دانلود پایان نامه :بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

گرایش : حسابداری

عنوان : بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران مرکزی
دانشکده اقتصاد و حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری (M.A)

گرایش : حسابداری
عنوان پایان نامه :
بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری

استاد راهنما:
دکتر حسین کرباسی یزدی
استاد مشاور:
دکتر فرزانه حیدر پور

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
 
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱ دیباچه…………………………………………………………………………………………………………………. ۲
۱-۲ بیان مسئله و علل برگزیدن موضوع پژوهش……………………………………………………… ۳
۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………. ۵
۱-۴ هدف پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. ۶
۱-۵ نوع طرح پژوهش………………………………………………………………………………………………. ۶
۱-۶ فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………………. ۷
۱-۷ روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. ۷
۱-۸ جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………. ۷
۱-۹ ابزار اندازه گیری اطلاعات ……………………………………………………………………………….. ۸
۱-۱۰ قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………….. ۸
۱-۱۱ محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………… ۸
۱-۱۲ واژگان تخصصی پژوهش……………………………………………………………………………………. ۹
۱-۱۳ ساختار پژوهش………………………………………………………………………………………………… ۱۰
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوه
گفتار اول: حسابداری و گزارشگری مالی برون سازمانی
۲-۱ دیباچه ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲
۲-۱-۱ حسابداری و پیرامون آن…………………………………………………………………………….. ۱۲
۲-۱-۲ هدف های صورتهای مالی…………………………………………………………………………… ۱۴
۲-۱-۳ نقش صورتهای مالی اساسی درتحقق اهداف حسابداری وگزارشگری……….. ۱۴
۲-۱-۴ اهداف حسابداری ………………………………………………………………………………………. ۱۵
۲-۱-۵ گزارش های حسابداری……………………………………………………………………………….. ۱۷
۲-۱-۶ صورتهای مالی و گزارشگری مالی………………………………………………………………. ۱۸
۲-۱-۷انواع گزارشهای مالی…………………………………………………………………………………… ۱۸
۲-۱-۸ استفاده کنندگان گزارشهای مالی………………………………………………………………… ۱۹
۲-۱-۹ ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری………………………………………………………….. ۲۲
گفتار دوم: گزارشگری مالی تحت وب
۲-۲ دیباچه ………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷
۲-۲-۱ تاریخچه اینترنت………………………………………………………………………………………… ۲۷
۲-۲-۲ وضعیت کنونی اینترنت در ایران و جهان…………………………………………………… ۲۸
۲-۲-۳ محدودیت های گزارشگری مالی سنتی………………………………………………………… ۲۹
۲-۲-۴ لزوم مدل جدید گزارشگری مالی………………………………………………………………… ۳۱
۲-۲-۵ موضوعات مهم در ارتباط با گزارشگری مالی تحت وب……………………………… ۳۲
۲-۲-۶ انگیزه های موجود برای گزارشگری مالی تحت وب……………………………………… ۳۴
۲-۲-۷ ریسک های ذاتی در گزارشگری مالی تحت وب……………………………………………. ۳۷
۲-۲-۸ زبان علامت گذاری فوق متن (HTML) در مقابل فرمت مدرک قابل حمل ۳۹
گفتار سوم: زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)
۲-۳ دیباچه ………………………………………………………………………………………………………… ۴۱
۲-۳-۱ تاریخچه XBRL………………………………………………………………………………………. 42
۲-۳-۲ تعریف XBRL………………………………………………………………………………………….. 44
۲-۳-۳ علت بوجود آمدن XBRL………………………………………………………………………… 45
۲-۳-۴ XBRL چگونه کار می کند…………………………………………………………………………
۲-۳-۵ فرایند XBRL…………………………………………………………………………………………. 48
۵۰
۲-۳-۶ تاثیرات XBRL بر حسابرسی……………………………………………………………………. ۶۰
۲-۳-۷ XBRL و استانداردهای حسابداری……………………………………………………………. ۶۱
گفتار چهارم : پیشینه پژوهش
۲-۴ پژوهشهای برون از کشور ………………………………………………………………………….. ۶۴
۲-۵ پژوهشهای درون کشور…………………………………………………………………………………. ۶۷
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
۳-۱ دیباچه ………………………………………………………………………………………………………….. ۷۱
۳-۲ جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………. ۷۱
۳-۳تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………………………….. ۷۲
۳-۴ فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………. ۷۳
۳-۵ روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………. ۷۴
۳-۶ جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………. ۷۴
۳-۷ ابزار اندازه گیری اطلاعات……………………………………………………………………………… ۷۴
۳-۸ روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………
۳-۸-۱ روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………
۳-۸-۲ پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………… ۷۵
۷۵
۷۶
۳-۱۰ آماره آزمون………………………………………………………………………………………………….. ۷۷
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ دیباچه ………………………………………………………………………………………………………….. ۸۰
۴-۲ اطلاعات جمعیت شناسی……………………………………………………………………………….. ۸۱
۴-۳ آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………………….
۴-۳-۱ آزمون فرضیه اصلی اول……………………………………………………………………….
۴-۳-۲ آزمون فرضیه فرعی ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
۴-۳-۳ آزمون فرضیه فرعی ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
۴-۳-۴ آزمون فرضیه فرعی ۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
۴-۳-۵ آزمون فرضیه اصلی دوم……………………………………………………………………… ۸۷
۸۷
۹۰
۹۳
۹۶
۹۹
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱ دیباچه ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۴
۵-۲ بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴
۵-۲-۱ نتیجه گیری براساس فرضیه اصلی اول………………………………………………… . ۵ -۲-۲نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی ……………………………………………………………..
۵-۲-۳ نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
۵-۲-۴ نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی ۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
۵-۲-۵ نتیجه گیری براساس فرضیه اصلی دوم………………………………………………….. ۱۰۶
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۷
۱۰۸
۵-۳ پیشنهادهای کاربردی در راستای پژوهش ………………………………………………………… ۱۰۹
۵-۴ پیشنهادها برای پژوهشهای آتی………………………………………………………………………… ۱۱۰
 
