دانلود پایان نامه ارشد :مطالعه پارامتر های فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه آبریز شیرین آب در محیط …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته سنجش از دور 

گرایش :

عنوان :   مطالعه پارامتر های فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه آبریز شیرین آب در محیط GIS و ارائه راهکار های مناسب

 دانشکده علوم 

گروه سنجش از دور و 

پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور 

عنوان:

مطالعه پارامترهائ فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه ابریز شیرین در محیط       و ارائه راهکارهای مناسب 

اساتید راهنما :

دکتر کاظم رنگزن

دکتر فریدون راد منش

استاد مشاور :

مهندس مرادزاده

شهریور ماه ۱۳۸۸

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائیدچون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

۱- مقدمه: ۱۳

۱-۲-  موقعیت و وسعت ۱۳

۱-۳-۱-  جمع آوری اطلاعات ۱۶

۱-۳-۱-۱- جمع آوری نقشه ها و عکسهای هوایی ۱۶

۱-۳-۲- انجام موارد ذیل با بهره گرفتن از نقشه توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰ ۱۶

۱-۳-۲-۱- تقسیم بندی منطقه مورد مطالعه به واحد های هیدرولوژیک و غیرهیدرولوژیک ۱۶

۱-۳-۲-۲-  رقومی کردن نقشه ها ۱۶

۱-۳-۳-  استخراج اطلاعات خصوصیات فیزیکی منطقه ۱۷

۱-۳-۳-۱- مساحت و محیط زیر حوزه ها ۱۷

۱-۳-۳-۲- تهیه مدل رقومی ارتفاع (DEM) … ۱۷

۱-۳-۳-۳-  تهیه جدول و نمودار هیپسومتریک توزیع سطح با ارتفاع ۱۷

۱-۳-۳-۴- تهیه منحنی تراکمی ارتفاع – سطح ۱۷

۱-۳-۳-۵- تعیین ارتفاع متوسط وزنی ، ارتفاع میانه وارتفاع بیشترین فراوانی ۱۸

– ارتفاع متوسط وزنی ۱۸

– ارتفاع میانه ۱۸

– ارتفاع متوسط مستقیم ۱۸

– ارتفاع بیشترین فراوانی(نمای ارتفاعی) ۱۸

۱-۳-۳-۵- تهیه نقشه شیب از (DEM) 19

۱-۳-۳-۶- کلاس بندی نقشه شیب ۱۹

۱-۳-۳-۷- تعیین مساحت کلاسهای شیب حوزه و زیرحوزه ها ۱۹

۱-۳-۳-۸- تهیه نقشه جهت ۱۹

۱-۳-۳-۹- تعیین توزیع مساحات کل حوزه نسبت به جهات جغرافیایی ۲۰

۱-۳-۴- برآورد موارد مربوط به شبکه آبراهه و شکل حوزه ۲۰

۱-۳-۴-۱- تعیین ترتیب آبراهه های اصلی و فرعی ۲۰

۱-۳-۴-۲- تعیین ضریب دو شاخه شدن ۲۱

۱-۳-۴-۳-  برآورد زمان تمرکز ۲۱

– رابطه برانزلی ویلیامز ۲۱

–  رابطه جیاندوتی ۲۲

– رابطه کرپیچ ۲۲

۱-۳-۴-۴-  پروفیل طولی و شیب آبراهه اصلی ۲۲

۱-۳-۴-۵- شیب ناخالص وخالص ۲۲

۱-۴-۴-۶-  تراکم شبکه رودخانه ها (Drainage density) 23

۱-۴-۴-۷-  شکل آبراهه ۲۳

۱-۴-۴-۸-  شکل حوزه ۲۴

۱-۴-۴-۹- ضریب فشردگی ۲۴

۱-۴-۴-۱۰- ضریب شکل (Form factor) 25

۱-۴-۴-۱۱- طول و عرض مستطیل معادل حوزه   (Equirolent  Regtangular) 25

فصل دوم – استخراج اطلاعات فیزیوگرافی منطقه

 ۱- موقعیت و وسعت ۲۷

۲-۲-  انجام موارد ذیل با بهره گرفتن از نقشه توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰ ۲۷

