دانلود پایان نامه ارشد: مقایسه تطبیقی اثربخشی تبلیغات در بانک های دولتی و خصوصی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :بازرگانی بین الملل

عنوان : مقایسه تطبیقی اثربخشی تبلیغات در بانک های دولتی و خصوصی

دانشکده ارشاد دماوند

 

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته مدیریت بازرگانی

(گرایش بازرگانی بین الملل )

 

موضوع :

مقایسه تطبیقی اثربخشی تبلیغات در بانک های دولتی و خصوصی

( مورد مطالعه : بانک تجارت و بانک سپه استان تهران )

 

استاد راهنما:

 دکتر معصومه حسین زاده شهری

 

استاد مشاور :

 دکتر مهدی اهری

 

مهر ۱۳۹۳

 
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
تبلیغات اثربخش یکی از عناصر فرآیند رشد و توسعه در نظام بانکداری محسوب می شود و رابطه مستقیم با رونق اقتصادی نظام بانکداری دارد . ارزیابی اثربخشی تبلیغات به منظور بررسی نقش آن در دست یابی اهداف بانکی می تواند سازمان را جهت اعمال تغییرات در عملکردها و روندهای عملیاتی خود یاری رساند. از ابزارها و الگوهای مختلفی برای ارزیابی تبلیغات و اثرات آن استفاده می شود که متداول ترین آنها مدلهای سلسله مراتب تأثیرات می باشد. در این پژوهش فرآیند ارتباطی تبلیغات بانک های سپه و تجارت در چهار رسانه تلویزیون ، رادیو ، بیلبورد و روزنامه مورد ارزیابی قرار گرفته است . بدین منظور از مدل آیدا که یکی از مدل های سلسله مراتبی تأثیرات است استفاده شده است. تعداد ۳۸۴ پرسشنامه پس از تأیید پایایی آن با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ و روایی از طریق اعتبار محتوا بین مشتریان بانک های سپه و تجارت در سطح شهر تهران که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، توزیع گردید. جهت بررسی یافته های پژوهش، از آزمون های مقایسه میانگین تک نمونه ای، آزمون فریدمن و آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شده است . نتایج نشان داد که تلویزیون مهمترین رسانه برای بانک تجارت بود و همچنین تلویزیون در دو بعد ایجاد تمایل و اقدام بیش از سایر عوامل موفق عمل کرده است. روزنامه مهمترین رسانه بانک سپه معرفی گردید و در جلب توجه مشتریان موفق بوده است. همچنین هیچ کدام از بانک ها سلسله مراتب مدل آیدا را رعایت نکرده به همین دلیل تبلیغات آنها در ذهن مشتریان خود باقی نمانده است . در انتها نیز راهکارهایی را جهت افزایش اثربخشی تبلیغات بانک ها به طور مجزا ارائه نموده ایم.
 
 
واژگان کلیدی : شاخص های اثربخشی کیفی تبلیغات، رسانه های تبلیغاتی، مدل آیدا، بانک سپه، بانک تجارت
 
 
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳

 • تعریف مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………۱۳
 • اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………………………………..۱۵
 • اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….۱۶
 • سوالات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………۱۷
 • تعریف واژه های عملیاتی پژوهش ………………………………………………………………………………………۱۸
 • قلمرو زمانی ، مکانی و موضوعی پژوهش …………………………………………………………………………..۲۱
 • جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………….۲۶
 • روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………۲۲
 • روش تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………۲۲
 • کاربرد پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………۲۳
 • محدودیت ها و موانع پژوهش ……………………………………………………………………………………..۲۳
 • جمع بندی فصل اول ……………………………………………………………………………………………………۲۳

