دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه رابطه میان حساسیت جریان نقدی نامتقارن و نگهداشت وجوه نقد در شرکت های …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

عنوان : مطالعه رابطه میان حساسیت جریان نقدی نامتقارن و نگهداشت وجوه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: با تاکید بر محدودیت های مالی


 

مطالعه رابطه میان حساسیت جریان نقدی نامتقارن و نگهداشت وجوه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: با تاکید بر محدودیت های مالی

استادراهنما:

دکتر یحیی کامیابی

استاد مشاور:

دکتر ارسلان ایرجی راد

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری

تابستان ۱۳۹۳

رای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                       صفحه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱) مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۳
۱-۲) بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………… ۳
۱-۳) اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………. ۵
۱-۵)اهداف پژوهشی……………………………………………………………………………………………… ۶
۱-۵-۱) اهداف علمی…………………………………………………………………………………………….. ۶
۱-۵-۲) اهداف کاربردی…………………………………………………………………………………………. ۶
۱-۶) فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………… ۷
۱-۷) متغیرها و مدل پژوهش……………………………………………………………………………………. ۷
۱-۷-۱) متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………. ۷
۱-۷-۱-۱) متغیر وابسته…………………………………………………………………………………………. ۷
۱-۷-۱-۲)متغیرهای مستقل…………………………………………………………………………………….. ۷
۱-۷-۱-۳) متغیرهای کنترلی……………………………………………………………………………………. ۷
۱-۷-۲) مدل تحلیلی پژوهش………………………………………………………………………………….. ۷
۱-۸) روش پژوهش………………………………………………………………………………………………. ۸
۱-۹) روش ها و ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………….. ۸
۱-۱۰) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………. ۹
۱-۱۱) قلمروپژوهش…………………………………………………………………………………………….. ۹
۱-۱۱-۱) قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………………. ۹
۱-۱۱-۲) قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………… ۹
۱-۱۱-۳) قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………….. ۹
۱-۱۲) جامعه و نمونه آماری پژوهش……………………………………………………………………….. ۱۰
۱-۱۳) تعاریف واژگان کلیدی (تعاریف عملیاتی واژگان)………………………………………………. ۱۰
۱-۱۴)ساختار پژوهش…………………………………………………………………………………………… ۱۱
۱-۱۴) خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………….. ۱۲
 

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

۲-۱) جریان های نقدی…………………………………………………………………………………………… ۱۴

۲-۱-۱) اهمیت جریان های نقدی  …………………………………………………………………………… ۱۴

۲-۱-۲) اندازه گیری های حسابداری از طریق جریان های نقدی آتی…………………………………… ۱۴

۲-۱-۳) اطلاعات تاریخی (اقلام تعهدی) و جریان های نقدی…………………………………………. ۱۵

۲-۱-۴) رابطه جریان های نقدی جاری و آتی و سطح سرمایه گذاری شرکت ها…………………….. ۱۶

۲-۱-۵) اهداف جریان های نقدی (مدیریت نقدینگی، توانایی واریز بدهی ها و انعطاف پذیری مالی)۱۶

۲-۱-۶) طبقه بندی دارایی های جاری و جریان های نقدی……………………………………………….. ۱۷

۲-۱-۷) حرکت به سوی جریان های نقدی………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۱-۸) جریان های نقدی جاری و جریان های نقدی مورد انظار سرمایه گذاران……………………… ۱۸

۲-۱-۹) جریان های نقدی و سود خالص……………………………………………………………………. ۱۹

۲-۱-۱۰) انواع جریان های نقدی  …………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۱-۱۰-۱) جریان نقدی حقوق صاحبان سهام………………………………………………………….. ۲۰

۲-۱-۱۰-۲) جریان نقدی سرمایه ای…………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۱-۱۰-۳) جریان نقدی آزاد……………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۱-۱۱) تفاوت بین جریان های وجوه نقد………………………………………………………………… ۲۲

