دانلود پایان نامه ارشد : گردشگری، انگیزه­ها و عوامل مرتبط با آن (نمونه بررسی: شهر قصرشیرین)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش : جهانگردی

عنوان : گردشگری، انگیزه­ها و عوامل مرتبط با آن (نمونه بررسی: شهر قصرشیرین)

مؤسسه آموزش عالی باختر ایلام

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته­ی مدیریت جهانگردی

گردشگری، انگیزه­ها و عوامل مرتبط با آن

(نمونه بررسی: شهر قصرشیرین)

استاد راهنما:

دکتر یار محمد قاسمی

استاد مشاور:

دکتر پاکزاد آزاد­خانی

شهریور۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی گردشگری، انگیزه­­ها و عوامل مرتبط با آن در شهر قصرشیرین است. تئوری محوری آن بر اساس تئوری­های چاک. وای. گی، لس لامزدن، وبلن و پیرس تنظیم شده­است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه خانوارهای ساکن در قصرشیرین که به داخل و خارج کشور سفرکرده­اند تشکیل می­دهد که تعداد آن ۴۷۵۶ خانوار می­باشد. از این رو     نمونه­ای با حجم ۳۵۷ نفر با روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای از جامعه مورد نظرانتخاب شد. روش پژوهش پیمایشی بوده و با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه اطلاعات تحقیق گردآوری شده است یافته­های پژوهش نشان می­دهد که بین عوامل زمینه­ای (سن، جنس، سواد) و عوامل اجتماعی (چشم و هم چشمی و رسانه­های جمعی) با انتخاب نوع گردشگری رابطه معنا­دار وجود دارد و اما بین متغیر اجتماعی قومیت با انتخاب نوع گردشگری رابطه معنا­دار وجود ندارد. در نتیجه می­توان گفت انگیزه­های گردشگری همچنان توزیع اجتماعی متفاوتی را نشان می­دهد و بیش از آن­که منشأ نیاز داشته باشد، مبتنی بر میل شخصی است.
کلید واژه­ها: گردشگری، انگیزه­های گردشگری، عوامل زمینه­ای، عوامل اجتماعی، قصرشیرین.
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                 صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه..
۱-۱- بیان مسأله..
۱-۲- ضرورت و اهمیت تحقیق..
۱-۳- اهداف تحقیق..
۱-۳-۱- اهداف اصلی..
۱-۳-۲- اهداف فرعی..
۱-۴- سوالات تحقیق..
۱-۵- فرضیات تحقیق..
۱-۵-۱- فرضیات اصلی تحقیق..
۱-۵-۲- فرضیات فرعی تحقیق..
فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری تحقیق
مقدمه..
۲-۱- مفهوم شناسی..
۲-۱-۱- گردشگری..
۲-۱-۲-گردشگر..
۲-۱-۳- انگیزه و علایق سفر..
۲-۲- سوابق تجربی..
۲-۳- مبانی نظری..
۲-۳-۱- طبقه­بندی انگیزه­های گردشگری..
۲-۳-۲- شیوه طبقه­بندی گردشگری..
۲-۳-۳- اشکال عمده گردشگری..
۲-۳-۴- مروری بر گردشگری و انگیزه­های آن..
۲-۳-۵- عوامل انگیزشی در گردشگری..
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                 صفحه
۲-۳-۶- رویکردها درباره انگیزه سفر..
۲-۳-۷- عوامل فردی اجتماعی و گردشگری..
۲-۴- چهارچوب نظری..
۲-۴-۱- مدل مفهومی تحقیق..
فصل سوم: روش­شناسی تحقیق
مقدمه..
۳-۱- متدولوژی و روش تحقیق..
۳-۱-۱- روش تحقیق..
۳- ۱- ۲- متغیرهای پژوهش..
۳- ۱- ۳- جامعه آماری..
۳- ۱- ۳-۱- روش  نمونه­گیری..
۳- ۱- ۳-۲-  حجم نمونه و روش محاسبه..
۳- ۱- ۵-  ابزار گردآوری داده­ها..
۳- ۱- ۴- رواییو پایایی ابزار اندازه­گیری..
۳- ۱- ۵- ابزار تجزیه و تحلیل..
۳-۲- مطالعات جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی شهر قصرشیرین  
۳-۲-۱- خصوصیات جغرافیایی..
۳-۲-۲- بررسی ویژگی­های اجتماعی شهر قصرشیرین..
۳-۲-۲-۱- زبان..
۳-۲-۲-۲- پوشاک..
۳-۲-۲-۳- خوراک..
۳-۲-۲-۴- موسیقی..
۳-۲-۲- ۵- مراسم عروسی..
۳-۲-۲-۶- مراسم سوگواری..
۳-۲-۲-۷- سوغات..
۳-۲-۲-۸- شیرینی..
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                              صفحه
۳-۲-۲-۹- صنایع دستی..
۳-۲- ۳- بررسی ویژگی­های اقتصادی شهر قصرشیرین..
۳-۲- ۳-۱- صنایع و معادن..
۳-۲-۳-۲-کشاورزی و دام داری..
۳-۲-۴- تاریخچه شهر قصرشیرین..
۳-۲-۴-۱- قصر شیرین پیش از اسلام..
۳-۲-۴-۲- قصرشیرین پس از اسلام..
۳-۲-۴-۳- قصر شیرین در دوران معاصر..
۳-۲-۵- بررسی جاذبه­های شهر قصرشیرین..
۳-۲-۵-۱- جاذبه زیارتی..
۳-۲-۵-۲- جاذبه­های تاریخی..
۳-۲- ۶- مطبوعات..
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته­های تحقیق
مقدمه..
۴-۱- آمار توصیفی..
۴-۲- آزمون فرضیات..
فصل پنجم: بحث، نتیجه­گیری و پیشنهادات
۵-۱- اهم یافته­ها..
۵-۲- تفسیر یافته­ها..
۵-۳- نتیجه­گیری..
۵-۴- مشکلات و محدودیت­های تحقیق..
۵-۵- پیشنهادات..
۵-۵-۱- پیشنهادات کاربردی..
۵-۵-۲- پیشنهادات علمی..
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                 صفحه
منابع و مآخذ..
منابع فارسی..
منابع انگلیسی..
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                              صفحه
جدول (۲-۱): دیدگاه­های نظریه پردزان در مورد انواع انگیزه­های گردشگری..
جدول (۳-۱): نتایج محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای اجزاء مختلف پرسشنامه..
جدول (۴-۱): توزیع فراوانی سن پاسخگویان  
جدول (۴-۲): توزیع فراوانی جنس پاسخگویان  
جدول (۴-۳): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات  
جدول (۴-۴): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب قومیت  