۲-۲-۱- تقسیم بندی منطقه تالوگ به واحد های هیدرولوژیک و غیرهیدرولوژیک ۲۷

جدول۲- ۱ – راهنمای ترکیب زیرحوزه های بالا دست رودخانه شیرین آب ۲۷

شکل ۲-۱- نقشه موقعیت واحدهای هیدرولوژیک حوزه تالوگ ۲۸

۲-۲- ۲- رقومی کردن نقشه ها ۲۹

۲-۳-  استخراج اطلاعات خصوصیات فیزیکی منطقه ۲۹

۲-۳-۱-  مساحت و محیط زیر حوزه ها ۲۹

۲-۳-۲- تهیه مدل رقومی ارتفاع (DEM) … ۲۹

۲-۳-۳- تهیه جدول و نمودار هیپسومتریک توزیع سطح با ارتفاع ۳۰

۲-۳-۴- تهیه منحنی تراکمی ارتفاع – سطح ۳۱

۲-۳-۵- تعیین ارتفاع متوسط وزنی ، ارتفاع میانه وارتفاع بیشترین فراوانی ۸۷

۲-۳-۵-۱- ارتفاع متوسط وزنی ۸۷

۲-۳-۵-۲- ارتفاع میانه ۸۷

۲-۳-۵-۳- ارتفاع متوسط مستقیم ۸۷

۲-۳-۵-۴- ارتفاع بیشترین فراوانی(نمای ارتفاعی) ۸۷

۲-۳-۵ -۵- تهیه نقشه شیب از (DEM) 88

۲-۳-۵-۶- کلاس بندی نقشه شیب ۸۸

۲-۳- ۵-۷- تعیین مساحت کلاسهای شیب حوزه و زیرحوزه ها ۸۹

۲-۳-۵-۸- تهیه نقشه جهت ۹۳

۲-۳-۵-۹ تعیین توزیع مساحات کل حوزه نسبت به جهات جغرافیایی ۹۳

۲-۴- برآورد موارد مربوط به شبکه آبراهه و شکل حوزه ۹۵

۲-۴-۱- تعیین ترتیب آبراهه های اصلی و فرعی ۹۵

۲-۴-۲- تعیین ضریب دو شاخه شدن ۹۵

۲-۴-۳- برآورد زمان تمرکز ۹۸

۲-۴-۳-۱- رابطه برانزلی ویلیامز ۹۸

۲-۴-۳-۲-  رابطه جیاندوتی ۹۸

۲-۴-۳-۳- رابطه کرپیچ ۹۸

۲-۴-۲-  پروفیل طولی و شیب آبراهه اصلی ۹۹

۲-۴-۲-۱-  شیب خالص و ناخالص ۹۹

۲-۴ -۳- تراکم شبکه رودخانه ها (Drainage density) 113

۲-۴-۴-  شکل آبراهه ۱۱۴

۲-۴-۵-  شکل حوزه ۱۱۴

۲-۴-۵-۱- ضریب فشردگی ۱۱۴

۲-۴-۶ – ضریب شکل ۱۱۴

۲-۴-۷- طول و عرض مستطیل معادل حوزه ۱۱۵

 فصل سومفرسایش

-مقدمه ۱۱۸

۲- هدف از تهیه طرح ۱۲۰

۳- موقعیت و شرح عمومی منطقه ۱۲۰

۳-۱- حوزه آبخیز رودخانه شیرین آب ۱۲۰

 فصل چهارم  – اصول و مفاهیم مربوط به فرسایش و روش های اندازه گیری آن

۱- مقدمه ۱۲۸

۲- تعریف فرسایش ۱۲۹

