دانلود پایان نامه : اسیب شناسی موانع پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم تربیتی

گرایش :مدیریت آموزشی

عنوان :  اسیب شناسی موانع پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی                                                                    

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، گروه علوم تربیتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش مدیریت آموزشی

عنوان:  اسیب شناسی موانع پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان

 (پردیس ها ومراکز آموزش عالی شهر تهران) 

استاد راهنما:

دکتر مهدی شریعتمداری

بهار ۱۳۹۴


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):
دانشگاه­ها مهمترین محل تولید علم محسوب شده و ساماندهی به تحقیقات دانشگاهی از مهمترین راهبردهای مؤثر در پیشرفت جامعه است.  پژوهش حاضربا هدف آسیب شناسی موانع پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان(پردیس ها و مراکز آموزش عالی شهر تهران )ا انجام گردید. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی واز نظر گرد­آوری داده­ها توصیفی- پیمایشی می­باشد.  جامعه آماری تحقیق شامل کلیه­ی اعضای هیأت علمی تمام وقت دانشگاه فرهنگیان(پردیس­ها و مراکز آموزش عالی شهر تهران ) در نیمسال اول ۹۴-۹۳ است که تعداد آن­ها ۱۶۸ نفر گزارش شده است . با مراجعه به جدول مورگان تعداد ۱۱۷ نفر با بهره گرفتن از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای نسبی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گرد­آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته در ۶ بخش موانع(مالی، فردی،امکاناتی، شغلی،علمی ومدیریتی-سازمانی ) در مقیاس پنج­درجه­ای لیکرت تنظیم گردید. روایی محتوای وصوری پرسشنامه توسط متخصصین مورد تأئید قرار گرفت و پایایی ابزار با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ  .۷۳۰/.برآورد شد. برای تجزیه وتحلیل داده­های به دست آمده از آزمون:برای توصیف داده­ها از جداول توزیع فراوانی، نمودار خطی میانگین ها، شاخص­های مرکزی نظیر میانگین، انحراف استاندارد و چولگی و کشیدگی استفاده شده است. برای تحلیل آماری فرضیه های پژوهش از آزمون­های آمار استنباطی از جمله آزمون t بر ای تک متغیره ، آزمون t گروه­های مستقل و تحلیل واریانس یک­طرفه استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد:موانع مالی، امکاناتی، فردی، شغلی، علمی و مدیریتی –سازمانی بر انجام پژوهش تاثیرگذار است. عامل موانع شغلی بالاترین میانگین و عامل علمی کمترین میانگین رادارد.
واژگان کلیدی: آسیب شناسی، موانع، پژوهش،اعضای هیأت علمی، دانشگاه فرهنگیان
 

