دانلود پایان نامه ارشد : ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی 

گرایش : مدیریت بیمه

عنوان : ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ اﺑﻬﺮ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ درﺟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ””M.A رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ- ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﻪ

ﻋﻧوان

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

(ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ آﺳﯿﺎ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن )

اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

دﮐﺘﺮ ﯾﺪا… رﺟﺎﺋﯽ

اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺎﺑﺪی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

ﭼﮑﯿﺪه

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﺪﻣﺎت، ارزﺷﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ارزش اﯾﺠﺎدﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ رﻗﺒﺎ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻫﺪف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺰﯾﺖ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮد از رﻗﺒﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺟﺰء ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی؛ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ؛ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ و ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ۸ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﺷﺎﻣﻞ ۴۳ ﺳﻮال اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺑﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ آﺳﯿﺎ در اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﯾﺎد ﺑﻮدن ﺣﺠﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﮐﻮﮐﺮان ۳۷۸ ﻧﻔﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘًﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدن ﺧﻄﺎﻫﺎ از رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺗﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﺑﺮای آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﺎت و از آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺮای رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎزاﯾﺎﺑﯽ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی آن ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداری دارﻧﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖ و ﺧﺪﻣﺖ در رﺗﺒﻪ اول، ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﺗﻮزﯾﻊ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در رﺗﺒﻪ دوم، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺮﻓﯿﻊ در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در رﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎرم ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﮐﻠﯿﺪ واژﮔﺎن: آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﺪﻣﺎت، ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﺑﯿﻤﻪ آﺳﯿﺎ

ﻓﺼـﻞ اول: ﮐﻠﯿـﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ…………………………………………………………………………………………………… ۱

.۱-۱ﻣﻘﺪﻣﻪ………………………………………………………………………………………………………………………. ۲

.۲-۱ ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ………………………………………………………………………………………………….. ۳

.۳-۱اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع و ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ……………………………………………………………………… ۴

.۴-۱اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ………………………………………………………………………………………………………….. ۵

.۵-۱ ﺳﻮاﻻت ﭘﮋوﻫﺶ……………………………………………………………………………………………………….. ۶

.۶-۱ﻓﺮﺿﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ………………………………………………………………………………………………………. ۷

.۷-۱ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ………………………………………………………………………………………………………… ۸

.۱-۷-۱ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﺪﻣﺎت………………………………………………………………………………………… ۸

.۲-۷-۱ﻗﯿﻤﺖ…………………………………………………………………………………………………………………… ۹

.۳-۷-۱ ﺧﺪﻣﺖ(ﻣﺤﺼﻮل)…………………………………………………………………………………………………… ۹

.۴-۷-۱ﺗﻮزﯾﻊ (ﻣﮑﺎن و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ )……………………………………………………………………………………….. ۹

.۵-۷-۱ﺗﺮﻓﯿﻊ و آﻣﻮزش…………………………………………………………………………………………………… ۱۰

.۶-۷-۱ﻓﺮآﯾﻨﺪ…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

.۷-۷-۱ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ…………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

.۸-۷-۱ﮐﺎرﮐﻨﺎن……………………………………………………………………………………………………………… ۱۰

.۹-۷-۱ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن………………………………………………………………………………………………… ۱۱

.۸-۱ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

.۱-۸-۱ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﺪﻣﺎت………………………………………………………………………………………. ۱۱

.۲-۸-۱ﻗﯿﻤﺖ…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

.۳-۸-۱ ﺧﺪﻣﺖ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

.۴-۸-۱ﺗﻮزﯾﻊ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲

.۵-۸-۱ﺗﺮﻓﯿﻊ…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

.۶-۸-۱ﻓﺮآﯾﻨﺪ…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

.۷-۸-۱ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ…………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

.۸-۸-۱ﮐﺎرﮐﻨﺎن……………………………………………………………………………………………………………… ۱۳

.۹-۸-۱ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن………………………………………………………………………………………………… ۱۴

ﻓﺼـﻞ دوم: ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ…………………………………………………………………………… ۱۵

.۱-۲ﻣﻘﺪﻣﻪ…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

.۲-۲ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

.۱-۲-۲ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮد (ﺷﺨﺼﯽ)……………………………………………………………………………………….. ۱۸

