دانلود پایان نامه ارشد: یک مدل تلفیقی ریاضی و تصمیم گیری چند معیاره برای مکان یابی ساختمان های دانشگاه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مهندسی صنایع

عنوان :  یک مدل تلفیقی ریاضی و تصمیم گیری چند معیاره برای مکان یابی ساختمان های دانشگاه 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

 پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد

رشته مهندسی صنایع

عنوان:

یک مدل تلفیقی ریاضی و تصمیم گیری چند معیاره برای مکان یابی ساختمان های دانشگاه

: مطالعه موردی دانشگاه گنبد

 استاد راهنما: پروفسور ایرج مهدوی

استاد راهنما: دکتر بابک شیرازی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق… ۲

۱-۱  مقدمه.. ۲

 ۱-۲ بیان مسأله اساسی تحقیق… ۲

 ۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق… ۳

 ۱-۴ جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق… ۴

 ۱-۵ اهداف مشخص تحقیق… ۴

 ۱-۶ سؤالات تحقیق… ۴

 ۱-۷  تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی… ۴

  فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق… ۶

 ۲-۱ مقدمه.. ۷

 ۲-۲ تصمیم گیری… ۸

 ۲-۲-۱ مراحل تصمیم گیری… ۱۰

 ۲-۲-۲  انواع تصمیم گیری… ۱۰

 ۲-۲-۳  روش های تصمیم گیری… ۱۱

 ۲-۲-۴ انواع مدل های تصمیم گیری… ۱۱

 ۲-۳ تصمیم گیری چند معیاره. ۱۱

 ۲-۳-۱  انواع مدل های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) 12

۲-۳-۱-۱ تصمیم گیری چند هدفه (MODM). 12

۲-۳-۱-۲ تصمیم گیری چند شاخصه ( ). ۱۲

۲-۳-۱-۳  انواع روش های تصمیم گیری چند شاخصه.. ۱۴

۲-۳-۱-۴  روش مجموع ساده وزین  (SAW). 15

۲-۳-۱-۵ دلایل بکارگیری تصمیم گیری چند معیاره. ۱۵

 ۲-۳-۱-۶  لزوم تصمیم گیری چندمعیاره در پروژه ها و مسائل مختلف… ۱۶

۲-۴ جانمایی… ۱۶

۲-۴-۱ مدل QAP. 18

۲-۵ تفاوت بین الگوریتم های دقیق وهیورستیک ومتاهیورستیک…. ۲۰

۲-۶ الگوریتم ژنتیک…. ۲۴

۲-۶-۱  تاریخچه.. ۲۴

۲-۶-۲  کاربرد های الگوریتم ژنتیک…. ۲۴

۲-۶-۳ مزایای بکارگیری الگوریتم ژنتیک…. ۲۵

۲-۶-۴ معایب الگوریتم ژنتیک…. ۲۶

۲-۶-۵ واژگان الگوریتم ژنتیک…. ۲۶

۲-۶-۶  مفاهیم کلیدی در الگوریتم ژنتیک…. ۲۷

۲-۷ جمع بندی… ۳۷

فصل سوم: روش تحقیق… ۳۹

۳-۱ مقدمه.. ۳۹

۳-۲ روش تحقیق… ۳۹

۳-۳ سوالات تحقیق… ۴۱

۳-۴ اهداف تحقیق… ۴۱

۳-۵ روش های گردآوری اطلاعات… ۴۱

 ۳-۶  اعتبار سنجی… ۴۲

۳-۷  روش حل مدل.. ۴۲

۳-۸ شیوه تجزیه و تحلیل داده ها. ۴۲

۳-۹ جمع بندی… ۴۲

 فصل چهارم: محاسبات و یافته های تحقیق… ۴۵

۴-۱  مقدمه.. ۴۵

۴-۲  داده های مورد نیاز مدل.. ۴۵

۴-۳ محدوده زمانی ومکانی تحقیق… ۴۵

۴-۴  داده های جمع آوری شده. ۴۵

۴-۵ حل مسئله QAP با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک…. ۵۳

۴-۶ نتایج حاصل از حل مسئله با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک…. ۵۷

