دانلود پایان نامه ارشد : موزه هنرهای معاصر با رویکرد معماری مدرن

 دانلود متن کامل پایان نامه  موزه هنرهای معاصر با رویکرد معماری مدرن

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بروجرد

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد «M.A.»   

عنوان:  

موزه هنرهای معاصر با رویکرد معماری مدرن

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده  

هدف از پژوهش ارتقاء ﮐﯿﻔﯿﺖ موزه با توجه به معماری مدرن، شناسایی آثار هنری هنرمندان برای عموم، مرکز انتقال افکار بین هنرمندان نمایش سرمایه هنری برای فرهنگ های دیگر، در راستای دستیابی به این اهداف علاوه بر موزه ها نهادهای علمی، فرهنگی و اجتماعی دیگر نیز  همپای موزه ها عمل می­کنند.

مسئله اصلی اینجاست که موزه‏ های گوناگون در هر سرزمینی ارائه‏ کننده میراثهای فرهنگی روزگاران گذشته‏ است.از این طریق است که می توان،با مشاهده‏ اشیاء و بررسی چگونگی موجودیت و عوامل ایجاد آن،در بطن فرهنگهای گذشته، بخاطر پربارتر کردن آتیه فرهنگی،فرو رفت و به پژوهش‏ پرداخت،از طریق آنچه در موزه‏ها در معرض دید قرار دارد، زندگی انسانها ادوار گوناگون را،از دیدگاه های مذهبی،سیاسی،اقتصادی،هنری و غیره می توان تحقیق و بررسی کرد. همچنین می توان سوالات زیر را بیان نمود:

  • نکات و جنبه های مثبت رویکرد معماری مدرن در موزه هنرهای معاصر همدان چه هستند؟
  • چه رابطه ای بین اثر با محیط و مکان در طراحی موزه وجود دارد؟
  • رابطه عوامل اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی در موزه هنرهای معاصر چیست؟

روش پژوهش در این رساله شامل استفاده از اسکیس های از نمای ساختمان است که به شکلی سامان یافته تعغیراتی آزمایشی را در نما ایجاد میکند و با بررسی نکات وجنبه های مثبت رویکرد معماری مدرن  واستفاده از آنها بتوانیم ﮔامی موثر در این راستا برداریم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪوده ﻣﮑﺎﻧﯽ آن ﺷﻬﺮهمدان اﺳﺖ.

واژگان کلیدی:

موزه، هنر، معماری مدرن، هنرهای معاصر، ﻣﻮﺯﻩ ﺩﺍﺭﻱ                                                               

فهرست مطالب

عنوان                                 صفحه

ﻓﺼﻞ اول.. ۱

ادبیات و پیشینه تحقیق.. ۱

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۲- بیان مسئله. ۲

۱-۳- ﭘﺮﺳﺸﻬﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ.. ۴

۱-۴- ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ.. ۴

۱-۵- اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﯿﻖ.. ۵

۱-۶- ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ.. ۵

۱-۶-۱- تعریف موزه ۸

۱-۶-۲- تاریخچه موزه در جهان. ۸

۱-۶-۳- نهادینه شدن موزه ها ۹

۱-۷- روش ﺗﺤﻘﯿﻖ.. ۱۰

۱-۸- روش ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت.. ۱۰

۱-۹- اﺑﺰار ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت.. ۱۰

۱-۹- روش ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت.. ۱۱

۱-۱۱- نتیجه گیری.. ۱۱

فصل دوم. ۱۲

کلیات پژوهش… ۱۲

۲-۱- مقدمه. ۱۳

۲-۲-۱- تعریف موزه مطابق با سازمان بین المللی ایکوم. ۱۳

۲-۲-۱-۱- سازمان بین المللی ایکوم. ۱۳

۲-۲-۱-۲- تعریف موزه در اسناد ایکوم. ۱۴

۲-۲-۱-۳- آیین نامه اخلاقی ایکوم برای موزه ها ۱۵

۲-۳-تاریخچه و پیشینه موزه ۱۷

۲-۳-۱- شکل گیری موزه و باستان شناسی در جهان. ۱۸

۲-۴- تاریخچه موزه ۲۰

۲-۴-۱ تاریخچه موزه در جهان. ۲۰

۲-۴-۲- معرفی آیکوم. ۲۳

۲-۴-۳- تاریخچه موزه در ایران. ۲۵

۲-۵- ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻌﻤﺎری.. ۲۸

۲-۵-۱- ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی در ﻣﻌﻤﺎری.. ۲۸

۲-۵-۲- ﻣﻔﻬﻮم ﻃﺮاحی.. ۲۸

۲-۵-۳- ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮوژه ﻣﻌﻤﺎری.. ۲۹

۲-۶- اصول موردتوجه درموزه ها ۳۱

۲-۷- اهداف موزه ۳۲

۲-۷-۱- عمده فعالیتهای موزه ۳۲

۲-۸- انواع موزه ۳۳

۲-۸-۱- موزه های هنری.. ۳۳

۲-۸-۲- موزه های هنری مدرن. ۳۴

۲-۸-۳ گالریها و مراکز هنرهای معاصر. ۳۴

۲-۸-۴- موزه های تاریخی.. ۳۵

۲-۸-۵- موزه های علمی.. ۳۶

۲-۸-۶- موزه های تخصصی.. ۳۷

۲-۸-۷- موزه های منطقه ای.. ۳۷

۲-۸-۸- موزه های فضای  آزاد: ۳۷

۲-۸-۹- بناهای تبدیل شده به موزه ۳۸

۲-۸-۱۰- بناهایی که به عنوان موزه ساخته شده اند. ۳۹

۲-۸-۱۱- معبد ـ موزه ها یا کاخ ـ موزه ها ۴۰

۲-۸-۱۲- موزه های جدید. ۴۱

۲-۸-۱۳- از نظر عملکرد. ۴۲

۲-۹- ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮﺯﻩ ۴۳

۲-۱۰-فرهنگ معماری در برابر فرهنگ موزه ۴۴

۲-۱۱- اصول توسعه صنعت موزه داری در کشور. ۴۵

۲-۱۲- اصول توریسم وگردشگردی.. ۴۵

۲-۱۳- محل و ساختمان موزه ۴۶

۲-۱۴-معرفی سیستم مدرن. ۴۷

۲-۱۵-سیستم ها و فناور یهای مدرن ساختمانی.. ۴۸

۲-۱۶-بخشهای مختلف سیستم قاب فولادی سبک نورد سرد: L.S.F. 48

۲-۱۷-اعضای سازه ای سیستم قاب فولادی سبک نورد سرد. ۵۰

۲-۱۸-اتصالات به سه روش زیر انجام میگیرد. ۵۱

