دانلود پایان نامه ارشد : نگرش اساطیری در ساخت خمره های تدفینی ایران باستان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معماری

گرایش :معماری 

عنوان :  نگرش اساطیری در ساخت خمره های تدفینی ایران باستان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علم و هنر یزد

دانشکده هنر و معماری

گروه صنایع دستی

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 نگرش اساطیری در ساخت خمره های تدفینی ایران باستان

 استاد راهنما:

دکتر نصرالله تسلیمی

استاد مشاور:

دکتر مجیدرضا مقنی پور

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

اسطوره روایتگر رویدادی است که بشریت از طریق تمسک به آن به رفع بیگانگی از پدیده های طبیعی پیرامون خود می پردازد. از مهمترین راه های شناخت اساطیر حاکم بر یک جامعه باستانی، مطالعه تدفین های آن است. شاید بتوان گفت آداب تدفین و اساطیر مرتبط، معلول دیدگاه انسان درباره مرگ و درگذشتگان بوده که در طول زمان دستخوش تحول و تطور گردیده است. از دیرباز اهتمام بر نیالودن عناصر اربعه موجب استفاده از مواد خاصی جهت به خاک سپاری مردگان گردید؛ یکی از این موارد با پیشینه کهن در فرهنگ ایران، سفالینه است که به صورت انواع ظروف تدفین ظاهر شده و از پرکاربردترین آنها می توان به گورخمره اشاره کرد. شکل ظاهری خمره ها، تشریفات، نحوه قرارگیری جسد و دفن خمره ها و اشیاء مکشوفه همگی بازتاب برخی مفاهیم اساطیری و فلسفی است و به گونه ای عینی در خمره های تدفینینمود پیدا کرده است.رویکرد این پژوهش نگرش اساطیری به خمره های تدفینی بوده و به روش تاریخی – توصیفی – تحلیلی انجام گرفته است. با فرض تنوع محدوده جغرافیایی و یکسانی محدوده زمانی در نگرش مفاهیم اسطوره ای در تدفین خمره ای در ایران باستان می توان به وجوه اشتراکی در باب اساطیر و آیین هادست یافت.

این پژوهش در ۵فصل تدوین گردیده است: فصل اول به ساختار کلی پژوهش می پردازد. فصل دوم دیدگاه های اساطیری مؤثر بر تدفین و شیوه های تدفین در ایران باستان را شرح می دهد. فصل سوم در دو بخش دوران پیش از تاریخ و دوران تاریخی به دسته بندی تدفین های خمره ای می پردازد. فصل چهارم قابلیت های زیبایی شناختی سفال به عنوان یکی از عرصه های ظهور تفکرات دینی، آیینی و اساطیری مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در فصل پنجم نیز به نتیجه گیری خواهیم پرداخت.

 

کلید واژه: اسطوره، ایران باستان، سفال، گورخمر

فهرست مطالب:

مقدمه……………………………………………. ۱

فصل اول: کلیات

۱-۱ مقدمه……………………………………………….. ۴

۱-۲ هدف تحقیق…………………………………… ۴

۱-۳ بیان مسأله و تشریح ابعاد آن……………………… ۴

۱-۴ اهمیت مسأله تحقیق…………………………….. ۵

۱-۵ انگیزه محقق در انتخاب موضوع…………………………. ۶

۱-۶ سؤالات تحقیق……………………………………… ۷

۱-۷ فرضیه های تحقیق…………………………………. ۷

۱-۸ محدوده مطالعه و مقطع زمانی تحق۷

۱-۹ مروری بر ادبیات تحقیق……………………….. ۸

۱-۱۰ جمع بندی مطالب فصل اول…………………. ۸

فصل دوم: نگرش های اساطیری و تاریخی مرگ در ایران باستان

۲-۱ مقدمه………………………………………. ۹

۲-۲ اعتقادات و آیین ها در جوامع اولیه…………. ۹

۲-۲-۱ تجلی دین در جوامع ابتدایی…………………….. ۹

۲-۲-۲ انواع باورهای دینی…………………………………… ۱۰

۲-۲-۳ نیاز معنوی دستمایۀ آفرینندگی……………………… ۱۱

۲-۲-۴ مرگ و رستاخیز…………………………………… ۱۲

۲-۳ تدفین در اساطیر ایران باستان……………………….. ۱۴

۲-۳-۱ زروان گرایی…………………………………………….. ۱۵

۲-۳-۲ آیین زرتشت…………………………………………. ۱۷

۲-۳-۳ میترائیسم…………………………………………………. ۱۹

۲-۳-۴ آناهیتا…………………………………………………………….. ۲۰

۲-۳-۵  تأثیر کیش یونانی………………………………………. ۲۰

۲-۴ شیوه های تدفین در ایران باستان………………………… ۲۱

۲-۴-۱ استودان……………………………………… ۲۲

۲-۴-۲ آرامگاه های سردابه ای………………………… ۲۳

۲-۴-۳ آرامگاه چاهی با ظروف تدفین…………………………….. ۲۴

۲-۴-۴ قبرستان با ظروف تدفین……………………………… ۲۵

۲-۴-۵ خاکستردان…………………………………………… ۲۶

۲-۴-۶ تدفین گورخمره ای……………………. ۲۷

۲-۵ جمع بندی مطالب فصل دوم………………. ۲۷

فصل سوم: خمره های تدفینی

۳-۱ مقدمه……………………………….. ۲۹

۳-۲ تدفین های خمره ای دوران پیش از تاریخ………………………………. ۲۹

۳-۲-۱ چغاگاوانه………………………………………………….. ۲۹

۳-۲-۲ تپه حاجی فیروز…………………. ۳۰

۳-۲-۳ قلعه گوشه………………………………………….. ۳۱

۳-۲-۴ اریسمان……………………. ۳۴

۳-۲-۵ سیلک……………………………………… ۳۵

۳-۲-۶ تپه اسماعیل آباد………………………………………….. ۳۷

۳-۲-۷ چشمه علی…………………………………………….. ۳۷

۳-۲-۸  تپه زاغه……………………………………………………… ۳۷

۳-۲-۹  محوطه الهایی………………………………………. ۳۸

۳-۲-۱۰ تپه قلی درویش……………………………….. ۳۹

۳-۲-۱۱ تپه گیان…………………………………… ۴۰

۳-۲-۱۲ محوطه ازبکی……………………………………. ۴۱

۳-۲-۱۳ مارال تپه………………………………………………. ۴۲

۳-۲-۱۴ کلورز…………………………………………… ۴۴

۳-۲-۱۵ قلعه کوتی……………………………………. ۴۴

۳-۲-۱۶ هفت تپه……………………………………………. ۴۵

۳-۲-۱۷ گوهر تپه……………………………………….. ۴۸

۳-۳ تدفین های خمره ای دوران تاریخی………….. ۴۹

۳-۳-۱ آکروپل وشهرشاهی در شوش………………………. ۵۰

۳-۳-۲ تل آپادانا…………………………………….. ۵۲

۳-۳-۳ کنگاور…………………………………………… ۵۲

۳-۳-۴ محوطه شیر سنگ…………………………………… ۵۴

۳-۳-۵ تپه خرمن…………………………………………………………. ۵۴

۳-۳-۶ تپه کن یری……………………………………………….. ۵۵

۳-۳-۷ آیری زمین (تپه نخود)………………………. ۵۶

۳-۳-۸ تپه پیه درق…………………………………………………… ۵۶

۳-۳-۹ تپه همت سلاله……………………………………….. ۵۷

۳-۳-۱۰ چوجیران………………………………………. ۵۷

۳-۳-۱۱ گرمی………………………………………. ۵۷

۳-۳-۱۲ طاق بستان………………………………………. ۶۰

۳-۳-۱۳ گهرتپه……………………………… ۶۱

۳-۳-۱۴ تنگه هرمز………………………………………… ۶۲

۳-۳-۱۵ تپه سنجر……………………………………. ۶۳

۳-۳-۱۶ نخل ابراهیمی………………………………………….. ۶۳

۳-۳-۱۷ دستوا……………………………………………………… ۶۴

۳-۳-۱۸ ستون های سنگی در دوگور دوپا………………………….. ۶۵

۳-۳-۱۹ تپه شیان………………………………………. ۶۶

۳-۴ جمع بندی مطالب فصل سوم…………………………….. ۶۷

فصلچهارم: سفال بستری مناسب جهت بروز ارزش های فکری و بصری

۴-۱ مقدمه…………………………………….. ۷۰

۴-۲ نسبت گورخمره های سفالین با اساطیر و باورها………………….. ۷۱

۴-۳ زیبایی شناسی خمره های تدفینی……………………… ۷۳

۴-۴ جمع بندی مطالب فصل چهارم…………………….. ۷۴

فصل پنجم: نتیجه گیری و تبیین فرضیات

۵-۱ فرضیه اول…………………………………… ۷۶

۵-۲ فرضیه دوم………………………… ۷۶

۵-۳ نتیجه گیری……………………….. ۷۷