۲-۱-۱۲) ماهیت و مفهوم جریان نقد آزاد ………………………………………………………………… ۲۳
۲-۱-۱۳) صورت جریان وجوه نقد………………………………………………………………………….. ۲۴
۲-۱-۱۳-۱) تاریخچه صورت وجه نقد…………………………………………………………………….. ۲۵
۲-۱-۱۳-۲) طبقه بندی جریان های نقدی و نحوه ارائه صورت جریان وجوه نقد طبق استاندارد حسابداری ایران       ۲۷
۲-۱-۱۳-۳) مفهوم جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی…………………………………… ۲۸
۲-۱-۱۴) ارائه اطلاعات مربوط به جریان نقدی و پیش بینی آن……………………………………….. ۲۹
۲-۱-۱۵) جریان های نقدی عملیاتی و سیاست های تقسیم سود……………………………………….. ۳۰
۲-۲) عوامل تاثیرگذار بر پیش بینی جریان های نقدی…………………………………………………….. ۳۰
۲-۲-۱) حساسیت جریان نقدی وجه نقد…………………………………………………………………… ۳۰

۲-۲-۲) عدم تقارن در حساسیت جریان های نقدی ناشی از وجوه نقد………………………………. ۳۱

۲-۲-۳) محدودیت های مالی و حساسیت جریان های نقدی …………………………………………… ۳۲

۲-۲-۳-۱) محدودیت های مالی و حساسیت جریان های نقدی ناشی از سرمایه گذاری…………… ۳۲

۲-۲-۳-۲) محدودیت های مالی و حساسیت جریان های نقدی ناشی از وجوه نقد………………… ۳۳

۲-۳) نگهداشت وجوه نقد و جریان های نقدی…………………………………………………………….. ۳۵

۲-۳-۱) نسبت موجودی های نقدی بر دارایی های شرکت ها…………………………………………….. ۳۵

۲-۳-۲) ارتباط وجه نقد با سود………………………………………………………………………………. ۳۶

۲-۳-۳) گردش وجوه نقد و سود به عنوان وسیله ای برای پیش بینی…………………………………… ۳۷

۲-۳-۴) مدیریت دارایی های نقدی و تبدیل آن ها به جریان های نقدی……………………………….. ۳۷

۲-۳-۵) انگیزه های نگهداری وجه نقد……………………………………………………………………….. ۳۸

۲-۳-۵-۱) انگیزه معاملاتی…………………………………………………………………………………….. ۳۸

۲-۳-۵-۲) انگیزه احتیاطی……………………………………………………………………………………… ۳۹

۲-۳-۵-۳) انگیزه سفته بازی …………………………………………………………………………………. ۴۰

۲-۳-۶) ارتباط بین اهداف حسابداری و جریان های نقدی……………………………………………… ۴۰

۲-۳-۷) وجه نقد، جریان های نقدی و چارچوب نظری…………………………………………………. ۴۱

۲-۳-۸) چرخش وجه نقد و جریان های نقدی…………………………………………………………….. ۴۲

۲-۳-۹) دلایل نگهداری وجوه نقد و نظریه های مرتبط با سطح نگهداشت وجوه نقد و جریان های نقدی      ۴۵

