دانلود پایان نامه : بررسی ابعاد ارزش ویژه نام و نشان تجاری و تاثیر آن بر تمایل مشتریان به …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

گرایش :بازاریابی بین الملل

عنوان : بررسی ابعاد ارزش ویژه نام و نشان تجاری و تاثیر آن بر تمایل مشتریان به پذیرش خدمات
بیمه ای در صنعت بیمه (مطالعه موردی بیمه ایران)

دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی «M.A»
گرایش : بازاریابی بین الملل

موضوع:
بررسی ابعاد ارزش ویژه نام و نشان تجاری و تاثیر آن بر تمایل مشتریان به پذیرش خدمات
بیمه ای در صنعت بیمه (مطالعه موردی بیمه ایران)

استاد راهنما:
استاد مشاور:

سال تحصیلی: ۱۳۹۱-۱۳۹۰

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوان    صفحه
چکیده ………………………………………………………………………………..    ۱
فصل اول: کلیات تحقیق    ۲
۱-۱- طرح تحقیق …………………………………………………………………….    ۳
۱-۱-۱- مقدمه ………………………………………………………………………….    ۳
۱-۱-۲- بیان مسأله…………………………………………………………………….    ۶
۱-۱-۲-۱- موانع فرهنگی ……………………………………………………………..    ۷
۱-۱-۲-۲- موانع اقتصادی …………………………………………………………….    ۷
۱-۱-۲-۳- موانع فنی ………………………………………………………………….    ۸
۱-۱-۲-۴- موانع عرضه ای در خدمات ……………………………………………..    ۸
۱-۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق …………………………………………………    ۱۱
۱-۱-۳-۱- فرهنگ بیمه ………………………………………………………………    ۱۲
۱-۱-۳-۲- بیمه در شریعت اسلام ………………………………………………….    ۱۳
۱-۱-۴- اهداف تحقیق ………………………………………………………………..    ۱۵
۱-۱-۵- سوالات تحقیق ………………………………………………………………    ۱۵
۱-۱-۶- فرضیات تحقیق ……………………………………………………………    ۱۶
۱-۱-۷- متغیرهای تحقیق …………………………………………………………..    ۱۶
۱-۱-۸- چارچوب مفهومی تحقیق …………………………………………………..    ۱۷
۱-۱-۹- تعریف واژگان تخصصی تحقیق ………………………………………….    ۱۸
۱-۱-۱۰- روش شناسی تحقیق ………………………………………………………    ۱۹
۱-۱-۱۰-۱- روش تحقیق …………………………………………………………….    ۱۹
۱-۱-۱۰-۲- روش گردآوری اطلاعات و داده ها ……………………………………    ۲۰
۱-۱-۱۰-۳- جامعه آماری …………………………………………………………….    ۲۱
۱-۱-۱۰-۴- روش نمونه گیری ……………………………………………………….    ۲۱
۱-۱-۱۰-۵- حجم نمونه ……………………………………………………………….    ۲۱
۱-۱-۱۱- قلمرو تحقیق ………………………………………………………………..    ۲۲
۱-۱-۱۱-۱- قلمرو موضوعی تحقیق …………………………………………………    ۲۲
۱-۱-۱۱-۲- قلمرو مکانی تحقیق ……………………………………………………..    ۲۲
۱-۱-۱۱-۳- قلمرو زمانی تحقیق ……………………………………………………..    ۲۲
۱-۱-۱۲- مشکلات و محدودیتهای تحقیق ……………………………………………    ۲۲

فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری تحقیق    ۲۳
۲-۱- مقدمه …………………………………………………………………………….    ۲۴
۲-۱-۱- بیمه در فرهنگ ملی ایران …………………………………………………..    ۲۴
۲-۱-۲- مفهوم بیمه …………………………………………………………………….    ۲۵
۲-۱-۳- پیدایش فکر بیمه و تاریخچه آن در جهان …………………………………..    ۲۶
۲-۱-۴- تاریخچه بیمه در ایران ………………………………………………………    ۲۷
۲-۱-۵- نقش بیمه در جامعه …………………………………………………………..    ۲۸
۲-۱-۶- انواع بیمه …………………………………………………………………………………………..    ۲۹
۲-۱-۷- نظریه سوداگران و توسعه تجارت ماورای بحار …………………………..    ۳۰
۲-۱-۸- ریسک پذیری و بیمه …………………………………………………………    ۳۰
۲-۱-۹- نظریه مطلوب انتظاری ……………………………………………………..    ۳۱
۲-۱-۱۰- دلیل منطقی برای خرید بیمه ……………………………………………….    ۳۲
۲-۲- آشنایی با بیمه ایران ……………………………………………………………..    ۳۴
۲-۲-۱- قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ……………………    ۳۴
۲-۲-۱-۱- فصل اول – تشکیل و موضوع …………………………………………..    ۳۴
۲-۲-۱-۲- جامعه مؤسسان ……………………………………………………………    ۳۶
۲-۲-۱-۳- فصل دوم – شورای عالی بیمه …………………………………………..    ۳۷
۲-۲-۱-۴- فصل سوم – هیات عامل …………………………………………………    ۳۸
۲-۲-۱-۵- فصل چهارم – بازرسان ………………………………………………….    ۳۹
۲-۲-۱-۶- قسمت چهارم – مقررات مختلف …………………………………………    ۴۰
۲-۲-۲- راهبردها و اهداف ……………………………………………………………    ۴۱
۲-۲-۳- شعبات …………………………………………………………………………    ۴۱
۲-۲-۴- عناوین فعالیت های بیمه ایران ………………………………………………    ۴۲
۲-۲-۴-۱- بیمه شخص ثالث …………………………………………………………    ۴۲
۲-۲-۵- قوانین و مقررات بیمه ………………………………………………………    ۵۰
۲-۲- ۵ -۱- معاملات بیمه …………………………………………………………..    ۵۰
۲-۲-۵-۲- فسخ و بطلان ………………………………………………………………    ۵۱
۲-۲- ۵-۳- مسولیت بیمه گر ………………………………………………………….    ۵۳
۲-۲-۶- نمودار سازمانی و نیروی انسانی …………………………………………..    ۵۶
۲-۲-۶-۱- نیروی انسانی سال ۹۰ ……………………………………………………    ۵۷
۲-۲-۶-۲- نیروی انسانی سال ۸۹ ……………………………………………………    ۵۸
۲-۳- پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………..    ۵۹
۲-۳-۱- مقدمه ………………………………………………………………………….    ۵۹
۲-۳-۲- تعریف نام و نشان تجاری ……………………………………………………    ۶۱
۲-۳-۳- تاریخچه نام تجاری ………………………………………………………….    ۶۲
۲-۳-۳-۱- نگرشی بر تحول نام تجاری در جهان ……………………………………    ۶۲
۲-۴- مروری بر تحقیقات انجام شده در موضوع نام و نشان تجاری و ارزش ویژه نام و نشان تجاری ………………………………………………………………………    ۶۵
۲-۴-۱- ارزش ویژه نام و نشان تجاری ……………………………………………..    ۷۰
۲-۴-۱-۱- تعاریف ارزش ویژه نام و نشان تجاری ………………………………….    ۷۰
۲-۴-۱-۱-۱- ارزش برند و چگونگی ارزیابی آن ………………………………….    ۷۱
۲-۴-۱-۱-۲- ارزش ویژه برند ………………………………………………………    ۷۲
۲-۴-۱-۲- مدلهای ارزش ویژه نام و نشان تجاری …………………………………    ۷۳
۲-۴-۱-۲-۱- مدل ارزش ویژه نام تجاری دیوید آکر ……………………………….    ۷۳
۲-۴-۱-۲-۱-۱- آگاهی از نام و سمبل تجاری ………………………………………    ۷۳
۲-۴-۱-۲-۱-۲- کیفت درک شده …………………………………………………….    ۷۴
۲-۴-۱-۲-۱-۳- مجموعه ای از تداعی گرها ……………………………………….    ۷۵
۲-۴-۱-۲-۱-۴- پایگاه مشتری (اندازه و وفاداری) ………………………………….    ۷۵
۲-۴-۱-۲-۱-۵- دیگر داراییهای اختصاصی نام تجاری …………………………..    ۷۵
۲-۴-۱-۲-۲- مدل ارزش ویژه نام و نشان تجاری کاپفرر ………………………….    ۷۶
۲-۴-۱-۲-۳- دیدگاه ارزش ویژه نام و نشان تجاری کلر ……………………………    ۷۷
۲-۴-۱-۳- ارائه ارزش به مشتری توسط ارزش ویژه نام و نشان تجاری …………    ۸۰
۲-۴-۱-۴- خلق ارزش برای شرکت توسط ارزش ویژه نام و نشان تجاری ……….    ۸۰
۲-۴-۱-۵- جایگاه ارزش ویژه نام تجاری در نظام امور شرکتها …………………..    ۸۰
۲-۵- مبانی رفتار مصرف کننده ………………………………………………………    ۸۴
۲-۵-۱- تعریف رفتار مصرف کننده …………………………………………………    ۸۴
۲-۵-۲- نام تجاری و فرآیند خرید مصرف کننده …………………………………….    ۸۵
۲-۵-۲-۱- حل مسأله گسترده ………………………………………………………..    ۸۶
۲-۵-۲-۲- کاهش ناسازگاری ………………………………………………………..    ۸۷
۲-۵-۲-۳- حل مسأله محدود …………………………………………………………    ۸۸
۲-۵-۳- مدل های رفتار مصرف کننده ……………………………………………..    ۸۸
۲-۵-۳-۱- مدل اقتصاد خرد …………………………………………………………..    ۸۹
۲-۵-۳-۲- مدل اقتصاد کلان ………………………………………………………….    ۸۹
۲-۵-۳-۳- مدل های نوین ……………………………………………………………..    ۸۹
۲-۵-۳-۳-۱- مدل نیکوزیا ……………………………………………………………    ۸۹
۲-۵-۳-۳-۲- مدل رفتار خرید هوارد – شث ……………………………………….    ۹۱
۲-۵-۳-۳-۳- مدل انگل – لاک ول – مینارد ………………………………………..    ۹۳
۲-۵-۳-۳-۴- مدل رفتار مصرف کننده هاوکینز …………………………………….    ۹۶
۲-۶- نشان دادن رابطه معنی دار بین ارزش ویژه نام و نشان تجاری برتمایل مشتریان    ۹۷
۲-۶-۱- رابطه بین وفاداری به نام و نشان تجاری و تمایل مشتریان ……………….    ۹۷
۲-۶-۱-۱- وفاداری، خرید جبری و حساسیت نام ونشان تجاری ……………………    ۹۷
۲-۶-۱-۲- استراتژی وفاداری به نام تجاری …………………………………………    ۹۸
۲-۶-۱-۳- ارزش استراتژیک یک پایگاه مشتری …………………………………..    ۹۸
۲-۶-۲- رابطه بین کیفیت درک شده  نام و نشان تجاری و تمایل مشتریان ………..    ۹۹
۲-۶-۲-۱- ابعاد کیفیت درک شده …………………………………………………….    ۱۰۰
۲-۶-۲-۲- خلق ارزش به وسیله کیفیت درک شده …………………………………..    ۱۰۱
۲-۶-۳- رابطه بین تداعی گرهای نام و نشان تجاری و تمایل مشتریان …………….    ۱۰۲
۲-۶-۳-۱- انواع تداعی گرها …………………………………………………………    ۱۰۳
۲-۶-۳-۲- نقش تداعی گرها و تأثیر آن بر مشتریان ………………………………..    ۱۰۵
۲-۶-۴- رابطه بین آگاهی از نام و نشان تجاری و تمایل مشتریان ………………….    ۱۰۶
۲-۶-۴-۱- هرم آگاهی …………………………………………………………………    ۱۰۶
۲-۶-۴-۲- چگونگی تأثیر آگاهی از نام تجاری بر تمایل مشتریان …………………    ۱۰۷
۲-۷- مدل نظری تحقیق ……………………………………………………………….    ۱۰۸
۲-۸- متغیرهای پژوهش وتعریف عملیاتی آنها ………………………………………    ۱۰۹
فصل سو م: روش شناسی تحقیق     ۱۱۷
۳-۱- مقدمه …………………………………………………………………………….    ۱۱۸
۳-۲- روش تحقیق ……………………………………………………………………..    ۱۱۹
۳-۲-۱- جامعه آماری تحقیق…………………………………………………………..    ۱۲۲
۳-۲-۲- روش نمونه گیری ……………………………………………………………    ۱۲۳
۳-۲-۳- حجم نمونه ……………………………………………………………………    ۱۲۴
۳-۲-۴- ابزار گردآوری داده ها (ابزار سنجش) …………………………………….    ۱۲۶
۳-۲-۴-۱- پرسش نامه ………………………………………………………………..    ۱۲۶
۳-۲-۴-۲- قابلیت اعتماد (پایایی) ………………………………………………..    ۱۳۰
۳-۲-۴-۳- اعتبار (روایی) پرسشنامه ………………………………………………..    ۱۳۱
۳-۲-۴-۴- پایایی پرسشنامه …………………………………………………………..    ۱۳۱
۳-۲-۴-۵- مقیاسهای مورد استفاده ……………………………………………………    ۱۳۲
۳-۲-۴-۶- روش تجریه و تحلیل داده ها ……………………………………………..    ۱۳۳
۳-۳- منابع جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………..    ۱۳۵
۳-۳-۱- منابع ثانویه …………………………………………………………………..    ۱۳۵
۳-۳-۲- منابع اولیه ……………………………………………………………………    ۱۳۶
فصل چهارم: توصیف و تحلیل داده‏ها، تحلیل توصیفی داده‏ها،‏تحلیل تبیینی‏داده‏ها و آزمون فرضیات    ۱۳۷
۴-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………    ۱۳۸
۴-۲- آمار توصیفی داده ها …………………………………………………………..    ۱۳۹
۴-۲-۱- آمار توصیفی جامعه آماری (جنسیت، سن و تحصیلات) …………………    ۱۳۹
۴-۲-۱-۱- بررسی مشخصات جامعه آماری (جنسیت، سن و تحصیلات) ………..    ۱۳۹
۴-۲-۱-۲- توزیع فراوانی میزان وفاداری، کیفیت درک شده، تداعی گرها، آگاهی نسبت به نام و نشان تجاری …………………………………………………………..    ۱۴۳
۴-۲-۱-۳- توزیع فراوانی میزان تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای ……….    ۱۴۷
۴-۲-۲- نتایج حاصل از آمار توصیفی بعد کیفیت درک شده ………………………    ۱۴۸
۴-۲-۳- نتایج حاصل از آمار توصیفی اهمیت عوامل در استفاده از خدمات بیمه ای     ۱۵۰
۴-۳- آمار استنباطی ………………………………………………………………….    ۱۵۱
۴-۳-۱- مقدمه ………………………………………………………………………..    ۱۵۱
۴-۳-۲- بررسی نرمال بودن داده ها ………………………………………………….    ۱۵۲
۴-۳-۳- اولویت بندی عوامل ارزش ویژه نام و نشان تجاری ………………………    ۱۵۴
۴-۳-۴- اولویت بندی مولفه های بعد کیفیت درک شده ………………………………    ۱۵۵
۴-۳-۵- اولویت بندی مولفه های موثر در استفاده از خدمات بیمه ای ……………..    ۱۵۶
۴-۳-۶- فرضیه اصلی تحقیق …………………………………………………………    ۱۵۷
۴-۳-۷- فرضیات فرعی تحقیق ……………………………………………………….    ۱۵۹
۴-۳-۷-۱- فرضیه فرعی اول تحقیق …………………………………………………    ۱۵۹
۴-۳-۷-۲- فرضیه فرعی دوم تحقیق …………………………………………………    ۱۶۱
۴-۳-۷-۳- فرضیه فرعی سوم تحقیق …………………………………………………    ۱۶۳
۴-۳-۷-۴- فرضیه فرعی چهارم تحقیق ……………………………………………..    ۱۶۵
۴-۳-۸- رتبه بندی تأثیرگذاری مولفه های ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای …………………………………………………..    ۱۶۷
فصل پنجم : تحلیل یافته ها، نتیجه گیری و پیشنهادات     ۱۶۹
۵-۱- مقدمه …………………………………………………………………………….    ۱۷۰
۵-۱-۱- مقایسه پیشینه تحقیق با نتایج تحقیق …………………………………    ۱۷۰
۵-۲- نتیجه گیری ………………………………………………………………………    ۱۷۵
۵-۲-۱- آزمون فرضیات ………………………………………………………………    ۱۷۵
۵-۲-۱-۱- نتایج آزمون فرضیات فرعی فرضیه اول ……………………………….    ۱۷۵
۵-۲-۱-۲- آزمون فرضیه اصلی اول …………………………………………………    ۱۷۶
۵-۲-۲- سایر یافته های تحقیق ………………………………………………………..    ۱۷۶
۵-۲-۲-۱- ضریب اهمیت هر کدام از چهار عامل (وفاداری، کیفیت درک شده، تداعی‏گرها و آگاهی از نام ونشان تجاری) از نظر پاسخ دهندگان ……………….    ۱۷۶
۵-۲-۲-۲- اهمیت و اولویت عوامل تشکیل دهنده کیفیت در بیمه ایران ……………    ۱۷۷
۵-۲-۲-۳- اولویت عوامل مؤثر در استفاده از خدمات بیمه ای …………………….    ۱۷۷
۵-۲-۲-۴- رتبه بندی تأثیر گذاری عوامل ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای ……………………………………………………    ۱۷۷
۵-۳- پیشنهادها …………………………………………………………………………    ۱۷۸
۵-۳-۱- پیشنهادات مبتنی بر تحقیق …………………………………………………..    ۱۷۸
۵-۳-۲- پیشنهاد به سایر محققان ………………………………………………………    ۱۸۱
۵-۳-۳- مشکلات و محدودیت های تحقیق ………………………………………..    ۱۸۲

 

چکیده
این مطالعه به بررسی تأثیر ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای در صنعت بیمه می پردازد. در صنعت بیمه رقابت شدید بین نام های تجاری باعث شده تا توجه به نام و نشان تجاری بیش از پیش نمود پیدا کند و تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای در نظر گرفته شده است. نام و نشان تجاری بیمه ایران به عنوان محرک انتخاب شده است تا تأثیر هر یک از ابعاد ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای سنجیده شود. تحقیق حاضر مبتنی بر مدل آکر می باشد که تأثیر چهار بُعد ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر تمایل مشتریان بیمه ایران به پذیرش خدمات بیمه ای سنجیده می شود. در این پژوهش با بهره گرفتن از روش تحقیق همبستگی، نمونه ای متشکل از ۳۸۵ نفر از مشتریان کلیه نمایندگی‏های اهواز بیمه ایران با بهره گرفتن از پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته اند. متغیر وابسته تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای بوده و متغیر مستقل ارزش ویژه نام و نشان تجاری
می باشد که این مقاله در صدد است در آزمودن ارتباط میان ارزش ویژه نام و نشان تجاری و تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای شرکت داشته و در جهت رسیدن به این مهم بازار رقابتی را برای آزمون انتخاب کرده اند. نتیجه این تحقیق حاکی از آن است که بین ارزش ویژه نام و نشان تجاری و تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای شرکت ارتباط زیادی وجود دارد و عوامل موثر بر این تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین سه متغیر جنسیت، سن و تحصیلات به عنوان متغیرهای تعدیل کننده مورد بررسی قرار گرفته اند. برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و در سطح اطمینان ۹۵% یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی تأیید شد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :۱۹۲

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***