دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه ی فرایند خشک کردن سبزیجات با اندازه گیری ضریب انتقال جرم

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ی فرایند خشک کردن سبزیجات با اندازه گیری ضریب انتقال جرم

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست

     عنوان                                                                                             صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………۱

مقدمه ………………………………………………………………………………………………..۲

فصل اول : روش های مستقیم خشک کردن

۱-۱استفاده از انرژی خورشید در خشک کردن…………………………………………………. ۶

۱-۲ خشک کن های خورشیدی……………………………………………………………………..۷

۱-۳ طبقه بندی خشک کن های خورشیدی ………………………………………………………. ۹

فصل دوم:مفاهیم اساسی در روش های غیر مستقیم خشک کردن

۲-۱ اهمیت خشک کردن در صنایع………………………………………………………………۱۱

۲-۲عملیات رطوبت زدایی ……………………………………………………………………….۱۱

۲-۳ اصول خشک کردن………………………………………………………………………… ۱۲

۲-۴ مفاهیم کاربردی در خشک کردن……………………………………………………………۱۳

۲-۴-۱-فشار بخار آب……………………………………………………………………………..۱۳

۲-۴-۲ دمای حباب خشک…………………………………………………………………………۱۳

۲-۴-۳ دمای حباب مرطوب ……………………………………………………………………..۱۴

۲-۴-۴ حرارت مرطوب ………………………………………………………………………….۱۴

۲-۴-۵ نقطه ی شبنم ………………………………………………………………………………۱۵

۲-۴-۶ فعالیت آبی…………………………………………………………………………………۱۵

۲-۴-۷ جذب ایزوترمی……………………………………………………………………………۱۵

۲-۴-۸ انواع آب در مواد غذایی………………………………………………………………….۱۶

۲-۵ انواع رطوبت…………………………………………………………………………………۱۷

۲-۵-۱ رطوبت اولیه………………………………………………………………………………۱۷

۲-۵-۲ رطوبت ماکزیمم…………………………………………………………………………..۱۷

۲-۵-۳ رطوبت سطحی……………………………………………………………………………۱۷

۲-۵-۴ رطوبت تعادلی…………………………………………………………………………….۱۸

۲-۵-۵ رطوبت آزاد……………………………………………………………………………….۱۸

۲-۵-۶ رطوبت پیوندی …………………………………………………………………………..۱۸

۲-۵-۷ رطوبت غیرپیوندی……………………………………………………………………….۱۸

۲-۵-۸ رطوبت نمودار بیشینه…………………………………………………………………….۱۹

۲-۵-۹ رطوبت بحرانی……………………………………………………………………………۱۹

۲-۵-۱۰ رطوبت نهایی……………………………………………………………………………۱۹

۲-۶ پارامترهای موثر در طراحی خشک کن ها………………………………………………..۲۱

۲-۶-۱ مشخصات مواد……………………………………………………………………………۲۱

۲-۶-۲ خواص ترمودینامیکی هوا………………………………………………………………..۲۱

۲-۶-۳ وضعیت آب درون ماده…………………………………………………………………..۲۲

۲-۶-۴ نحوه ی حرارت دهی به ماده…………………………………………………………….۲۲

۲-۷ تعیین تجربی سرعت خشک کردن………………………………………………………….۲۴

۲-۸ مکانیسم حرکت رطوبت در جامدات………………………………………………………..۲۸

۲-۹ دسته بندی خشک کن ها……………………………………………………………………..۳۷

۲-۱۰ بررسی خشک کن ها بر اساس نحوه ی تماس گاز جامد…………………………………۳۸

۲-۱۱ معرفی چند نوع خشک کن کاربردی……………………………………………………..۴۰

۲-۱۱-۱ خشک کن سینی دار…………………………………………………………………….۴۰

۲-۱۱-۲ خشک کن پاششی………………………………………………………………………. ۴۱

۲-۱۱-۳ خشک کن استوانه ای……………………………………………………………………۴۳

۲-۱۱-۴ خشک کن با فیلم نازک …………………………………………………………………۴۴

۲-۱۱-۵ خشک کن نوارنقاله ای………………………………………………………………….۴۵

