دانلود پایان نامه ارشد: پهنه بندی آمایش سرزمین بر اساس رویکرد اصلاحی و کمی مدل فعلی(مطالعه موردی شهرستان جهرم)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان :  پهنه بندی آمایش سرزمین بر اساس رویکرد اصلاحی و کمی مدل فعلی(مطالعه موردی شهرستان جهرم)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان :  پهنه بندی آمایش سرزمین بر اساس رویکرد اصلاحی و کمی مدل فعلی(مطالعه موردی شهرستان جهرم)

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

آمایش سرزمین علمی است که با توجه به ویژگیهای اکولوژیک سرزمین و شرایط اقتصادی اجتماعی آن، نوع استفاده بهینه از سرزمین را مشخص می سازد. در بسیاری از مناطق ایران، انتخاب کاربری و مدیریت زمین بدون توجه به قابلیت و توان سرزمین انجام می شود که سبب اتلاف سرمایه و کاهش ظرفیت محیطی می گردد. این تحقیق در شهرستان جهرم از توابع استان فارس با مساحت ۵۷۳۷ کیلومتر ﻣﺮﺑﻊ، که ۶۸/۴ درﺻﺪ ﻛﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺧﺎﻛﻲ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ، انجام شد. هدف اصلی این تحقیق، اصلاح و توسعه مدل های ارزیابی توان اکولوژیک و آمایش سرزمین فعلی در منطقه مطالعاتی با مدل پیشنهادی EMOLUP  می باشد. روش تحقیق به دو بخش اصلی شامل ارزیابی توان اکولوژیک و آمایش کاربری ها تقسیم می شود. در بررسی ارزیابی توان اکولوژیک، روش های مورد بررسی شامل روش مخدوم بر اساس منطق بولین، روش های پیشنهادی حداکثر محدودیت (منطق بولین)، میانگین حسابی، میانگین هندسی و در نهایت کالیبره آن از طریق ادغام نقشه ها در GIS می باشد. در فرآیند آمایش و اولویت بندی کاربری ها نیز از ۶ روش شامل روش کیفی و کمی مخدوم، روش کیفی و کمی اصلاح شده، روش تلفیقی کیفی- کمی و روش کمی با در نظر گیری دو سناریوی اقتصادی و اجتماعی استفاده شد. به طور کلی نتایج نشان داد که مدل های ارزیابی توان اکولوژیک با روش میانگین هندسی و  بویژه کالیبره آنها بهتر از سایر مدل ها، توان محیط را برآورد می کند. پس از مدلهای فوق به ترتیب مدلهای حداکثر محدودیت پیشنهادی، مخدوم و در انتها مدل میانگین حسابی (در نظرگیری در مدلهای معروف  MCEفعلی) قرار دارند. همچنین نتایج نشان داد که مدل آمایش با روش تلفیقی کیفی- کمی با در نظر گیری دو سناریوی اقتصادی و اجتماعی بهتر از سایر مدل های آمایش و اولویت بندی کاربری ها است. به طور کلی روش پیشنهادی با عنوان EMOLUP که خود، نوعی روش چند معیاره می باشد از قابلیت و انعطاف بالاتری نسبت به سایر مدل ها در منطقه مورد مطالعه با شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک برخوردار است.

کلید واژه: آمایش سرزمین، مدل EMOLUP ، مدل مخدوم، میانگین هندسی، ارزیابی چند معیاره

 

فهرست مطالب

 