۲-۱- مرحله کنش و برداشت ۱۲۹

۲-۲- مرحله حمل یا انتقال ۱۳۰

۲-۳- مرحله رسوب گذاری یا تجمع مواد ۱۳۰

۳-روش های اندازه گیری فرسایش و رسوب ۱۳۰

۳-۱- اندازه گیری در مرحله برداشت ۱۳۰

۳-۲- اندازه گیری در مرحله انتقال ۱۳۱

۳-۳- نمونه برداری از مواد معلق و تعیین دبی رسوبات معلق ۱۳۱

۳-۴-نمونه برداری بارکف و تعیین مقدار آن ۱۳۲

۳-۵-اندازه گیری رسوب در محل رسوب گذاری ۱۳۲

۴- برآورد فرسایش و رسوب ۱۳۳

۴-۱- طبقه‎بندی انواع مدل های  برآورد فرسایش و رسوب ۱۳۳

۴-۱-۱- انتخاب مدل ۱۳۵

۴-۱-۲- معرفی برخی مدل های برآورد فرسایش و رسوب ۱۳۶

۴-۱-۲-۱-مدل ۱۳۶

۴-۱-۲-۲-مدل ۱۳۶

۴-۱-۲-۳- مدل ۱۳۷

۴-۱-۲-۴-معادله جهانی تلفات خاک ۱۳۷

۴-۱-۲-۵- مدل پسیاک ۱۳۷

۴-۱-۲-۶- مدل ۱۳۸

۵- مطالعات فرسایش و رسوب در ایران ۱۳۷

۶- فرایندها و اشکال مختلف فرسایش در حوزه های آبخیز ۱۳۸

۶-۱- فرسایش ورقه ای ۱۳۹

۶-۲- فرسایش شیاری ۱۴۰

۶-۳- فرسایش آبراهه ای ۱۴۲

۶-۴- فرسایش خندقی ۱۴۳

۶-۵- فرسایش بدلند یا هزار دره ۱۴۴

۷-۶-  فرسایش کناره ای ۱۴۶

 فصل پنجم – جمع بندی و پیشنهادها

۵-۱- روشهای مبارزه با فرسایش ۱۴۹

۵-۲- عملیات بیولوژیک (مبارزه غیر مسیقیم) ۱۵۰

۱- استفاده صحیح از زمین ۱۵۰

۲- مدیریت زراعی ۱۵۱

۲-۱- استقرار پوشش گیاهی مناسب ۱۵۱

۲-۱-۱- بذر کاری ۱۵۲

۲-۱-۲- بذر پاشی ۱۵۲

۲-۱-۳-کپه کاری ۱۵۳

۲-۱-۴- بوته کاری ۱۵۳

۲-۱-۵-درختکاری ۱۵۴

۲-۲- مالچ پاشی ۱۵۴

۲-۳- انجام شخم مناسب ۱۵۵

۶-۴-عملیات مکانیکی( مبارزه مستقیم) ۱۵۵

۶-۴-۱- بانکت بندی ۱۵۶

۶-۴-۱-۱- بانکت شیبدار ۱۵۶

۶-۴-۱-۲-بانکت افقی ۱۵۷

۶-۵- شمع کوبی ۱۵۸

۶-۶- سدهای چپری ۱۵۸

۶-۷- سدهای سبک فلزی ۱۵۹

۶-۸- سدها ی خشکه چین ۱۶۰

۶-۹-جمع بندی و پیشنهادات ۱۶۴

منابع مورد استفاده ۱۶۶

فهرست اشکال

شکل۱- ۱- نقشه موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در استان خوزستان ۱۴

شکل ۱-۲- نقشه موقعیت جغرافیایی و راه های ارتباطی  منطقه مورد مطالعه ۱۵

شکل۲-۲- مدل رقومی ارتفاع  (DEM) حوزه تالوگ ۳۰

شکل   ۲-۳ – نمودار آلتیمتری زیرحوزه  (T1) 32

شکل ۲-۴-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه  ( T1) 32

شکل۲-۵-   نمودار آلتیمتری زیرحوزه  (T2) 33

شکل ۲-۶-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه  ( T2) 33

شکل  ۲-۷-  نمودار آلتیمتری زیرحوزه  (T3) 35

شکل ۲-۸ –  منحنی هیپسومتری زیر حوزه  ( T3) 35

شکل ۲-۹-  نمودار آلتیمتری زیرحوزه  (T4) 36

شکل ۲-۱۰-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه  ( T4) 36

شکل  ۲-۱۱-  نمودار آلتیمتری زیرحوزه  (T5) 38

شکل ۲-۱۲-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه  ( T5) 38

شکل  ۲-۱۳-  نمودار آلتیمتری زیرحوزه  (T6) 39

شکل ۲-۱۴-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه  ( T6) 39

شکل  ۲-۱۵- نمودار آلتیمتری زیرحوزه  (T7) 40

شکل ۲-۱۶-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه  ( T7) 41

شکل  ۲-۱۷-  نمودار آلتیمتری زیرحوزه  (T8) 42

شکل ۲-۱۸-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه  ( T8) 42

شکل ۲-۱۹-   نمودار آلتیمتری زیرحوزه  (T9) 44

شکل ۲-۲۰-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه  ( T9) 44

شکل ۲-۲۱-  نمودار آلتیمتری زیرحوزه  (T10) 45

شکل ۲-۲۲-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه  ( T10) 45

شکل ۲-۲۳-   نمودار آلتیمتری زیرحوزه  (T11) 47

شکل ۲-۲۴-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه  ( T11) 47

شکل ۲-۲۵ –  نمودار آلتیمتری زیرحوزه  (T12) 48

شکل ۲-۲۶-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه  ( T12) 48

شکل ۲-۲۷-  نمودار آلتیمتری زیرحوزه (T13) 50

شکل ۲- ۲۸ –  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T13) 50

شکل ۲-۲۹-  نمودار آلتیمتری زیرحوزه (T14) 51

شکل ۲-۳۰-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T14) 51

شکل ۲-۳۱-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه ( T15) 53

شکل ۲-۳۲-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T15) 53

شکل ۲-۳۳-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه ( T16) 54

شکل ۲-۳۴-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T16) 54

شکل۲-۳۵-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه ( T17) 56

شکل۲-۳۷-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه ۵۷

شکل ۲-۳۸-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T18) 57

شکل۲-۳۹-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه ( T19) 59

شکل ۲-۴۰-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T19) 59

شکل۲-۴۱-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه ۶۰

شکل ۲-۴۲-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T20) 60

شکل۲-۴۳-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه ( T21) 62

شکل ۲-۴۴-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T21) 62

شکل۲-۴۵-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه ۶۳

شکل ۲-۴۶-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T22) 63

شکل۲-۴۷-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه ( T23) 65

شکل ۲-۴۸-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T23) 65

شکل۲-۴۹-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه ۶۶

شکل ۲-۵۰-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T24) 66

شکل۲-۵۱-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه ( T25) 68

شکل۲-۵۲-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T25) 68

شکل۲-۵۳-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه ۶۹

شکل ۲-۵۴-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T26) 69

شکل۲-۵۵-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه ( T27) 71

شکل ۲-۵۶-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T27) 71

شکل۲-۵۷-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه ۷۲

شکل ۲-۵۸-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T28) 72

شکل۲-۵۹-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه ( T29) 74

شکل ۲-۶۰-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T29) 74

شکل۲-۶۱-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه ۷۵

شکل ۲-۶۲-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T30) 75

شکل۲-۶۳-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه ( T31) 77

شکل ۲-۶۴-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T31) 77

شکل۲-۶۵-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه ۷۸