جدول (۴-۵): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمد ماهیانه  
جدول (۴-۶): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دیدار از  اماکن تاریخی..
جدول (۴-۷): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دیدار از  اماکن مذهبی  
جدول (۴-۸): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب آشنایی با آداب و رسوم و فرهنگ مردمان دیگر..
جدول (۴-۹): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تجربه آموزی  
جدول (۴-۱۰): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دیدار از  محیط­های جدید و تازه..
جدول (۴-۱۱): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب علاقه به خرید کردن  
جدول (۴-۱۲): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دیدار از  فضای پارک و سرچشمه­ها..
جدول (۴-۱۳): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تنوع آب و هوایی  
جدول (۴-۱۴): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب انجام تفریحات پرهیجان..
جدول (۴-۱۵): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ملاقات با افراد جدید و متفاوت..
جدول (۴-۱۶): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب استراحت و رسیدن به آرامش روحی..
جدول (۴-۱۷): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب فرار از دغدغه کار و زندگی..
جدول (۴-۱۸): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تأثیر تجربه­های اقوام، خویشان و همسایگان در انتخاب نوع گردشگری  
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                              صفحه
جدول (۴-۱۹): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش توصیف دیگران از سفرهایشان در تعیین مقصد گردشگری..
جدول (۴-۲۰): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش تلویزیون درگرایش به گردشگری..
جدول (۴-۲۱): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش رادیو درگرایش به گردشگری..
جدول (۴-۲۲): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش مجلات و روزنامه ها درگرایش به گردشگری..
جدول (۴-۲۳): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش اینترنت درگرایش به گردشگری..
جدول (۴-۲۴): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش تلفن همراه درگرایش به گردشگری..
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                                              صفحه
نمودار (۴-۱): توزیع فراوانی سن پاسخگویان  
نمودار (۴-۲): توزیع فراوانی جنس پاسخگویان  
نمودار (۴-۳): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات  
نمودار(۴-۴): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب قومیت  
نمودار (۴-۵): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمد ماهیانه  
نمودار (۴-۶): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دیدار از  اماکن تاریخی..
نمودار (۴-۷): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دیدار از  اماکن مذهبی..
نمودار (۴-۸): توزیع فراوانی آشنایی پاسخگویان بر حسب با آداب و رسوم و فرهنگ مردمان دیگر..
نمودار (۴-۹): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دیدار از  تجربه آموزی..
نمودار (۴-۱۰): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دیدار از  محیط های جدید و تازه..
نمودار (۴-۱۱): توزیع فراوانی پاسخگویان بر جسب علاقه به خرید کردن  
نمودار (۴-۱۲): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دیدار از فضای پارک و سرچشمه­ها..
نمودار (۴-۱۳): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تنوع آب و هوایی  
نمودار (۴-۱۴): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب انجام تفریحات پرهیجان..
نمودار (۴-۱۵): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ملاقات با افراد جدید و متفاوت..
نمودار (۴-۱۶): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب استراحت و رسیدن به آرامش روحی..
نمودار (۴-۱۷): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب فرار از دغدغه کار و زندگی..
نمودار (۴-۱۸): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تجربه های اقوام، خویشان و همسایگان..
نمودار (۴-۱۹): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش توصیف دیگران از سفرهایشان در تعیین مقصد گردشگری  
نمودار (۴-۲۰): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش تلویزیون درگرایش به گردشگری..
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                                              صفحه
نمودار (۴-۲۱): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش رادیو درگرایش به گردشگری..
نمودار (۴-۲۲): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش مجلات و روزنامه ها درگرایش به گردشگری..
نمودار (۴-۲۳): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش اینترنت درگرایش به گردشگری..
نمودار (۴-۲۴): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش تلفن همراه درگرایش به گردشگری..
 