۲-۳-۹-۱) نظریه عدم تقارن اطلاعاتی………………………………………………………………………. ۴۵

۲-۳-۹-۲) نظریه نمایندگی……………………………………………………………………………………. ۴۵

۲-۳-۹-۳) نظریه موازنه………………………………………………………………………………………… ۴۶

۲-۳-۹-۳-۱) عوامل تعیین کننده وجه نقد از دیدگاه نظریه موازنه……………………………………. ۴۷

۲-۳-۹-۳-۱-۱) فرصت های سرمایه گذاری……………………………………………………………….. ۴۷
۲-۳-۹-۳-۱-۲) میزان نقدشوندگی دارایی های جاری………………………………………………….. ۴۷
۲-۳-۹-۳-۱-۳) اهرم مالی……………………………………………………………………………………. ۴۷
۲-۳-۹-۳-۱-۴) اندازه…………………………………………………………………………………………. ۴۸
۲-۳-۹-۳-۱-۵) جریان نقدی………………………………………………………………………………… ۴۸
۲-۳-۹-۳-۱-۶) عدم اطمینان جریان نقدی……………………………………………………………….. ۴۸
۲-۳-۹-۳-۱-۷) سررسید بدهی……………………………………………………………………………… ۴۸
۲-۳-۹-۳-۱-۸) پرداخت سود سهام………………………………………………………………………. ۴۹

۲-۳-۹-۴) نظریه سلسله مراتب تأمین مالی………………………………………………………………… ۴۹

۲-۳-۹-۴-۱) عوامل تعیین کننده وجه نقد از دیدگاه سلسله مراتبی…………………………………… ۵۰

۲-۳-۹-۴-۱-۱) فرصت های سرمایه گذاری……………………………………………………………….. ۵۰
۲-۳-۹-۴-۱-۲) اهرم مالی……………………………………………………………………………………. ۵۰
۲-۳-۹-۴-۱-۳) جریان نقدی………………………………………………………………………………… ۵۰
۲-۳-۹-۴-۱-۴) اندازه…………………………………………………………………………………………. ۵۰

۲-۳-۹-۵) نظریه جریان وجه نقد آزاد……………………………………………………………………… ۵۱

۲-۳-۹-۵-۱) عوامل تعیین کننده وجه نقد از دیدگاه نظریه جریان نقدی آزاد……………………… ۵۲

۲-۳-۹-۵-۱-۱) اهرم مالی……………………………………………………………………………………. ۵۲
۲-۳-۹-۵-۱-۲) فرصت های سرمایه گذاری……………………………………………………………….. ۵۲
۲-۳-۹-۵-۱-۳) اندازه…………………………………………………………………………………………. ۵۲
۲-۳-۹-۵-۱-۴) روابط بانکی………………………………………………………………………………… ۵۳
۲-۳-۱۰) سرمایه گذاری های کوتاه مدت و قابلیت تبدیل شدن به جریان های نقدی………………… ۵۳
۲-۳-۱۱) سطح نقدینگی و سرمایه گذاری های کوتاه مدت قابل تبدیل به وجوه نقد………………… ۵۴
۲-۳-۱۲) سطح بهینه و مطلوب وجه نقد…………………………………………………………………… ۵۴
۲-۳-۱۲-۱) مدل بامول………………………………………………………………………………………… ۵۴
۲-۳-۱۲-۲) مدل میلر-اور…………………………………………………………………………………….. ۵۵
۲-۳-۱۲-۳) مدل برانک……………………………………………………………………………………….. ۵۶
۲-۳-۱۲-۴) مدل­های جدید صندوق………………………………………………………………………… ۵۶
۲-۳-۱۳) اهداف استراتژیک مدیریت نگهداشت وجوه نقد…………………………………………….. ۵۷
۲-۳-۱۴) مزایا و معایب نگهداری دارایی های نقدی……………………………………………………… ۵۷
۲-۴) پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………….. ۵۷
۲-۴-۱) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور………………………………………………………….. ۵۸
۲-۴-۲) تحقیقات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………. ۶۲

۲-۴-۳) خلاصه تحقیقات انجام شده خارجی و داخلی…………………………………………………. ۶۴

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۳-۱) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. ۶۸

۳-۲( جامعه آماری پژوهش …………………………………………………………………………………… ۶۸

۳-۳) تعیین حجم نمونه پژوهش………………………………………………………………………………. ۶۸

 ۳-۴) اهداف مشخص تحقیق…………………………………………………………………………………. ۷۰

۳-۴-۱) هدف اصلی…………………………………………………………………………………………….. ۷۱

۳-۴-۲) اهداف فرعی…………………………………………………………………………………………… ۷۱

۳-۵) سوال های پژوهش…………………………………………………………………………………………. ۷۱

۳-۶) فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………….. ۷۱

۳-۷) روش پژوهش …………………………………………………………………………………………….. ۷۱

۳-۷-۱) روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی…………………………………………………………. ۷۱
۳-۷-۲) روش پژوهش از نظر هدف………………………………………………………………………… ۷۲
۳-۷-۳) روش انجام پژوهش………………………………………………………………………………….. ۷۲