۲-۱۱-۶ خشک کن دوار………………………………………………………………………….۴۵

۲-۱۱-۷ خشک کن انجمادی………………………………………………………………………۴۶

۲-۱۱-۸ خشک کن بستر سیال……………………………………………………………………۴۷

۲-۱۱-۹ خشک کن سیلویی……………………………………………………………………….۴۸

۲-۱۱-۱۰ خشک کن کوره ای و اتاقکی…………………………………………………………۴۸

۲-۱۱-۱۱ خشک کن تونلی……………………………………………………………………….۴۹

۲-۱۲ انتخاب خشک کن…………………………………………………………………………..۵۱

فصل سوم : فرایند خشک کردن و اندازه گیر ضریب انتقال جرم

۳-۱ نفوذ و انتقال جرم ……………………………………………………………………………۵۴

۳-۲ نفوذ در جامدات………………………………………………………………………………۵۷

۳-۲-۱ نفوذ مطابق قانون فیک……………………………………………………………………۵۷

۳-۲-۲ نفوذ ناپایا…………………………………………………………………………………..۵۷

۳-۳ضرائب انتقال جرم……………………………………………………………………………۵۹

۳-۴ مقدمه ای بر انتقال حرارت………………………………………………………………….۶۳

۳٫۵ اصول انتقال حرارت جابجایی……………………………………………………………….۶۵

۳-۵-۱ انتقال حرارت با جابجایی طبیعی…………………………………………………………۶۶

۳-۵-۲ انتقال حرارت با جابجایی اجباری………………………………………………………..۶۸

۳-۶ انتقال همزمان جرم و حرارت……………………………………………………………….۶۹

فصل چهارم: خواص مهندسی غذاها

۴-۱ خواص مهندسی غذاها……………………………………………………………………….۷۲

۴-۱-۱ خواص دمایی………………………………………………………………………………۷۲

۴-۱-۲ گرمای مخصوص…………………………………………………………………………۷۳

۴-۱-۳ نفوذ دمایی………………………………………………………………………………….۷۴

۴-۲ خواص فیزیکی در مواد غذایی……………………………………………………………..۷۶

۴-۲-۱ دانسیته……………………………………………………………………………………..۷۶

۴-۲-۲ تخلخل………………………………………………………………………………………۷۷

۴-۲-۳ چروکیدگی…………………………………………………………………………………۷۸

۴-۳ تغییر ساختار میوه ها وسبزی ها در مدت خشک شدن با هوا…………………………….۷۸

۴-۳-۱ تآثیر خشک کردن بر تغییرات ماکروسکوپی……………………………………………۷۸

۴-۳-۲ تآثیر خشک کردن بر چروکیدگی………………………………………………………..۷۸

۴-۳-۳ تآثیر خشک کردن بر خواص فیزیکی……………………………………………………۷۹

۴-۳-۴ تآثیر خشک کردن بر تخلخل……………………………………………………………..۷۹

۴-۳-۵ تآثیر خشک کردن بر دانسیته ی جرئی………………………………………………….۷۹

۴-۳-۶ تآثیر خشک کردن بر دانسیته ی ظاهری………………………………………………..۸۰

۴-۳-۷ تآثیر خشک کردن بر بافت……………………………………………………………….۸۰

فصل پنجم:مواد و روش ها

۵-۱ مواد و روش ها………………………………………………………………………………۸۱

۵-۲ مشاهدات………………………………………………………………………………………۸۳

فصل ششم:محاسبات

۶-۱ آنالیز آماری………………………………………………………………………………….۹۶

۶-۲ تعاریف مفاهیم در آنالیز آماری……………………………………………………………..۹۷

۶-۳ تست ANOVA……………………………………………………………………………….100

۶-۴ محاسبات…………………………………………………………………………………….۱۰۳

۶-۴-۱ اندازه گیری مقدار حجم و سطح………………………………………………………..۱۰۳

۶-۴-۲محاسبه ی مقدارme……………………………………………………………………….104

۶-۴-۳ محاسبه ی مقدار ماده ی خشک…………………………………………………………۱۰۲

۶-۴-۴ محاسبه ی مقدار ضریب انتقال جرم……………………………………………………۱۱۷

۶-۵محاسبات آنالیز آماری………………………………………………………………………۱۲۴

۶-۶ تست (ANOVA) برای مقایسه ی شرایط…………………………………………………۱۳۲

فصل هفتم:بحث در نتایج،نتیجه گیری و پیشنهادات

۷-۱نتایج ……………………………………………………………………………………….. ۱۳۶

منابع ……………………………………………………………………………………………..۱۴۵

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………۱۵۵

فهرست جدول ها :