۴-۶-۱  نتایج حاصل از الگوریتم اول.. ۵۷

۴-۶-۲ نتایج حاصل از الگوریتم دوم.. ۶۵

۴-۶-۳ مقایسه دو الگوریتم.. ۷۳

۴-۷ استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره در انتخاب استقرار برتر. ۷۵

۴-۸ جمع بندی… ۷۹

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات… ۸۲

۵-۱ مقدمه.. ۸۲

۵-۲ تحلیل نتایج حاصل از حل مدل.. ۸۲

۵-۳  نتیجه گیری… ۹۰

۵-۴  پیشنهادات کاربردی… ۹۰

۵-۵  پیشنهادات تحقیقات آتی… ۹۱

منابع  و مراجع.. ۹۲

پیوست اول شرح الگوریتم اول برای مسئله QAP. 96

پیوست دوم شرح الگوریتم دوم برای حل مسئله QAP. 106

۱۱  مقدمه

مسئله استقرار تسهیلات یکی از مسائل مهم دربرنامه ریزی تسهیلات است که درزمینه های مختلفی از قبیل سازمان­­های صنعتی، مدیریت بیمارستان وجانمایی­ خطوط تولید کاربرد دارد. تاکنون الگوریتم های زیادی برای حل این گونه مسائل پیشنهاد شده است بعضی از این الگوریتم ها فقط با داده های کیفی و برخی با داده­های کمی کارمی­کنند. ناتوانی درتأثیر دادن همزمان مقادیر کمی وکیفی باعث کاهش کیفیت طرح استقرارمی شود. به نوعی که برخی از شاخص های کیفی مهم در استقرار وارد طرح نمی شود. همچنین دربعضی مواقع ممکن است که نتوان این مقادیر کمی وکیفی را به طور قطعی تعیین کرد. استفاده از نظریه مجموعه های فازی دربرنامه ریزی تسهیلات باعث می شود که بتوان با ترکیب داده­های کمی وکیفی مؤثر برجانمائی، کیفیت طرح استقرار را بهبود داد [۳].

در تحقیق پیش رو برای طرح جانمایی مناسب ساختمانهای دانشگاه از برنامه ریزی ریاضی و تصمیم گیری چند معیاره بهره می­گیریم تا بتوانیم بهترین جواب را از مقایسه نتایج بدست­آمده از این دو روش انتخاب کنیم. برنامه ریزی ریاضی به منظور در نظر گرفتن شاخص های کمی و تصمیم گیری چند معیاره به منظور در نظر گرفتن شاخص های کیفی مورد استفاده قرار می گیرد.

۲۱-۲ بیان مسأله اساسی تحقیق

واژه جانمایی به مدلسازی، فرمولسازی و حل آن دسته از مسایلی اشاره دارد که به دنبال یافتن بهترین مکان جهت استقرار مراکز و تسهیلات هستند. به عبارت دیگر جانمایی عبارتست از انتخاب جایی برای تسهیلات جدید. در واقع به منظور حل مسایل مکان یابی با توجه به شرایط متفاوت موجود در فضای مسئله، مدل­های بسیار متنوعی در کتب و پژوهش های گذشته به چشم میخورد که می توان بعد از شناسایی ویژگی­ها و عوامل موثر بر مسئله (اعم از اینکه جانمایی تک واحدی است یا چند واحدی و برای مکان صنعتی یا تجاری است و از این قبیل) با بهره گرفتن از یکی یا ترکیبی از مدل ها اقدام به حل مسئله مربوطه کرد. به عنوان مثال می توان از مدل های حداکثر پوشش، حداکثر تراکم، وزن دهی یا ارزش دهی به عوامل کیفی، مدل های تصادفی یا مبتنی بر احتمال و مدل های پویا نام برد. انجام مطالعات جانمایی درست و مناسب، علاوه بر تاثیر اقتصادی بر عملکرد تسهیلات، اثرات اجتماعی، زیست محیطی، فرهنگی و اقتصادی در منطقه محل احداث خود خواهد داشت. در ضمن ویژگیهای منطقه ای نیز به عنوان عوامل کلیدی موثر در تعیین محل در مسایل جانمایی محسوب می شوند.

همچنین در پژوهش های مختلف از مدل هایی از قبیل ترکیب تصمیم گیری چند معیاره وسیستم اطلاعات جغرافیایی[۱] (GIS)، از مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA) مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح و یا تلفیق تصمیم گیری چند معیاره و برنامه ریزی عدد صحیح مختلط،روش های تصمیم گیری چند معیاره فازی  و در نهایت از ادغام روش های مدل های تصمیم گیری چندمعیاره [۲] (MADM) با مدل های تصمیم گیری چند هدفه[۳] (MODM) در جهت حل مسئله جانمایی استفاده شده است.

در این تحقیق در نظر داریم با توجه به عوامل مختلفی که در چیدمان ساختمانهای دانشگاه موثراست رویه ای که توانایی در نظر گرفتن معیارهای کمی و کیفی را داشته باشد پیشنهاد نماییم و با وضعیت فعلی مقایسه، و بهترین را انتخاب کنیم.

۳۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

طراحی چیدمان تسهیلات یک تأثیراساسی درعملکرد کل سیستم دارد وهمیشه به عنوان یک نکته کلیدی برای بهبود بهره وری سیستم های تولیددرنظر گرفته شده است. مسئله جانمایی تسهیلات[۴] (FLP) به طور کلی درمورد معیارهای کمی مانند شکل، هزینه انتقال مواد، مجاورت و تقاضای فضا ومعیارهای کیفی از قبیل انعطاف پذیری، همسایگی وکیفیت تمرکز دارد.

انتخاب محل مناسب تسهیلات پراکنده یکی از وظایف مهم در زمینه ی جانمایی است. جانمایی (مکان یابی) را انتخاب مکان برای یک یا چند مرکز جدید، با در نظر گرفتن سایر مراکز و محدودیت های موجود می دانند به گونه ای که هدف ویژه ای بهینه شود. این هدف می تواند هزینه حمل و نقل، ارائه خدمات عادلانه به مشتریان و غیره باشد. انجام مطالعات جانمایی نیازمند تخصص هایی از جمله: تحقیق در عملیات، روشهای تصمیم گیری، جغرافیا (زمین شناسی و آب و هوا)، اقتصاد مهندسی، علوم کامپیوتر، ریاضی، بازاریابی، طراحی شهر و … است. به طور کلی جانمایی، فعالیتی است که استقرارهای فضایی و غیر فضایی یک سرزمین را جهت انتخاب مکان مناسب برای کاربری خاص مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد. انسان در جهت تحمل هزینه کمتر،حصول سود بیشتر و سهولت دسترسی به منابع، مکان فعالیت خود را انتخاب می نماید. لیکن باپیچیده تر شدن عوامل موثر بر جانمایی، به ناچار به استفاده از روشهای علمی ومدرن (خصوصا بعداز جنگ جهانی دوم) رو آورده است. دراین راستا تئوریها، نظریه ها ومدلها ی مختلفی ارائه شده است که هرکدام دارای مزایا ومعایبی بوده وبرای کاربردهای خاصی در نظر گرفته شده است. اغلب این نظریه ها در کمی نمودن عوامل موثر بر فرایند مکان یابی تاکید دارد.

در این زمینه چیدمان مناسب ساختمانها و دانشکده های دانشگاه از اهمیت زیادی برخوردار می­باشد به طوری که تمام امکانات دانشگاه به راحتی در دسترس باشند و به کمترین میزان رفت و آمد نیاز باشد.

۴۱-۴ جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

در این طرح مقایسه عملکردی بین تصمیم گیری چند معیاره با برنامه ریزی ریاضی صورت پذیرفته تا کاستی های هر روش مشخص شده و بهترین چیدمان با توجه به تجمیع مزایای این روش ها انتخاب شود.

۵۱-۵ اهداف مشخص تحقیق

انتخاب بهترین مکان برای ساختمانها و دانشکده های دانشگاه

۶۱-۶ سؤالات تحقیق

بهترین چیدمان ساختمانها توسط برنامه ریزی ریاضی کدام است؟

بهترین چیدمان ساختمانها توسط تکنیک های تصمیم گیری کدام می باشد؟

بهترین چیدمان ساختمانها از بین چیدمان موجود و چیدمان های انتخاب شده کدام است؟

تعداد صفحه : ۱۲۸

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***