دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تجربی تأثیر مکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سرمایه­گذاری و شیوه­های تأمین مالی در …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

عنوان : مطالعه تجربی تأثیر مکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سرمایه­گذاری و شیوه­های تأمین مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بندرعباس                                                                       

گروه حسابداری

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

عنوان:

مطالعه تجربی تأثیر مکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سرمایه­گذاری و شیوه­های تأمین مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

            یوسف احدی سرکانی

بهار ۱۳۹۴


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب

عنوان                                                                                 صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۳
۱-۲) بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………… ۴
۱-۳) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………….. ۶
۱-۴) جنبه­های جدید تحقیق……………………………………………………………………………………… ۶
۱-۵) اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۷
۱-۶) فرضیه­های تحقیق و مبانی نظری فرضیه­ها…………………………………………………………….. ۷
۱-۷) قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۱۱
۱-۷-۱) قلمرو موضوعی تحقیق………………………………………………………………………… ۱۱
۱-۷-۲) قلمرو زمانی تحقیق…………………………………………………………………………….. ۱۱
۱-۷-۳) قلمرو مکانی تحقیق……………………………………………………………………………. ۱۱
۱-۸) استفاده­کنندگان از نتایج تحقیق……………………………………………………………………………. ۱۱
۱-۹) تعریف واژه­ها و­­ اصطلاحات عملیاتی………………………………………………………………….. ۱۲
۱-۱۰) ساختارتحقیق………………………………………………………………………………………………. ۱۵
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۱۷
۲-۲) ادبیات و مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………………………… ۱۸
۲-۲-۱) حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………. ۱۸
۲-۲-۱-۱) اهداف حاکمیت شرکتی…………………………………………………………… ۲۰
۲-۲-۱-۲) مزایای حاکمیت شرکتی…………………………………………………………… ۲۱
۲-۲-۱-۳) انواع سیستم­های حاکمیت شرکتی………………………………………………. ۲۲
۲-۲-۱-۳-۱) سیستم درون سازمانی…………………………………………………. ۲۲
۲-۲-۱-۳-۲) سیستم برون سازمانی………………………………………………….. ۲۵
۲-۲-۱-۴) تمرکز مالکیت……………………………………………………………………….. ۲۶
۲-۲-۱-۵) مالکیت نهادی……………………………………………………………………….. ۲۹
۲-۲-۱-۶) مالکیت خانوادگی (مدیریتی)…………………………………………………….. ۲۹
۲-۲-۱-۷) حاکمیت شرکتی در ایران…………………………………………………………. ۳۰
۲-۲-۱-۸) مالکیت شرکت­ها…………………………………………………………………… ۳۲
۲-۲-۱-۹) ترکیب مالکیت و حاکمیت شرکتی……………………………………………… ۳۲
۲-۲-۱-۱۰) ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران………………………………………….. ۳۳
۲-۲-۲) ساختار مالکیت………………………………………………………………………………….. ۳۴
۲-۲-۲-۱) مالکیت نهادی……………………………………………………………………… ۳۵
۲-۲-۲-۲) مالکیت شرکتی…………………………………………………………………….. ۳۷
۲-۲-۲-۳) مالکیت مدیریتی…………………………………………………………………… ۳۸
۲-۲-۲-۴) مالکیت خارجی……………………………………………………………………. ۴۲
۲-۲-۳) شیوه­های تأمین مالی……………………………………………………………………………. ۴۶
۲-۲-۳-۱) شیوه­های مختلف تأمین مالی بر اساس مدت……………………………….. ۴۶
۲-۲-۳-۲) شیوه­های مختلف تأمین مالی بر اساس منبع………………………………… ۴۷