 
فهرست تصاویر
عنوان                                                                                                                              صفحه
تصویر (۳-۱): نقشه استان کرمانشاه..
تصویر (۳-۲): مراسم عروسی..
تصویر (۳-۳): کاخ خسرو قصرشیرین..
تصویر (۳-۴): آتشکده چهار قاپی..
تصویر (۳-۵): سیستم­های آبرسانی ساسانی قصرشیرین  
تصویر (۳-۶): کاروانسرای عباسی قصرشیرین  
 
فصل اول:
کلیات تحقیق
 
 
 
مقدمه
با این مقدمه مطلب را آغاز می­کنیم و امید است در این رهگذر، محقق توانسته باشد در بررسی و شناسایی انگیزه سفر و عوامل زمینه­ای واجتماعی تاثیر­گذار بر گردشگری شهر قصرشیرین دین خود را تاحدی ادا نماید؛ و با ارائه راهکارهایی بتواند دست­اندرکاران گردشگری شهرستان قصرشیرین را در برنامه­ریزی خود برای توسعه گردشگری این شهرستان یاری دهد. در این پژوهش ابتدا درصدد بر آمدیم تا با ارائه مفاهیم کلیدی و تعاریف کلیدی توجه خواننده را به هدف اصلی محقق که شناسایی انگیزه سفر در مردمان قصرشیرین است جلب کنیم. در ادامه در راستای انجام پژوهش اصولی و با کیفیت از میان این مردم به طور تصادفی گروهی را انتخاب کردیم و        پرسشنامه­های مربوط به موضوع پژوهش را در اختیار آن­ها قرار دادیم تا با پر کردن سوالات ما را در رسیدن به نتیجه مطلوب یاری کنند. از آنجا که طیف گسترده­ای از افراد این پایان نامه را مطالعه می­کنند ما سعی کردیم با ارائه تصویری جامع از ویژگی­های جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و جمعیتی شهر قصرشیرین خوانندگان را با محدوده مورد مطالعه آشنا کنیم که این بخش تصاویری از جاذبه­های گردشگری شهر قصرشیرین را در بر می­گیرد. در گام بعدی اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه را با بهره گرفتن از روش­های گوناگونی چون لاندا، اسپیرمن، پیرسون و … مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم. در فصل پنجم این پژوهش نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری را با نظریه­هایی که پیرامون انگیزه­های گردشگری وجود دارند مقایسه کردیم و در آخر محقق تلاش می­کند با ارائه راهکارها و پیشنهادات موثر و کارگشا دین خود را نسبت به آتیه گردشگری زادگاه خود به جاآورد.
 