عنوان صفحه
 

فصل اول: مقدمه

۱-    مقدمه ۲
۱-۱-  تعاریف کلی، مفهومی و اصطلاحات علمی ۴
۱-۱-۱-                         اهداف آمایش سرزمین ۶
۱-۱-۲-                         مراحل آمایش ۸
۱-۱-۳-                         روش های آمایش سرزمین در جهان ۸
۱-۱-۴-                         روش های ارزیابی توان سرزمین در جهان (پهنه بندی) ۹
۱-۱-۵-                         تکنیک های ارزیابی تناسب سرزمین در جهان (تصمیم گیری) ۱۴
۱-۲-  بیان مسئله ۱۶
۱-۳-  اهمیت و ضرورت مطالعه ۲۰
۱-۴-  اهداف مطالعه ۲۲
۱-۵-   فرضیات تحقیق ۲۳
فصل دوم: پیشینه تحقیق
۲-۱- پژوهش های صورت گرفته در ایران ۲۷
۲-۲- پژوهش های صورت گرفته در خارج از ایران ۳۳
فصل سوم: مواد و روش‏ها
۳-۱- ویژگی های منطقه مورد مطالعه ۳۹
۳-۲- روش تحقیق ۴۵
۳-۲-۱- فرآیند مدلسازی ۴۵
۳-۲-۱-۱- تعریف و شناخت مسئله ۴۵
۳-۲-۱-۲- جمع آوری داده ها ۴۵
۳-۲-۱-۳- مشخص کردن معیارها و شاخص های ارزیابی ۴۶
۳-۲-۱-۳-۱- معیارها و شاخص های مورد بررسی ۴۷
۳-۲-۱-۳-۲- مدل های کاربری اراضی ۵۳
۳-۲-۱-۳-۲-۱- مدل کشاورزی آبی ۵۴
۳-۲-۱-۳-۲-۲- مدل کشاورزی دیم ۵۹
۳-۲-۱-۳-۲-۳- مدل مرتعداری ۶۲
۳-۲-۱-۳-۲-۴- مدل جنگلداری تجاری و حفاظتی ۶۵
۳-۲-۱-۳-۲-۵- مدل توسعه شهری، روستایی و صنعتی ۶۹
۳-۲-۱-۳-۲-۶- مدل اکوتوریسم متمرکز ۷۲
۳-۲-۱-۳-۲-۷- مدل اکوتوریسم گسترده ۷۵
۳-۲-۱-۳-۲-۸- مدل حفاظت محیط زیست ۷۶
۳-۲-۱-۴- فرموله کردن مدل و ایجاد ارتباط بین معیارها و شاخص ها ۷۹
۳-۲-۱-۴-۱- مدل های مخدوم ۷۹
۳-۲-۱-۴-۲- روش حداکثر محدودیت و میانگین هندسی پیشنهادی ۸۰
۳-۲-۱-۴-۳- میانگین حسابی (ارزیابی چند معیاره) ۸۲
۳-۲-۱-۵- ارزیابی فرآیند و مسئله مورد بررسی ۸۲
۳-۲-۱-۶- بررسی صحت و عملکرد مدل طرح ریزی شده ۸۳
۳-۲-۱-۶-۱- تست کاربری کشاورزی آبی ۸۸
۳-۲-۱-۶-۲- تست کاربری کشاورزی دیم ۹۰
۳-۲-۱-۶-۳- تست کاربری جنگلداری تجاری و حفاظتی ۹۱
۳-۲-۱-۶-۴- تست کاربری مرتعداری (با و بدون توپوگرافی) ۹۲
۳-۲-۱-۶-۵- تست کاربری توسعه شهری، روستایی و صنعتی ۹۳
۳-۲-۱-۶-۶- کاربری اکوتوریسم ۹۴
۳-۲-۲- ارزیابی اقتصادی اجتماعی و آمایش سرزمین ۹۴
۳-۲-۲-۱- روش کیفی (اصلاح شده پیشنهادی) تعیین اولویت ۹۵
