دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه نظری ۸ – هیدروکسی کینولین با فولرن ها و نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه نظری ۸ – هیدروکسی کینولین با فولرن ها و  نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو

قسمتی از متن پایان نامه :

-۶-۲) نظریه  تابع  چگالی

یک روش دیگر برای محاسبه خواص مولکولی، مبتنی بر نظریه تابع  چگالی الکترون (DFT) است، که در آن چگالی الکترونی کل مولکول مورد توجه قرار می گیرد. معرفی نسخه های کارآمدی از نظریه DFT در دهه ۱۹۹۰، شیمی محاسباتی را به طرزی بنیادی تغییر داد. مطالعه محاسباتی سیستم های آلی و ترکیبات آلی فلزی با اندازه متوسط در حال حاضر عمدتاً در اختیار روش های DFT است. روش های DFT بر اساس قضیه ای بنا نهاده شده اند که توسط هوهن برگ[۱] و کوهن[۲] عنوان شده است. این قضیه بیان می کند که انرژی دقیق برای حالت پایه یک سیستم، به طور کامل به وسیله چگالی الکترونی  تعریف می شود که چگالی را با انرژی مرتبط می سازد. این بدان معناست که نظریه تابع  چگالی حاوی کلیه اطلاعات لازم درباره همبستگی الکترون هاست. ابداع تقریب های سودمند در این روش، روش DFT را به روشی پر قدرت و پرطرفدار تبدیل نموده است.

محاسبات DFT چگالی الکترونی ρ را در نقطه از یک میدان خاص مشخص می کند که با  (r)n مشخص می شود. پتانسیل خارجی که روی این میدان کار می کند، با v(r) مشخص می شود که از بار هسته اتم ها ناشی می شود. توزیع الکترونی به وسیله (r)ρ مشخص می شود که میزان چگالی الکترونی به ازای واحد حجم در هر نقطه r است. انتگرال گیری روی فضا، اطلاعات لازم برای توصیف ساختار  و توزیع الکترون های مولکول را فراهم می آورد. محاسبات، شامل بنا نهادن عبارتی برای چگالی الکترونی می شود. انرژی سیستم طبق معادله کوهن- شام (معادله(۲-۲)) داده می شود [۳۹و۴۰و۴۱].

معادله (۲-۲)

که  انرژی جنبشی،   و  به ترتیب بر همکنش های الکتروستاتیکی الکترون- هسته و الکترون- الکترون و  اثرات همبستگی و تبادلی اند.

[۱] – Hohen Berg

[۲] – Koohen

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– بهترین جذب مولکول دارویی۸-HQ بر روی نانولوله های مطالعه شده، بر سطح نانولوله CNT(9,0) صورت گرفته است. منفی بودن بیش از حد انرژی اتصال، در دو ساختار d و c که از این نانولوله، در آن ها استفاده شده  این موضوع را ثابت می کند. پس از نانولوله فوق، نانولوله BNNT (5,5)  بیشترین جذب را با مولکول ۸-HQ داشته است. انرژی اتصال دو ساختار mو nکه منفی تر از سایر ساختار ها هستند، این موضوع را ثابت می کند. همچنین بررسی انرژی اتصال ساختارهای مختلف، نشان می دهد که جذب از سمت اتم نیتروژن پیریدینی بیشتر و بهتر از سمت گروه هیدروکسیل بوده است . کمترین جذب مولکول ۸-HQ  ،بر سطح نانولوله کربنی CNT (5,5) doped Gaصورت گرفته است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : مطالعه نظری ۸ – هیدروکسی کینولین با فولرن ها و  نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو