دانلود پایان نامه ارشد: واکنش آریل گلی اکسال ها با دی آمین های مختلف تحت شرایط مایکروویو

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 واکنش آریل گلی اکسال ها با دی آمین های مختلف تحت شرایط مایکروویو

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                 صفحه

فصل اول: مقدمه

۱-۱٫ پیرازین ها ۲

۱-۲٫ ساختار پیرازین ها ۲

۱-۳٫ سنتز پیرازین ها ۴

۱-۳-۱٫ استفاده از ترکیبات ۱و۲-دی آمینها با ترکیبات ۱و۲-دی کربونیلدار. ۴

۱-۳-۲٫ استفاده ازترکیب -آمینو کربونیل.. ۵

۱-۳-۳٫ استفاده از – آمینو هیدروکسیلها ۵

۱-۳-۴٫ استفاده از اکسیم ها ۶

۱-۳-۵٫ استفاده از اتیلن دی آمین.. ۶

۱-۳-۶٫ استفاده از α-هالوکتون ها در حضور مایکروویو. ۶

۱-۳-۷٫ واکنش درون مولکولی ۶

۱-۴٫ سنتز پیریدو]۳و۴-[b پیرازین.. ۷

۱-۴-۱٫ واکنش۳و۴-دی آمینوپیریدین با ترکیبات ۱و۲-دی کربونیل دار. ۷

۱-۴-۲٫ واکنش ۵-برومو-۳و۴- دی آمینو پیریدین با ۲-(متیل تیو)-۱-فنیل اتانون. ۷

۱-۵٫ واکنش های پیرازین‌ ها ۸

۱-۶٫ کینوکسالین ها ۱۰

۱-۷٫ روش های سنتز کینوکسالین ها ۱۰

۱-۷-۱٫ تراکم دی آمین های آروماتیک با ترکیبات دی کربونیل دار. ۱۰

۱-۷-۲٫ حلقه زایی درون ملکولی.. ۱۱

۱-۷-۳٫ تجزیه حلقه. ۱۲

۱-۷-۴٫ سنتز کینوکسالین های جوش خورده ۱۲

۱-۷-۵٫ استفاده از کینوکسالین-آلفاکتول یا دی اون. ۱۵

۱-۷-۶٫ با استفاده از  گلی اکسال آزاد به عنوان سینتن.. ۱۷

۱-۷-۷٫ استفاده از دی کتون یا سینتن مربوطه. ۱۷

۱-۷-۸٫ استفاده از دی کتون ها برای تولید یک محصول. ۱۸

۱-۷-۹٫ استفاده از دی کتون برای تولید دو محصول ایزومری.. ۱۹

۱-۸٫ واکنش های کینوکسالین ها ۲۰

۱-۸-۱٫ واکنش های جایگزینی.. ۲۰

۱-۸-۲٫ کاهش: ۲۰

۱-۸-۳٫ سنتزپیرازولوکینوکسالین ها از کینوکسالین ها ۲۱

۱-۹٫ کاربرد کینوکسالین ها ۲۲

۱-۹-۱٫ فعالیت آنتی باکتریایی.. ۲۲

۱-۹-۲٫ فعالیت های ضد سرطانی کینوکسالین ها ۲۳

 فصل دوم: بحث و بررسی

۲-۱٫ روش ها ی تهیه آریل گلی اکسال ها ۲۵

۲-۲٫ روش کلی سنتز مشتقات آریل پیریدو]۲و۳-[b پیرازین ها ۲۷

۲-۲-۱٫ سنتز ۳-فنیل پیریدو]۲و۳-[b پیرازین.. ۲۸

۲-۲-۲٫ سنتز ۳-(۴-نیتروفنیل) پیریدو]۲و۳-[b پیرازین.. ۲۸

۲-۲-۳٫ سنتز۳-(۴-کلرو فنیل) پیریدو]۲و۳- [b پیرازین.. ۲۹

۲-۲-۴٫ سنتز ۳-(۴-فلوئور فنیل) پیریدو]۲و۳- [bپیرازین.. ۲۹

۲-۲-۵٫ سنتز۳- (۳-متوکسی فنیل) پیریدو]۲و۳- [b پیرازین.. ۳۰

۲-۲-۶٫ سنتز ۳-(۴-متوکسی فنیل) پیریدو]۲و۳- [b پیرازین.. ۳۰

۲-۲-۷٫ سنتز۳-(۳و۴-دی متوکسی فنیل) پیریدو]۲و۳- [b پیرازین.. ۳۱

۲-۲-۸٫ سنتز ۳-(]۱و۱ّ– بای فنیل[۴-ایل)- پیریدو]۲و۳- [b پیرازین.. ۳۲

۲-۳٫ سنتز مشتقات ۵-آریل پیرازین-۲و۳-دی کربونیتریل.. ۳۳

۲-۳-۱٫ سنتز ۵-فنیل پیرازین-۳،۲دی کربونیتریل.. ۳۳

۲-۳-۲٫ سنتز  ۵-( ۴-کلروفنیل) پیرازین-۳،۲دی کربونیتریل.. ۳۳

۲-۳-۳٫ سنتز  ۵-( ۴-متوکسی فنیل) پیرازین-۳،۲دی کربونیتریل.. ۳۴

۲-۳-۴٫ سنتز۵-(]۱و۱ّ- بای فنیل[۴-ایل)- پیرازین-۳،۲دی کربونیتریل.. ۳۴

۲-۳-۵٫ سنتز ۳-(۴-برومو فنیل) پیریدو]۲و۳- [b پیرازین.. ۳۵

۲-۴٫ سنتز۲-آریل کینوکسالینها ۳۶

۲-۴-۱٫ سنتز ۲-فنیل کینوکسالین.. ۳۷

۲-۴-۲٫ سنتز۲-(۴-نیتروفنیل) کینوکسالین.. ۳۷

۲-۴-۳٫ سنتز۲-(۴-فلوئوروفنیل) کینوکسالین.. ۳۸

۲-۴-۴٫ سنتز۲-(۳-متوکسی فنیل) کینوکسالین.. ۳۸

۲-۴-۵٫ سنتز۲-(]۱و۱ّ- بای فنیل[۴-ایل)-کینوکسالین.. ۳۹

۲-۴-۶٫ سنتز۲-متوکسی-۴-(کینوکسالین-۲-ایل) فنل.. ۳۹

۲-۴-۷٫ سنتز۲-(۳و۴-دی متوکسی فنیل)کینوکسالین.. ۴۰

۲-۵٫ سنتز۲-آریل ۶-نیتروکینوکسالینها ۴۱

۲-۵-۱٫ سنتز ۲-(۴-فلوئوروفنیل)-۶-نیترو کینوکسالین.. ۴۲

۲-۵-۲٫ سنتز۲-(۳و۴-دی متوکسی فنیل)-۶-نیتروکینوکسالین.. ۴۲

۲-۵-۳٫ سنتز۲-(۴بروموفنیل)-۶-نیتروکینوکسالین.. ۴۳

۲-۶٫ نتیجه‌گیری.. ۴۴

 فصل سوم: بخش تجربی

۳-۱٫ مواد ودستگاه ها ۴۶

۳-۲٫ روش سنتز مشتقات… ۴۷

۳-۲-۱٫ روش کلی سنتز مشتقات آریل پیریدو]۲و۳-[b پیرازین‌ها ۴۸

۳-۲-۲٫ روش کلی  سنتز مشتقات  ۵-آریل پیرازین-۳،۲دی کربونیتریل.. ۵۵

۳-۲-۳٫ روش کلی سنتز۲-آریل کینوکسالینها ۵۹

۳-۲-۴٫ روش کلی سنتز۲-آریل ۶-نیتروکینوکسالینها ۶۷

 فصل چهارم ضمیمه طیف… ۷۲

منابع و مآخذ. ۸۹

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با توجه به اهمیت حلقه­های پیریدو پیرازینی و پیرازین دی ‌کربونیتریل و کینوکسالینی در ترکیبات طبیعی و همچنین خواص دارویی این ترکیبات، یک روش مناسب و کارآمد و در عین حال ساده برای سنتز ترکیبات پیریدو پیرازین و پیرازین دی‌کربونیتریل در این بخش از پایان نامه گزارش می‌شود. در این روش سنتزی مشتقات استوفنون  طی چهار واکنش متفاوت دو مرحله‌ای به مشتقات هتروسیکلی ۳-آریل پیریدو ]۲و۳-b] پیرازین ‌ها و مشتقات ۵-آریل پیرازین-۳،۲–دی کربونیتریل  و ۲-آریل کینوکسالین ها و ۲-آریل ۶-نیترو کینوکسالین ها تبدیل می­ شوند.  مرحله اول شامل اکسایش مشتقات استوفنون با استفاده از اکسیدان ۲SeO به آریل گلی اکسال مربوطه  می باشد که در مرحله­ی بعد در واکنش با ۲و۳-دی آمینو پیریدین  در حضور حلال EtOH/H2O و ۲و۳-دی آمینومالو نیتریل در حضور حلال EtOH/H2O و اورتوفنیلن دی آمین در حضور حلال EtOH/H2O و۴-نیترو-۱و۲-دی آمینوبنزن در حضور حلال EtOH/H2O به ترتیب مشتقات هتروسیکلی          ۳-فنیل پیریدو ]۲و۳-b] پیرازین ها و مشتقات ۵-فنیل پیرازین-۳،۲–دی کربونیتریل و مشتقات ۲-آریل کینوکسالین و مشتقات ۲-آریل-۶-نیترو کینوکسالین را تولید می‌ کنند.

کارهای انجام شده در این پایان نامه جزو واکنش‌های افزایش هسته‌دوستی بر روی گروه‌های کربونیل می‌باشد. در این سری از واکنش‌ها حضور گروه‌های کشنده و دهنده در مجاورت گروه کربونیلی بر روی سرعت انجام واکنش اثرگذار می باشد، همچنین قدرت گروه‌های هسته‌دوست نیز بعنوان عامل اساسی در این سری از واکنش‌ها مطرح می‌‌باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  واکنش آریل گلی اکسال ها با دی آمین های مختلف تحت شرایط مایکروویو