۳-۲-۲-۲- روش کمی (اصلاح شده پیشنهادی) تعیین اولویت ۹۹
۳-۲-۲-۳- روش تلفیقی کیفی- کمی (اصلاح شده پیشنهادی) ۱۰۴
۳-۲-۲-۴- روش کمی (اصلاح شده پیشنهادی) بدون سناریوی وسعت و اکولوژیک ۱۰۵
۳-۲-۲-۵- روش های کیفی و کمی مخدوم ۱۰۵
۳-۲-۲-۶- ارزیابی صحت مدل آمایش بر اساس مقایسه کاربری های فعلی و بهینه (آمایش) با بهره گیری از الگوی کاربری های مدل EPM ۱۰۶
فصل چهارم: نتایج، بحث و نتیجه گیری
۴-۱- مدل های کاربری اراضی ۱۱۲
۴-۱-۱- مدل کشاورزی آبی (با رویکرد باغبانی) ۱۱۲
۴-۱-۱-۱- مدل کشاورزی آبی بدون در نظر گیری شاخص های خشکسالی و       تخریب منابع آب ۱۱۲
۴-۱-۱-۱-۱-  تست مدل کشاورزی آبی بدون در نظر گیری شاخص های خشکسالی و تخریب منابع آب ۱۱۶
۴-۱-۱-۲-  مدل کشاورزی آبی با در نظر گیری شاخص های خشکسالی و تخریب منابع آب ۱۱۸
۴-۱-۱-۲-۱- تست مدل کشاورزی آبی با در نظر گیری شاخص های خشکسالی و تخریب منابع آب ۱۲۲
۴-۱-۲- مدل کشاورزی دیم ۱۲۳
۴-۱-۲-۱- تست مدل کشاورزی دیم ۱۲۷
۴-۱-۳- مدل مرتعداری ۱۲۸
۴-۱-۳-۱-  مدل مرتعداری با در نظر گیری معیار توپوگرافی ۱۲۸
۴-۱-۳-۱-۱- تست مدل مرتعداری با در نظر گیری معیار توپوگرافی ۱۳۱
۴-۱-۳-۲- مدل مرتعداری حفاظتی بدون در نظر گیری معیار توپوگرافی ۱۳۳
۴-۱-۳-۲-۱- تست مدل مرتعداری حفاظتی ۱۳۶
۴-۱-۴- مدل جنگلداری ۱۳۷
۴-۱-۴-۱- مدل جنگلداری تجاری ۱۳۷
۴-۱-۴-۱-۱- تست مدل جنگلداری تجاری ۱۴۱
۴-۱-۴-۲-  مدل جنگلداری حفاظتی ۱۴۲
۴-۱-۴-۲-۱-  مدل جنگلداری حفاظتی با تغییر دامنه توپوگرافی ۱۴۲
۴-۱-۴-۲-۱-۱- تست مدل جنگلداری حفاظتی با تغییر دامنه توپوگرافی ۱۴۴
۴-۱-۴-۲-۲-  مدل جنگلداری حفاظتی با حذف توپوگرافی ۱۴۶
۴-۱-۴-۲-۲-۱- تست مدل جنگلداری حفاظتی با حذف توپوگرافی ۱۴۹
۴-۱-۵- مدل توسعه شهری، روستایی و صنعتی ۱۵۰
۴-۱-۵-۱- تست مدل توسعه شهری، روستایی و صنعتی ۱۵۴
۴-۱-۶- مدل اکوتوریسم ۱۵۶
۴-۱-۶-۱- مدل اکوتوریسم متمرکز ۱۵۶
۴-۱-۶-۲- مدل اکوتوریسم گسترده ۱۵۹
۴-۱-۷- مدل حفاظت محیط زیست ۱۶۱
۴-۲- مدل های آمایش سرزمین ۱۶۲
۴-۳- بحث و نتیجه گیری ۱۷۳
۴-۳-۱- بحث ۱۷۳
۴-۳-۲- نتیجه گیری ۱۹۲
۴-۳-۳- پیشنهادات ۱۹۳
فهرست منابع ۱۹۵
چکیده به زبان انگلیسی ۲۰۸

