دانلود پایان نامه ارشد: یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [۳،۲-d]پیریمیدین

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [۳،۲-d]پیریمیدین

قسمتی از متن پایان نامه :

-۱۶ تهیه ۷-آمینو-۴-اکسو-۵-فنیل-۲-تیواکسو-۴،۳،۲،۱-تتراهیدروپیریدو]۳،۲-[dپیریمیدین-۶-کربونیتریل

(c95)

پیریدوپیریمیدین c95 با استفاده از واکنش بنزآلدهید، ۶-آمینو.تیواوراسیل و مالونونیتریل،  مطابق روش نمونه بخش

۳-۲ تهیه شد. محصـول به صورت جامد کرم رنگ پس از ۲۰ دقیقه با بازده %۸۸ و دمای ذوب >oC300 به دسـت آمد.

 

ساختار این محصول با روش طیف سنجی FT-IR(ص۹۲) تایید شد.

FT-IR (KBr): 3444 (NH stretch), 3301, 3220 (NH2 stretch), 3099 (aromatic C-H stretch), 2210 (CºN stretch), 1697, 1627 (C=O stretch), 1585, 1544 (aromatic C=C stretch), 1191 (C=S stretch), 802, 754 (aromatic C-H out of plane bending) cm-1.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

این تـحقیق شـامل مطالعه و بررسی قابلیت کاتالیزگـرهای متنوع در سـنتز مشـتقات پیریدو]۳،۲- [dپیـریمیدین

می باشد که از واکنش سه جزئی مالونونیتریل، آلدهیدهای آروماتیک و ۶-آمینو-۳،۱-دی متیلاوراسیل یا ۶-آمینو اوراسیل و یا ۶-آمینو تیو اوراسیل با کاتالیزگر K2CO3در حلال آب و شرایط رفلاکس انجام شد. متغیرهای موثر در واکنش نظیر دما و کاتالیزگرهای مختلف بررسی شد. نتایج نشان داد که استفاده از کاتالیزگرK2CO3نسبت به کاتالیزگرهای دیگر محصول را در زمان کمتر و با بازده بالاتری به دست می دهد. سادگی روش، بازده بالا، زمان کوتاه و جداسازی آسان محصولات از مزایای روش ارائه شده می باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [۳،۲-d]پیریمیدین