دانلود پایان نامه ارشد :مطالعه رابطه محافظه کاری حسابداری و انعطاف پذیری مالی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : مطالعه ارتباط محافظه کاری حسابداری و انعطاف پذیری مالی 

دانشکده علوم اقتصادی واداری

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

 

موضوع:

مطالعه ارتباط محافظه کاری حسابداری و انعطاف پذیری مالی

شرکت ها

استاد راهنما :

دکتر محمد کاشانی پور

استاد مشاور :

دکتر حسین فخاری

تابستان ۱۳۹۰

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
چکیده:
محافظه کاری واکنش محتاطانه حسابداران نسبت به شرایط نامطمئن و نامشخص، از جهت ارائه اطلاعات قابل اتکا و به موقع و همچنین واکنش نسبت به مسئولیت پاسخگویی قانونی و محیطی آن هاست. انعطاف پذیری مالی توانایی مقابله با بحران های مالی و رویدادهای غیر منتظره می باشد. انعطاف پذیری در تصمیمات مالی شرکت ها نشان داده می گردد و از روی نوع تصمیم مالی اخذ شده می توان به آن پی برد. محافظه کاری علاوه بر تأثیر بر گزارشگری مالی، بر تصمیمات مالی مدیران، نیز اثرگذار می باشد، پس محافظه کاری می تواند بر انعطاف پذیری مالی، مؤثر باشد. ۴ نوع تصمیم مالی مطالعه شده شامل وجه نقد دوره و حساسیت تغییرات وجه نقد به جریان های نقدی آزاد دوره، حساسیت جریان وجه نقد- سرمایه گذاری و تصمیمات پرداخت به سهامداران می باشد.
بر این اساس، این پژوهش در صدد می باشد تا به مطالعه تأثیر محافظه کاری بر انعطاف پذیری مالی ۸۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره ۷۸-۸۸ به روش مقطعی و تحلیل ترکیبی بپردازد.یافته ها نشان می دهد که ارتباط معکوسی بین محافظه کاری شرکت وانعطاف پذیری مالی شامل وجه نقد دوره و حساسیت تغییرات وجه نقد به جریان های نقدی آزاد دوره و حساسیت جریان وجه نقد- سرمایه گذاری و تصمیمات پرداخت به سهامداران هست.
این یافته ها می تواند علاوه بر اظهار اهمیت تأثیر محافظه کاری در حوزه حسابداری مالی، به تأثیر آن بر تصمیمات داخلی مدیران تصریح کند و موجب شناخت بیشتر مدیران نسبت به اهمیت و تأثیر مفهوم محافظه کاری و تاثیر آن در انعطاف پذیری مالی گردد.
واژه های کلیدی:
محافظه کاری،انعطاف پذیری مالی، حساسیت تغییرات وجه نقد به جریان های نقدی آزاد دوره ، حساسیت جریان وجه نقد- سرمایه گذاری، پرداختی به سهامداران
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                  صفحه
فصل اول ۲
مقدمه ۲
۱-۲) اهمیت وضرورت پژوهش ۵
۱-۲-۱)  نظری.. ۵
۱-۲-۲) کاربردی.. ۵
۱-۳) فرضیه های پژوهش ۶
۱-۵) حدود پژوهش ۷
۱-۶) اختصار مراحل روش پژوهش ۷
۱-۷) تعریف واژه های کلیدی ۱۴
فصل دوم ۱۶
مقدمه ۱۶
۲-۱) مبانی نظری ۱۶
۲-۱-۱)محافظه کاری.. ۱۶
۲-۱-۱-۱)علت های حسابداری محافظه کارانه.. ۲۲
۲۲-۱-۱-)محافظه کاری و هزینه سرمایه.. ۲۵
۳-۱-۱-۲)محافظه کاری و معضلات نمایندگی.. ۲۶
۴-۱-۱-۲)محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی.. ۲۷
۶-۱-۱-۲)محافظه کاری و اطلاعات حسابداری.. ۲۹
۲۷-۱-۱-) محافظه کاری و ارائه منصفانه.. ۲۹
۸-۱-۱-۲)دیدگاه قرارداد کارا.. ۲۹
۹-۱-۱-۲)دیدگاه سیستم اطلاعاتی ناکارآمد.. ۳۱
۲-۱-۲)انعطاف پذیری مالی.. ۳۲
۲-۲) پیشینه پژوهش ۳۳
۲-۲-۱)  تحقیقات انجام شده در خارج از کشور.. ۳۳
۲-۲-۲) تحقیقات انجام شده در داخل کشور.. ۳۵
فصل سوم ۴۶
مقدمه ۴۶
۳-۱) مسأله پژوهش ۴۷
۳-۲) تدوین فرضیه های پژوهش ۴۸
۳-۳) روش پژوهش ۴۸
۳-۴) جامعه آماری ۴۸
۳-۵) روش جمع آوری اطلاعات ۵۰
۳-۶) حدود پژوهش ۵۰
۳-۷) ابزار پژوهش ۵۰
۳-۸)تعریف متغیرهای پژوهش و چگونگی اندازه گیری آن ها ۵۱
۳-۹) مدل پژوهش ۵۱
۳-۹-۱) مدل تعدیل شده باسو به مقصود سنجش محافظه کاری.. ۵۲
۳-۹-۲) چگونگی ی سنجش وجه نقد نگهداری شده شرکت. ۵۴
۳-۹-۳) چگونگی ی سنجش حساسیت تغییرات وجه نقد به جریان های نقدی آزاد.. ۵۷
۳-۹-۴) چگونگی ی سنجش حساسیت وجه نقد-سرمایه گذاری. ۵۸
۳-۱۰) آزمون فرضیات ۶۲
۳-۱۰-۱)تحلیل رگرسیون.. ۶۲
۳-۱۰-۲)خود همبستگی.. ۶۳
۳-۱۰-۳)چگونگی تأیید یا رد فرضیه.. ۶۳
فصل چهارم ۶۵
مقدمه ۶۵
۴-۱) آمار توصیفی ۶۵
۴-۲) سنجش محافظه کاری.. ۶۷
۴-۳) آزمون فرضیه اول و نتایج آن.. ۷۴
۴-۴) آزمون فرضیه دوم و نتایج آن.. ۷۵
۴-۵) آزمون فرضیه سوم و نتایج آن.. ۷۷
۴-۶) آزمون فرضیه چهارم و نتایج آن.. ۷۸
فصل پنجم ۸۱
مقدمه ۸۱
۵-۱)نتیجه آزمون فرضیه اول ۸۱
۵-۲)نتیجه آزمون فرضیه دوم ۸۲
۵-۳)نتیجه آزمون فرضیه سوم ۸۲
۵-۴)نتیجه آزمون فرضیه چهارم ۸۲
۵-۵) نتیجه گیری ۸۳
۵-۶) پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۸۳
منابع ۸۴
پیوست ها:
پیوست شماره ۱: اسامی شرکت های موجود در نمونه به تفکیک صنعت ۹۱
پیوست شماره ۲: نتیجه رگرسیون مقطعی به مقصود سنجش محافظه کاری در سال ۸۱ ۹۲
پیوست شماره ۲: نتیجه رگرسیون مقطعی به مقصود سنجش محافظه کاری در سال ۸۲ ۹۳
پیوست شماره ۲: نتیجه رگرسیون مقطعی به مقصود سنجش محافظه کاری در سال ۸۳ ۹۴
پیوست شماره۴: نتیجه رگرسیون مقطعی به مقصود سنجش محافظه کاری در سال ۸۵ ۹۶
پیوست شماره۵: نتیجه رگرسیون مقطعی به مقصود سنجش محافظه کاری در سال ۸۶ ۹۷
پیوست شماره۶: نتیجه آزمون فرضیه اول ۹۸
پیوست شماره۸: نتیجه آزمون فرضیه سوم ۱۰۰
پیوست شماره۹: نتیجه آزمون فرضیه چهارم ۱۰۱
چکیده لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …….۱۰۳
 