                                

فهرست جدول ها

 

 

عنوان و شماره                                                 صفحه
جدول۱-۱: طبقه بندی بر اساس منطق بولین ۱۸
جدول۱-۲: طبقه بندی بر اساس منطق فازی (فازی طبقه ای) ۱۸
جدول۲-۱: دوره بندی فعالیت های آمایش سرزمین در ایران ۲۵
جدول ۳-۱: معیار توپوگرافی (فیزیوگرافی) برای کاربری کشاورزی آبی(باغبانی و زراعت آبی) ۵۶
جدول ۳-۲: معیار اقلیم برای کاربری کشاورزی آبی (باغبانی و زراعت آبی) ۵۶
جدول ۳-۳: معیار خاک برای کاربری کشاورزی آبی (باغبانی و زراعت آبی) ۵۷
جدول ۳-۴: معیار آب برای کاربری کشاورزی آبی(باغبانی و زراعت آبی) ۵۸
جدول ۳-۵: معیار توپوگرافی برای کاربری کشاورزی دیم ۵۹
جدول ۳-۶: معیار اقلیم برای کاربری کشاورزی دیم ۶۰
جدول ۳-۷: معیار آب برای کاربری کشاورزی دیم ۶۰
جدول ۳-۸: معیار خاک برای کاربری کشاورزی دیم ۶۱
جدول ۳-۹: معیار توپوگرافی برای کاربری مرتعداری ۶۲
جدول ۳-۱۰: معیار اقلیم برای کاربری مرتعداری ۶۳
جدول ۳-۱۱: معیار خاک برای کاربری مرتعداری ۶۳
جدول ۳-۱۲: معیار پوشش گیاهی برای کاربری مرتعداری ۶۵
جدول ۳-۱۳: معیار توپوگرافی برای کاربری جنگلداری تجاری و حفاظتی ۶۶
جدول ۳-۱۴: معیار اقلیم برای کاربری جنگلداری تجاری و حفاظتی ۶۶
جدول ۳-۱۵: معیار خاک و زمین شناسی برای کاربری جنگلداری تجاری و حفاظتی ۶۷
جدول ۳-۱۶: معیار پوشش گیاهی برای کاربری جنگلداری تجاری و حفاظتی ۶۸
جدول ۳-۱۷: معیار فیزیوگرافی برای کاربری توسعه شهری،روستایی و صنعتی ۶۹
جدول ۳-۱۸: معیار اقلیم برای کاربری توسعه شهری،روستایی و صنعتی ۷۰
جدول ۳-۱۹: معیار خاک برای کاربری توسعه شهری،روستایی و صنعتی ۷۰
جدول ۳-۲۰: معیار زمین شناسی برای کاربری توسعه شهری، روستایی و صنعتی ۷۱
جدول ۳-۲۱: معیار پوشش گیاهی برای کاربری توسعه شهری،روستایی و صنعتی ۷۱
جدول ۳-۲۲: معیار آب برای کاربری توسعه شهری، روستایی و صنعتی ۷۲
جدول ۳-۲۳: معیار توپوگرافی برای کاربری اکوتوریسم متمرکز ۷۲
جدول ۳-۲۴: معیار اقلیم برای کاربری اکوتوریسم متمرکز ۷۳
جدول ۳-۲۵: معیار خاک برای کاربری اکوتوریسم متمرکز ۷۳
جدول ۳-۲۶: معیار زمین شناسی برای کاربری اکوتوریسم متمرکز ۷۴
جدول ۳-۲۷: معیار پوشش گیاهی برای کاربری اکوتوریسم متمرکز ۷۴
جدول ۳-۲۸: معیار آب برای کاربری اکوتوریسم متمرکز ۷۴
جدول ۳-۲۹: معیار حفاظت برای کاربری اکوتوریسم متمرکز ۷۵
جدول ۳-۳۰: معیار توپوگرافی برای کاربری اکوتوریسم گسترده ۷۵
جدول ۳-۳۱: معیار اقلیم برای کاربری اکوتوریسم گسترده ۷۶
جدول ۳-۳۲: معیار آب برای کاربری اکوتوریسم گسترده ۷۶
جدول ۳-۳۳: معیار حفاظت برای کاربری حفاظت محیط زیست ۷۸
جدول۳-۳۴: نحوه امتیازدهی طبقات توان اکولوژیک بر اساس رویکرد کمی در روش های میانگین هندسی و حسابی (کاربری های ۴ طبقه ای) ۸۲
جدول ۳-۳۵: نحوه امتیازدهی طبقات توان بر اساس رویکرد کمی در روش های میانگین هندسی و حسابی (کاربری های ۳ طبقه ای) ۸۲
جدول۳-۳۶: مقایسه کلاس های واقعیت زمینی با نقشه طبقه بندی شده و نحوه محاسبه ارزیابی صحت ۸۵
جدول۳-۳۷: نحوه طبقه بندی ارزیابی صحت بر اساس ضریب کاپا ۸۶
جدول ۳-۳۸: نحوه ارزیابی دقت در کاربری کشاورزی آبی بر اساس تولید سرزمین ۸۹
جدول ۳-۳۹: نحوه ارزیابی دقت در کاربری کشاورزی دیم ۹۰
جدول ۳-۴۰: نحوه ارزیابی دقت در کاربری جنگلداری تجاری و حفاظتی (حذف توپوگرافی و تغییر دامنه طبقات توپوگرافی) ۹۱
جدول ۳-۴۱: نحوه ارزیابی دقت در کاربری مرتعداری ۹۲
جدول ۳-۴۲: نحوه ارزیابی دقت در کاربری توسعه شهری و روستایی ۹۳
جدول ۳-۴۳: نمونه پرسشنامه توزیع شده بین ادارات مختلف ۱۰۱
جدول۳-۴۴: نحوه مقایسه کاربری های فعلی و بهینه بر اساس  کاربری های مدل  EPM ۱۰۶
جدول۳-۴۵: نحوه مقایسه کاربری های فعلی و بهینه در کاربری شهر (مسکونی) ۱۰۷
جدول ۳-۴۶: مقایسه کاربری های فعلی و بهینه در کاربری شهر (مسکونی) بر اساس درجه توان ۱۰۸
جدول۳-۴۷: نحوه مقایسه کاربری های فعلی و بهینه در کاربری حفاظت ۱۰۸
جدول۳-۴۸: نحوه مقایسه کاربری های فعلی و بهینه در کاربری اکوتوریسم ۱۰۹
جدول ۳-۴۹: مقایسه کاربری های فعلی و بهینه در کاربری اکوتوریسم متمرکز بر اساس درجه توان ۱۰۹
جدول ۴-۱: شاخص های ارزیابی صحت به منظور بررسی روش های ارزیابی توان اکولوژیک کشاورزی آبی(بدون در نظر گیری شاخص های خشکسالی و تخریب منابع آب) ۱۱۷
جدول ۴-۲: جدول ماتریس خطا در روش کالیبره برای کاربری کشاورزی آبی(بدون در نظر گیری شاخص های خشکسالی و تخریب منابع آب) ۱۱۸
جدول ۴-۳: شاخص های ارزیابی صحت به منظور بررسی روش های ارزیابی توان اکولوژیک کشاورزی آبی (با در نظر گیری شاخص های خشکسالی و تخریب منابع آب) ۱۲۲
جدول ۴-۴: جدول ماتریس خطا در روش کالیبره برای کاربری کشاورزی آبی (با در نظر گیری شاخص های خشکسالی و تخریب منابع آب) ۱۲۳
جدول ۴-۵: شاخص های ارزیابی صحت به منظور بررسی روش های ارزیابی توان اکولوژیک کشاورزی دیم ۱۲۷
جدول ۴-۶: جدول ماتریس خطا در روش مخدوم برای کاربری کشاورزی دیم ۱۲۸
جدول ۴-۷: شاخص های ارزیابی صحت به منظور بررسی روش های ارزیابی توان اکولوژیک مرتعداری (با در نظر گیری معیار توپوگرافی) ۱۳۲
جدول ۴-۸: جدول ماتریس خطا در روش کالیبره برای کاربری مرتعداری (با در نظر گیری معیار توپوگرافی) ۱۳۲
جدول ۴-۹: شاخص های ارزیابی صحت به منظور بررسی روش های ارزیابی توان اکولوژیک مرتعداری حفاظتی (بدون در نظر گیری معیار توپوگرافی) ۱۳۶
جدول ۴-۱۰: جدول ماتریس خطا در روش کالیبره برای کاربری مرتعداری حفاظتی (بدون در نظر گیری معیار توپوگرافی) ۱۳۷
جدول ۴-۱۱: شاخص های ارزیابی صحت به منظور بررسی روش های ارزیابی توان اکولوژیک جنگلداری تجاری ۱۴۱
جدول ۴-۱۲: جدول ماتریس خطا در روش کالیبره برای کاربری جنگلداری تجاری ۱۴۲
جدول ۴-۱۳ : شاخص های ارزیابی صحت به منظور بررسی روش های ارزیابی توان اکولوژیک جنگلداری حفاظتی (با تغییر دامنه توپوگرافی) ۱۴۵
جدول ۴-۱۴: جدول ماتریس خطا در روش کالیبره برای کاربری جنگلداری حفاظتی (با تغییر دامنه توپوگرافی) ۱۴۶
جدول ۴-۱۵: شاخص های ارزیابی صحت به منظور بررسی روش های ارزیابی توان اکولوژیک جنگلداری حفاظتی (با حذف توپوگرافی) ۱۴۹
جدول ۴-۱۶: جدول ماتریس خطا در روش کالیبره برای کاربری جنگلداری حفاظتی (با حذف توپوگرافی) ۱۵۰
جدول ۴-۱۷: شاخص های ارزیابی صحت به منظور بررسی روش های ارزیابی توان اکولوژیک کاربری توسعه ۱۵۵
جدول ۴-۱۸: جدول ماتریس خطا در روش کالیبره برای کاربری توسعه ۱۵۵
جدول ۴-۱۹: امتیاز سناریوی اکولوژیک بر اساس میانگین اولویت ها در روش کمی ۱۶۳
جدول ۴-۲۰: امتیاز سناریوی اقتصادی بر اساس میانگین اولویت ها در روش کمی ۱۶۳
جدول ۴-۲۱: امتیاز سناریوی اجتماعی بر اساس میانگین اولویت ها در روش کمی ۱۶۳
جدول ۴-۲۲: امتیاز سناریوی وسعت بر اساس مساحت کاربری فعلی ۱۶۴
جدول ۴-۲۳: رتبه سناریوی اقتصادی- اجتماعی در روش کمی و کیفی ۱۶۵
جدول ۴-۲۴: مجموع امتیازات کسب شده برای کاربری های مختلف با توجه به چهار سناریو و توان های موجود در شهرستان جهرم ۱۶۶
جدول ۴-۲۵: مجموع امتیازات کسب شده برای کاربری های مختلف با توجه به دو سناریو و توان های موجود در شهرستان جهرم ۱۶۷
جدول ۴-۲۶: راهنمای کد کاربری ها در نقشه های آمایش سرزمین ۱۶۸
جدول ۴-۲۷: ارزیابی دقت روش های آمایش سرزمین ۱۷۱
جدول۴-۲۸: مقایسه درصد مساحت کاربری های بهینه در روش کیفی-کمی در مقایسه با کاربری فعلی ۱۷۲
جدول ۴-۲۹: میانگین وزنی درجه توان در معیارهای موثر بر کشاورزی آبی ۱۷۴
جدول ۴-۳۰: میانگین وزنی درجه توان در معیارهای موثر بر کشاورزی دیم ۱۷۵
جدول ۴-۳۱: میانگین وزنی درجه توان در معیارهای موثر بر مرتعداری ۱۷۶
جدول ۴-۳۲: میانگین وزنی درجه توان در معیارهای موثر بر جنگلداری ۱۷۸
جدول ۴-۳۳: میانگین وزنی درجه توان در معیارهای موثر بر توسعه شهری و صنعتی ۱۷۹
جدول ۴-۳۴: میانگین وزنی درجه توان در معیارهای موثر بر اکوتوریسم (متمرکز) ۱۸۰
جدول ۴-۳۵: بهترین روش ارزیابی توان اکولوژیک بر اساس شرایط کالیبره و بدون کالیبره مدل های کاربری و میزان توافق آن ها بر اساس ضریب کاپا ۱۸۴
جدول ۴-۳۶: اولویت روش های بررسی شده برای ارزیابی توان اکولوژیک منطقه مطالعاتی با در نظر گیری بهترین دقت ۱۸۶


 

 

 

فهرست شکل ها و تصاویر

 

 

عنوان و شماره                                                                                                   صفحه

 

شکل ۱-۱: نحوه ارتباط مشکلات زیست محیطی و علل آن ۱۷
شکل ۳-۱: موقعیت شهرستان جهرم در استان فارس ۴۴
شکل ۳-۲: نحوه نمونه گیری از طبقات ماتریس خطا برای طبقات مهم نسبت به سایر طبقات ۸۴
شکل ۴-۱: نقشه توان اکولوژیک کشاورزی آبی (بدون در نظر گیری شاخص های خشکسالی و تخریب منابع آب) با مدل مخدوم ۱۱۳
شکل ۴-۲: مقایسه درصد معیار های موثر در توان اکولوژیک کاربری کشاورزی آبی (بدون در نظر گیری شاخص های خشکسالی و تخریب منابع آب) با روش های مبتنی بر میانگین (۴ طبقه ای) در شهرستان جهرم ۱۱۴
شکل ۴-۳: مقایسه درصد طبقات توان در روش های ارزیابی توان اکولوژیک کشاورزی آبی (۴ طبقه ای) (بدون در نظر گیری شاخص های خشکسالی و تخریب منابع آب) ۱۱۵
شکل ۴-۴ : درصد طبقات توان در روش ارزیابی کشاورزی آبی با مدل مخدوم (۷ طبقه ای) ۱۱۶
شکل ۴-۵ : نقشه های توان اکولوژیک کشاورزی آبی (با در نظر گیری شاخص های خشکسالی و تخریب منابع آب) با روش حداکثر محدودیت، میانگین حسابی، میانگین هندسی و کالیبره آن ۱۱۹
شکل ۴-۶: مقایسه درصد معیار های موثر در توان اکولوژیک کشاورزی آبی (با در نظر گیری شاخص های خشکسالی و تخریب منابع آب) با روش های مبتنی بر میانگین (۴ طبقه ای) در شهرستان جهرم ۱۲۰
شکل ۴-۷: مقایسه درصد طبقات توان در روش های ارزیابی توان اکولوژیک کشاورزی آبی (۴ طبقه ای) (با در نظر گیری شاخص های خشکسالی و تخریب منابع آب) ۱۲۱
شکل ۴-۸: نقشه های توان اکولوژیک کشاورزی دیم با روش مخدوم، حداکثر محدودیت، میانگین حسابی، میانگین هندسی و در نهایت کالیبره آن ۱۲۴
شکل ۴-۹: مقایسه درصد معیار های موثر در توان اکولوژیک کشاورزی دیم با روش های مبتنی بر میانگین (۴ طبقه ای) در شهرستان جهرم ۱۲۵
شکل ۴-۱۰: مقایسه درصد طبقات توان در روش های ارزیابی توان اکولوژیک کشاورزی دیم (۴ طبقه ای) ۱۲۶
شکل ۴-۱۱ نقشه توان اکولوژیک کاربری مرتعداری (با در نظر گیری معیار توپوگرافی) با مدل مخدوم

 

۱۲۹
شکل ۴-۱۲: مقایسه درصد معیار های موثر در توان اکولوژیک کاربری مرتعداری (با در نظر گیری معیار توپوگرافی) با روش های مبتنی بر میانگین (۴ طبقه ای) در شهرستان جهرم ۱۳۰
شکل ۴-۱۳: مقایسه درصد طبقات توان در روش های ارزیابی توان اکولوژیک مرتعداری (۴ طبقه ای) با در نظر گیری معیار توپوگرافی ۱۳۱
شکل ۴-۱۴: نقشه های توان اکولوژیک مرتعداری حفاظتی (بدون در نظر گیری معیار توپوگرافی) با روش حداکثر محدودیت، میانگین حسابی، میانگین هندسی و کالیبره ۱۳۴
شکل ۴-۱۵: مقایسه درصد طبقات توان در روش های ارزیابی توان اکولوژیک مرتعداری حفاظتی(۴ طبقه ای) بدون در نظر گیری معیار توپوگرافی ۱۳۵
شکل ۴-۱۶: نقشه توان اکولوژیک جنگلداری تجاری با مدل مخدوم ۱۳۸
شکل ۴-۱۷: مقایسه درصد معیار های موثر در توان اکولوژیک جنگلداری تجاری با روش های مبتنی بر میانگین (۴ طبقه ای) در شهرستان جهرم ۱۳۹
شکل ۴-۱۸: مقایسه درصد طبقات توان در روش های ارزیابی توان اکولوژیک (۴ طبقه ای) جنگلداری تجاری ۱۴۰
شکل ۴-۱۹: درصد طبقات توان در روش ارزیابی جنگلداری تجاری با مدل مخدوم (۷ طبقه ای) ۱۴۰
شکل ۴-۲۰: مقایسه درصد معیار های موثر در توان اکولوژیک جنگلداری حفاظتی (با تغییر دامنه توپوگرافی) با روش های مبتنی بر میانگین (۴ طبقه ای) در شهرستان جهرم ۱۴۳
شکل ۴-۲۱: مقایسه درصد طبقات توان در روش های ارزیابی توان اکولوژیک (۴ طبقه ای) جنگلداری حفاظتی (با تغییر دامنه توپوگرافی) ۱۴۴
شکل ۴-۲۲: نقشه های توان اکولوژیک جنگلداری حفاظتی (با حذف توپوگرافی) با روش حداکثر محدودیت، میانگین حسابی، میانگین هندسی و کالیبره ۱۴۷
شکل ۴-۲۳: مقایسه درصد طبقات توان در روش های ارزیابی توان اکولوژیک (۴ طبقه ای) جنگلداری حفاظتی (با حذف توپوگرافی) ۱۴۸
شکل ۴-۲۴: نقشه های توان اکولوژیک کاربری توسعه با روش مدل مخدوم، حداکثر محدودیت، میانگین حسابی، میانگین هندسی و کالیبره ۱۵۱
شکل ۴-۲۵: مقایسه درصد معیار های موثر در توان اکولوژیک کاربری توسعه با روش های مبتنی بر میانگین (۳ طبقه ای) در شهرستان جهرم ۱۵۲
شکل ۴-۲۶: مقایسه درصد طبقات توان در روش های ارزیابی توان اکولوژیک (۳ طبقه ای) کاربری توسعه ۱۵۴
شکل ۴-۲۷: نقشه های توان اکولوژیک اکوتوریسم متمرکز با روش های مختلف ۱۵۶
شکل ۴-۲۸: مقایسه درصد معیار های موثر در توان اکولوژیک اکوتوریسم متمرکز با روش های مبتنی بر میانگین (۳ طبقه ای) در شهرستان جهرم ۱۵۸
شکل ۴-۲۹: مقایسه درصد طبقات توان در روش های ارزیابی توان اکولوژیک (۳ طبقه ای) اکوتوریسم متمرکز ۱۵۹
شکل ۴-۳۰: نقشه توان اکولوژیک اکوتوریسم گسترده با روش مخدوم ۱۶۰
شکل ۴-۳۱: درصد طبقات توان در روش ارزیابی توان اکولوژیک اکوتوریسم گسترده با روش مخدوم (۳ طبقه ای) ۱۶۰
شکل ۴-۳۲: نقشه توان اکولوژیک حفاظت محیط با روش مخدوم ۱۶۱
شکل ۴-۳۳: درصد طبقات توان در روش ارزیابی توان اکولوژیک حفاظت محیط با روش مخدوم (۳ طبقه ای) ۱۶۲
شکل ۴-۳۴: نقشه آمایش سرزمین با روش های مخدوم و اصلاح شده (کیفی، کمی۴ و ۲ سناریو) ۱۶۹
شکل ۴-۳۵: نقشه آمایش سرزمین با روش کیفی-کمی (۲ سناریو) ۱۷۰
شکل ۴-۳۶: مقایسه نقشه آمایش سرزمین با شرایط فعلی منطقه مورد مطالعه (روش کیفی-کمی) ۱۷۳

 فصل اول

  • مقدمه

نادرستی استفاده از سرزمین بدین معنی است که از زمین و آب به اندازه توان یا پتانسیل آن استفاده نمی شود. به طور خیلی ساده آنکه در اینگونه موارد در سرزمینی کشاورزی صورت می گیرد که توانی برای تولید فرآورده های کشاورزی ندارد. در زمینی خانه سازی می شود که برای خانه سازی مناسب نیست. در دامنه کوهی مرتعداری یعنی چرای دام انجام می پذیرد که توان تولیدی برای این کار ندارد. در سرزمینی تفرجگاه دایر می شود که برای این کار مناسبتی ندارد. ندانم کاری در رابطه با نوع استفاده از سرزمین دست به دست مدیریت غلط یا روش بهره برداری نادرست داده و باعث استفاده غیر منطقی انسان از سرزمین گردیده است. به طور کلی می توان چنین نتیجه گیری نمود که بانی کاهش بیش از اندازه منابع، استفاده غیر منطقی انسان از سرزمین است.

سرزمین یک منبع محدود و آسیب پذیر است، اما بسیاری از سودمندی های آن اگر بیجا از آن استفاده نشود، ابدی و قابل تجدیدند. خوشبختانه انسان متمدن به فکر چاره جویی افتاده است. از اواخر قرن میلادی گذشته انسان به این نکته پی برد که برای آنکه بخواهد بهره برداری با صرفه اقتصادی و مستمر از سرزمین داشته باشد، بهتر است که روند بهره برداری را در یک چارچوب برنامه ریزی شده به نام طرح مدیریت به اجرا گذارد. از آن زمان به تدریج طرح های جنگلداری، مرتعداری، شهرسازی و مدیریت شهر و شهرک، مدیریت کشاورزی، دامداری، دامپروری، مدیریت شیلات و آبزی پروری، پارکداری و مدیریت توسعه در جهان پا گرفت (مخدوم،۱۳۷۸).

از اینرو میتوان دریافت که رویــــکرد نـوین جهان متمدن را باید حرکت از «محیط ­زیستی اقتصادی» به سوی «اقتصادی زیست محیطی» و متکی بر تولید دانش ، به عنوان منبعی جهانی برای توسعه پایدار دانست (غریبی، ۱۳۷۹)؛ رویکردی که لزوم تقویت و حمایت از نگاهی همه­جانبه­نگر[۱] را به وسیله همیاری و تعامل میان ­رشته­ای بین متخصصین منابع­ طبیعی و محیط­زیست با کارشناسان و نخبگان حوزه اقتصادی و دولتمردان حوزه سیاست بیش از پیش مورد تأکید قرار داده و از جمله ضروری ترین لوازم تضمین توسعه پایدار برمی­شمرد.  به دیگر سخن، امروزه تنها هنگامی می­توان از مزیتهای اقتصادی سرزمین یاد کرد که آن مزیتها از غربال ارزش های زیست ­محیطی گذر کرده باشند و ارزش افزوده حاصل از فعالیت ها و برنامه­های اقتصادی به کاهش اندوخته­های طبیعی و تشدید دامنه آسیب­پذیری آنها منجر نشود. از آن روست که اجرای طرح هایی نظیر مدیریت جامع زیست ­محیطی در پاره­هایی از گران سنگ­ترین زیستگاه های زمینی اهمیت می­یابد. از سوی دیگر بسیاری از جوامع انسانی از سرآغازی دیرینه تا امروز با زیست­بوم طبیعی خویش دارای پیوندهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تنگاتنگ، با ابعادی چندگانه و تودرتو بوده­اند. پیوندهایی که امکان گسستن آنها به بهانه دسترسی به اهداف حفاظت نه درست است و نه امکان­پذیر می نماید.

بنابراین می­بایست سازوکارها و تمهیداتی اندیشید که با اعمال آنها بر سرزمین، هم موجودیت طبیعی آن و هم کیفیت زیست تمامی زیستمندانش، به ویژه انسان، به صورتی پایدار تضمین شود. به کلامی روشن­تر، مسأله اساسی یا پندارینه بنیادین مجموعه مطالعات حاضر این است که چگونه می­توان به چارچوب یا ریختاره­ای علمی، عملی و پایدار رسید که به موجب آن تأمین نیازهای مشروع انسانی با موجودیت طبیعت و دیگر زیستمندان آن کم ترین تنش و تضاد را به همراه داشته باشد. دریافتی که به نوبه خویش هم اهمیت و هم دشواری و پیچیدگی ناهمتای طرح هایی نظیر طرح پیش رو را آشکارا نشان ­داده و ثابت می­کند که تحقق آنها تا چه اندازه به دانشی به روز و میان­رشته­ای و مهم تر از آن حمایت ها و هماهنگی­هایی فرا بخشی، ملّی و منطقه­ای مبتنی بر اراده­ای خردمند و معطوف به عالی­ترین سطوح قدرت و تصمیم­گیری نیازمند است[۲].

 

 

۱-۱       تعاریف کلی، مفهومی و اصطلاحات علمی

  • سرزمین

واژه سرزمین[۳] بیان گر یک تعداد از پارامترهای سطحی و یا نزدیک به سطح کره زمین شامل اقلیم، خاک، زمین سیما[۴]، هیدرولوژی سطحی، لایه های رسوبی، آب زیر زمینی و دخایر ژئوهیدرولوژیکی وابسته به آن، جمعیت جانوری و گیاهی و …  است که برای انسان اهمیت دارد. این پارامترها به طور انفرادی و همچنین در رابطه با یکدیگر با هم متفاوتند (مخدوم،۱۳۷۸؛ فائویونپ،۱۹۹۷). وجود چنین تفاوت هایی است که ویژگی های سرزمین های مختلف را سبب می شود. مجموعه این پارامترها را منابع طبیعی یا منابع اکولوژیکی می نامند (استوارت[۵]،۱۹۶۸).

 

  • کاربری اراضی

کاربری اراضی [۶]بیانگر فعالیت های اقتصادی صورت گرفته و در حال انجام توسط انسان، و به منظور تولید، تغییر و یا نگهداری از یک نوع پوشش اراضی[۷] می باشد (گرگوریو و جانسن[۸]، ۱۹۹۸) که یک ارتباط مستقیم بین پوشش زمین و فعالیت های انسان در سرزمین ایجاد می کند. کاربری اراضی به دو دسته کاربری انسان ساخت (کشاورزی، شهر و …) و کاربری منابع طبیعی (جنگل، مرتع و …) طبقه بندی می شود. پوشش اراضی نیز بعنوان پوشش فیزیکی- زیستی در سطح کره زمین تعریف میشود (گرگوریو و جانسن، ۱۹۹۸). تنوعی که در مطالعات آمایش و ارزیابی تناسب اراضی وجود دارد بخاطر اینست که واژه ” کاربری اراضی” مفاهیم متفاوتی دارد و  این مسئله خیلی اهمیت دارد که یک تمایز بین دو مفهوم کاربری و پوشش اراضی ایجاد نماییم. اما بهر حال در این تحقیق مفهوم “استفاده[۹]” آن مورد نظر است (بریاسولیس[۱۰]، ۲۰۰۳ ؛ چاپین و کایسر[۱۱]،۱۹۷۹). علاوه بر این کاربری اراضی بسته مقیاس مکانی معانی متفاوتی دارد. مثلا در مقیاس های بزرگ، معمولا مفهوم استفاده از منبع و در مقیاس شهری مفهوم استفاده بالقوه از سطح زمین برای مکان یابی فعالیت های متفاوت، را تداعی می کند (چاپین و کایسر،۱۹۷۹).

[۱] Multi-Disciplinary

[۲] اراده­ای که با هوشمندی رابطه ظریف آموزه موصوف را با ملاحظات مبتنی بر امنیت ملّی درک کرده است.

[۳] Land

[۴] Landscape

[۵] Stewart

[۶] Land Use

[۷] Land Cover

[۸] Gregorio and Jansen

[۹] Use

[۱۰] Briassoulis

[۱۱] Chapin and Kaiser

تعداد صفحه : ۵۵

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***