شکل ۲-۶۶-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T32) 78

شکل۲-۶۷-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه ( T33) 80

شکل ۲-۶۸-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T33) 80

شکل۲-۶۹-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه ۸۱

شکل ۲-۷۰-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T34) 81

شکل۲-۷۱-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه ( T35) 82

شکل ۲-۷۲-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T35) 83

شکل۲-۷۳-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه ( T36) 84

شکل ۲-۷۴-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T36) 84

شکل۲-۷۵-  نمودار آلتیمتری کل حوزه ۸۵

شکل ۲-۷۶-  منحنی هیپسومتری  کل حوزه ( T) 85

شکل  ۲-۷۷-  نقشه هیپسومتری  حوزه بالادست رودخانه شیرین آب ۸۶

شکل ۲-۷۹-  نقشه شیب حوزه بالادست رودخانه شیرین آب ۹۲

شکل  ۲-۸۰-  نقشه جهت حوزه بالادست رودخانه شیرین آب ۹۴

شکل ۲-۸۱- نقشه شبکه آبراهه های حوزه بالادست رودخانه شیرین آب ۹۷

شکل ۲-۸۲-  پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T1) 100

شکل ۲-۸۳-  پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T2) 100

شکل ۲-۸۴- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه ۱۰۰

شکل ۲-۸۵- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T4) 101

شکل ۲-۸۶-  پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T5) 101

شکل ۲-۸۷-  پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه ۱۰۱

شکل ۲-۸۸- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T7) 102

شکل ۲-۸۹- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T8) 102

شکل ۲-۹۰- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه ۱۰۲

شکل ۲-۹۱- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T10) 103

شکل ۲-۹۲- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T11) 103

شکل ۲-۹۳-  پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه ۱۰۳

شکل ۲-۹۴-  پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T13) 104

شکل ۲-۹۵-  پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T14) 104

شکل ۲-۹۶- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه ۱۰۴

شکل ۲-۹۷- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T16) 105

شکل ۲-۹۸-  پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T17) 105

شکل ۲-۹۹-  پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه ۱۰۵

شکل ۲-۱۰۰- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T19) 106

شکل ۲-۱۰۱- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T20) 106

شکل ۲-۱۰۲- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه ۱۰۶

شکل ۲-۱۰۳- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T22) 107

شکل ۲-۱۰۴- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T23) 107

شکل ۲-۱۰۵-  پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه ۱۰۷

شکل ۲-۱۰۶-  پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T25) 108

شکل ۲-۱۰۷-  پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T26) 108

شکل ۲-۱۰۸- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه ۱۰۸

شکل ۲-۱۰۹- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T28) 109

شکل ۲-۱۱۰-  پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T29) 109

شکل ۲-۱۱۱-  پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه ۱۰۹

شکل ۲-۱۱۲- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T31) 110

شکل ۲-۱۱۳- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T32) 110

شکل ۲-۱۱۴- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه ۱۱۰

شکل ۲-۱۱۵- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T34) 111

شکل ۲-۱۱۶- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T35) 111

شکل ۲-۱۱۷-  پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه ۱۱۱

شکل ۲-۱۱۸-  پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص کل حوزه (T) 112

شکل۳- ۱- وضعیت افزایش جمعیت و کاهش منابع در سه قرن اخیر(نقل از هادسون ۱۹۸۲) ۱۱۸

شکل ۳-۲- موقعیت منطقه مورد مطالعه در پهنه ایران به همراه زیر حوزه های آن ۱۲۳

شکل۳-۳ نمایی از ترکیب رنگ ۴۳۲ تصویر ماهواره لندست ۱۲۶

شکل ۴-۱- فرسایش ورقه ای در روی سازند آغاجاری ۱۴۰

شکل ۴-۲- فرسایش شیاری روی دامنه ۱۴۱

شکل ۴-۳ نمایی از فرسایش آبراهه ای در محدوده مورد مطالعه ۱۴۲

شکل ۴-۴-گسترش خندق و فرسایش آبراهه ای در پایین دست اراضی دیم زار ۱۴۴

شکل ۴-۵ نمای عکس هوایی و حالت ریز بافت آن در حوزه آبخیز شیرین آب  (زیر حوزه های ۳۳و۳۲ و ۳۵)……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۵