 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                                                  صفحه
فصل اول:کلیات تحقیق
مقدمه. ۲
۱-۱ بیان مسأله. ۳
۲-۱ اهمیت موضوع تحقیق وانگیزه انتخاب آن. ۴
۳-۱ هدف های تحقیق. ۶
۱-۳-۱هدف کلی.. ۶
۲-۳-۱اهداف فرعی.. ۶
۴-۱ فرضیه های تحقیق. ۷
۵-۱تعریف واژگان و اصطلاحات.. ۸
۶-۱ مدل تحقیق. ۹
فصل دوم:ادبیات وپیشینه تحقیق
مقدمه. ۱۰
۱-۲بخش اول: تعلیم وتربیت.. ۱۲
۱-۱-۲آموزش عالی.. ۱۳
۲-۱-۲تاریخچه آموزش عالی در جهان. ۱۳
۳-۱-۲تاریخچه آموزش عالی در ایران. ۱۴
۴-۱-۲تاریخچه تشکیل دانشگاه فرهنگیان(تربیت معلم) ۱۵
۲-۲بخش دوم: پژوهش… ۲۰
۱-۲-۲تعریف پژوهش… ۲۰
۲-۲-۲تعریف پژوهشگر. ۲۱
۳-۲-۲ ویژگی های یک پژوهشگر موفق. ۲۱
۴-۲-۲انواع اصلی و روش های معمول پژوهش… ۲۲
۵-۲-۲مراحل فرآیند پژوهش… ۲۲
۶-۲-۲ پژوهش وتوسعه. ۲۴
۷-۲-۲ عوامل مؤثربر توسعه پژوهش… ۲۵
۸-۲-۲وضعیت پژوهش علمی ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان اسلام در فاصله سالهای (۲۰۰۵-۱۹۹۵)  ۲۵
۱-۸-۲-۲ایران. ۲۶
۲-۸-۲-۲ترکیه. ۲۷
۳-۸-۲-۲مصر. ۲۸
۴-۸-۲-۲کویت.. ۲۸
۵-۸-۲-۲عربستان سعودی.. ۲۸
۶-۸-۲-۲لبنان. ۲۹
۷-۸-۲-۲امارات متحده عربی.. ۲۹
۸-۸-۲-۲مالزی.. ۲۹
۹-۸-۲-۲ازبکستان. ۳۰
۹-۲-۲جدیدترین وضعیت پژوهش علمی ایران در مقایسه با سایر کشور های منطقه (۲۰۱۴) ۳۱
۱۰-۲-۲وضعیت ردهبندی ۵ کشور برتر جهان در تولید علم(۲۰۱۱-۲۰۱۰) ۳۳
۱۱-۲-۲گستره پژوهش در دانشگاه فرهنگیان و راه کارهای توسعه آن. ۳۴
۱۲-۲-۲آسیب ها و موانع پژوهش در نظام آموزش عالی.. ۳۶
۳-۲ بخش سوم: پیشینیه تحقیقات داخلی و خارجی.. ۴۱
۱-۳-۲ تحقیقات داخلی.. ۴۱
۲-۳-۲تحقیات خارجی.. ۴۶
فصل سوم:روش شناسی تحقیق
مقدمه. ۴۹
۱-۳ روش تحقیق. ۴۹
۲-۳ جامعه آماری.. ۵۰
۳-۳ تعیین حجم نمونه وروش نمونه گیری.. ۵۰
۴-۳ شیوه گردآوری اطلاعات.. ۵۰
۵-۳ ابزار اندازه گیری اطلاعات.. ۵۱
۶-۳تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش… ۵۲
۷-۳روش تجزیه وتحلیل داده ها ۵۳
نمودار۱-۳: آزمونهای توصیفی و استنباطی بکارگرفته در این پژوهش… ۵۴
فصل چهارم:تجزیه وتحلیل دادها
مقدمه. ۵۶
۱-۴ ویژگی های جمعیت شناختی.. ۵۶
۱-۱-۴ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک جنسیت.. ۵۷
۲-۱-۴ ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک تحصیلات.. ۵۸
۳-۱-۴ ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک گروه آموزشی.. ۵۹
۴-۱-۴ ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک پردیس یا مرکز محل خدمت.. ۶۱
۵-۱-۴ ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک سابقه کاری.. ۶۲
۶-۱-۴ ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک متوسط میزان ساعات تدریس در هفته. ۶۳
۷-۱-۴ ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک تعداد طرح های پژوهشی.. ۶۴
۸-۱-۴ ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک تعداد مقالات پژوهشی.. ۶۵
۹-۱-۴ ویژگیهای جمعیت شناختی به تفکیک تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی (علمی- پژوهشی و ISC)  ۶۶
۱۰-۱-۴ ویژگیهای جمعیت شناختی به تفکیک تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارجی (علمی-پژوهشی،ISC وISI)  ۶۷
۱۱-۱-۴ ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک مسئولیت اجرایی.. ۶۸
۲-۴ شاخصهای توصیفی پژوهش… ۶۹
۱-۲-۴ توزیع نرمال. ۶۹
۲-۴-۲شاخص های توصیفی پژوهش… ۷۰
۳-۴ تحلیل استنباطی داده ها ۷۰
۱-۳-۴ تجزیه و تحلیل داده ها مربوط به فرضیه اول پژوهش… ۷۰
۲-۳-۴ تجزیه و تحلیل داده ها مربوط به فرضیه دوم پژوهش… ۷۱
۳-۳-۴ تجزیه و تحلیل داده ها مربوط به فرضیه سوم پژوهش… ۷۲
۴-۳-۴ تجزیه و تحلیل داده ها مربوط به فرضیه چهارم پژوهش… ۷۳
۵-۳-۴ تجزیه و تحلیل داده ها مربوط به فرضیه پنجم پژوهش… ۷۴
۶-۳-۴ تجزیه و تحلیل داده ها مربوط به فرضیه ششم پژوهش… ۷۵
۴-۴ یافته های جانبی.. ۷۶
۱-۴-۴ تجزیه و تحلیل داده ها مربوط به فرضیه هفتم پژوهش… ۷۶
۲-۴-۴ تجزیه و تحلیل داده ها مربوط به فرضیه هشتم پژوهش… ۷۷
۳-۴-۴ تجزیه و تحلیل داده ها مربوط به فرضیه نهم پژوهش… ۷۸
فصل پنجم:بحث ونتیجه گیری
مقدمه. ۸۰
. ۱-۵ خلاصه تحقیق. ۸۱
۲-۵ بحث ونتیجه گیری.. ۸۳
۱-۳- ۵ محدودیت های خارج از دست محقق. ۸۷
۲-۳-۵ محدودیت های در دست محقق. ۸۷
۱-۴-۵پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر یافته های تحقیق. ۸۸
۲-۴-۵پیشنهاد به پژوهشگران آتی.. ۸۹
منابع و مآخذ. ۹۰
پیوست هاوضمائم. ۹۷
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                                                                  صفحه
جدول۱-۲ فهرست دانشگاه های برتر ایران(۲۰۰۵-۱۹۹۵) ۲۷
جدول ۲-۲ فهرست کشورهای برترمنطقه از نظر تولید علم(۲۰۰۵-۱۹۹۵) ۳۰
جدول۳-۲رتبه کشورهای منطقه از نظر تولید علم درسال ۲۰۱۴(اسکوپوس) ۳۲
جدول ۴-۲وضعیت ۵ کشور اول تولید کننده علم جهان (۲۰۱۱-۲۰۱۰) ۳۳
.جدول شماره۱-۳شاخص های پرسشنامه موانع پژوهش… ۵۱
.جدول۲-۳: آلفایکرونباخ برای شاخص های تحقیق. ۵۳
جدول۳-۳: آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه موانع پژوهش… ۵۳
جدول ۱-۴ نمونه آماری به تفکیک جنسیت.. ۵۷
جدول۲-۴ توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک تحصیلات.. ۵۸
جدول۳-۴ توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک گروه آموزشی.. ۵۹
جدول ۴-۴ توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک پردیس محل خدمت.. ۶۱
جدول ۵-۴ توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک سابقه کاری.. ۶۲
جدول۶-۴ توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک متوسط میزان ساعات تدریس در هفته. ۶۳
جدول۷-۴ توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک تعداد طرح های پژوهشی.. ۶۴
جدول ۸-۴ توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک تعداد مقالات پژوهشی.. ۶۵
جدول ۹-۴ توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی   ۶۶
جدول۱۰-۴ توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارجی   ۶۷
جدول ۱۱-۴ توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک مسئولیت اجرایی.. ۶۸
جدول ۱۲-۴ آزمون کلموگروف- اسمیرنف متغیرهای پژوهش… ۶۹
جدول ۱۳-۴ شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش… ۷۰
جدول۱۴-۴ آزمون t تک متغیره برای بررسی موانع مالی.. ۷۱
جدول ۱۵-۴ آزمون t تک متغیره برای بررسی موانع امکاناتی.. ۷۱
جدول ۱۶-۴ آزمون t تک متغیره برای بررسی موانع شغلی.. ۷۲
جدول ۱۷-۴ آزمون t تک متغیره برای بررسی موانع علمی.. ۷۳
جدول ۱۸-۴ آزمون t تک متغیره برای بررسی موانع فردی.. ۷۴
جدول ۱۹-۴ آزمون t تک متغیره برای بررسی موانع مدیریتی- سازمانی.. ۷۵
جدول ۲۰-۴ میانگین دیدگاه شرکت کنندگان بر اساس جنسیت.. ۷۶
جدول ۲۳-۴ ماتریس همبستگی بین موانع پژوهش… ۷۸
جدول ۲۲-۴ نتایج آزمون اثرات بین گروهی تحلیل واریانس یکطرفه تحصیلات مختلف و موانع. ۷۷
جدول۲۱-۴ میانگین استادان در هر یک از سطح تحصیلات.. ۷۷
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                                                                                  صفحه
نمودار ۱-۴ توزیع نمونه آماری به تفکیک جنسیت.. ۵۷
نمودار ۲-۴ توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک تحصیلات.. ۵۸
نمودار ۳-۴ توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک گروه آموزشی.. ۶۰
نمودار ۴-۴ توزیع نمونه آماری به تفکیک پردیس /مرکز محل خدمت.. ۶۱
نمودار ۵-۴ توزیع نمونه آماری به تفکیک سابقه کاری.. ۶۲
نمودار ۶-۴ توزیع نمونه آماری به تفکیک متوسط میزان ساعات تدریس در هفته. ۶۳
نمودار ۷-۴ توزیع نمونه آماری به تفکیک تعداد طرح های پژوهشی.. ۶۴
نمودار ۸-۴ توزیع نمونه آماری به تفکیک تعداد مقالات پژوهشی.. ۶۵
نمودار ۹-۴ توزیع نمونه آماری به تفکیک تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی.. ۶۶
نمودار ۱۱-۴ توزیع نمونه آماری به تفکیک مسئولیت اجرایی.. ۶۸
نمودار ۱۰-۴ توزیع نمونه آماری به تفکیک تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارجی.. ۶۷
 