۲-۱۴٫جدول  : معیار دسته بندی خشک کن ها…………………………………. …………………….۳۷

۳-۲٫جدول  : روابط بین ضرائب انتقال جرم………………………………………………………….۶۲

۵-۲٫جدول  :مشخصات فنی خشک کن آزمایشگاهی………………….. ……………………………..۸۲

۵-۱۵٫جدول : نتایج بدست آمده از خشک کردن کدو………… ……………………………………….۹۰

۵-۱۶٫جدول : نتایج بدست آمده از خشک کردن پیاز…………………………….. …………………..۹۱

۵-۱۷٫جدول  : نتایج بدست آمده از خشک کردن سیب زمینی ………………………………………..۹۲

۶-۱٫جدول: جدول نتایج برای( one-way anova)  …………………………………………………..۱۰۰

۶-۲٫جدول : جدول نتایج برای ( two-way anova)………………………………………………….102

۶-۳٫جدول  : جدول محاسبات آنالیز آماری برای(two-way anova)……………………………….103

۶-۴٫جدول  : نسبت حجم به سطح برای محاسبه ضریب انتقال جرم………………………………..۱۰۴

۶-۵٫جدول: مقادیر دما،رطوبت ورطوبت تعادلی در زمان آزمایش…………………………………۱۰۵

۶-۶٫جدول  : مقادیر رطوبت برای کدو با روشن بودن فن دمای ۹۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۰۶

۶-۷٫جدول  : مقادیر رطوبت برای کدو بدون روشن بودن فن دمای ۹۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۰۷

۶-۸٫جدول  : مقادیر رطوبت برای کدو با روشن بودن فن دمای ۸۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۰۸

۶-۹٫جدول: مقادیر رطوبت برای کدو با روشن بودن فن دمای ۸۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۰۹

۶-۱۰٫جدول  : مقادیر رطوبت برای پیاز با روشن بودن فن دمای ۸۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۱۰

۶-۱۱٫جدول  : مقادیر رطوبت برای پیاز بدون روشن بودن فن دمای ۸۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۱۱

 

۶-۱۲٫جدول  : مقادیر رطوبت برای پیاز با روشن بودن فن دمای ۹۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۱۲

۶-۱۳٫جدول  : مقادیر رطوبت برای پیاز با روشن بودن فن دمای ۹۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۱۳

۶-۱۴٫جدول  : مقادیر رطوبت برای سیب زمینی با روشن بودن فن دمای ۸۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۱۴

۶-۱۵٫جدول  : مقادیر رطوبت برای سیب زمینی بدون روشن بودن فن دمای ۸۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۱۵

۶-۱۶٫جدول  : مقادیر رطوبت برای سیب زمینی با روشن بودن فن دمای ۹۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۱۶

۶-۱۷٫جدول: مقادیر رطوبت برای سیب زمینی بدون روشن بودن فن دمای ۹۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۱۷

۶-۱۸٫جدول: مقادیر حاصل ازریگراسیون خطی برای کدو باروشن بودن فن و دمای۹۰ درجه…۱۱۸

۶-۱۹٫جدول  : مقادیر حاصل از ریگراسیون خطی برای کدو بدون روشن بودن فن و دمای ۹ …۱۱۸

۶-۲۰٫جدول  : مقادیر حاصل از ریگراسیون خطی برای کدو با روشن بودن فن و دمای۸۰٫٫٫٫٫٫٫۱۱۹

۶-۲۱٫جدول  : مقادیرحاصل از ریگراسیون خطی برای کدو بدون روشن بودن فن ودمای ۸۰ …۱۱۹

۶-۲۲٫جدول  : مقادیر حاصل از ریگراسیون خطی برای پیاز با روشن بودن فن و دمای ۸۰ …..۱۲۰

۶-۲۳٫جدول : مقادیر حاصل از ریگراسیون خطی برای پیاز بدون روشن بودن فن و دمای۸۰٫٫٫٫۱۲۰

۶-۲۴٫جدول : مقادیر حاصل از ریگراسیون خطی برای پیاز با روشن بودن فن و دمای ۹۰ ……۱۲۱

۶-۲۵٫جدول : مقادیر حاصل از ریگراسیون خطی برای پیاز بدون روشن بودن فن و دمای ۹۰٫..۱۲۱