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۵
۲-۱ خدمت ……………………………………………………………………………………………………………………………….۲۶
۲-۱-۱ تعریف خدمت ……………………………………………………………………………………………………………….۲۶
۲-۱-۲ ماهیت و طبقه بندی خدمات ………………………………………………………………………………………۲۶
۲-۱-۳ تقسیم بندی خدمات …………………………………………………………………………………………………..۲۷
۲-۱-۴ ارکان تشکیل دهنده یک سازمان خدماتی …………………………………………………………………۲۸
۲-۱-۵ ویژگی های خدمات و خدمات بانکی ………………………………………………………………………….۲۹
۲-۱-۶ آمیخته بازاریابی خدمات …………………………………………………………………………………………….۳۱
۲-۱-۷ اجزای خدمت ……………………………………………………………………………………………………………..۳۲
۲-۱-۸ ساختاری برای تصمیم گیری های مدیریت خدمات …………………………………………………۳۳
۲-۲ بازاریابی بانک……………………………………………………………………………………………………………………۳۶
۲-۲-۱ تعریف بازاریابی ………………………………………………………………………………………………………..۳۶
۲-۲-۲ بازاریابی خدمات بانکی …………………………………………………………………………………………….۳۶
۲-۲-۳ ارکان بازاریابی خدمات بانکی ………………………………………………………………………………….۳۷
۲-۲-۴ فرآیند بازاریابی بانکی ……………………………………………………………………………………………..۳۸
۲-۳ مشتری و نقش آن در نظام بانکی………………………………………………………………………………..۳۸
۲-۳-۱ انواع مشتری…………………………………………………………………………………………………………….۴۰
۲-۳-۲ وفادارسازی ، رضایتمندی و خلق ارزش برای مشتری ………………………………………….۴۱
۲-۴ ارتباطات بازاریابی جامع ……………………………………………………………………………………………..۴۳
۲-۴-۱ عناصر آمیخته بازاریابی جامع ………………………………………………………………………………..۴۳
۲-۴-۲ مدل برنامه ریزی جامع ارتباطات بازاریابی ……………………………………………………………۴۶
۲-۵ تبلیغات ……………………………………………………………………………………………………………………….۴۹
۲-۵-۱ تعریف تبلیغات ………………………………………………………………………………………………………۴۹
۲-۵-۲ تبلیغات خدمات …………………………………………………………………………………………………….۵۰
۲-۵-۳ انواع تبلیغات ………………………………………………………………………………………………………….۵۱
۲-۵-۴ تعریف و طبقه بندی متغیرهای تبلیغات ……………………………………………………………….۵۲
۲-۵-۵ اهداف تبلیغات ………………………………………………………………………………………………………..۵۳
۲-۵-۶ اهداف تبلیغات در بازاریابی بانکی …………………………………………………………………………..۵۴
۲-۵-۷ عوامل موثر بر افزایش اثربخشی تبلیغات ………………………………………………………………..۵۷
۲-۶ رسانه …………………………………………………………………………………………………………………………….۵۸
۲-۷ مدل های ارزیابی اثربخشی تبلیغات ……………………………………………………………………………۶۱
۲-۷-۱ مدل سلسله مراتب واکنش ……………………………………………………………………………………..۶۱
۲-۷-۱-۱ مدل آیدا ……………………………………………………………………………………………………………..۶۱
۲-۷-۱-۲ مدل سلسله مراتب تاثیرات …………………………………………………………………………………۶۲
۲-۷-۱-۳ مدل پذیرش ابداع ………………………………………………………………………………………………..۶۳
۲-۷-۱-۴ مدل پردازش اطلاعات ………………………………………………………………………………………….۶۳
۲-۷-۲ رویکرد داگمار ……………………………………………………………………………………………………………۶۴
۲-۷-۳ تکنیک کریسپ …………………………………………………………………………………………………………۶۵
۲-۷-۴ مدل دبیلو.بلی ……………………………………………………………………………………………………………۶۵
۲-۷-۵ مدل احتمال گسترش اطلاعات …………………………………………………………………………………۶۶
۲-۷-۶ الگوی چهار پی …………………………………………………………………………………………………………..۶۷
۲-۷-۷ مدل ای.تی.آر.ان ………………………………………………………………………………………………………۶۸
۲-۷-۸ مدل پی.اس.آی.پی …………………………………………………………………………………………………..۶۸
۲-۷-۹ مدل آر.پی.جی …………………………………………………………………………………………………………۶۹
۲-۷-۱۰ مدل اثرخالص ………………………………………………………………………………………………………..۷۰
۲-۷-۱۱ مدل امبلر ………………………………………………………………………………………………………………۷۰
۲-۷-۱۲ مدل مکینز و جاروسکی ……………………………………………………………………………………….۷۰
۲-۷-۱۳ مدل درک/تجربه/حافظه ………………………………………………………………………………………۷۰
۲-۷-۱۴ مدل ون ………………………………………………………………………………………………………………..۷۲
۲-۷-۱۵ مدل واکراست و امبلر ……………………………………………………………………………………………۷۳
۲-۸ آزمون های آثار ارتباطاتی تبلیغات ……………………………………………………………………………..۷۵
۲-۹ مدل مفهومی و پیشینه پژوهش …………………………………………………………………………………۷۷
۲-۱۰ مدل مفهومی پژوهش ………………………………………………………………………………………………۷۸
فصل سوم : روش پژوهش
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۲
۱-۳ هدف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………..۸۲
۲-۳ سوالات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….۸۳
۳-۳ قلمرو زمانی و مکانی و موضوعی پژوهش ………………………………………………………………….۸۴
۴-۳ روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………..۸۴
۵-۳ جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………۸۸
۶-۳ تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………..۸۸