فهرست جداول

جدول۲- ۱ – راهنمای ترکیب زیرحوزه های بالا دست رودخانه شیرین آب ۲۷

جدول۲- ۲ – مساحت و محیط  حوزه تالوگ به تفکیک زیر حوزه ها ۲۹

جدول ۲-۳-  توزیع کلاس های ارتفاعی زیرحوزه ( ‏T1 ) 31

جدول ۲-۴-  توزیع کلاس های ارتفاعی زیرحوزه ( ‏T2 ) 32

جدول ۲-۵- توزیع کلاس های ارتفاعی زیرحوزه ( ‏T3 ) 34

جدول ۲-۶-  توزیع کلاس های ارتفاعی زیرحوزه ( ‏T4 ) 35

جدول  ۲-۷- توزیع کلاس های ارتفاعی زیرحوزه ( ‏T5 ) 37

جدول  ۲-۸- توزیع کلاس های ارتفاعی زیرحوزه ( ‏T6 ) 38

جدول ۲-۹- توزیع کلاس های ارتفاعی زیرحوزه ( ‏T7 ) 40

جدول  ۲-۱۰- توزیع کلاس های ارتفاعی زیرحوزه ( ‏T8 ) 41

جدول ۲-۱۱-  توزیع کلاس های ارتفاعی زیرحوزه ( ‏T9 ) 43

جدول ۲-۱۲-  توزیع کلاس های ارتفاعی زیرحوزه ( ‏T10 ) 44

جدول  ۲-۱۳- توزیع کلاس های ارتفاعی زیرحوزه ( ‏T11 ) 46

جدول ۲-۱۴-  توزیع کلاس های ارتفاعی زیرحوزه ( ‏T12 ) 47

جدول  ۲- ۱۵- توزیع کلاس های ارتفاعی زیرحوزه ( ‏T13 ) 49

جدول ۲-۱۶-  توزیع کلاس های ارتفاعی زیرحوزه ( ‏T14 ) 50

جدول ۲-۱۷-  توزیع کلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T15) 52

جدول ۲-۱۸-  توزیع کلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T16) 53

جدول ۲-۱۹-  توزیع کلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T17) 55

جدول ۲-۲۰-  توزیع کلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T18) 56

جدول ۲-۲۱-  توزیع کلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T19) 58

جدول ۲-۲۲-  توزیع کلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T20) 59

جدول ۲-۲۳-  توزیع کلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T21) 60

جدول ۲-۲۴-  توزیع کلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T22) 62

جدول ۲-۲۵-  توزیع کلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T23) 64

جدول ۲-۲۶-  توزیع کلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T24) 65

جدول ۲-۲۷-  توزیع کلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T25) 67

جدول ۲-۲۸-  توزیع کلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T26) 68

جدول ۲-۲۹-  توزیع کلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T27) 69

جدول ۲-۳۰-  توزیع کلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T28) 71

جدول ۲-۳۱-  توزیع کلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T29) 73

جدول ۲-۳۲-  توزیع کلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T30) 74

جدول ۲-۳۳-  توزیع کلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T31) 76

جدول ۲-۳۴-  توزیع کلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T32) 77

جدول ۲-۳۵-  توزیع کلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T33) 79

جدول ۲-۳۶-  توزیع کلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T34) 80

جدول ۲-۳۷-  توزیع کلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T35) 82

جدول ۲-۳۸-  توزیع کلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T36) 83

جدول ۲-۳۹-  توزیع کلاس های ارتفاعی کل حوزه ( T) 84

جدول۲-۴۰-  مشخصات توپوگرافی حوزه بالادست رودخانه شیرین آب به تفکیک زیر حوزه ها ۸۷

جدول (۲-۴۱) توزیع کلاس های شیب حوزه بالادست رودخانه شیرین آب به تفکیک زیرحوزه ها ۸۹

جدول ۲-۴۲-  شیب متوسط وزنی حوزه بالادست رودخانه شیرین آب  به تفکیک زیر حوزه ها ۹۱

جدول ۲-۴۳-  توزیع طبقات جهات جغرافیایی حوزه بالادست رودخانه شیرین آب ۹۳

جدول ۲-۴۴ – خصوصیات مربوط به رتبه بندی  آبراهه های حوزه بالادست رودخانه شیرین آب به تفکیک زیر حوزه ها ۹۵

جدول ۲-۴۵- زمان تمرکز حوزه بالادست رودخانه شیرین آب به تفکیک زیر حوزه ها ۹۹

جدول ۲-۴۶ –  شیب خالص و ناخالص  حوزه بالادست رودخانه شیرین آب  به تفکیک زیر حوزه ها ۱۱۲

جدول ۲-۴۷-  مقادیر تراکم زهکشی  حوزه بالادست رودخانه شیرین آب به تفکیک زیر حوزه ها ۱۱۳

جدول ۲-۴۸ –  مقادیر ضریب فشردگی حوزه بالادست رودخانه شیرین آب به تفکیک زیر حوزه ها ۱۱۴