۱-۱-­ بیان مسأله
گردشگری به فعالیتی اطلاق می­شود که زمان سفر گردشگران به و قوع می­پیوندد و در بر­گیرنده همه چیز از قبیل برنامه ریزی سفر، مسافرت به مکان مورد نظر، اقامت در آنجا، بازگشت و یادآوری خاطرات سفر بعد از بازگشت می­باشد.  همچنین فعالیت­هایی که مسافر به عنوان بخشی از سفر انجام می­دهد، نظیر خرید­های انجام شده و تعاملاتی که میان میزبان و میهمان به وجود    می­آید. خلاصه آنکه، گردشگری تمامی فعالیت­ها و تاثیراتی است که در طول سفر برای بازدیدکننده، به وقوع می­پیوندد (لامزدن[۱]،  ۱۳۸۷ : ۴).
آن­گاه که موضوع گردشگری مطرح می­شود یکی از نخستین سوالاتی که در ذهن برنامه­ریزان این صنعت، سیاست­گذران، محققان و علاقه مندان آن شکل می­گیرد این است که مردم چرا به سفر می­روند، آن­ها چرا مقصد مشخصی را برای سفر خود انتخاب می­کنند و انگیزه ایشان از این انتخاب چیست.
مطالعه­ی انگیزه­های مسافران از آن رو اهمیت دارد که به برنامه­ریزان و سیاست­گزاران آن­ها اطلاع می­دهد که مقصد مطلوب گردشگران کجاست و چه ویژگی­هایی باید داشته باشد. به این ترتیب مدیریت مقاصد گردشگری خواهد توانست بازار هدف خود که بیشترین تطابق را با داشته­ها و امکانات مقصد مورد نظر دارند یافته و منابع خود را به گونه­ای مناسب در جهت پاسخگویی به نیازهای بازار هدف تجهیز نماید.
شناسایی انگیزه­های گردشگران به طرق مختلفی میسر است. نخستین روش مطالعه­ی تاریخ سفر و بررسی انگیزه­ی گردشگران در دوران­های مختلف است. دوم، استفاده از تحلیل­های روانشناختی برای بررسی رفتار مصرف­کنندگان گردشگری و روش سوم، انجام مطالعات بازار برای مقاصد گوناگون گردشگری است (رنجبریان و همکاران، ۱۳۸۸: ۴۹).
بسیاری از نظریات جامعه شناختی و روان­شناختی حاکی از آنند که انگیزه، مفهومی نسبتا ایستا است، اما پیرس[۲] (۱۹۸۸) که از مفهوم “نردبان مسافرت” در بررسی انگیزه در گردشگری استفاده می­کند بر این باور است که انگیزه امری متنوع الشکل و پویاست که خصوصا در نتیجه  افزایش سن و مراحل چرخه عمر تغییر می­کند و همچنین تحت تاثیر افراد دیگر نیز قرار می­گیرد. پیرس اذعان دارد که تحت تاثیر روانشناختی به نام مازلو[۳] (۱۹۴۵) بوده­است مازلو طیفی ازسلسله مراتب نیازها ارائه کرد که از نیازهای سطح پایین که عمدتا نیازهای جسمی هستند شروع شده به نیازهای سطح بالای فکری ختم می­شود. وی از این نیازها به ترتیب صعودی به عنوان نیازهای فیزیولوژیکی، امنیتی، اجتماعی، احترام به خود و خود­شکوفایی یاد می­کند، پیرس با استفاده  از عقاید مازلو (۱۹۴۵)   طبقه­بندی زیر را انگیزه­های گردشگری
[۱]– Les,lumsdone
[۲]– pearce
[۳]-maslow
تعداد صفحه : ۱۰۸
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***