تعداد زیادی از بانک های دولتی و همچنین اختلاف ناچیز سود بانکی در بخش جذب منابع ومصارف پایین بانک های دولتی و خصوصی، بانک ها را ملزم می نماید هر چه سریع تر برای حفظ مشتریان خویش،چاره اندیشی نمایند و چاره آن تنها در بازاریابی رابطه مند ومشتری مداری موثر تجلی می یابد.  مشتریان امروز فرصت های بیشتری برای مقایسه خدمات در اختیار دارند و مدیریت مالی آنها پیچیده تر شده است. بنابراین روابط خلاق میان مشتریان وبانک ها و مجموعه خدمات با کیفیت و ماهیت خدمات خریداری بعد فکری استراتژی بعداجتماعی فرهنگی ساختاردانش تعامل برنامه بعد فناورانه برنامه کاربردی مدیریت توسعه شده در هنگام خرید به کیفیت تعامل و رابطه بین دو طرف مشتری و کارمند بستگی دارد. قضاوت مشتری در مورد بانک براساس میزان توانمندی بانک در کمک به حل معضلات و توسعه تجارت او استوار است. در کشور ما و اکثر کشورهای پیشرفته دنیاهدف و غایت نهایی انجام سریع امور و عدم اتلاف وقت به عنوان مهم ترین عنصر موفقیت در رقابت کنونی می باشد و مشتریان به عنوان ارکان تعیین کننده ارزش بسیاری زیادی برای تکنولوژی وسرعت و در درجه بعدی تخصص فنی بانک ها قائل هستند.پیشرفت بازاریابی رابطه مند در بانک با پیمودن در جهت توسعه روابط با مشتریان صورت می گیرد. حفظ رابطه با مشتری یک مساله بلندمدت است و به جای نتایج و پیامدهای جاری باید به پیامدهای آتی آن توجه کرد.از سوی دیگر کیفیت رابطه بامشتری با میزان رضایت مشتری سنجیده می شود. (مختاری،۸۷،ص۴۶ )
 
با توجه به گسترش سیستم های اطلاعات و فناوری، کسب و کار به طور فزاینده ای توانایی جمع آوری مقادیر عظیمی از داده های مشتری در پایگاه داده های بزرگ است. با این حال، بسیاری از بینش های بازاریابی مفید را در ویژگی های مشتری و الگوی خرید خود را تا حد زیادی پنهان و دست نخورده است. تاکید جاری در مدیریت ارتباط با مشتری باعث می شود عملکرد بازاریابی نرم افزار ایده آل منطقه تا حد زیادی از استفاده از ابزارهای داده کاوی برای پشتیبانی تصمیم گیری بهره مند شوند. یک روش سیستماتیک که با بهره گرفتن از داده کاوی و تکنیک های مدیریت دانش پیشنهاد به مدیریت دانش بازاریابی و حمایت از تصمیمات بازاریابی است. این روش می تواند مبنایی برای بهبود مدیریت ارتباط با مشتری باشد. (شاو[۲] وهمکاران ،۲۰۰۱ ، ص ۱۳۷)
مفاهیم مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت دانش  هر دو تمرکز بر تخصیص منابع به فعالیت های کسب و کار حمایتی به منظور به دست آوردن مزایای رقابتی. مدیریت ارتباط با مشتری با تمرکز بر مدیریت ارتباط بین یک شرکت و پایه مشتری فعلی و آینده نگر خود را به عنوان کلید موفقیت می داند .(گبرت[۳] وهمکاران ،۱۹۹۷،ص۱۰۷)
همچنین بکارگیری نظریه های سازمان و مدیریت، و مدیریت دانش علاوه بر اینکه باعث بهبود عملکرد سازمانها می شود، باعث افزایش رضایتمندی مشتریان نیز شده است. اینکه مشتریان به عنوان پایه و اساس فعالیتهای سازمانهای خدمت محور و مشتری محوری همچون بانکها قرار دارند، بر هیچکس پوشیده نیست. ازطرفی، مدیریت دانش یکی از عمده ترین عوامل تغییرات سازمان و ارزش آفرینی از دهه ۱۹۹۰ شده است.(رجبعلی بگلو،۱۳۹۱)
لذا دراین پژوهش نیز ما بابررسی دو متغیر مدیریت دانش وبازاریابی رابطه مندوارتباط آن با مدیریت ارتباط بامشتری هستیم تا با این بررسی تلاشی درجهت برجسته کردن مدیریت ارتباط با مشتری در هرچه بهتر شدن آن در جامعه بکوشیم.
[۱] Warren. Keegan
[۲] – shaw
[۳] – Gbrt
تعداد صفحه : ۱۰۱
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***