.۱-۲-۲ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن…………………………………………………………………………………………………. ۱۹

.۳-۲-۲ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎن……………………………………………………………………………………………………. ۱۹

.۴-۲-۲ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﯾﺪه………………………………………………………………………………………………………. ۲۰

.۳-۲ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ……………………………………………………………………………………………………. ۲۰

.۴-۲ﺧﺪﻣﺎت…………………………………………………………………………………………………………………… ۲۱

.۵-۲ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﺪﻣﺎت……………………………………………………………………………………………………… ۲۲

.۶-۲وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ…………………………………………………………………………………………… ۲۴

.۷-۲وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﻣﻮر ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ………………………………………………………………………………………….. ۲۶

.۸-۲آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﺪﻣﺎت……………………………………………………………………………………………. ۲۷

.۹-۲اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎری……………………………………………………………………………………… ۳۰

.۱۰-۲اﯾﺠﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺮای ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎری……………………………………………………. ۳۱

.۱۱-۲ﺧﻂ ﻣﺸﯽﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ…………………………………………………………………. . ۴۲

.۱۲-۲ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺸﺘﺮی……………………………………………………………………………………………………… ۴۵

.۱۳-۲اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن…………………………………………………………………………………………………. ۴۵

.۱۴-۲ﺑﯿﻤﻪ آﺳﯿﺎ………………………………………………………………………………………………………………. ۴۶

.۱۵-۲ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ………………………………………………………………………………………………………. ۴۸

.۱-۱۵-۲ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺟﻬﺎن…………………………………………………………………………………….. ۴۸

.۲-۱۵-۲ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در اﯾﺮان…………………………………………………………………………………….. ۵۰

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم: روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ…………………………………………………………………………………………. ۵۹

.۱-۳ﻣﻘﺪﻣﻪ…………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۰

.۲-۳روش ﺗﺤﻘﯿﻖ……………………………………………………………………………………………………………. ۶۱

.۳-۳ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری…………………………………………………………………………………………………………. ۶۱

.۴-۳ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری……………………………………………………………………………………………………………. ۶۱

۵-۳ .اﺑﺰار ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎ(ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ)……………………………………………………………………………… ۶۲

.۶ -۳ اﻋﺘﺒﺎر اﺑﺰار اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی………………………………………………………………………………………… ۶۳

۱-۶-۳ .رواﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ…………………………………………………………………………………………………. ۶۳

.۲-۶-۳ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ (آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ)…………………………………………………………………………………………… ۶۴

.۷-۳ روش ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ……………………………………………………………………………………… ۶۵

.۸-۳ ﻗﻠﻤﺮو ﺗﺤﻘﯿﻖ………………………………………………………………………………………………………….. ۶۶

.۱-۸-۳ ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ…………………………………………………………………………………………………. ۶۶

۲-۸-۳ .ﻗﻠﻤﺮو ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ……………………………………………………………………………………………… ۶۶

.۳-۸-۳ ﻗﻠﻤﺮو زﻣﺎﻧﯽ………………………………………………………………………………………………………. ۶۶

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم: ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ و ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ………………………………………………………….. ۶۷

.۱-۴ﻣﻘﺪﻣﻪ…………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸

.۲-۴اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ………………………………………………………………………………………….. ۶۸

.۱-۲-۴ﺟﻨﺴﯿﺖ………………………………………………………………………………………………………………. ۶۹

.۲-۲-۴ﺗﺎﻫﻞ………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۰

.۳-۲-۴ﺳﻦ……………………………………………………………………………………………………………………. ۷۱

.۴-۲-۴ﺗﺤﺼﯿﻼت…………………………………………………………………………………………………………… ۷۲

.۵-۲-۴ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺧﺮﯾﺪ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ……………………………………………………………………………………. ۷۳

.۳-۴ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻫﺎی رﮔﺮﺳﯿﻮن………………………………………………………………………………………… ۷۴

.۱-۳-۴آزﻣﻮن ﮐﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف- اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف……………………………………………………………………………… ۷۴

.۲-۳-۴ آزﻣﻮن اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻄﺎﻫﺎ………………………………………………………………………………………….. ۷۵