۶-۲۶٫جدول :مقادیرحاصل ازریگراسیون خطی برای سیب زمینی باروشن بودن فن ودمای ۸۰٫٫۱۲۲

۶-۲۷٫جدول :مقادیرحاصل ازریگراسیون خطی  سیب زمینی بدون روشن بودن فن دمای ۸۰٫٫٫٫٫۱۲۲

۶-۲۸٫جدول : مقادیرحاصل ازریگراسیون خطی  سیب زمینی باروشن بودن فن و دمای۹۰٫٫٫٫٫٫٫۱۲۳

۶-۲۹٫جدول :مقادیرحاصل ازریگراسیون خطی سیب زمینی بدون روشن بودن فن  دمای ۹۰٫٫٫٫٫۱۲۳

 

۶-۳۰٫جدول : مقادیر hm برای کدو……………………………………………………………………۱۲۴

۶-۳۱٫جدول : مجموع hm ها برای کدو………………………………………………………………۱۲۵

۶-۳۲٫جدول : جدول محاسبات آنالیز آماری برای (two-way anova ) ……………………………126

۶-۳۳٫جدول : مقادیر hm برای پیاز……………………………………………………………………۱۲۷

۶-۳۴٫جدول : مجموع hm ها برای پیاز………………………………………………………………۱۲۷

۶-۳۵٫جدول : جدول محاسبات آنالیز آماری برای(( two-way anova ……………………………..128

۶-۳۶٫جدول : مقادیرhm برای سیب زمینی…………………………………………………………. ۱۲۹

۶-۳۷٫جدول : مجموع hm ها برای سیب زمینی……………………………………………………..۱۳۰

۶-۳۸٫جدول : محاسبات آنالیز آماری برای ( two-way anova)……………………………………131

۶-۳۹٫جدول : جدول متوسط ضرائب انتقال جرم…………………………………………………….۱۳۱

۶-۴۰٫جدول: مقایسه تست ANOVA برای سه نوع سبزی حالت فن دار دمای ۸۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۳۲

۶-۴۱٫جدول :مقایسه  تست ANOVA برای سه نوع سبزی حالت فن دار دمای۹۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۳۳

۶-۴۲٫جدول : مقایسه تست ANOVA برای سه نوع سبزی حالت بدون فن  دمای ۸۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۳۴

۶-۴۳٫جدول :مقایسه تست ANOVA برای سه نوع سبزی حالت بدون فن  دمای۹۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۳۵

فهر ست شکل  ها :

۲-۱٫شکل : منحنی های جذب ایزوترمی……………………………………………………………….۱۶

۲-۲٫شکل : مقایسه ی گرافیکی انواع رطوبت…………………………………………………………۲۰

۲-۳٫شکل : میزان رطوبت تعادلی بعضی جامدات در دمای ۲۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۲۰

