دانلود پایان نامه ارشد : ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی 

گرایش : تحول

عنوان : ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮان

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ اﺑﻬﺮ

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ درﺟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

 ( M.A رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﺤﻮل)

ﻋﻨﻮان

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮان و

ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن

اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ دﮐﺘﺮ ﮐﺎﻣﯿﺎر ﮐﺎوش

اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور دﮐﺘﺮ اﯾﺮج ﺳﺎﻋﯽ ارﺳﯽ

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

ﻓﺼﻞ اول

-۱-۱ﻣﻘﺪﻣﻪ ۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

-۲-۱ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ……………………………….. ۳

-۳-۱اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت ﺗﺤﻘﯿﻖ……………………………………………………. ۴

-۴-۱اﻫﺪاف ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺤﻘﯿﻖ ۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

-۵-۱ﺳﻮاﻻت ﺗﺤﻘﯿﻖ……………………………………………………….. ۶

-۶-۱ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

-۷-۱ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و اﺻﻄﻼﺣﺎت………………………… .۷

-۸-۱ﻗﻠﻤﺮو ﺗﺤﻘﯿﻖ ۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

ﻓﺼﻞ دوم

-۱-۲ﻣﻘﺪﻣﻪ ۱۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

-۲-۲ﺑﺶ اول: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ۱۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

-۱-۲-۲ﻣﻔﻬﻮم داده ، اﻃﻼﻋﺎت ، داﻧﺶ……………………………….. ۱۳

-۱-۱-۲-۲ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﺎرﮐﺮدی داﻧﺶ ۱۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

-۲-۱-۲-۲ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﺻﺮﯾﺢ و ﺿﻤﻨﯽ داﻧﺶ ۱۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

-۳-۱-۲-۲داﻧﺶ ﺷﺨﺼﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ………………………. ۱۶

-۴-۱-۲-۲ﻣﺎﻫﯿﺖ وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﻌﺎﻣﻼت………………………………………………. ۱۷

-۵-۱-۲-۲ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ داﻧﺶ……………………………………………………… ۱۹

-۶-۱-۲-۲ﺟﺮﯾﺎن داﻧﺶ ۲۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

-۷-۱-۲-۲ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ داﻧﺶ از دﯾﺪﮔﺎه ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻋﻠﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ۲۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

-۸-۱-۲-۲ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت داﻧﺶ……………………………………. ۲۵

-۹-۱-۲-۲ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ۲۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

-۱۰-۱-۲-۲ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ…………………………………………………. ۲۷

-۱۱-۱-۲-۲اﺻﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ۲۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

-۱۲-۱-۲-۲ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ۳۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

-۱۳-۱-۲-۲ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ۳۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

-۱۴-۱-۲-۲ﻣﺪﻟﻬﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ۳۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

-۱۵-۱-۲-۲روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ۳۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

-۱۶-۱-۲-۲ﻣﻮاﻧﻊ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ۴۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

-۳-۲ﺑﺨﺶ دوم: ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ۴۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

-۱-۳-۲اﻃﻼﻋﺎت…………………………………………………………………. ۴۵

-۱-۱-۳-۲ارزش اﻃﻼﻋﺎت ۴۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

-۲-۳-۲ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی………………………………………………………………. ۴۶

-۳-۳-۲ﻓﻨﺂوری اﻃﻼﻋﺎت……………………………………………………….. ۴۷

-۱-۳-۳-۲ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻓﻨﺂوری ۴۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

-۲-۳۳-۲ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻓﻨﺂوری اﻃﻼﻋﺎت…………………………………….. ۵۰

-۳-۳-۳-۲وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﻨﺂوری اﻃﻼﻋﺎت واﻧﻘﻼب اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ……………………………… ۵۰

-۴-۳-۳-۲ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟……………………………………. ۵۱

-۵-۳-۳-۲ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ…………………………………. .۵۲

-۶-۳-۳-۲ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی ﺑﯿﻦ ﻓﻨﺂوری اﻃﻼﻋﺎت وﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ واﻃﻼﻋﺎت ۵۳٫٫٫

-۷-۳-۳-۲اﻧﻮاع ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ………………………….. ۵۴

-۸-۳-۳-۲ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻓﻨﺂوری اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ…………….. ۶۱

-۹-۳-۳-۲ﺗﻌﺎﻣﻞ دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻓﻨﺂوری اﻃﻼﻋﺎت ۶۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

-۱۰-۳-۳-۲ﭼﺎرﭼﻮﺑﻬﺎی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ازﻓﻨﺂوری اﻃﻼﻋﺎت…………………. ۶۵

-۴-۳-۲ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﻧﻈﺎﻣﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮﺳﺎزﻣﺎن…………………………….. ۶۶

-۱-۴-۳-۲ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ۶۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

-۲-۴-۳-۲ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی رﻓﺘﺎری…………………………………………………………… ۶۸

-۳-۴-۳-۲ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﭘﺎﯾﺪاری ﺷﯿﻮه ﻫﺎ ۶۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

-۴-۴-۳-۲ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻓﺮاﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر داﻧﺸﮕﺮا……………………………………. ۶۹

-۵-۴-۳-۲ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻓﻨﺂوری اﻃﻼﻋﺎت و ﻓﺮﺿﻬﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ…………………………….. ۶۹

-۶-۴-۳-۲ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻓﻨﺂوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ………………………. ۶۹

-۵-۳-۲ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺂوری اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺎزﻣﺎن ۷۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

-۶-۳-۲ﻣﺰاﯾﺎی ﻓﻨﺂوری اﻃﻼﻋﺎت…………………………………………… ۷۲

-۷-۳-۲ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی ﻓﻨﺂوری اﻃﻼﻋﺎت…………………………………………. ۷۳

-۸-۳-۲ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در داﺧﻞ وﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ۷۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

-۱-۸-۳-۲ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ۷۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

-۲-۸-۳-۲ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ۷۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

-۹-۳-۲ﻣﺪل ﺗﺤﻘﯿﻖ ۸۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

-۱۰-۳-۲ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ۸۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

-۱-۳ﻣﻘﺪﻣﻪ ۸۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

-۲-۳روش ﺗﺤﻘﯿﻖ……………………………………………………………… ۸۹

-۳-۳ﻓﺮﺿﯿﻬﻬﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ۹۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

-۴-۳ﻓﺮﺿﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ۹۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

-۵-۳ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری……………………………………………………..۹۱

-۶-۳ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری و روش ﻧﻤﻮﻧﻬﮕﯿﺮی ۹۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

-۷-۳اﺑﺰار ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت ۹۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

-۸-۳رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ۹۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

-۹-۳ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ۹۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

-۱۰۳روش ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری ۹۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

-۱-۴ ﻣﻘﺪﻣﻪ ۹۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

-۲-۴ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ۹۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

-۱-۲-۴ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ۹۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

-۲-۲-۴ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﺎرﮐﻨﺎن ۹۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

-۳-۲-۴ﺳﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن………………………………………………………………….. ۹۹

-۴-۲-۴ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ۱۰۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

-۳-۴ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺮﺿﯿﺎت………………………………………………. ۱۰۲

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﭽﻢ

-۱-۵ﻣﻘﺪﻣﻪ ۱۱۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

-۲-۵ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی……………………………………………………………………… ۱۱۰

۳-۵ -ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎ ۱۱۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

-۴-۵ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﺗﯽ……………………………………………………… ۱۱۳

– ۵-۵ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ۱۱۳        …………………………..

ﭼﮑﯿﺪه ﺗﺤﻘﯿﻖ:

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺷﺎﺧﻪ ای ﺟﺪﯾﺪ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎی ﻻزم و ﺻﺤﯿﺢ ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﮔﻬﯽ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری و ارﺗﺒﺎط اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن را ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑﺮﺗﺮی ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ آن را ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎ ﻣﯿﺒﺨﺸﺪ.ﺗﺼﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎ و ﺗﺼﻮر ذﻫﻨﯽ اﻓﺮاد و ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽو ﻣﻨﻔﺮداًﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺶ در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺼﻮری ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ داﻧﺶ ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﻣﺮﮐﺐ از ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﻮق را اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﺗﺎ داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻗﻮی و ﺑﻪ روز در ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد و ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﭘﺮداﺧﺖ و ﭘﺲ از ﮔﺮدآوری ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ۱۷۷ ﻧﻔﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن، داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار spss و روش ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی و روﺷﻦ ﮐﺮدن اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﺑﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ، ﺑﯿﻦ آﻣﻮزش ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺗﺠﻬﯿﺰ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ داﻧﺶ ﻣﺪ ﯾﺮﯾﺖ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺑﯿﻦ ﺟﺪب ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﻮان و ﻣﺘﻌﻬﺪ و آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎی روز ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد.

ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی:ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ،ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ، ﺟﺬب، ﻋﻤﻠﮑﺮد

 

 

 

ﻓﺼﻞ اول

ﮐﻠﯿﺎت

 

-۱-۱ﻣﻘﺪﻣﻪ

در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﻧﯿﺴﺖ و وﯾﮋﮔﯽ ﻋﻤﺪه ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﺮوزی در ﺑﺰرﮔﯽ و وﺳﻌﺖ داده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻤﻊ آوری، ﻧﮕﻬﺪاری، ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﭘﺮدازش، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯿﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ، ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﮐﺎر ﺑﺎ داده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮاوان ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺷﺎﯾﺪ دو دﻫﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺼﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﺪ و اﻣﺮوزه ﺑﺸﺮ آﯾﻨﺪه ای را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ زﻣﺎن، ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ، ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ. اﻣﺮوزه دوران ﮔﺬر از دوران ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﻓﺮا ﺻﻨﻌﺘﯽ(اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ) اﺳﺖ.ﮔﺬاری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﻃﯽ ﺷﺪن و ﭘﺪﯾﺪ آوردن ﻋﺼﺮی ﭘﺮﭼﺎﻟﺶ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ ﺑﻘﺎ و ﺗﺪاوم ﺣﯿﺎت در آن ﻋﺼﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﻦ آوری ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻮﯾﮋه ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.(ﺻﺮاﻓﯽ زاده، ﻋﻠﯽ ﭘﻨﺎﻫﯽ،(۱۳۸۱

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ روز اﻓﺰون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻓﻦ آوری ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻓﻬﻢ داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯿﯿﺎﺑﺪ. ﻣﻌﻤﺎری اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اراﺋﻪ و ﻧﺸﺮ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﮐﺎراﯾﯽ(ﺧﻮب ﮐﺎر ﮐﺮدن) و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ(ﮐﺎرﺧﻮب) ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ.

-۲-۱ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺪرت ﻋﻈﯿﻢ اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدی در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﯿﺶ رو ﻫﻤﻮاره در ﺗﻼش ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻮ از ﮐﺎرﺑﺮی اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ. ورود ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ دارا ﺑﻮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ – ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻣﮑﺎن ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد و ﺗﻐﯿﺮات اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻋﻤﺪه ای را در درون ﺧﻮد ﺑﻪ وﺟﻮد آورد.

ﺑﺎ رﺷﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ، ﻣﺨﺎﺑﺮات و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ، ادﻏﺎم و اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ روﯾﮑﺮد “ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت” ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد “اﻃﻼﻋﺎت” ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. (ﺻﺮاﻓﯽ زاده، (۱۳۸۱

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺮوت و ارزش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داراﯾﯽ ﻫﺎی ﻓﮑﺮی و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ داﻧﺶ اﺳﺖ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻠﻔﯿﻖ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﻣﻨﻄﻘﯽ

زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ. ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻧﺎ ﺳﺎزی ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﺑﺎﻻ اﺟﺮای ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ. (ﻟﯽ، (۲۰۰۸

آﻧﭽﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻧﻘﺶ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ(اﺑﻄﺤﯽ،(۱۳۸۵

ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ آن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

-۳-۱اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت ﺗﺤﻘﯿﻖ

اﻣﺮوزه اﻫﻤﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺑﺎ ﺷﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻤﺪه ﺑﺮای ارزش اﻓﺰوده اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات واﻗﻌﯽ ارزش ﺑﺎﻟﻘﻮه اﻃﻼﻋﺎت را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻦ آوری ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ. ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی و ﭘﺮدازش، ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ و اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن را در اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﺸﺎن ﯾﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ (ﺻﺮاﻓﯽ زاده، (۱۳۸۱

آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺸﺎن را درک ﮐﺮده و در آن ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ، در واﻗﻊ ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﺣﻮادث و روﯾﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل دوره ﻋﻤﺮ آدﻣﯽ در ﺣﺎﻓﻈﻪ اﻓﺮاد ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ از دﺳﺖ دادن داﻧﺶ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺻﻠﯽ ﻇﻬﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ اﺳﺖ (ﻫﯿﺪرت، (۲۰۰۷

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﯾﮏ ﺿﺮورت ﺗﺠﺎری اﺳﺖ. ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻮﺛﺮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺰاﯾﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده و آن را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺶ در ﺣﺎﻓﻈﻪ اﻓﺮاد اﺳﺖ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﻣﺤﻮر اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺤﻮر.

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی (اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰار ﮔﺮوﻫﯽ) ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد(ﮔﺎردن (۲۰۰۸

 

ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺪرن داﻧﺶ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﺟﻬﺖ ﺑﻘﺎ و ﺣﻔﻆ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد. ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن، ﺗﺤﻠﯿﻞ، ﺗﻄﺒﯿﻖ، ﺗﻮزﯾﻊ و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻦ و اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ، ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺑﺰاری از ﻗﺒﯿﻞ داده ﮐﺎوی، ﮔﺮوه اﻓﺰار، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ و ﺟﺴﺘﺠﻮ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ(داﺗﺶ، (۲۰۰۷

از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم و ارﺑﺎب رﺟﻮع ﺳﺮو ﮐﺎر دارﻧﺪ. در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻦ آوری

اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ، دﻗﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه

ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ارﺑﺎب رﺟﻮع

ﻟﺬا ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در راﺳﺘﺎی ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼت ﻣﺮدم و ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻌﯿﺎر ﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی آن ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ از ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم را ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ آن اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

-۴-۱اﻫﺪاف ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺤﻘﯿﻖ

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮای راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﺪف ﮐﻠﯽ و اﻫﺪاف ﻓﺮﻋﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

ﻫﺪف ﮐﻠﯽ:

آﮔﺎﻫﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن

اﻫﺪاف ﻓﺮﻋﯽ:

-۱ آﮔﺎﻫﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﻠﻖ داﻧﺶ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن

-۲ آﮔﺎﻫﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﺴﺐ داﻧﺶ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن

-۳ آﮔﺎﻫﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی داﻧﺶ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت

-۴ آﮔﺎﻫﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﻧﺘﺸﺎر داﻧﺶ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺂوری اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن

-۵ آﮔﺎﻫﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی داﻧﺶ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن

-۶ آﮔﺎﻫﯽ از اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺮ ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎﺛﯿﺮ دارﻧﺪ و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن

-۵-۱ﺳﻮاﻻت ﺗﺤﻘﯿﻖ

ﺳﻮال ﻣﻬﻢ: راﺑﻄﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺳﻮاﻻت ﭘﮋوﻫﺶ:

-۱ آﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﺧﻠﻖ داﻧﺶ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد؟

-۲ آﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﮐﺴﺐ داﻧﺶ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد؟

-۳ آﯾﺎ ﺑﯿﻦ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی داﻧﺶ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد؟

-۴ آﯾﺎ ﺑﯿﻦ اﻧﺘﺸﺎر داﻧﺶ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد؟

-۵ آﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی داﻧﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد؟

-۶ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺮ ﻓﻨﺂوری اﻃﻼﻋﺎت و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ دارﻧﺪ؟

-۶-۱ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ

-۱ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی و روﺷﻦ ﮐﺮدن اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای زﻧﺠﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داری دارد.

-۲اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداری دارد.

-۳آﻣﻮزش ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺗﺠﻬﯿﺰ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ داﻧﺶ ﻣﺪ ﯾﺮﯾﺖ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای زﻧﺠﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎ داری دارد .۴ﺟﺬب ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﻮان و ﻣﺘﻌﻬﺪ و آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎی روز ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮرﯾﻊ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎ داری دارد.

-۷-۱ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و اﺻﻄﻼﺣﺎت

دوﻣﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ را اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. اﯾﻦ ﺳﻄﺢ، داده ﻫﺎی ﮐﻤﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه را درﺑﺮﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی، ذﺧﯿﺮه، ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺷﻮﻧﺪ (اﺑﻄﺤﯽ، ﺻﻠﻮاﺗﯽ، (۱۳۸۵

داﻧﺶ:

ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺳﯿﺎل از ﺗﺠﺎرت، ارزش ﻫﺎ، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ را ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ و اﯾﺠﺎد ﺗﺠﺎرب و اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ. داﻧﺶ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ داﻧﻨﺪه آن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ، داﻧﺶ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﺳﻨﺎد و ﻣﺨﺎزن ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ در اﻋﻤﺎل روﺗﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را دﯾﺪ. (داﻧﭙﻮرت و ﭘﺮوﺳﺎک،(۲۰۰۷

مﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ:

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﻋﺒﺎرت از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺷﮑﺎر و ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ داﻧﺶ و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺧﻠﻖ ، ﺟﻤﻊ آوری و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﺳﺖ . (داﻧﭙﻮرت و ﭘﺮوﺳﺎک،(۲۰۰۷

تعداد صفحه :۱۳۲

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***