دانلود پایان نامه با عنوان ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول …

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

عنوان:

ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک

جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

استاد راهنما:

دکتر سلیمیان

زمستان ۱۳۹۳

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مندرجات
عنوان                                                                                                 صفحه
چکیده: ۱
مقدمه: ۲
۱- بیان مسئله. ۲
۲- سوال اصلی.. ۳
۳- پیشینه تحقیق.. ۳
۴- فرضیه تحقیق.. ۴
۵- اهداف تحقیق.. ۴
۶- ضرورت تحقیق.. ۵
۷- ساماندهی تحقیق.. ۵
بخش اول: کلیات.. ۶
فصل اول: وثایق قابل اجرا از طریق ثبت یا احکام قضائی.. ۱۰
مبحث اول: چک… ۱۰
گفتاراول: ماهیت حقوقی چک… ۱۱
گفتاردوم: واخواست اسناد تجاری.. ۱۴
مبحث دوم: سفته. ۱۸
گفتاراول: ماهیت سفته. ۲۰
گفتاردوم: ویژگیهای سفته. ۲۵
بند۱- اجرای مقررات برات در مورد سفته: ۲۵
بند۲- سفته معتبراز نگاه بانک : ۲۶
بند۳- سررسید سفته و عندالمطالبه. ۲۶
بند۴- واخواست سفته: ۲۷
مبحث سوم: سند مالکیت.. ۲۹
گفتاراول: سند مالکیت وانواع آن. ۲۹
بند۱- سند مالکیت مشاع: ۳۴
بند۲- سند مالکیت شش دانگ: ۳۵
گفتاردوم: مالکیت معارض…. ۳۵
بند۱- وظیفه اداره ثبت درمورداسناد معارض : ۳۶
بند۲- تکلیف دارنده سند معارض : ۳۸
فصل دوم: وثایق قابل وصول مستقیم توسط بانک… ۴۰
مبحث اول: اوراق مشارکت.. ۴۰
گفتاراول: ماهیت حقوقی رابطه ناشی از انتشار اوراق مشارکت.. ۴۳
بند۱- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت باعقد قرض: ۴۳
بند۲- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت با عقد مضاربه. ۴۵
بند۳- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت با عقد شرکت: ۴۶
گفتاردوم: چگونگی مالکیت  ناشر و صاحب ورقه نسبت به اموال طرح. ۴۸
مبحث دوم: ضمانت نامه بانکی.. ۵۵
گفتاراول: ماهیت و نظام حقوقی ضمانت نامه بانکی.. ۵۷
بند۱- ضمانت نامه حسن انجام کار: ۵۸
بند۲- ضمانت نامه استرداد پیش پرداخت: ۵۸
بند۳- ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا مزایده: ۵۹
گفتاردوم: ویژگیهای قرارداد پایه. ۵۹
بند۱- غیرقابل استناد بودن ایرادات.. ۶۰
بند۲- دربردارنده تعهدی مستقل: ۶۱
مبحث سوم: سپرده های بانکی.. ۶۴
گفتاراول: حساب سپرده سرمایه گذاری پس انداز. ۶۴
گفتاردوم: حساب سپرده قرض الحسنه جاری.. ۶۹
بخش دوم: احکام و آثار وثایق و تضمینات بانکی.. ۷۸
فصل اول: مراحل اجرا ی  هر کدام از وثایق بانکی.. ۷۸
مبحث اول: شیوه و مراحل اجرای چک… ۷۸
گفتاراول: پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی.. ۷۹
بند۱- مبنای کیفر صادر کننده چک بی محل: ۷۹
بند۲- موارد تعقیب کیفری صادر کننده چک پرداخت نشدنی: ۸۰
بند۳- موانع پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی: ۸۲
بند۴- مجازات صدور چک بی محل: ۸۲
گفتاردوم: پیگیری حقوقی چک پرداخت نشدنی.. ۸۳
بند۱- پیگیری از طریق دادگاه حقوقی: ۸۳
بند۲- پیگیری از طریق دوایر اجرای ثبت: ۸۵
مبحث دوم: شیوه و مراحل اجرای سفته. ۸۸
گفتاراول: شرایط استفاده از مزایای قانونی سفته. ۸۸
بند۱- اقامه دعوی تجاری از طریق تقدیم دادخواست تجاری: ۹۰
بند۲- اقامه دعوی مدنی از طریق تقدیم دادخواست مدنی.. ۹۱
گفتاردوم: مرور زمان و مزیت عام  اسناد تجاری.. ۹۱
بند۱- اسناد تجاری وسیله انتقال طلب و انتقال وجه. ۹۳
بند۲-  اسناد تجاری حاکمیت مسئولیت تضامنی: ۹۳
بند۳- صدور قرار تامین خواسته: ۹۳
بند۴- غیر قابل استناد بودن ایرادات.. ۹۴
مبحث سوم: شیوه و مراحل اجرای سند مالکیت.. ۹۵
گفتاراول: درخواست صدور اجرائیه اسناد رهنی.. ۹۶
گفتاردوم: مراحل صدور اجرائیه اسناد رهنی.. ۹۹
مبحث چهارم: شیوه و مراحل پرداخت ضمانت نامه های بانک… ۱۰۲
گفتاراول: شیوه های متداول پرداخت.. ۱۰۳
بند۱- پرداخت به صرف درخواست: ۱۰۳
بند۲- پرداخت با اولین درخواست منضم به اعلام کتبی تخلف اصیل از قرار داد پایه: ۱۰۵
بند۳- پرداخت با اولین درخواست منضم به گواهی شخص ثالث: ۱۰۶
بند۴- پرداخت با اولین  درخواست منضم به رای دادگاه یا داور: ۱۰۷
گفتاردوم: ماهیت اسنادی شیوه های پرداخت ضمانت نامه های بانکی.. ۱۰۹
مبحث پنجم: شیوه ومراحل پرداخت اوراق مشارکت و گواهی سپرده های سرمایه گذاری.. ۱۱۱
فصل دوم: تضمینات بانکی، مشکلات ومرجحات حقوقی آن. ۱۱۷
مبحث اول: اموال و اسناد. ۱۱۷
گفتاراول: اموال. ۱۱۷
بند۱- اموال منقول. ۱۱۹
بند۲- اموال غیرمنقول. ۱۲۰
گفتاردوم: اسناد. ۱۲۰
بند۱- انواع اسناد لازم الاجراء. ۱۲۱
بند۲- امتیازات اسناد رسمی نسبت به اسنادعادی.. ۱۲۳
بند۳- اسناد تجاری.. ۱۲۴
بند۴- مزایای اسناد تجاری.. ۱۲۵
مبحث دوم: مشکلات حقوقی و ثیقه گذاری اسناد تجاری.. ۱۲۶
گفتار اول: تفاوت ماهوی اسناد تجاری بارهن. ۱۲۸
بند۱- مفهوم عقد رهن و اوصاف آن: ۱۲۹
بند۲- لزوم عین بودن مورد رهن: ۱۳۰
بند۳- تاثیر قبض در عقد رهن: ۱۳۰
گفتاردوم: رهن دین و نظریات فقهاوحقوقدانان. ۱۳۲
بند۱- رهن دین و موضع فقها در آن: ۱۳۲
بند۲- رهن دین و موضع حقوقدانان درآن: ۱۳۴
گفتارسوم: جایگزین رهن اسناد تجاری.. ۱۳۸
بند۱- معامله با حق استرداد: ۱۳۸
بند۲- ضمانت در پرداخت: ۱۳۸
بند۳- وکالت در تملک: ۱۳۹
بند۴- انتقال صوری: ۱۳۹
بند۵- وثیقه قراردادی: ۱۴۰
مبحث سوم: محاسن و معایب هر یک از وثایق.. ۱۴۲
گفتاراول: چک… ۱۴۲
گفتاردوم: سفته. ۱۴۴
گفتارسوم: سند مالکیت.. ۱۴۵
گفتارچهارم: ضمانت نامه بانکی.. ۱۴۶
گفتارپنجم: اوراق مشارکت یاگواهی سپرده مشتریان نزد بانکها ۱۴۷
مبحث چهارم: تحلیل ارزیابی.. ۱۴۸
نتیجه گیری: ۱۵۳
فهرست منابع: ۱۵۶
Abstract. 159

چکیده:

بانکها برای  حصول نسبی از اجرای تعهدات تسهیلات گیرنده و کاهش ریسک ناشی از عدم وصول تسهیلات اعطائی و بازگشت سرمایه از وثایق و تضامین متنوعی اعم از منقول و غیر منقول و اسناد تجاری استفاده می نمایند .مطابق ماده ۶ آئین نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۱۴/۱۰/۶۲ هیئات محترم وزیران «اعطای تسهیلات عنداللزوم، به تشخیص بانک، منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منابع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد ». بنابراین بانکها را که مسئول صیانت از منافع سپرده گذاران هستند و باید نهایت مساعی خود را در این زمینه بکار گیرند نمی توان مجبور به قبول و تعین یک وثیقه مشخص برای مشتریان مختلف کرد. می توان گفت که تعین مصادیق وثایق ،حسب ویژگیها و شرایط تسهیلات گیرنده به بانکها تفویض گردیده است . لذا در این تحقیق سعی و تلاش گردید تا راه کارهای عملی برای تشخیص اولویت و  انتخاب وثیقه مناسب  با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک ترسیم گردد. لذا با توجه به اهداف پایان نامه و رویکرد آن در کند و کاوی که پیرامون انواع وثایق در شرایط گوناگون قرارداد و تسهیلات گیرنده بعمل آوردم به نتایج خوبی دست یافتم از آن جمله اینکه در بعضی از قرار دادها یا موارد خاصی از تسهیلات گیرندگان، سند مالکیت در اولویت نسبت به دیگر وثایق قرار دارد ولی در شرایط عادی که نزدیک به اکثریت پرونده ها را شامل می شود اولویت انتخاب وثایق به ترتیبی است که در نتیجه پایان نامه به صورت مبسوط به آن پرداخته شده است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۱۷۰ صفحه

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان
 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***