جدول ۲-۴۹-  مقادیر ضریب شکل  حوزه بالادست رودخانه شیرین آب به تفکیک زیر حوزه ها ۱۱۵

جدول ۲-۵۰-  مقادیر طول و عرض مستطیل معادل  حوزه شیرین آب به تفکیک زیر حوزه ها ۱۱۶

جدول ۳-۱ مشخصات فیزیوگرافی و اقلیمی زیر حوزهای حوزه آبخیز شیرین آب ۱۲۲

جدول شماره۳- ۲-  کاربری اراضی در حال حاضر در حوزه آبخیز ۱۲۵

جدول شماره۳-۳- وسعت و نسبت مساحت هر تیپ نسبت به تیپهای گیاهی و کل عرصه ۱۲۵

جدول ۴-۱- نام و مشخصات تعدادی از مدل های موجود مورد استفاده در برآورد فرسایش و رسوب ۱۳۹

جدول۴-۲- مساحت و نوع رخساره های فر سایشی در حو زهای آبخیز شیرین آب ۱۴۷

 ۱- مقدمه:

    فیزیوگرافی در حقیقت مطالعه خصوصیات فیزیکی و وضعیت مورفولوژی آبخیز یک حوزه است که اثر تعیین کننده ای بر خصوصیات هیدرولوژی و رژیم آبی آن دارد. آگاهی به خصوصیات فیزیوگرافی یک حوزه با داشتن اطلاعاتی از شرایط آب و هوایی منطقه می تواند تصویر نسبتاً دقیقی از کارکرد کمی و کیفی سیستم هیدرولوژیک آن حوزه بدست دهد.خصوصیات فیزیوگرافی حوزه ها نه فقط بطور مستقیم بر رژیم هیدرولوژیک آنها و از جمله میزان تولیدآبی سالانه، حجم سیلابها، شدت فرسایش خاک و میزان رسوب تولیدی اثر می گذارد بلکه بطور غیر مستقیم و نیز با اثر بر آب و هوا و وضعیت اکولوژی و پوشش گیاهی به میزان زیادی رژیم آبی حوزه آبخیز را تحت تأثیر خود قرار می دهد.پاره ای از خصوصیات فیزیوگرافی از جمله ارتفاع، شیب و جهت شیب می توانند بسیاری از عوامل آب و هوایی نظیر درجه حرارت و تغییرات آن، نوع و میزان ریزش جوی سالانه، میزان تبخیر و تعرق را تشدید و یا تعدیل کنند و بطور کلی موجب پیدایش انواع مختلف آب و هوای موضعی و یا حتی منطقه ای شوند از اینرو لازم است که در مطالعات سدسازی یک حوزه فبل از هر چیز خصوصیات فیزیوگرافی آن، مورد مطالعه قرار گیرد.

این مطالعه به منظور شناسایی خصوصیات فیزیکی مناطق رودخانه شیرین آب و بالا دست آن را جهت مطالعات کنترل سیلاب و با بهره گرفتن از قابلیتهای  سیستم اطلاعات جغرافیایی به انجام رسیده است.

 ۱-۲-  موقعیت و وسعت

کیلومتری شمال شرق شهرستان  دزفول، در محدوده جغرافیایی
² ۲۷ ¢ ۲۴° ۳۲   تا ² ۴۳ ¢ ۳۹° ۳۲ درجه عرض شمالی  و ² ۲۲ ¢ ۳۶° ۴۸ تا ² ۳۵ ¢ ۵۵° ۴۸  درجه طول شرقی واقع گردیده است. از شمال به حوزه آبریز سد دز از جنوب به دشت گتوند از شرق به حوزه آبریزرودخانه شور و از غرب  به حوزه آبریز رود گلال تابیران محدود می گردد. مساحت کل منطقه ۰۱/۳۸۰ کیلومتر مربع می باشد.شکل شماره (۱-۱) موقعیت منطقه را نسبت به  استان خوزستان و شکل شماره     (۲-۲) راه های دسترسی به منطقه را نشان می دهند.

تعداد صفحه :۱۸۶

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***