۲-۴٫شکل : منحنی مقدار رطوبت آزاد نسبت به زمان…………………………………………………۲۴

۲-۵٫شکل : منحنی شدت خشک شدن برحسب مقدار رطوبت آزاد……………………………………۲۵

۲-۶٫شکل : منحنی های شدت خشک شدن……………………………………………………………..۲۷

۲-۷ .شکل : مقایسه تأثیر ضخامت جسم در ناحیه تبخیر با شدت نزولی……………………………..۳۱

۲-۸٫شکل : اثر مویینگی در خشک کردن………………………………………………………………۳۳

۲-۹٫شکل : توزیع رطوبت در یک فرایند خشک شدن در ناحیه ی اول مرحله شدت نزولی………..۳۴

۲-۱۰٫شکل : توزیع رطوبت در یک فرایند خشک شدن در ناحیه ی دوم مرحله شدت نزولی………۳۵

۲-۱۱٫شکل : توزیع رطوبت در انتهای یک فرایند خشک شدن……………………………………….۳۶

۲-۱۳٫شکل : حرکت گاز از روی بستر ایستایی از جامدات…………………………………………..۳۸

۲-۱۴٫شکل : عبو گاز از درون بستر مشبک جامدات…………………………………………………۳۸

۲-۱۵٫شکل : عبورگاز ازدرون خشک کن بستر سیال و خشک کن دوار……………………………۳۹

۲-۱۶٫شکل : حرکت هم جهت گاز و جامد در خشک کن با نقاله بادی……………………………….۳۹

۲-۱۷٫شکل : تصویری از خشک کن سینی دار………………………………………………………..۴۱

۲-۱۸٫شکل : الگوی جریان در خشک کن های پاششی……………………………………………….۴۳

۲-۱۹٫شکل : تصویری از خشک کن بشکه ای………………………………………………………..۴۴

۲-۲۰٫شکل : تصویری از خشک کن انجمادی…………………………………………………………۴۷

۲-۲۱٫شکل : تصاویری از خشک کن تونلی…………………………………………………………..۵۰

۳-۱٫شکل : نفوذ غیرمداوم در یک قطعه……………………………………………………………….۵۸

۳-۳٫شکل : انتقال حرارت هدایتی از دیوار…………………………………………………………….۶۴

۳-۴٫شکل : اثر انتقال جرم بر انتقال حرارت…………………………………………………………..۷۰

۵-۱٫شکل : تصویری از خشک کن آزمایشگاهی به کار رفته………………………………………..۸۱

۵-۳٫شکل : سیب زمینی خشک شده در ۸۰درجه سانتی گراد با روشن بودن فن……………………۸۴

۵-۴٫شکل : سیب زمینی خشک شده در ۹۰درجه سانتی گراد با روشن بودن فن…………………… ۸۴

۵-۵٫شکل : سیب زمینی خشک شده در ۹۰درجه سانتی گراد بدون روشن بودن فن………………..۸۵

۵-۶٫شکل : سیب زمینی خشک شده در ۸۰درجه سانتی گراد بدون روشن بودن فن………………..۸۵

۵-۷٫شکل : پیاز خشک شده در ۸۰درجه سانتی گراد با روشن بودن فن……………………………..۸۶

۵-۸٫شکل : پیاز خشک شده در ۹۰درجه سانتی گراد با روشن بودن فن……………………………..۸۶

۵-۹٫شکل : پیاز خشک شده در ۹۰درجه سانتی گراد بدون روشن بودن فن…………………………۸۷

۵-۱۰٫شکل : پیاز خشک شده در ۸۰درجه سانتی گراد بدون روشن بودن فن……………………….۸۷

۵-۱۱٫شکل : کدو خشک شده در ۸۰درجه سانتی گراد با روشن بودن فن……………………………۸۸

۵-۱۲٫شکل : کدو خشک شده در ۹۰درجه سانتی گراد با روشن بودن فن……………………………۸۸

۵-۱۳٫شکل : کدو خشک شده در ۹۰درجه سانتی گراد بدون روشن بودن فن……………………….۸۹

۵-۱۴٫شکل : کدو خشک شده در ۸۰درجه سانتی گراد بدون روشن بودن فن……………………….۸۹

پ نمودار رطوبت سنجی ……………………………………………………………………………..۱۴۱

پ جداول مربوط به توزیع-F برای آنالیز آماری……………………………………………………..۱۴۳

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

افزایش دما بدون در نظر گرفتن نوع انتقال حرارت باعث افزایش ضریب انتقال جرم می شود. ضریب انتقال حرارت جابجایی بر روی ضریب انتقال جرم موثر می باشد و در تمامی حالات ضریب انتقال جرم در حالت اجباری از حالت طبیعی بیشتر می باشد. اثر ضریب انتقال حرارت جابجایی از اثر دما روی ضریب انتقال جرم موثر است. در حالت انتقال حرارت جابجایی اجباری تفاوتی بین ضرایب انتقال جرم سه نوع سبزی در دمای مشخص وجود ندارد. اما در حالت انتقال حرارت جابجایی طبیعی نوع سبزی روی ضریب انتقال جرم موثر است. با توجه به نتایج محققین دیگر که سرعت خشک کن تنها در چند دقیقه اول اثر مثبت دارد و نتیجه کار تحقیق حاضر می توان اظهار کرد که بهتر است از جابجایی اجباری با تهویه منایب استفاده شود که در طراحی خشک کن نوع سبزی دخالت نداشته باشد و نیز از انرژی کمتری استفاده شود. اثر دما روی ضریب خشک کردن در دمای بالاتر بیشتر است اما باید این افزایش دما با حفظ ارزش غذایی ماده بهینه شود.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :مطالعه ی فرایند خشک کردن سبزیجات با اندازه گیری ضریب انتقال جرم