 
 
 
 
 
 

فصل اول

کلیات پژوهش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه :

در ارتباط با تأثیر محافظه کاری بر تصمیمات مالی مدیران و انعطاف پذیری مالی شرکت ها تحقیقات کمی در ادبیات هست]۴۹ [. این ارتباط از دو دیدگاه قابل ذکر می باشد که هر دوی آن ها مبتنی بر تئوری نمایندگی و تئوری عدم تقارن اطلاعاتی هستند:
۱-دیدگاه قرارداد کارا
۲-دیدگاه سیستم اطلاعاتی ناکارآمد
این پژوهش با پشتوانه تئوریک فرضیه نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی و همچنین دیدگاه دو گانه فوق (کارا و سیستم اطلاعاتی ناکارآمد) در صدد می باشد تا به مطالعه ارتباط بین محافظه کاری و انعطاف پذیری مالی شرکت ها، بپردازد. انتظار می رود بر مبنای دیدگاه قرار داد کارا این ارتباط مثبت و بر مبنای تئوری سیستم اطلاعاتی ناکارآمد این ارتباط منفی باشد.
 
۱-۱) اظهار مسأله :
در مفاهیم نظری گزارشگری مالی، محافظه کاری به عنوان یکی از ویژگی های اصلی قابلیت اتکای اطلاعات در نظر گرفته شده می باشد. قابلیت اتکا یکی از خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات می باشد.]۱۹[ از طرفی هدف صورت های مالی، ارائه اطلاعات مفید درمورد وضعیت مالی و انعطاف پذیری مالی می باشد.]۸[ همچنین مدیران اعتقاد دارند انعطاف پذیری مالی، تأثیر مهمی در فرایند تصمیم گیری اعمال       می کند.]۵[ پس انجام پژوهش در زمینه محافظه کاری و انعطاف پذیری مالی، از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.
بخش مهمی از ادبیات تحقیقات محافظه کاری، مبتنی بر مفهوم تئوری نمایندگی می باشد]۴۷ [واتز[۱] معتقد می باشد محافظه کاری موجب کاهش هر نوع هزینه نمایندگی مربوط به انعقاد قراردادها با ذینفعان     می گردد.] ۴۲[و ]۵۴[
جیمی لی[۲] معتقد می باشد محافظه کاری پاسخی برای ارائه اطلاعات قابل اتکاتر و عاملی برای تعدیل هزینه های مربوط به انعقاد قراردادها و همچنین ابزاری برای کاهش مسئولیت پاسخگویی قانونی و محیطی می باشد. ] ۴۹[
لافوند و واتز[۳] عقیده دارند که محافظه کاری موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی شده و امکان دستکاری سود و یا تحریف صورت های مالی را کاهش می دهد. ]۴۷[
فرانسیس  و مارتین]۳۸[، سری واستاو و تسو[۴]]۵۲[عقیده دارند که محافظه کاری سبب می گردد پروژه های بی ثمر خاتمه یافته و ارزیابی بهتری از عملکرد به اقدام آید و در نهایت اطلاعات مفیدتری به سرمایه- گذاران منتقل گردد.
در محیط تجاری امروز شرکتی که بتواند در ارتباط با تأمین مالی، از انعطاف پذیری بالایی برخوردار باشد ، مؤفق تر خواهد بود.]۱۱[
انعطاف پذیری مالی عبارت می باشد از توانایی واحد تجاری مبنی بر اقدام مؤثر جهت تغییر اندازه و زمان جریانهای نقدی آن به گونه ای که واحد تجاری بتواند درقبال رویدادها و فرصتهای غیرمنتظره واکنش نشان دهد.]۱۹[
با در نظر داشتن تعاریف ذکر گردیده، اهمیت موضوعی محافظه کاری و انعطاف پذیری مالی قابل درک می باشد. در این پژوهش، کوشش بر آن می باشد اثر محافظه کاری بر انعطاف پذیری مالی مطالعه گردد.
محافظه کاری حسابداری بر انعطاف پذیری شرکت ها اثر می گذارد و متعاقب با آن، انعطاف پذیری مالی، در تصمیمات مالی شرکت ها، نشان داده می گردد یعنی از روی نوع تصمیم مالی اخذ شده شرکت، می توان پی به انعطاف پذیری آن برد. چهار نوع تصمیم مالی مطالعه شده شامل:
وجه نقد نگهداری شده، حساسیت تغییرات وجه نقد به جریان های نقدی آزاد، حساسیت جریان وجه نقد- سرمایه گذاری و همچنین تصمیمات پرداخت به سهامداران می باشد. ]۴۹[
در ارتباط با تأثیر محافظه کاری بر تصمیمات مالی مدیران و انعطاف پذیری مالی شرکت ها تحقیقات کمی در ادبیات هست]۴۹ [. این ارتباط از دو دیدگاه قابل ذکر می باشد که هر دوی آن ها مبتنی بر تئوری نمایندگی و تئوری عدم تقارن اطلاعاتی هستند:
۱-دیدگاه قرارداد کارا
۲-دیدگاه سیستم اطلاعاتی ناکارآمد
دیدگاه قرارداد کارا بر این محور استوار می باشد که محافظه کاری به دلیل کاهش عدم تقارن اطلاعاتی سبب کاهش هزینه انعقاد قراردادها شده پس منجر به انعقاد قراردادهای کارا بین شرکت و ذینفعان می گردد. از طرف دیگر این دیدگاه فرض می کند که اعمال محافظه کاری اندازه نیاز به نگهداری وجه نقد را کم کرده و همچنین حساسیت تغییرات وجه نقد به جریان های نقدی آزاد و حساسیت جریان وجه نقد- سرمایه گذاری را کاهش و اندازه سود پرداختی به سهامداران را افزایش می دهد. از سوی دیگر دیدگاه سیستم اطلاعاتی ناکارآمد معتقد می باشد که محافظه کاری سبب تخریب سیستم اطلاعاتی حسابداری شده و این امکان را فراهم می آورد تا مدیران فرصت طلب به دستکاری سود بپردازند و امکان پخش شایعات فراهم گردد و در آن صورت هزینه انعقاد قراردادها افزایش خواهد پیدا نمود. ]۴۹ [.این پژوهش با پشتوانه تئوریک فرضیه نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی و همچنین دیدگاه دو گانه فوق (کارا و سیستم اطلاعاتی ناکارآمد) در صدد می باشد تا به مطالعه ارتباط بین محافظه کاری و انعطاف پذیری مالی شرکت ها بپردازد. انتظار می رود بر مبنای دیدگاه قرارداد کارا این ارتباط مثبت و بر مبنای تئوری سیستم اطلاعاتی ناکارآمد این ارتباط منفی باشد.
اینکه کدامیک از این دیدگاه ها در بازار سرمایه ایران حاکم می باشد و مدیران و ذینفعان از کدامیک بهره گیری می کنند سؤالی می باشد که این پژوهش در صدد پاسخگویی به آن می باشد.
انتظار می رود یافته این پژوهش بتواند برای سرمایه گذاران و مدیران از جهت شناخت تأثیر و اهمیت مفهوم محافظه کاری حسابداری در انعطاف پذیری مالی مفید بوده و همچنین موجب تبیین تأثیر محافظه کاری در اخذ تصمیمات مالی گردد.

۱-۲) اهمیت وضرورت پژوهش :

۱-۲-۱)  نظری

اگرچه مفهوم محافظه کاری در حسابداری مالی دارای سابقه طولانی می باشد اما تأثیر محافظه کاری بر تصمیمات مالی مدیران کمتر در ادبیات مالی و حسابداری به بحث گرفته شده می باشد. .]۴۴[ فقدان چنین ادبیاتی ضرورت انجام پژوهش در زمینه تأثیر محافظه کاری بر تصمیمات مالی را موجب می گردد.

۱-۲-۲) کاربردی

محافظه کاری یکی از ویژگی های برجسته گزارشگری مالی می باشد که در سال های اخیر به خاطر رسوایی های مالی )در شرکتهایی مانند انرون و وردکام (، توجه بیش تری را به خود جلب کرده می باشد. ]۱[
دو گروه اصلی تأمین کننده منابع مالی شرکت اعتباردهندگان و سرمایه گذاران می باشند. هر کدام از این دو گروه همواره به دنبال کسب منافع مورد نظرشان می باشند. اعتباردهندگان همیشه به دنبال وصول اصل و فرع وام های اعطایی بوده و سهامداران به دنبال کسب بازده مورد انتظار خود از فعالیت های شرکت و تغییرات قیمت سهام در ازای  فعالیت رو به رشد شرکت می باشند. ]۴[ اعتباردهندگان و سرمایه گذاران در تصمیمات خود جهت سرمایه گذاری و اعتباردهی، ارزیابی خود ازشرکت را مورد توجه قرار می دهند و پس اینکه اعتباردهندگان و سرمایه گذاران شرکت را چه گونه ارزیابی کنند، به قابلیت دسترسی آن شرکت به منابع مالی مؤثراست. هر چه شرکتی، قابلیت دسترسی بیشتر به منابع تأمین مالی داشته باشد، منعطف تر می باشد.
این پژوهش در صدد آن می باشد که به آزمون دو دیدگاه مخالف که در مورد ارتباط بین محافظه کاری و انعطاف پذیری مالی هست، بپردازد و نشان دهدکدام یک از این دو دیدگاه به واقعیت نزدیک تر می باشد. از طرفی یافته این پژوهش، می تواند علاوه بر اظهار اهمیت تأثیر محافظه کاری در حوزه حسابداری مالی، به تأثیر آن بر تصمیمات داخلی مدیران تصریح کند و موجب شناخت بیشتر مدیران نسبت به اهمیت و تأثیر مفهوم محافظه کاری و تاثیر آن در انعطاف پذیری مالی گردد.
[۱] Watts
[۲] Jimmy lee
[۳] Lafond & watts
[۴] Srivastava & tse
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***