فصل اول

 کلیات تحقیق

 

مقدمه
مبنای قدرت وحیات در دنیای کنونی به میزان برخورداری از علم ودانش باز می­گردد. امروزه غالب جهت­گیری­های دنیا به سمت تولید و توسعه علم و فناوری است و کشورهای توسعه یافته، در حال انتقال از جامعه صنعتی به جوامعی هستند که آن را جامعه اطلاعاتی یا جامعه علمی می­نامند و سلاح علم به سلاحی راهبردی در این کشورها تبدیل شده است. امروزه توسعه علمی نمونه­ای از اقتدار ملی کشور و بستری برای توسعه در کلیه امور است. بالا بردن شناخت و معرفت جامعه در همه زمینه­ها بیش از پیش، نیازمند توسعه علمی است و برای تحقق توسعه علمی باید زمینه تولید علم را فراهم کرد. امروزه نقش تولید علم و انجام پژوهش از یک عامل فزاینده رفاه فراتر رفته و به تنها راه باقی ماندن در عرصه­ی حیات و حضوری مؤثر در دنیای پرتکاپوی تکنولوژی وپیشرفت مبدل شده است.پژوهش و تولید علم از نیازهای مسلم و اساسی هر جامعه­ای می­باشد. بررسی سیاست­ها و برنامه­های توسعه­ی کشورهای صنعتی گویای این واقعیت است که این کشورها به اهمیت و جایگاه علم و فناوری واقف بوده واین دورا محور توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خود تلقی کرده­اند( نوروززاده،۱۳۸۸).
تلاش برای تولید و توسعه علم با توانمندی و قدرتمندی کشورها در حوزه­ها و عرصه­های مختلف پیوند خورده است. بدین­سان آینده کشورها و توسعه یافتگی آن­ها با تولید علم، بسط و بهره­مندی آن کاملاً مرتبط است و برتری کشورها نسبت به هم به علم، نتایج وکاربردهای آن بستگی دارد.بی­تردید می­توان اذعان داشت که استقلال و توسعه هر کشوری به استقلال علمی و فناوری آن وابسته است. تولید علم که خود ناشی از استقلال است اقتصادی پررونق و دانش­محور را رقم خواهد زد. امروزه تولید دانش و ایجاد مهارت­های لازم جهت بهره­برداری ازآن محور یک هدف اساسی وتعیین کننده برای همه کشورهاست. براین اساس ایران نیز مانند سایر کشورها خود را نیازمند پیشرفت در حوزه علم و فناوری می­داند.( همان منبع)

۱-۱ بیان مسأله

پژوهش در کنار فعالیت­های آموزشی از کارکردهای مهم و مورد انتظار از اعضاء هیأت علمی دانشگاه می­باشدپژوهش همواره باید با جدیت، شکیبایی، مطالعه وسیع، تردید علمی، علاقه و کاوش مستمر همراه بوده و زمینه توصیف، تبین، پیش بینی، کنترل پدیده ها و گسترش دانایی را فراهم سازد. امروزه پژوهش مهم ترین شاخص توسعه یافتگی جوامع برای رسیدن به جامعه دانایی محور است و راهی برای به وجود آوردن فناوری، توسعه، پیشرفت و افزایش توان تولید می­باشد. لذا ارج نهادن به مقام پژوهشگران، شناسایی و طرح مشکلات آنان برای ارتقاء سطح پژوهش جزء الزامات به شمار می رود(امیری،۱۳۸۱).
آنچه امروز در میان دست­اندرکاران مورد بحث می­باشد این مطلب است که؛ چه عواملی موجب رکود فعالیت­های تحقیقاتی در دانشگاه­های ما می­گردد. عوامل مختلفی مانع تحقق این امر مهم می شوند که از عوامل بازدارنده پژوهش در دانشگاه هاواز جمله دانشگاه فرهنگیان می­توان به این موارد اشاره  نمود: عدم اختصاص بودجه کافی به امر پژوهش، وجود چالش ها و نگرانی های فکری گوناگون برای تأمین هزینه های پژوهش،ناآشنایی کافی با روش های تحقیق، تردید در کیفیت گردآوری اطلاعات و عدم انسجام در ساختار و یافته های پژوهشی، دشواری دسترسی به منابع، بی توجهی و یا کم توجهی به نیازهای واقعی و روزآمد، کمبود کتاب ها و مجلات علمی ـ تخصصی موردنیاز، دشواری استفاده از پژوهش های خارجی به دلیل آشنایی کم با زبان انگلیسی(همان منبع)
در تحقیق حاضر نیز مسأله اصلی این است که: اعضاء هیأت علمی دانشگاه به عنوان یک محور اساسی در فعالیت­های پژوهش چه عواملی را به عنوان موانع امر تحقیق وپژوهش مؤثر قلمداد می­کنند؟

۲-۱ اهمیت موضوع تحقیق وانگیزه انتخاب آن

اعتقاد به اینکه تحقیق وپژوهش در کشور ما ثمردهی اندکی دارد تقریباً مورد قبول واحدهای علمی، محققان، پژوهشگران و حتی مراکزی است که می­خواهنداز این پژوهش­ها بهره گیرند.از آنجا که دامنه تأثیرگذاری وتأثیرپذیری فعالیت­های پژوهشی وتحقیقات علمی در سطح ملی مطرح است به نظر می­رسد برای نهادینه کردن پژوهش می­بایست ابتدا ریشه­ها وعوامل ایجاد بی­علاقگی را در بین پژوهشگران شناسایی نمود وسپس با رفع موانع باز دارنده زمینه ورود عملی واثر بخش این افراد را به فرایند پژوهش ایجاد کرد. سه کارکرد اصلی مجموعه­های دانشگاهی یا نظام آموزشی عالی امروز که یونسکو نیز بر آن تأکید دارد عبارتند از:

  • تولید دانش (یا پژوهش)
  • انتقال دانش(یا آموزش)
  • اشاعه ونشر دانش( یا خدمات)

انجام بهینه هر یک از این وظایف و کارکردها، مستلزم انجام تحقیقات علمی است. عرضه خدمات تخصصی به جامعه تنها از طریق شناخت علمی مسائل آن جامعه و ارائه راه­کارهای علمی موفقیت­آمیز خواهد بود.(صمدزاده،۱۳۷۹)
نیروی انسانی شاغل در بخش پژوهش، از مهمترین منابع یک کشور برای رشد و توسعه است. بررسی امر تحقیقات بدون ارزیابی دقیق این عامل امکان­پذیر نخواهد بود. درحال حاضر به دلایل مختلف اغلب استادان گرایش بیشتری نسبت به آموزش پیدا کرده ودرفعالیت­های خود آموزش را بر پژوهش اولی­تر می­دانند. (علمداری وافشون، ۱۳۸۱).
دانشگاه فرهنگیان در خانواده آموزش عالی کشور دارای مأموریت منحصر به فرد تربیت معلم است پژوهش­های خرد، کلان و فراکلان در خدمت هدف اصلی دانشگاه یعنی ایجاد فرصت­ها و زمینه­ها برای ساخته شدن شخصیت معلمین آینده است.این دانشگاه برجسته­ترین سازمان علمی انسان ساز و مترقی است که لزوم توجه به پژوهش و انجام تحقیقات به­ویژه تحقیقات کاربردی و توسعه­ای در آن محسوس است. پژوهش­محور نمودن دانشگاه نخستین پیش شرط موفقیت علمی در عرصه­های جهانی و بین­المللی محسوب می­شود به نظر می­رسد بررسی موانع پژوهش در دانشگاه اصلی­ترین، مهم­ترین و البته گام نخست در پژوهش­محور نمودن آن محسوب می­شود.
شناخت موانع تحقیق می­تواند با بهبود ارتباط بین محققان واستفاده کنندگان از نتایج تحقیق فرآیند حل مسأله را سهولت بخشیده وعملاً موجب استفاده از یافته­های تحقیق گردد. ( دادخواه و دیگران، ۱۳۸۲).
دراین خصوص موانع باید به صورتی واقع بینانه مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بدیهی است واکاوی موانع پژوهش از طریق نخبگان علمی که بیش از هر قشر دیگری با پژوهش وفناوری مرتبط هستند بسیار مفید خواهد بود.در این خصوص استادان دانشگاه اصلی­ترین گروه هستند که می­توانند توانایی، تجربه و ذکاوت خود را در خدمت رفع موانع تحقیق وپژوهش به کار گیرند.
تعداد صفحه :  ۱۳۶
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***