.۴-۴آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﺎت………………………………………………………………………………………………………. ۷۶

.۱-۴-۴ ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺻﻠﯽ……………………………………………………………………………………………………… ۷۶

.۲-۴-۴ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ اول……………………………………………………………………………………………….. ۷۸

.۳-۴-۴ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ دوم……………………………………………………………………………………………….. ۷۹

.۴-۴-۴ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ ﺳﻮم………………………………………………………………………………………………. ۸۱

.۵-۴-۴ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ ﭼﻬﺎرم……………………………………………………………………………………………. ۸۲

.۶-۴-۴ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ ﭘﻨﺠﻢ…………………………………………………………………………………………….. .. ۸۳

.۷-۴-۴ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ ﺷﺸﻢ…………………………………………………………………………………………….. .. ۸۵

.۸-۴-۴ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ ﻫﻔﺘﻢ…………………………………………………………………………………………….. .. ۸۶

.۵-۴رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﺪﻣﺎت………………………………………………………………. ۸۷

ﻓﺼـﻞ ﭘﻨﺠﻢ: ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی، ﺑﺤﺚ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات………………………………………………………………………… ۹۱

.۱-۵ﻣﻘﺪﻣﻪ…………………………………………………………………………………………………………. ۹۲

.۲-۵ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ…………………………………………………………………………… ۹۲

.۱-۲-۵ﺑﺤﺚ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ…………………………………………………………………………………………….. ۹۲

.۲-۲-۵ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﺪﻣﺎت……………………………………… ۹۷

.۳-۵ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی…………………………………………………………………………………………… ۹۷

.۴-۵ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺗﺤﻘﯿﻖ……………………………………………………………………………………………………… ۹۸

.۱-۴-۵ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﮐﺎرﺑﺮدی………………………………………………………………………………………………. ۹۸

.۲-۴-۵ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﺗﯽ………………………………………………………………………………… ۱۰۰

.۵-۵ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ……………………………………………………………………………………………. ۱۰۰

ﻣﻨــﺎﺑﻊ…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۲

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۵

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۶

ﭘﯿــﻮﺳﺖ………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۷

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

.۱-۱ﻣﻘﺪﻣﻪ

اﺻﻞ زﯾﺮ ﺑﻨﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮﻓﻖ،درک ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻠﻢ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ. ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ روی ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ. در ﻃﻮل ﺳﻪ دﻫﻪء ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﺪهای ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮ روی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ ﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺖ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺗﻼش ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.ﻫﺪف ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺳﻮدآوری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد و وﺳﯿﻠﻪء رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﻓﺮوش ﯾﺎ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎیﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮد.ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ از دﻫﻪ ۱۹۶۰ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ را از ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺗﻐﯿﯿﺮ داد. ﻫﺪف ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺳﻮدآوری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد،اﻣﺎ وﺳﯿﻠﻪء ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.

در اﺑﺘﺪای دﻫﻪ ۱۹۹۰ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ روز ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم راﻫﺒﺮدی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪهای در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ از ﻣﺸﺘﺮی ﯾﺎ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ. آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﻮرد ﻣﺸﺘﺮی دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ، ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﻻزم را در ﻣﻮرد ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ رﻗﺎﺑﺖ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات دوﻟﺘﯽ، ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﯾﺎ ﻣﺴﺆوﻻن ﻣﺤﻠﯽ و رﻗﺒﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﺪف دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ(اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ،.(۱۳۸۹

در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ اﺑﺘﺪا ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﭙﺲ اﻫﺪاف ،ﺳﻮاﻻت و ﻓﺮﺿﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ و در آﺧﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .

.۲-۱ ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ در ﮐﺸﻮر،ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ رﻗﻢ رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ را ﮐﺴﺐ ﻧﮑﺮده و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﯿﻤﻪﭘﺬﯾﺮی در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﯾﺮان راﯾﺞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮ درآﻣﺪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻬﻤﯽ ﮐﻪ در ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد؛ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدد.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺸﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻮﯾﺪا ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ از ﺣﯿﺚ ﺑﯿﻤﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه در ﺟﻬﺎن ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود(دﻫﻨﻮی و ﻣﻌﺼﻮم زاده زواره،.(۱۳۸۸

درﺑﺎره ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻤﻪ،ﮔﻔﺘﻨﯽ و ﺷﻨﯿﺪﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﺰم ﻣﻠﯽ و ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﺗﺪﺑﯿﺮﮔﺮی ﻧﯿﺎز دارد.آﻧﭽﻪ ﻣﺤﺮز و ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺑﻬﺒﻮد در اﺻﻼحﮔﺮیﻫﺎی ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر و ﺑﺪون ﮔﺰﯾﻨﺶ و ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺸﺘﺮیﻣﺪاری ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻄﻠﻮب و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﯿﻤﻪ و ﺗﺄﻣﯿﻦﮔﺮی در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮده دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ. ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ و ﺧﺮﺳﻨﺪی ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﮔﺮو ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻧﻬﺎﺳﺖ.اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ،ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ،ﺳﺮﯾﻊ و آﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در ﻫﺮ زﻣﺎن،ﻣﮑﺎن و ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻢ و ﺑﻬﺎی ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ(دﻫﻨﻮی و ﻣﻌﺼﻮم زاده زواره،.(۱۳۸۸

اﻣﺮوزه ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ، درﺻﺪد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮی ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻫﺪف ﺑﺪﻫﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﺪﻣﺎت، ارزﺷﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ارزش اﯾﺠﺎدﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ رﻗﺒﺎ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻫﺪ ف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺰﯾﺖ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮد از رﻗﺒﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﺰﯾﺖ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد

ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﮑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ، راﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﺑﺎﺷﺪ(دﻫﻨﻮی و ﻣﻌﺼﻮم زاده زواره،.(۱۳۸۸

در واﻗﻊ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ، ﻗﯿﻤﺖ آن واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ، از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی راﺣﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻮد و در ﺑﺎره آن ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﻧﺰد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﻮد(ﻋﻠﯿﭙﻮر و ﻫﻤﮑﺎران،.(۱۳۹۱

از ﻃﺮﻓﯽ در دﻧﯿﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ اﻣﺮوز ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻧﻬﺎ (ﺑﻬﺘﺮ از رﻗﺒﺎ) داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ، ﺷﺮﮐﺖ از ﺟﺎﯾﮕﺎه رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ رﻗﺒﺎی ﺑﺎزار ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺳﻮدآوری ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد(ﻋﻠﯿﭙﻮر و ﻫﻤﮑﺎران ،.(۱۳۹۱ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ اﻣﺮوزه آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪﻓﺶ را ﺑﺮآورده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻟﺬا اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ در ﺻﺪد ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ آﺳﯿﺎ در اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ .

.۳-۱اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع و ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ

از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ارزش ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ روزاﻓﺰون آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﯾﺎد ﮐﺮد. اﻣﺮوزه در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮا، ﺑﯿﻤﻪ را ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻬﻢ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﯿﻤﻪ در رﺷﺪ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ای را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی وﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﺟﺎﻣﻌﻪ، اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری را ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ اراﺋﻪ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺟﺎ

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از ﻃﺮﯾﻖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ ای ، ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ وﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺰد ﺧﻮد در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮک و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ وﻧﯿﺰ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ در رﺷﺪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از اﻧﺴﺠﺎم وﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ اﺛﺮﮔﺬاری ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﺷﺪ وﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ وﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﯿﻦ ۳۰ ﺗﺎ ۱۰۰ درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺸﻮر در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺸﻮراﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد(ﻣﯿﺮاﺑﯽ ،.(۱۳۸۸

از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ از ﺳﺎل ۱۳۸۲ و ﺗﻌﺪد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ ای، ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ. از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ، ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن دارای اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺑﯿﻤﻪ ای ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ، رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ در راﺳﺘﺎی ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ، ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻓﻌﻠﯽ و وﻓﺎدار ﻧﻤﻮدن ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ ای، ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﺟﺬب و ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ (ﺳﺎﻻرزﻫﯽ و اﻣﯿﺮی،.(۱۳۹۰ ﻟﺬا اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ درﺻﺪد ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ آﺳﯿﺎ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

تعداد صفحه :۱۵۶

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌بندی نشده