دانلود پایان نامه ارشد: واکنش تک ظرفی سه جزیی آریل گلی اکسال ها با سیکلو هگزان-۱و۳-دی اون درحضور آمونیوم استات در حلال آب اتانول، تحت شرایط رفلاکس

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 واکنش تک ظرفی سه جزیی آریل گلی اکسال ها با سیکلو هگزان-۱و۳-دی اون درحضور آمونیوم استات در حلال  آب اتانول، تحت شرایط رفلاکس

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                 صفحه

فصل اول: مقدمه

۱-۱٫ اصول شیمی سبز. ۲

۱-۲٫ آب، حلال سبز. ۳

۱-۳٫ آب بعنوان حلال. ۳

۱-۴٫ واکنشهای چندجزئی.. ۴

۱-۵٫ واکنشهای تک ظرفی.. ۴

۱-۶٫ ایندول ۶

۱-۷٫ سنتز ایندول ها ۶

۱-۷-۱٫ سنتز ایندول به روش فیشر. ۶

۱-۷-۲٫ سنتز گرندبرگ… ۷

۱-۷-۳٫ سنتز ریزرت… ۷

۱-۷-۴٫ سنتز لیمگرابر- باتکو. ۸

۱-۷-۵٫ سنتز مدلانگ ۸

۱-۷-۶٫ سنتز بیچلر ۹

۱-۷-۷٫ سنتز ایندول به روش بارتولی.. ۱۰

۱-۷-۸٫ سنتز ننیتزسکیو ۱۰

۱-۷-۹٫ سنتز گاسمن.. ۱۰

۱-۷-۱۰٫ سنتز فارستنر. ۱۱

۱-۷-۱۱٫ سنتز فوکویاما ۱۱

۱-۷-۱۲٫ سنتز ایندولهای چند استخلافی از طریق واکنش حلقه زایی درون مولکولی ]۲+۴[ ۱۲

۱-۸ . واکنش های ایندول ها ۱۳

۱-۸-۱٫ واکنش با عوامل الکتروفیل ۱۳

۱-۸-۲٫ واکنش با عوامل اکسنده ۲۰

۱-۸-۳٫ واکنش با عوامل کاهنده  ۲۰

۱-۸-۴٫ واکنش با کاربن ها ۲۱

۱-۹٫ کاربردهای داروئی ایندولها ۲۱

۱-۹-۱٫ ۲- فنیل ایندول (۲PI) سولفامات ها ۲۱

۱-۹-۲٫ تریپتوفان. ۲۱

۱-۹-۳٫ ملاتونین ۲۲

۱-۹-۴٫ سروتونین ۲۲

۱-۹-۵٫ ایندول -۳- کربینول (I3C) 22

۱-۹-۶٫ دی ایندولیل متان. ۲۳

فصل دوم: بحث و بررسی

۲-۱٫ روش های تهیه آریل گلی اکسال‌ها ۲۵

۲-۲٫ روش کلیسنتز مشتقات جدید-۳-هیدروکسی- ۲-آریل -۶و۷-دی هیدرو-H1-ایندول -۴(H5)-اون ها ۲۷

۲-۳٫ مکانیسم سنتز مشتقات جدید-۳-هیدروکسی- ۲-آریل -۶و۷-دی هیدرو-H1-ایندول -۴(H5)-اون ها ۲۷

۲-۴٫ شناسایی مشتقات جدید مشتقات جدید-۳-هیدروکسی- ۲-آریل -۶و۷-دی هیدرو-H1-ایندول -۴(H5)            -اون ها ۲۸

۲-۴-۱٫ ۳-هیدروکسی-۲-فنیل-۶و۷-دی هیدرو-H1-ایندول-۴(H5)-اون. ۲۸

۲-۴-۲٫ ۲-(۴-بروموفنیل)-۳-هیدروکسی-۶و۷-دی هیدرو- H1-ایندول-۴( H5) – اون. ۲۹

۲-۴-۳٫ ۳-(۳-متوکسی فنیل)-۳-هیدروکسی-۶و۷-دی هیدرو- H1-ایندول-۴( H5)- اون. ۳۰

۲-۴-۴٫ ۴-(۴-فلوئوروفنیل)-۳-هیدروکسی-۶و۷-دی هیدرو- H1-ایندول-۴( H5)- اون. ۳۰

۲-۴-۵٫ ۳-(۴-نیتروفنیل)-۳-هیدروکسی-۶و۷-دی هیدرو- H1-ایندول-۴( H5)- اون. ۳۱

۲-۴-۶٫ ۳-(۴-متوکسی فنیل)-۳-هیدروکسی-۶و۷-دی هیدرو- H1-ایندول-۴( H5)- اون. ۳۱

۲-۴-۷٫ ۳-(۳و۴-دی متوکسی فنیل)-۳-هیدروکسی-۶و۷-دی هیدرو- H1-ایندول-۴    ( H5)- اون. ۳۲

۲-۴-۸٫ ۳-(۳و۴-متیلن دیوکسی فنیل)- ۶و۷-دی هیدرو- H1-ایندول-۴      (H5)- اون. ۳۲

۲-۴-۹٫ ۳ -( [۱وَ۱-بای فنیل]-۴-ایل)- ۳-هیدروکسی-۶و۷-دی هیدرو- H1-ایندول-۴( H5)- اون. ۳۳

 فصل سوم: بخش تجربی

۳-۱٫ مواد شیمیایی و دستگاه های مورد استفاده ۳۵

۳-۲٫ روش های سنتزی مورد استفاده ۳۶

۳-۲-۱٫ سنتز مشتقات جدید -۳-هیدروکسی- ۲-آریل -۶و۷-دی هیدرو-H1-ایندول -۴(H5)-اون ها ۳۶

 فصل چهارم ضمیمه طیف

 منابع و مآخذ. ۵۳

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 . اصول شیمی سبز .  آب، حلال سبز . واکنشهای چندجزئی . ایندول . کاربردهای داروئی ایندولها . روش های تهیه آریل گلی اکسال‌ها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : واکنش تک ظرفی سه جزیی آریل گلی اکسال ها با سیکلو هگزان-۱و۳-دی اون درحضور آمونیوم استات در حلال  آب اتانول، تحت شرایط رفلاکس