۲-۱۹- بررسی نقاط مثبت سیستم قاب سبک فولادی.. ۵۱

۲-۲۰-تفاوتهای سیستم سازه های پیش ساخته سبک با سایر سیستم ها ۵۵

۲-۲۱-نتیجه گیری.. ۵۶

فصل سوم. ۵۸

بررسی چند نمونه موردی.. ۵۸

۳-۱- مقدمه. ۵۹

۳-۲- نمونه داخلی.. ۵۹

۳-۲-۱- موزه هنرهای معاصر تهران. ۵۹

۳-۲-۲- معماری.. ۶۰

۳-۲-۳- آثار هنری استفاده شده در بنا ۶۰

۳-۲-۴- آثار باغ تندیس.. ۶۰

۳-۲-۴-۱- گنجینه. ۶۰

۳-۲-۴-۲- بخشهای جنبی. ۶۱

۳-۳- نمونه خارجی.. ۶۵

۳-۳-۱- موزه هنرهای معاصر بیلبائو: ۶۵

۳-۳-۲- موزه هنر معاصر کیاسما، هلسینکی فنلاند. ۶۸

۳- ۴- موزه هنر کیمبل ،تگزاس آمریکا ۸۱

۳-۴-۱- تاریخچه موزه کیمبل.. ۸۱

۳-۴-۲- موزه هنری کیمبل اثر لویی کان. ۸۲

۳-۴-۳- نورگیر کلرستوری.. ۸۵

۳- ۵- موزه گوگنهایم ،نیویورک آمریکا ۸۸

۳-۵-۱- تاریخچه موزه گوگنهایم. ۸۸

۳- ۶-موزه گوگنهایم،بیلبائو اسپانیا ۹۵

۳-۶-۱- فرانک گری.. ۹۵

۳-۶-۲- تأسیسات گرمایش و سرمایش… ۱۰۰

۳-۷- موزه هنر میلواکی.. ۱۰۵

۳-۷-۱ تأثیر موزه هنر میلواکی در طراحی.. ۱۰۸

۳-۸- جمع بندی و نتیجه گری.. ۱۱۲

فصل چهارم. ۱۱۴

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ.. ۱۱۴

۴-۱-مقدمه. ۱۱۵

۴-۱-۱- ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان. ۱۱۵

۴-۲-شهرستان همدان. ۱۱۶

۴-۳-  موقعیت جغرافیایی استان. ۱۱۶

۴-۴- ویژگی های اقلیمی و تاثیرات آن بر بافت و معماری.. ۱۱۷

۴-۵- وضعیت زمین شناسی و زلزله در منطقه. ۱۱۸

۴-۶-حرارت و برودت: ۱۱۸

۴-۷-رطوبت نسبی.. ۱۱۹

۴-۸-بارندگی.. ۱۱۹

۴-۹- باد. ۱۱۹

۴-۹-۱- انواع باد. ۱۲۰

سرعت وزش باد (متر بر ثانیه) در سالهای ۱۳۸۵ ـ ۱۳۷۶٫٫ ۱۲۱

جدول ۲-۴سرعت وزش باد مأخذ: کتاب  اقلیم و معماری،  نوشته مرتضی کسمایی هواشناسی همدان،سال.. ۱۲۱

نمودار جهت و سرعت وزش باد در ماه های مختلف سال.. ۱۲۲

۴-۱۰- شهر از نظر زمین شناسی.. ۱۲۲

۴-۱۱- بررسی حد آسایش در اقلیم همدان. ۱۲۲

۴-۱۲-تابش خورشید. ۱۲۳

۴-۱۳-منابع طبیعی و پوشش گیاهی.. ۱۲۴

۴-۱۲-ویژگی های معماری منطقه. ۱۲۵

۴-۱۴- راهکارهایی در طراحی اقلیمی.. ۱۲۷

۴-۱۵- مکان انجام پروژه: ۱۲۸

۴-۱۶-دلایل انتخاب سایت.. ۱۲۹

۴-۱۷-زمان اجرای پروژه ۱۲۹

۴-۱۸-شیب و توپوگرافی سایت.. ۱۳۰

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ. ۱۳۱

استانداردها ۱۳۱

۵-۱- مقدمه. ۱۳۲

۵-۱-۱- استانداردهای فضایی.. ۱۳۲

۵-۱-۱-۱- نگهداری.. ۱۳۲

۵-۱-۳- مشخصات فیزیکی فضای نمایش… ۱۳۶

۵-۱-۵- نورپردازی در موزه ۱۴۱

۵-۳- استانداردهای کلی.. ۱۵۱

۵-۴- مقدمه. ۱۶۸

۵-۴-۱- شبکه های طراحی.. ۱۶۸

۵-۴-۲-ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺷﮑﻞ دﻫﯽ ﻋﻤﻮدی.. ۱۶۹

۵-۴-۳- ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺷﮑﻞ دﻫﯽ افقی.. ۱۷۰

۵-۴-۴- ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺛﺎﺛﯿﻪ. ۱۷۰

۵-۴-۵- ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ.. ۱۷۰

۵-۴-۶- تعیین ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮای ﻓﻀﺎﻫﺎی ﮐﺎر. ۱۷۰

۵-۵- ﻣﺒﻠﻤﺎن ﻓﻀﺎی موزه هنرهای معاصر. ۱۷۱

۵-۶- ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﻀﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات.. ۱۷۱

۵-۶-۱- ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ.. ۱۷۲

۵-۶-۲- ﻓﻀﺎﻫﺎی داﺧﻠﯽ.. ۱۷۳

۵-۷- ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﻞ و ﻣﯿﺪان ﮐﺎر از دﯾﺪﮔﺎه آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮی.. ۱۷۴

۵-۷-۱-دمای محیط.. ۱۷۵

۵-۷-۲-ﺳﺮوﺻﺪا ۱۷۶

۵-۷-۳-رﻧﮓ… ۱۷۶

۵-۷-۴-بافت.. ۱۷۷

۵-۷-۵-دﯾﺪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و داخلی.. ۱۷۹

۵-۷-۶-فرم. ۱۸۰

۵-۷-۷-آکوستیک… ۱۸۰

۵-۸-ﺗﺎﺛﯿﺮﻫﺎی رواﻧﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر. ۱۸۲

۵-۹-بررسی ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت موزه هنرهای معاصر. ۱۸۲

۵-۹-۱-ﮐﻮﻟﺮ ﮔﺎزی.. ۱۸۲

۵-۹-۲-روشنایی.. ۱۸۵

۵-۹-۳-فاضلاب.. ۱۸۵

۵-۱۰-سرانه ها و لیست فضاهای مورد نیاز پروژه ۱۸۶

۵-۱۱- ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی.. ۱۸۸

ﻓﺼﻞ ششم. ۱۸۹

روﻧﺪ ﻃﺮاﺣﯽ.. ۱۸۹

۶-۱- مقدمه. ۱۹۰

۶-۲- بررسی اهداف.. ۱۹۰

۶-۳- اصول طراحی.. ۱۹۱

۶-۴- ﺳﺎیتهای ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی.. ۱۹۳

۶-۴-۱- سایت پیشنهادی اول. ۱۹۳

۶-۴-۲- سایت پیشنهادی دوم. ۱۹۳

۶-۵- ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻨﺘﺨﺐ.. ۱۹۵

۶-۶- ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی.. ۱۹۵

منابع و مراجع.. ۱۹۶

منابع فارسی.. ۱۹۷

منابع اینترنتی.. ۱۹۹

مقدمه

در کتاب ها پیام های تاریخ را می خوانیم و بعد آن را تصور می کنیم، در موزه، خود تاریخ را می بینیم و سپس پیام هایش را می خوانیم. بنابراین آنچه که در کتابها از رفتارهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی گذشتگان می خوانیم در موزه ها می بینیم. اگر کتاب تاریخ بشری را باز کنیم، موزه ها عکس های آن هستند و مسلم است، هر کشوری که کتاب تاریخش مصورتر باشد فرهنگ عظیم تر و مستندتری را ارائه می کند.

اگر فرهنگ را دستاورد انسان در گذر زمان و میراث هر جامعه بدانیم، توسعه فرهنگی را می توان درک ریشه ها، کشف هویت و دریافت استمرار تاریخی تعریف کرد. توسعه فرهنگی، جامعه امروز را با میراث گذشته پیوند می دهد و این پیوند و وحدت باعث اتکای به نفس و احساس و قدرت و عشق و احترام نسبت به زبان، هنر و سایر عناصر فرهنگی جامعه می شود و حرکت به سوی آینده را قدرتمندتر و پربارتر می کند. نکته قابل توجه این است که توسعه فرهنگی با سفارش و دستور و شعار اتفاق نمی افتد، بلکه نهاد محکمی را می طلبد که نشانه های گذشته را با تدبیر و ظرافت در برابر نسل حاضر قرار دهد. از این جهت است که انواع هنرها و ابنیه و آثار تاریخی و موزه ها و کتابخانه ها در امر توسعه فرهنگی از اهمیت فراوانی برخوردار هستند و به خصوص موزه ها، نقش موثری در حیات، تداوم و رشد فرهنگی برعهده دارند. موزه های دنیا مجموعه های منحصر به فرد و گاه بسیار باارزشی را در خود نگه می دارند و این مجموعه ها ارتباطی بین حال و گذشته ایجاد کرده و انسان با مشاهده آنها پیوندی عمیق با نیاکان خود احساس می کند. نیاکانی که فرهنگ ما را پی ریزی کردند. بدینوسیله هویت فرهنگی خود را بازیافته و با دیدن اشیاء موجود در موزه ها سیر تکاملی اندیشه انسانی را در ابداع و خلق آثار به عینه می بیند و می تواند اثرات فرهنگ جامعه گذشته را در ساخت دست اشیاء گذشتگان مشاهده کند. چرا که انعکاس فرهنگ و نیاز هر جامعه ای، در اشیاء ساخت دست بشر متبلور می شود.[۱]

مجموعه های موزه ای به این اعتبار، نه تنها گنجینه ملی یک کشور بلکه جزئی از اسناد جهانی فرهنگ و تمدن انسانی به حساب می آیند. نگرش جهان امروز به موزه ها به عنوان یکی از نهادهای فرهنگی و منابع مهم و سرمایه های ملی بزرگ جامعه، چنان است که این نهاد در تحقق اهداف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بسیار موثر بوده و در برنامه های کشوری سهم به سزایی دارد و این موضوع ایجاب می کند که در کشور ما نیز برنامه جامعی برای بهره برداری از موزه ها تهیه و اجراء شود. به این ترتیب می توانند نقش بسیار مهمی در معرفی تجارب فرهنگی، هنری و القاء و انتقال احساس و بینش و اندیشه ایرانی و هویت ملی داشته باشند. از سوی دیگر موزه مکانی آموزشی است که آموزش رایگان آن، باید برای هر فرد مشتاقی از هر قشر و طبقه و سن و درجه فراهم شود لذا موزه ها را می توان به عنوان یکی از بهترین مراکز فرهنگی و آموزشی جامعه به شمار آورد که برای رشد و اعتلای فرهنگی نیازمند آن هستیم.

همچنین موزه ها قادرند با فراهم آوردن محصولات فرهنگی جوامع مختلف، زمینه برخورد و ارتباط فرهنگ ها و در نتیجه موجبات آشنایی مردم را با فرهنگ این جوامع فراهم نموده و شناخت مردم در این باره را افزایش دهند و از این طریق نیز، به باروری فرهنگ کمک نمایند و فرصت های بهره گیری از فرهنگ های دیگر را به وجود آورند. از سوی دیگر با تحقیق در کلمه میراث می توان به روشن شدن گوشه های تاریک تاریخ کمک کرد و در همگان از راه دیدن و شناختن این میراث، احساس تحسین، برانگیخته می شود.

حال متوجه می شویم که موزه یک مکان محدود نیست که به طور انحصاری در خدمت میراث فرهنگی باشد، بلکه می تواند دیدگاه وسیع تری و کلی تری را به بازدیدکنندگان انتقال دهد. گردشگر، پیام موزه را دریافت می کند و موزه نیز به هدف خود که نزدیک کردن میراث فرهنگی و مردم به یکدیگر با روشی قابل درک و قابل دسترسی است، دست می یابد. پس گردشگری از یک سو منابع اقتصادی قابل توجهی را برای مدیریت حفظ میراث فرهنگی دربردارد و از سوی دیگر، یک راه جدید و همیشگی برای تقویت توسعه همه جانبه فرهنگ جوامع است.[۱]

تعداد صفحه :۲۱۸

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***