۷-۳ روایی و پایایی ابزار سنجش پژوهش ………………………………………………………………………….۸۹
۸-۳ روش تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………..۹۰
۹-۳ آزمون فریدمن ……………………………………………………………………………………………………………۹۰
۱۰-۳ آزمون میانگین تک نمونه ای ………………………………………………………………………………….۹۱
۱۱-۳ آزمون کولموگروف – اسمیرنوف …………………………………………………………………………….۹۱
فصل چهارم : یافته های پژوهش
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۳
۴-۱ توصیف داده ها …………………………………………………………………………………………………………۹۴
۴-۱-۱ توزیع پاسخ دهندگان به تفکیک جنسیت ………………………………………………………….۹۴
۴-۱-۲ توزیع سنی پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………………………۹۵
۴-۱-۳ توزیع تحصیلی پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………………………۹۶
۴-۱-۴ توزیع شغلی پاسخ دهندگان ………………………………………………………………………………………..۹۷
۴-۲ تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………………………..۹۸
۴-۲-۱ بررسی میزان دسترسی ، اختصاص زمان کیفیت و توصیه رسانه ها ………………………….۹۹
۴-۲-۲ تعیین میزان اهمیت هریک از شاخص ها در تبلیغات بانک سپه و تجارت ……………….۱۰۲
۴-۲-۳ رتبه بندی رسانه ها با در نظر گرفتن میزان اهمیت هریک از شاخص ها………………….۱۰۶
۴-۲-۴ بررسی اثربخشی تبلیغات ارائه شده در رسانه ها ……………………………………………………….۱۰۷
۵-۲-۵  تعیین مهمترین عامل موثر در افزایش اثربخشی تبلیغات بانک تجارت و سپه ………..۱۰۸
۴-۲-۶ شناسایی مهمترین عامل موثر در انتخاب بانک سپه وتجارت توسط مشتریان ………….۱۱۱
۴-۲-۷ میزان یادآوری تبلیغات بانک تجارت و بانک سپه ……………………………………………………..۱۱۴
۴-۳ جمع بندی فصل چهارم …………………………………………………………………………………………………..۱۱۵
فصل پنجم : جمع بندی و نتیجه گیری و ارایه پیشنهادات
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۶
۵-۱ نتایج پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………۱۱۶
۵-۱-۱ شاخص های اثربخشی کیفی تبلیغات در بانک ها کدام اند ؟ ……………………………………۱۱۷
۵-۱-۲ میزان اهمیت هریک از شاخص ها چه اندازه است؟ …………………………………………………..۱۱۸
۵-۱-۳ بررسی اثربخشی کیفی تبلیغات بانک ها کدام اند؟ ……………………………………………………۱۱۹
۵-۱-۴ مهمترین عامل در افزایش اثربخشی تبلیغات بانک ها کدام اند؟ ………………………………۱۲۱
۵-۱-۵ مهمترین عامل موثر در انتخاب بانک توسط مشتریان کدام اند؟ ………………………………۱۲۲
۵-۱-۶ رسانه های تبلیغاتی بانک ها با توجه به شاخص ها چگونه رتبه بندی میشوند؟ ………۱۲۳
۵-۲ مقایسه نتایج پژوهش با پژوهش های پیشین …………………………………………………………………۱۲۵
۵-۳ پیشنهادات براساس یافته های تحقیق و ارائه راهکارهای افزایش اثربخشی تبلیغات بانک تجارت و بانک سپه ………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۶
۵-۳-۱ ارائه راهکارهایی جهت افزایش اثربخشی تبلیغات بانک تجارت …………………………………۱۲۷
۵-۳-۲ ارائه راهکارهایی جهت افزایش اثربخشی تبلیغات بانک سپه ……………………………………..۱۲۷
۵-۴ پیشنهادات پژوهش برای پژوهش های آتی …………………………………………………………………….۱۳۰
۵-۵ محدودیت های پژوهش های آتی ……………………………………………………………………………………۱۳۱
پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۲
فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………….۱۵۴
فهرست منابع لاتین …………………………………………………………………………………………………………………۱۵۹
فهرست اشکال
شکل ۱-۱ تصمیمات اساسی برنامه تبلیغات ……………………………………………………………………….۱۵
شکل ۱-۲ انواع مختلف خدمات ………………………………………………………………………………………….۲۷
شکل ۲-۲ سازمان خدماتی به عنوان یک سیستم …………………………………………………………….۲۹
شکل ۳-۲ ارتباط ۸ پی با چارچوب مدیریت تصمیم گیری ……………………………………………..۳۵
شکل۴-۲ مدل برنامه ریزی جامع ارتباطات بازاریابی ……………………………………………………….۴۹
شکل ۵-۲ مدل ۴ مرحله ای آیدا ………………………………………………………………………………………۶۱
شکل ۶-۲ مراحل مدل ای . ال . ام ……………………………………………………………………………………۶۷
شکل ۷-۲ مدل درک/تجربه/حافظه …………………………………………………………………………………..۷۱
شکل ۸-۲ مدل ون ……………………………………………………………………………………………………………۷۲
شکل ۹-۲ مدل واکراست و امبلر ………………………………………………………………………………………۷۴
شکل ۱۰-۲ مدل مفهومی پژوهش ……………………………………………………………………………………۷۹
شگل ۱-۴ نمودار فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان …………………………………………………………..۹۴
شکل ۲-۴ نمودار فراوانی سنی پاسخ دهندگان ………………………………………………………………..۹۴
شکل ۳-۴ نمودار فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان ………………………………………………………..۹۶
شکل ۴-۴ نمودار فراوانی شغل پاسخ دهندگان ……………………………………………………………….۹۷
 