دیباچه
امروزه دگرگونی های شگرفی در زمینه فن آوری اطلاعات رخ داده و پیشرفت های آن فراگیر شده است. به طوری که روندهای دگرگونی را در زمینه های مختلف ایجاد کرده است. مهمترین ویژگی های آن سرعت زیاد در پردازش داده ها ، دقت بسیار زیاد ، سرعت بالای دسترسی به اطلاعات، به روز بودن، امکان مبادله الکترونیکی داده ها، کیفیت بالا، قیمت فوق العاده ارزان و رو به کاهش می باشد و از سویی گسترش حجم عملیات و پیچیده تر شدن امور پیش روی ما می باشد. با توجه به این عوامل دیگر نیازی به توجیه استفاده از فن آوری اطلاعات در دنیای امروز نخواهد بود و حسابداری نیز ناگزیر به کاربرد و استفاده از تمام یا برخی از روشهای نو در ارائه خدمات و وظایف خود می باشد. چرا که به گفته گری ساندم رئیس پیشین انجمن حسابداران آمریکا، نقش اطلاعات در جامعه اهمیت بیشتری پیدا کرده پس تهیه کنندگان اطلاعات به خصوص حسابداران باید تهیه کننده اطلاعات پیشرفته و باکیفیت باشند تا خدمات شان با قیمت های بالا خریدار داشته باشد، در غیر این صورت در آینده جایگاهی نخواهند داشت(حسن آقایی، ۱۳۸۵،۱).
شکی نیست که فن آوری اطلاعات، جریان اطلاعات را بین شرکتهای تهیه کننده اطلاعات و استفاده کنندگان اطلاعات تغییر داده است. از سالها قبل کلیه مراحل چرخه حسابداری بجز گزارشگری به صورت الکترونیکی انجام می شدند. با این وجود، رشد فزاینده فن آوری اطلاعات از قبیل پیدایش اینترنت و ابزارهای آن و استفاده از آنها در گزارشگری ،از سال ۱۹۹۷ مکانیزم جدیدی را ایجاد کرده اند و گزارشگری مالی را به سمت گزارشگری مالی به هنگام سوق داده اند. بدین صورت که با بهره گرفتن از XBRL سامانه مالی یکپارچه شرکت به صورت مستقیم به اینترنت وصل می شود. بنابراین استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری در هر نقطه از جهان می توانند به وب سایت شرکت مراجعه کرده و هر لحظه صورتهای مالی را با آخرین تغییرات مشاهده و تجزیه و تحلیل کنند، حتی با بهره گرفتن از نرم افزارهای هوشمند ERP، HTML، XML، XBRL و … استفاده کنندگان می توانند نسخه خود را برای گزارش دلخواه دستکاری نمایند. به این ترتیب، نیازی به چاپ و توزیع صورتهای مالی آن هم تنها در پایان سال مالی و میان دوره ای نخواهد بود.(WWW. BILAN.IR) این نوع گزارشگری مالی که در آن اطلاعات از طریق اینترنت در همه حال در دسترس خواهد بود گزارشگری مالی به هنگام می گویند.
۱-۲بیان مسئله و علل برگزیدن موضوع پژوهش
در دو دهه اخیر پایانی قرن بیستم سه نوآوری مهم یعنی دورنگار، ، تلفن همراه و اینترنت، نشان داده است که چگونه گسترش ارتباطات می تواند در ایجاد بازار تولیدات تأثیر داشته باشد. و شیوه های کار و زندگی مردم را تغییر دهد. پیشرفت فن آوری ارتباطات از راه کاهش هزینه خدمات، بهبود توان شبکه های ارتباطی، خصوصی کردن و تجارتی کردن بخش ارتباطات عرضه و تولید ارتباطات و خدمات جهانی را افزایش داده است.
تشکیلات شبکه ارتباطات جهانی به خوبی در رشد اینترنت و وب سایت های جهانی به عنوان زیر ساخت های اطلاعات بین المللی ، قابل مشاهده است. اینترنت هرچند ۲۲ سال اخیر به اشکال مختلف موجود بوده است. اما در سالهای اخیر بسیار عمومی و بیش از سه و نیم میلیون سایت هم اکنون به استفاده کنندگان در دنیا خدمات ارائه می دهند. وب سایت ها منبع عمده انواع اطلاعات هستند که در انتقال اطلاعات کتابخانه ها ، روزنامه ها، کاتالوگ ها، فروشگاه ها و بروشورهای اطلاعات تجاری مورد استفاده قرار می گیرند(د ژپسند ، ۱۳۸۲ ، ۲۲)
حسابداری زبان یک واحد تجاری است. چیزی که بدون آن واحدهای تجاری نمی توانند وجود داشته باشند. واحدهای تجاری می توانند بدون داشتن دفاتر اداری، تنخواه و گاهی اوقات حتی بدون وجود کارمندان به فعالیت خود ادامه دهند لیکن بدون وجود یک سامانه حسابداری نمی توانند به تداوم خود ادامه دهند. واحدهای تجاری به دنبال کسب سود هستند و برای موفقیت در فرآیند کسب سود مجبور هستند که یک سامانه حسابداری کامل داشته باشند. باید سامانه ای وجود داشته باشد که بتواند قابلیت بهتری داشته باشد و نسبت به مانده راه حلهای موجود ایمن تر و راحت تر باشد. (ثقفی و دیگران، ۱۳۸۴ ، ۶)
فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) آن چنان همه چیز را در دنیای معاصر تحت الشعاع قرار داده است که بدون تردید می توان همان عبارتی را که روزگاری درباره نفت گفته می شد درباره آن به زبان آورد: این که در هرچیز که پیرامون ما وجود دارد ردپایی از اطلاعات و فن آوری در آن دیده می شود. سازمانها و شرکتها در عصر فن آوری پیشرو اطلاعات و ارتباطات چهره متفاوتی یافته اند و شاید بیشترین تأثیر را از این دگرگونی ها پذیرفته اند. این موج تازه، نه تنها نظام های اطلاعاتی سازمانها را تحت تأثیر قرار داده و دگرگون ساخته بلکه بر چگونگی انجام فعالیتها و حتی تقدم و تأخر فرآیند های انجام کار نیز آثار شگرفی داشته است. حسابداران بیش از همه مترصد پیامدهای دگرگونی دنیای ICT هستند زیرا چگونگی این دگرگونی ها مستقیماً با نحوه انجام وظایف روزمره شان و بهبود فرآیندهای انجام این امور مرتبط است.(عرب مازار یزدی، ۲۹،۱۳۸۴)
روند پر شتاب دگرگونی های صورت گرفته در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و به ویژه اینترنت در حوزه حسابداری، منجر به یک روش نوین و انقلابی برای گزارشگری مالی شده است. با توجه به اهمیت این نوع گزارشگری که می تواند تأثیر بسزایی بر تصمیم گیری استفاده کنندگان از اطلاعات مالی داشته باشد. چند پرسش در این ارتباط مطرح می شود:
– آیا گزارشگری مالی تحت وب می تواند ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری را برای تصمیم گیری تحت تأثیر قرار دهد؟
– آیا گزارشگری مالی تحت وب می تواند باعث ارتقاء ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری شود؟
– آیا گزارشگری مالی تحت وب باعث کاهش ویژگی کیفی قابلیت اعتماد اطلاعات حسابداری می شود؟
– آیا گزارشگر ی مالی تحت وب می تواند باعث ارتقاء ویژگی کیفی در دسترس بودن اطلاعات حسابداری می شود؟
– آیا مدیران شرکتهای ایران با فرهنگ گزارشگری مالی تحت وب آشنا و آگاه می باشند؟
 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تعداد صفحه :۹۵
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***