فهرست منابع و مآخذ………………….. ۸۱

فهرست جداول

فهرست تصاویر

مقدمه

یکی از بهترین راه های شناخت اعتقادات مذهبی بشر در یک جامعه باستانی، مطالعه انواع تدفین های آن جامعه است. “تدفین یکی از عینی ترین و ملموس ترین تجلیات تفکر و تخیلات بشر در طول تاریخ بوده است. همچنین با بهره گرفتن از اشیاء به دست آمده در انواع گورها می توان این اعتقادات را بررسی نمود. جهت شناسایی شیوه ها و تشریفات وابسته به تدفین ابتدا باید آیین ها و اعتقادات حاکم بر جامعه را مورد مطالعه قرار داد. بطور کلی آداب تدفین تابع نوع برخورد زندگان با مردگان است. این نوع برخورد در هر دوره، بسته به شرایط اجتماعی و اعتقادات، متفاوت بوده است. اما گاه شباهتهایی درباره طرز تلقی انسان نسبت به مرگ و زندگی پس از مرگ در جوامع مختلف وجود دارد. ” (چایچی امیرخیز، ۱۳۸۴: ۲۱)اعتقاد به جهان پس از مرگ در اعتقادات اساطیری ایران باستان باعث رواج آیین ها و مراسم خاصی در مورد تدفین مرگان می شود که تابع شرایط زمانی و مکانی است. این اساطیر و باورها عاملی برای توجیه این مراسم به حساب می آیند. هر یک از اساطیر مناسک و آداب خاصی دارند اما چنان که محرض است یکی از آداب مشترک آنها تدفین خمره ای است که موضوع اصلی این پژوهش است.

ادیان و اسطوره های حاکم بر هر جامعه در نحوه تدفین مردگان نقش موثر و مستمر داشته اند. یکی از باورهای بشریت اهتمام بر آلوده نکردن عناصر مقدس چهارگانه، آب، آتش، خاک و باد است. تحقق این باورها در گرو استفاده از ابزار و مواد خاصی جهت به خاک سپاری اموات و در گذشتگان بوده است؛ یکی از این موارد سفالینه می باشد که فراز و فرودهایی را طی کرده و در هر دوره تغییراتی را به خود دیده است. “سفالینه ها به خاطر ترکیبات و جنس مقاومشان در برابر شرایط محیطی یکی از بادوام ترین مواد انتقال فرهنگ هستند و در امر  تدفین به صورت خاکستردان، استخوان دان و ظروف تدفین ظاهر شده اند.” (همان، ص۱۷)  از پرکاربردترین ظروف تدفین می توان به گور خمره اشاره کرد که طبق مطالعات نگارنده استفاده از آنها از دوره نوسنگی آغاز می شود، در دوره های بعدی گسترش می یابد و در دوره اشکانی بیشتر و قاعده مندتر مورد مصرف قرار می گیرد؛ تا بدین وسیله سنت های بومی و آیین های نیاکان تداوم یابد و بشر هرچه بهتر و دقیق تر در جهت حفظ تقدس عناصر اربعه برآید. چنان که در فصول پژوهش شرح داده خواهد شد مصرف این خمره ها بیشتر در مورد کودکان و نوزادان دیده می شود و نحوه قرارگیری جسد به حالت جنینی است.  همچنین می توان شکل ظاهری خمره ها را  با شکل رحم تطبیق داد تا شاید بتوان تدفین به شکل جنینی در ظروفی به شکل رحم را تعبیری از تسلسل میان مرگ، مرحله آشناسازی، بازگشت به رحم و تولد دوباره دانست.  شواهد مدلل می دارند که گورخمره های سفالین از پشتوانه اساطیری و آیین های خاصی برخوردار بوده اند. وجه اشتراک بیشتر گورخمره ها انتزاعگری در طراحی آنها است. زیرا هدف سفالگر دستیابی به ذات شیء بوده بنابر این فرم کلی این گونه سفالینه ها حجم های مدور و منحنی است که در نهایت  سادگی و بی پیرایگی متبلور شده اند. فرم هایی که معمولاً بدون تزئین آنچنانی مفاهیم فرازمینی خاصی را به آدمی القا می کنند. در پی آن فرم های طبیعی ساده شدند تا بتوانند به وسیله نیروهای طبیعی خود را بارور سازند. یکی از این فرم ها رحم یا همان زهدان است. تدفین به حالت جنینی در ظروف صورت می گیرد و ظرف نماد زهدان پنداشته شده است. تدفین به شکل جنینی تعبیری از تسلسل میان مرگ، آشناسازی و بازگشت به رحم است. کودکان به حالت جنینی در خمره ها جای گرفته و مانند بذری که در زمین کاشته می شود، در سینه زمین- مادر دفن می گردند تا حیاتی دوباره یابند. بازگشت به مرحله جنینی معادل است با راه یافتن به مرحله اولیه و شاید به منظور کمک به تولد دوباره، کودکان را با حالت جنینی دفن می نمودند. (الیاده، ۱۳۷۵: ۱۹۴)