۲-۲-۳-۳) روش­های متداول برای تأمین مالی……………………………………………. ۴۷
۲-۲-۳-۴) تأمین مالی کوتاه­مدت، میان مدت و بلندمدت………………………………. ۴۸
۲-۲-۳-۵) سهام ممتاز…………………………………………………………………………. ۵۳
۲-۲-۳-۶) سهام عادی…………………………………………………………………………. ۵۶
۲-۲-۳-۷) سود انباشته…………………………………………………………………………. ۵۸
۲-۲-۴) مخارج سرمایه­ای و تصمیمات مربوط به آن………………………………………………. ۶۰
۲-۲-۴-۱) اهمیت مخارج سرمایه­ای………………………………………………………… ۶۲
۲-۲-۴-۲) انواع سرمایه­گذاری……………………………………………………………….. ۶۳
۲-۲-۴-۳) بیش (کم) سرمایه­گذاری………………………………………………………… ۶۵
۲-۳) پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۶۷
۲-۳-۱) پیشینه داخلی تحقیق……………………………………………………………………………. ۶۷
۲-۳-۲) پیشینه خارجی تحقیق…………………………………………………………………………… ۷۰
۲-۴) خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………. ۷۲
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۷۴
۳-۲) فرضیه­های تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۷۴
۳-۳) روش­ تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۷۶
۳-۴) مدل­های تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۷۶
۳-۵) جامعه آماری………………………………………………………………………………………………….. ۸۰
۳-۶) نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………… ۸۰
۳-۷) روش جمع­آوری اطلاعات………………………………………………………………………………… ۸۳
۳-۸) روش­های تجزیه­وتحلیل داده­ها و آزمون فرضیه­ها…………………………………………………… ۸۳
۳-۸-۱) رگرسیون لوجستیک……………………………………………………………………………. ۸۳
۳-۸-۲) رگرسیون چندمتغیره…………………………………………………………………………….. ۸۷
۳-۹) خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………. ۹۰
فصل چهارم: تجزیه­وتحلیل داده­ها
۴-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۹۲
۴-۲) آمارهای توصیفی…………………………………………………………………………………………….. ۹۲
۴-۳) تجزیه و تحلیل داده­ها……………………………………………………………………………………… ۹۵
۴-۳-۱) آمار استنباطی…………………………………………………………………………………….. ۹۵
۴-۳-۲) پایایی متغیرها……………………………………………………………………………………. ۹۵
۴-۳-۳) نتایج آزمون فرضیه­ها…………………………………………………………………………… ۹۶
۴-۳-۳-۱) آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………… ۹۶
۴-۳-۳-۲) آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………….. ۹۹
۴-۳-۳-۳) آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………….. ۱۰۲
۴-۳-۳-۴) آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………………….. ۱۰۸
۴-۴) خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………. ۱۱۴
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها
۵-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۸
۵-۲) خلاصه تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۱۱۸
۵-۳) نتایج حاصل از بررسی فرضیه­های تحقیق……………………………………………………………… ۱۱۹
۵-۳-۱) سایر نتایج تحقیق……………………………………………………………………………….. ۱۲۲
۵-۴) پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق……………………………………………………………………….. ۱۲۱
۵-۵) پیشنهادها برای تحقیق­های آتی…………………………………………………………………………… ۱۲۳
۵-۶) محدودیت­های تحقیق………………………………………………………………………………………. ۱۲۳
۵-۷) خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………. ۱۲۴
منابع
الف) منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………. ۱۲۵
الف) منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………. ۱۲۷
پیوست­ها………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۰
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۶
 
فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                 صفحه

جدول ۲-۱) روش­های تأمین مالی کوتاه­مدت………………………………………………………………… ۴۹
جدول ۲-۱) روش­های تأمین مالی میان­مدت و بلندمدت………………………………………………….. ۵۱
جدول ۳-۱) تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………….. ۷۹
جدول ۳-۲) پراکندگی شرکت­های نمونه در صنعت………………………………………………………… ۸۲
جدول ۴-۱) آمار توصیفی………………………………………………………………………………………… ۹۳
جدول ۴-۲) نتایج آزمون پایایی لوین، لین و چو……………………………………………………………. ۹۵
جدول ۴-۳) خروجی­های آماری مربوط به فرضیه اول…………………………………………………….. ۹۷
جدول ۴-۴) خروجی­های آماری مربوط به فرضیه دوم…………………………………………………….. ۱۰۰
جدول ۴-۵) ماترسی همبستگی فرضیه سوم………………………………………………………………….. ۱۰۳
جدول ۴-۶) آزمون F لیمر……………………………………………………………………………………….. ۱۰۴
جدول ۴-۷) آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………….. ۱۰۵
جدول ۴-۸) نتایج بررسی ضرایب جزئی مدل سوم…………………………………………………………. ۱۰۶
جدول ۴-۹) ماترسی همبستگی فرضیه چهارم……………………………………………………………….. ۱۰۹
جدول ۴-۱۰) آزمون F لیمر……………………………………………………………………………………… ۱۱۰
جدول ۴-۱۱) آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………….. ۱۱۱
جدول ۴-۱۲) نتایج بررسی ضرایب جزئی مدل چهارم……………………………………………………. ۱۱۲
جدول ۴-۱۳) نتایج فرضیه­های تحقیق…………………………………………………………………………. ۱۱۵
جدول ۵-۱) جدول نتایج تحقیق………………………………………………………………………………… ۱۲۱
 
 
چکیده
مدیران ممکن است به منظور پاسخگویی به تمایلات سرمایه­گذاران اقدام به سرمایه­گذاری در پروژه­هایی نمایند که توجیه اقتصادی بلندمدت نداشته باشد. نتیجه پیروی از چنین الگویی می­تواند منجر به پدیده­ای شود که به عنوان سرمایه­گذاری بیش از حد یا سرمایه­گذاری کمتر از حد شناخته شده است. این پیامد ممکن است ناشی از ترکیب سهامداران، مدیران و سایر شاخص­های معرف حاکمیت شرکتی باشد. از سوی دیگر مقررات اعمال شده در قوانین حاکمیت شرکتی کشورها ممکن است شیوه­های تأمین مالی را نیز متأثر سازد. این مطالعه شواهدی را در مورد رابطه­ی بین مکانیزم­های حاکمیت شرکتی، مدیریت سرمایه­گذاری و شیوه­های تأمین مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه می­نماید. در این تحقیق از مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی، مالکیت بلوکی، نسبت اعضای غیرموظف و دوگانگی وظیفه مدیرعامل به عنوان شاخص­های معرف حاکمیت شرکتی استفاده شده است. همچنین از تأمین مالی از طریق بدهی و تأمین مالی از طریق منابع داخلی به عنوان شیوه­های تأمین مالی استفاده کرده­ایم و از سرمایه­گذاری بیش از حد و کمتر از حد به عنوان شاخص­های مدیریت سرمایه­گذاری استفاده کردیم. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش­شناسی از نوع تحقیق­های توصیفی- همبستگی است. بدین منظور داده­های مورد نیاز از ۸۹ شرکت پذیرفته شده در بورس ­اوراق ­­بهادار ­تهران، در طی دوره زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ جمع­آوری گردیده است. تکنیک آماری مورد استفاده بسته به نوع فرضیه، رگرسیون لاجستیک، رگرسیون چند متغیره و آزمون F می­باشند. نتایج تحقیق نشان داد که اولاً بین شاخص­های معرف حاکمیت شرکتی و سرمایه­گذاری بیش از حد رابطه معناداری وجود دارد. ثانیاً بین شاخص­های معرف حاکمیت شرکتی و سرمایه­گذاری کمتر از حد رابطه معناداری وجود دارد. ثالثاً بین شاخص­های معرف حاکمیت شرکتی و تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی رابطه معناداری وجود دارد. و نهایتاً بین شاخص­های معرف حاکمیت شرکتی و تأمین مالی از طریق منابع داخلی رابطه معناداری وجود دارد.
واژه­های کلیدی: سرمایه­گذاری بیش از حد، سرمایه­گذاری کمتر از حد، مکانیزم­های حاکمیت شرکتی، تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی، تأمین مالی از طریق منابع داخلی.
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 مقدمه
مکانیزم­های حاکمیت شرکتی به مرور زمان بوجود می­آیند. برخی شرکت­ها دارای مکانیز­م­های قوی حاکمیت شرکتی مثلاً در تعداد اعضای مستقل هیأت­مدیره، حضور سرمایه­گذاران نهادی می­باشند. برخی شرکت­ها نیز دارای حاکمیت شرکتی ضعیفی می­باشند. در این تحقیق توانایی حاکمیت شرکتی از کفایت حاکمیت شرکتی تفکیک می­شود. توانایی (یا ضعف) حاکمیت شرکتی بعنوان اندازه حاکمیت شرکتی قلمداد می­شود. شرکتی که دارای تعداد بیشتری عضو هیأت­مدیره مستقل­، سرمایه­گذاران نهادی بوده­، درصد مالکیت اعضای هیأت­مدیره و اعضای غیرموظف هیأت مدیره باشد دارای حاکمیت شرکتی توانمند محسوب می­شود. در مقابل، حاکمیت شرکتی در صورتی کافی تلقی می­شود که در کاهش هزینه­های نمایندگی مؤثر واقع شود. حاکمیت شرکتی می تواند ضعیف ولی کافی باشد با این شرط که در زمان شروع آن، مسئله نمایندگی در حد پایین باشد. حاکمیت شرکتی می­تواند قوی (توانمند) بوده ولی کافی نباشد  (نیکو مرام و محمدزاده سالطه، ۱۳۸۹).
واحدهای تجاری همواره با فرصت­های سرمایه­گذاری زیادی روبرو می­شوند و نیازمند تصمیم­گیری منطقی نسبت به یک سرمایه­گذاری بهینه هستند. در واقع، سرمایه­گذاری هر واحد تجاری باید با توجه به محدودیت منابع و کارا بودن آن صورت گیرد، اما مسئله اصلی، انتخاب طرح­ها و تصمیم­گیری راجع به فرصت­های سرمایه­گذاری به وسیله مدیران واحدهای تجاری است که بر اساس منافع شخصی آن­ها صورت می­گیرد. به عبارتی دیگر، عدم تقارن اطلاعاتی و تضاد منافع مانع انجام یک سرمایه­گذاری بهینه می­شود (یانگ و جیانگ[۱]، ۲۰۰۸).
از این رو واحدهای تجاری برای سرمایه­گذاری در طرح­های مختلف باید حد یا میزان سرمایه­گذاری را با توجه به محدودیت منابع، مورد توجه قرار دهند. این امر از طریق روش­های ارزیابی طرح­ها، از جمله ارزش فعلی خالص انجام می­شود. طبق این روش، در یک یا چند طرح وقتی سرمایه­گذاری انجام می­گیرد که، ارزش فعلی خالص آن طرح­، مثبت باشد (مدرس و حصارزاده، ۱۳۸۷).
شرکت­ها در تصمیمات تأمین مالی با دو منبع تأمین مالی داخلی و تأمین مالی خارجی روبرو هستند. منابع مالی داخلی، شامل جریان­های وجوه نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی، فروش دارایی­ها و سود انباشته و منابع مالی خارجی دربرگیرنده وجوه تحصیل شده از طریق بازار مالی مانند انتشار اوراق مشارکت، صدور سهام جدید و دریافت تسهیلات مالی از بانک هستند. مدیران باید تصمیم بگیرند وجوه مورد نیاز خود را چگونه تأمین کنند و منابع مالی در دسترس را چگونه مصرف کنند. آن­ها می­توانند این منابع مالی را صرف پرداخت سود به سهامداران، اجرای پروژه­های سرمایه­گذاری سودآور، تسویه بدهی­های موعد رسیده و افزایش سرمایه در گردش کنند (فرانک و گویال[۲]، ۲۰۰۳).
در این فصل ابتدا به بیان مسأله تحقیق می­پردازیم سپس اهداف، اهمیت و ضرورت، فرضیه­های تحقیق، قلمرو تحقیق، استفاده­کنندگان از نتایج تحقیق، تعریف و واژه­ها و اصطلاحات و ساختار تحقیق بیان می­شوند.
 
تعداد صفحه : ۱۵۶
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***