۳-۸) روش و ابزار جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………….. ۷۲

۳-۹) تعریف متغیرها و نحوه محاسبه آن ها  ………………………………………………………………. ۷۲

۳-۹-۱) نسبت تغییرات در سطح نگهداشت وجوه نقد شرکت ها ()……………………….. ۷۳

۳-۹-۲) میزان تغییر حساسیت جریان های نقدی ()……………………………………………….. ۷۴
۳-۹-۳) میزان عدم تقارن  حساسیت جریان نقدی ()…………………….. ۷۴

۳-۹-۱۰) اندازه شرکت ()…………………………………………………………………………….. ۷۸

۳-۹-۱۱) نسبت مخارج سرمایه ای ()…………………………………………………………….. ۷۸

۳-۹-۱۲) تحصیل سهام ()……………………………………………………………………………. ۷۹

۳-۹-۱۳) نسبت خالص سرمایه در گردش غیر نقدی ()……………………………….. ۷۹

۳-۹-۱۴) نسبت بدهی های کوتاه مدت ابتدای دوره ()…………………………………… ۸۰

۳-۱۰) مدل های پژوهش………………………………………………………………………………………… ۸۱

۳-۱۱) اعتبار درونی و برونی پژوهش ……………………………………………………………………… ۸۲

۳-۱۲) روش واکاوی مدل ها و آزمون فرضیات……………………………………………………………. ۸۲

۳-۱۳) روش داده های پانل…………………………………………………………………………………….. ۸۳

۳-۱۴) روش اثراث ثابت……………………………………………………………………………………….. ۸۴

۳-۱۵) آزمون چاو یا F مقید…………………………………………………………………………………… ۸۵

۳-۱۶) آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………………. ۸۶

۳-۱۸) آزمون معنی دار بودن ضرایب………………………………………………………………………… ۸۷

۳-۱۹) آزمون مربوط به بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها………………………………………………. ۸۷

۳-۲۰) آزمون های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی…………………………………………… ۸۸

۳-۲۱)  فرض نرمال بودن باقیمانده ها ………………………………………………………………………. ۸۸

۳-۲۲) فرض عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل ………………………………………………… ۸۸

 ۳-۲۳) فرض مستقل بودن باقیمانده ها ……………………………………………………………………… ۸۹

۳-۲۴) فرض عدم وجود ناهمسانی واریانس ها میان باقیمانده ها………………………………………. ۹۰

۳- ۲۵) فرض عدم وجود خطای تصریح مدل و خطی بودن مدل…………………………………….. ۹۰

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. ۹۳

۴-۲) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………….. ۹۳

۴-۳) آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق ………………………………………………………. ۹۵

 

۴-۴) بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق……………………………………………………………… ۹۸

۴-۵) بررسی هم خطی میان متغیرهای تحقیق………………………………………………………………. ۱۰۰

۴-۶) نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق…………………………………………………………… ۱۰۱

۴-۶-۱)  نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق ………………………………………………………………….. ۱۰۱

۴-۶-۲)  نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق …………………………………………………………………. ۱۰۵

۴-۷) خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………… ۱۰۸

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۱
۵-۲) خلاصه پژوهش………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱
۵-۳) نتایج آزمون فرضیه………………………………………………………………………………………. ۱۱۴
۵-۳-۱) نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق……………………………………………………………………. ۱۱۴
۵-۳-۲) نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق……………………………………………………………………. ۱۱۴
۵-۴) محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………… ۱۱۵
۵-۵) پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج تحقیق……………………………………………………………………. ۱۱۶
۵-۶) پیشنهادیی برای پژوهش های آینده…………………………………………………………………… ۱۱۶