 
 
 
فصل اول
کلیات پژوهش
 
 
 
 
 
 
مقدمه
عوامل متعددی در صنعت بانکداری وجود دارند که در صورت رضایت بخش بودن اجرای آنها، موفقیت عملکرد رقابتی سازمان تضمین خواهد شد. برخی از آنها عبارتند از:

 • شهرت بانک و تصویر مطلوب خدمات ارائه شده نزد افکار عمومی
 • امنیت و ایمن بودن بانک در ادراک مشتریان
 • برقراری ارتباط بلند مدت با مشتریان
 • جذب سپرده
 • پرداختن به فعالیت های ترفیعی و فروش مناسب ( سفیدگران و دیگران ، ۱۳۹۰ )

عوامل فوق تعدادی از عوامل کلیدی موفقیت در صنعت بانکداری هستند و تبلیغات مؤثر قادر به انعکاس آنها و اثرگذاری بر ادراک و کیفیت تصمیم گیری مشتریان در انتخاب بانک و خدمات آن می باشد. دستیابی به تبلیغات مؤثر که بتواند بر اهداف خواسته شده از آن نایل شود نیازمند شناخت ابعاد مختلف آن از سوی سازمان و ایجاد ارتباطی منطقی بین ماهیت و محتوای تبلیغات و آنچه که تبلیغات می توانند از خدمات منعکس کننده می باشد. از اینرو در این پژوهش سعی شده است ابعاد مختلفی که در ارتباط با ارزیابی تبلیغات خدمات بانکی است در بانک های تجارت و سپه بررسی نموده و پس از انتخاب الگوی مناسب، شاخص هایی را جهت سنجش اهداف ارتباطی تبلیغات خدمات بانکی انتخاب نموده و براساس آن نتایج تحلیل و سرانجام راهکارهایی جهت افزایش اثربخشی تبلیغات بانک های تجارت و سپه ارائه نمود.
تعداد صفحه : ۱۸۲
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***