چنان که در فصول آینده خواهیم دید در بیشتر موارد جهت خمره ها شرقی- غربی و سر جسد به سمت خورشید است. این امر بیانگر قداست خورشید در جوامع گذشته است. همچنین در نقوش یافت شده بر سطح بیرونی برخی خمره ها طرح های دایره ای شکلی دیده می شود که می تواند تداعی کننده شکل خورشید باشد. بیشتر خمره ها ظاهری ساده دارند یا با نقوش طنابی افزوده تزئین گردیده اند. این نقوش جهت تزئین و استحکام خمره ها تعبیه شده اند. شاید بتوان نقوش طنابی شکل را که زنجیره وارد گرداگرد خمره ها کشیده شده اند بند نافی تصور نمود که جسد متوفی را به رحم، زمین- مادر و در نهایت به عالم باقی گره می زند.  جاودانگی و بقا در میان مردمان نخستین نیازی طبیعی و غریزی تلقی می شد و آدمی راز این بقا در محیط رازآمیز طبیعت را حفظ عناصری می دانست که موجب تداوم هستی وی می گشتند. بدین ترتیب نیروهایی را در باور خود پروراند که موجبات امنیت و بقای او را تأمین می کردند. در این میان با خلق و استفاده از فرم های شکم دار سفالین ارتباط خود با نیروهای ماورایی را برقرار می کرد و به واسطه این روند، نوعی تسلسل، تداوم و بازگشت به سرچشمه زندگی را مصور می نمود.

تحقیق پیش رو در ۵فصل تنظیم و تدوین گردیده است. در فصل اول ساختار کلی پژوهش از نظر می گذرد که شامل هدف تحقیق، بیان مسأله و تشریح ابعاد آن، اهمیت مسأله تحقیق، انگیزه محقق در انتخاب موضوع، محدوده مطالعه و مقطع زمانی است و بر مبنای سؤلات پژوهش فرضیه ها مطرح می گردند. در فصل دوم نگرش های اساطیری و تاریخی مرگ در ایران باستان شرح داده می شود و پس از توضیح مختصری درباره اعتقادات و آیین ها در جوامع اولیه، شیوه های تدفین در ایران باستان و اساطیر مؤثر بر آنها مورد بررسی قرار می گیرد. فصل سوم در دو بخش دوران پیش از تاریخ و دوران تاریخی به دسته بندی تدفین های خمره ای می پردازد. فصل چهارم قابلیت های زیبایی شناختی سفال به عنوان یکی از عرصه های ظهور و بروز تفکرات آیینی و اساطیری مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در فصل پنجم نیز به نتیجه گیری و تبیین فرضیات خواهیم پرداخت.

۱-۱ مقدمه

در فصل حاضر به ساختار کلی پژوهش از جمله هدف تحقیق، بیان مسأله و تشریح ابعاد آن، اهمیت مسأله تحقیق، انگیزه محقق در انتخاب موضوع، محدوده مطالعه و مقطع زمانی تحقیق پرداخته می شود. سپس بر اساس سؤالات محقق، فرضیه های تحقیق مطرح می گردد. در پایان نیز توضیحاتی پیرامون ادبیات تحقیق ارائه می گردد.

۱-۲ هدف تحقیق

  1. معرفی خمره های تدفینی به عنوان یکی از انواع سفالینه های کاربردی
  2. بررسی مفاهیم اسطوره ای در خمره های تدفینی
  3. دست یافتن به وجه اشتراکی در نگرش مفاهیم اسطوره ای در مکانهای مختلف در محدوده زمانی مشابه در ایران باستان

۱-۳ بیان مسأله و تشریح ابعاد آن

گرایش به نیروی مافوق بشری و تمسک به آن، سابقه ای دیرینه دارد و بشریت پیوسته در صدد یافتن آن بوده است. انسان عموماً به نیروهای فرا زمینی باور داشته و این باور عمیق به صورت مجموعه ای از رفتارهای خاص نمود پیدا کرده است. مهمترین دستاورد این گرایش پدید آمدن اسطوره با تعاریف متفاوت است.اساساً اسطوره روایتگر رویدادی است فرا زمان و لا مکان که بشریت از طریق تمسک به آن به رفع بیگانگی از پدیده های طبیعی پیرامون خود می پردازد. بنابراین می توان اسطوره را بخشی از عادت های فرهنگی جوامع دانست که برای نظم بخشیدن به جهان و معنا دادن به آن به وجود آمده اند. اسطوره خواستار این است که خاستگاه انسان را به کنکاش گیرد و جایگاه اورا در جهان تثبیت کند.  شاید بتوان گفت یکی از بهترین راه های شناخت اساطیر حاکم بر یک جامعه باستانی، مطالعه انواع تدفین های آن جامعه باشد. تدفین یکی از عینی ترین و ملموس ترین تجلیات تفکر و تخیلات بشر در طول تاریخ بوده است. بطور کلی آداب تدفین و اساطیر مرتبط، تابع نوع برخورد زندگان با مردگان است. این نوع برخورد در هر دوره، بسته به شرایط اجتماعی و اعتقادات، متفاوت بوده است. اما گاه شباهت هایی درباره طرز تلقی انسان نسبت به مرگ و زندگی پس از مرگ در جوامع مختلف وجود دارد.

ادیان و اسطوره های حاکم بر هر جامعه در نحوه تدفین مردگان نقش موثر و مستمر داشته اند. یکی از باورهای بشریت اهتمام بر آلوده نکردن عناصر مقدس چهارگانه است. تحقق این باورها در گرو استفاده از ابزار و مواد خاصی جهت به خاک سپاری اموات و در گذشتگان بوده است؛ یکی از این موارد که پیشینه کهن در فرهنگ و تاریخ ایران زمین دارد سفالینه است. سفالینه ها یکی از با دوام ترین مواد انتقال فرهنگ هستند و در امر تدفین به صورت خاکستردان، استخوان دان و ظروف تدفین ظاهر شده اند. از پرکاربردترین ظروف تدفین می توان به گور خمره اشاره کرد که استفاده از آنها از دوره نوسنگی آغاز می شود. در دوره های بعدی گسترش می یابد و در دوره اشکانی بیشتر و قاعده مندتر مورد مصرف قرار می گیرد. شکل ظاهری خمره ها و نقوش مورد استفاده،  شیوه ها و تشریفات به خاک سپاری، نحوه قرارگیری جسد، جهت قرارگیری خمره ها، اشیاء به دست آمده از گورها همگی بازتاب برخی مفاهیم فلسفی است که به گونه ای عینی درخمره های تدفینیایران باستان نمود پیدا کرده است. رویکرد این پژوهش نگرشی موشکافانه از منظر اساطیری به خمره های تدفینی است.

۱-۴ اهمیت مسأله تحقیق

چنان که مسلم است سفالگری به عنوان یکی از هنرهای سنتی و بومی ایران زمین از اهمیت ویژه های برخوردار است. گورخمره نیز به قسمتی از هنر-صنعت سفال اطلاق می گردد که در رستۀ سفالینه های کاربردی قرار می گیرد. در بررسی این گونه، دو مقوله بنیادین مطرح می شود: جنبه های کاربردی، عناصر مؤثر بر جلوه های نمادین.  معرفی تکنیک های ساخت بدنه، لعاب و تزیین سفالینه های تدفینی به عنوان یک هنر سنتی می تواند به حفظ و احیاء آن بیانجامد. در مورد این گونه خاص سفالینه معرفی اساطیر مؤثر بر بینش و تفکر ایرانیان باستان در امر تدفین ضرورت دارد.  در این پژوهش سعی بر این است با چشم پوشی از جنبه های کاربردی هنر-صنعت سفال، که باعث اطلاق وجه دوم آن یعنی صنعت می گردد جلوه های نمادین آن مورد بررسی قرار گیرد. مبنای پژوهش، مطالعه کلیه ی خمره های تدفینی یافت شده است و اطلاعات به روش کتابخانه ای گردآوری شده است. چنان که محرز است از طریق کنکاش در این نوع سفالینه ها به لحاظ فنی، فرمی، نقشمایه و آرایه می توان بسیاری از معیارهای سنجش ارزش و جایگاه ادوار تاریخی، فرهنگی و هنری اقوام گذشته را مورد ارزیابی قرار داده و به نتایج ارزشمندی در این زمینه دست یافت.

تعداد صفحه : ۹۹

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***