۵-۷) خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………… ۱۱۷

منابع و ماخذ

منابع فارسی:……………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۹

منابع لاتین:…………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۲

منابع اینترنتی:………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۹

پیوست ها………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۰

Abstract………………………………………………………………………………………………………… 158
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                       صفحه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
جدول ۲-۱ محاسبه جریان های نقدی حقوق صاحبان سهام……………………………………………… ۲۱
جدول ۲-۲ محاسبه جریان نقدی آزاد………………………………………………………………………… ۲۲
جدول ۲- ۱) خلاصه تحقیقات خارجی…………………………………………………………………….. ۶۵
جدول ۲-۲) خلاصه تحقیقات داخلی……………………………………………………………………….. ۶۶
جدول ۳- ۱ روند انتخاب نمونه آماری پژوهش…………………………………………………………… ۶۹
جدول ۳-۲ فراوانی اعضای نمونه به تفکیک نوع صنعت………………………………………………… ۷۰
جدول ۴-۱،  آمار توصیفی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………… ۹۴
جدول ۴-۲  نتایج آزمون نرمال بودن متغیر  وابسته تحقیق………………………………………………. ۹۵
جدول ۴-۳، نتایج آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق بعد از فرآیند نرمال سازی……………… ۹۷
جدول ۴-۴  ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق……………………………….. ۹۹
جدول ۴-۵  نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (۱)………………………………………………… ۱۰۲
جدول ۴-۶  نتایج آزمون های مربوط به مفروضات آماری مدل (۱)………………………………….. ۱۰۳
جدول ۴-۷ نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق با بهره گرفتن از روش اثرات ثابت………………………… ۱۰۴
جدول ۴-۸  نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (۲)………………………………………………… ۱۰۵
جدول ۴-۹  نتایج آزمون های مربوط به مفروضات آماری مدل (۲)………………………………….. ۱۰۶
جدول ۴-۱۰  نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق با بهره گرفتن از روش اثرات ثابت…………………….. ۱۰۷
 
فهرست نمودار
عنوان                                                                                                       صفحه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
نمودار۲-۱ تفاوت بین جریان های وجوه نقد……………………………………………………………….. ۲۳
نمودار ۲-۲ ساختار دارایی ها در طول زمان…………………………………………………………………. ۴۴
نمودار ۲-۳ ساختار سرمایه در طول زمان……………………………………………………………………. ۴۴
نمودار ۴-۲، نمایش عدم نرمال بودن توزیع متغیر نسبت تغییرات در سطح نگهداشت وجوه نقد شرکت ها
نمودار (Q-Q plot)،  نمایش عدم نرمال بودن توزیع متغیر وابسته…………………………………… ۹۶
نمودار (Q-Q plot)،  نمایش نرمال بودن توزیع متغیر وابسته…………………………………………. ۹۷
نمودار ۴-۳ نمایش نرمال بو دن توزیع متغیر نسبت تغییرات در سطح نگهداشت وجوه نقد شرکت ها بعد از فرآیند نرمال سازی………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۷
 
چکیده:
هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین حساسیت جریان نقدی نامتقارن و نگهداشت وجوه نقد در شرکت ها، با تاکید بر محدودیت های مالی است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی ۱۱۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ بررسی شده است (۴۴۸ شرکت – سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده ی پژوهش از نرم افزارهای ۲۰ Spss، ۷ Eviews و ۱۶ Minitab استفاده شده است. با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه اول پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین حساسیت جریان وجه نقد با نگهداری وجه نقد رابطه معنی دار و مستقیمی وجود دارد یعنی با افزایش جریان های نقدی در جهت مثبت به یک نسبت مشخصی نیز میزان سطح نگهداشت وجوه نقد شرکت ها افزایش خواهد یافت. همچنین نتایج پژوهش در ارتباط با تایید فرضیه دوم حاکی از این بود که بین میزان عدم تقارن حساسیت جریان نقدی با نگهداری وجه نقد رابطه معنی دار و معکوسی وجود دارد یعنی هر چه قدر عدم تقارن در حساسیت جریان های نقدی و مثبت بیشتر باشد با یک نسبت مشخصی سطح نگهداشت وجوه نقد شرکت ها کاهش خواهد یافت.
 
واژه های کلیدی:
حساسیت جریان های نقدی، نگهداشت وجوه نقد شرکت ها، محدودیت های مالی، عدم تقارن، پانل دیتا.
 
 
 

فصل اول

کلیات تحقیق

 
 

  • مقدمه

وجوه نقد از جمله منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است و در بسیاری از تصمیمات مالی و مدل های ارزیابی طرح های سرمایه گذاری و برخی تجزیه و تحلیل های سنتی و جدید مدیریت مالی نقش اساسی را ایفا می نماید  بررسی ادبیات حسابداری نیز نشان گر آن است که درباره اهمیت جریان های نقدی توافق عمومی وجود دارد . در چارچوب نظری حسابداری و مالی کشورهای مختلف (که تعیین کننده هدف، وظیفه و محدودیت های حسابداری و گزارش گری مالی است)، توجه خاصی به جریان های نقدی مبذول شده است. توجه خاص به جریان های نقدی به حدی بوده است که در اکثر کشورها از جمله ایران این مهم به عنوان یکی از اهداف حسابداری و گزارش گری مالی بیان شده است، زیرا جریان نقد از نظر تئوریکی در زمینه تصمیم گیری نظیر ارزیابی ریسک مربوط به مقدار و زمان وام و پیش بینی میزان اعتبار و ارزش گذاری شرکت و فراهم آوردن اطلاعات اضافی برای بازار سهام و ….. می تواند مفید واقع شود.
-۲) بیان مسئله
اغلب مطالعات پیشین به این امر پرداخته اند که چرا شرکت ها اقدام به نگه داشتن وجوه نقد می نمایند و در این راستا به نتایجی هم رسیده اند (پین کوتز و همکاران[۱]، ۲۰۰۶؛ کالکوا و لینس[۲]، ۲۰۰۷؛ فلوی و همکاران[۳]، ۲۰۰۷؛ هارفورد و همکاران[۴]، ۲۰۰۸؛ براو[۵]، ۲۰۰۹؛ تنگ[۶]، ۲۰۰۹؛ دروبتز و همکاران[۷]، ۲۰۱۰؛ پال و فرندو[۸]، ۲۰۱۰). انگیزه های محتاطانه و محافظه کارانه نشان از آن دارد که شرکت ها در زمانی که انتظار یک شوک جریان نقدی معکوس را دارند، به منظور تامین مالی برای سرمایه گذاری های جدید و یا حصول به تعهدات کوتاه مدت از دارایی های نقدی بهره می گیرند (فالکندر و ونگ[۹]، ۲۰۰۶؛ میلو و همکاران[۱۰]، ۲۰۰۸). نگه داشتن دارایی های نقدی ماهیتاً موجب می شود تا در هنگام وقوع کسر نقدینگی از تامین مالی خارجی که هزینه های گزافی را به همراه دارند پیش گیری شود (لمونت و همکاران[۱۱]، ۲۰۰۱؛ کالکیوا و لینس[۱۲]، ۲۰۰۷؛ بائو و همکاران، ۲۰۱۲). به عنوان مثال باتس و همکاران (۲۰۰۹)[۱۳]موفق به ایجاد رابطه ای میان افزایش رشد نقدینگی و تقاضای سیالیّت فزاینده برای تعدیل شوک جریان های نقدی شدند.
آلمیدا و همکاران(۲۰۰۴)[۱۴] و ریدیک و ویتد (۲۰۰۹)[۱۵] نتایج متناقضی را در مورد حساسیت جریان های نقدی شرکت ها نسبت به وجوه نقد[۱۶] ارائه نمودند. لذا ما از مدل تجربی تکمیل شده ی(بائو و همکاران، ۲۰۱۲)[۱۷]، برای اثبات نتیجه گیری تحقیق صورت گرفته توسط ریدیک و ویتد (۲۰۰۹)، مبنی بر این که حساسیت جریان های نقدی نسبت به نگهداشت وجوه نقد[۱۸] غالباً منفی می باشد، بهره خواهیم گرفت و به جای وجوه نقد از مجموع وجوه نقد و سرمایه گذاری های کوتاه مدت (هاردین و همکاران[۱۹]، ۲۰۰۹) که از این پس نگهداشت وجوه نقد می نامیم، استفاده خواهیم کرد. علاوه بر این فرض ما در این پژوهش بر این است که حساسیت جریان های نقدی نسبت به نگهداشت وجوه نقدبه صورت نامتقارن[۲۰] می باشد. این عدم تقارن می تواند ریشه در دلایلی مختلف داشته باشد؛ از جمله این دلایل می توان به قرارداد های پروژه های تعهدآور[۲۱] (لازم الاجرا)، عدم ابراز اخبار ناخوشایند[۲۲] و هزینه هاینمایندگی[۲۳] اشاره نمود. با بهره گرفتن از نمونه های در بردارنده شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ (دوره شش ساله)،به اثبات این امر خواهیم پرداخت که حساسیتجریان هاینقدینسبت به نگهداشت وجوه نقد در زمانی که شرکت در محیطی با جریان نقدی مثبت[۲۴] قرار می گیرد، منفی می باشد و این امر با یافته های ریدیک و ویتد (۲۰۰۹)، سازگار است؛ از سوی دیگر این حساسیت در زمانی که شرکت با جریان نقدی منفی[۲۵] مواجه می شود، مثبت می باشد(بائو و همکاران، ۲۰۱۲). در وهله بعد شرکت ها را در دو گروه شرکت های دارای محدودیت مالی و شرکت های فاقد محدودیت مالی[۲۶]با توجه به چهار معیار شاخص [۲۷]ww (ویتد و وُو،[۲۸] ۲۰۰۶)، سود تقسیمی[۲۹] (بائو و همکاران، ۲۰۱۲)،، اندازه شرکت[۳۰] (ارسلان و همکاران،[۳۱] ۲۰۰۶؛ ازکان و ازکان[۳۲]، ۲۰۰۴) و امتیاز کل تعدیلی شرکت ها (بائو و همکاران، ۲۰۱۲)، تقسیم بندی کرده و نتیجه خواهیم گرفت که عدم تقارن حساسیت جریان های نقدی نسبت به نگهداشت وجوه نقدبه طور پیوسته در هر دو گروه به قوت خود باقی خواهد ماند. شرکت های دارای محدودیت مالی در قیاس با گروه دیگر کم تر مستعد سرمایه گذاری در پروژه های جدید و طرح های جاری فاقد سوددهی می باشند؛ این بدان دلیل است کهتأمین مالی خارجی برای این شرکت ها امری دشوار می باشد (اریکسون و ویتد[۳۳]، ۲۰۰۰).۲۰۰۰). تمامی نتایج بدست آمده از فرضیه های اصلی ما مبنی بر این که شرکت ها در ارتباط با دارایی های نقدی خود، در مواجه با جریان های نقدی مثبت و منفی دارای سطوح مختلفی از پاسخ می باشند، پشتیبانی خواهد کرد.بنابراین هدف اصلی پژوهش ما بررسی رابطه بین حساسیت نامتقارن جریان های نقدی و نگهداشت وجوه نقد شرکت ها با تاکید بر محدودیت های مالی و نظارت های خارجی می باشد.

 
تعداد صفحه : ۱۷۷
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***