دانلود رایگان متن کامل پایان نامه ارشد : مرکز توریست درمانی خلیج فارس

دانلود رایگان متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته معماری

عنوان : مرکز توریست درمانی خلیج فارس

دانشگاه پیام نور

 

دانشکده هنر و معماری هرمزگان ، مرکز بندر عباس

پایان نامه  

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته معماری

عنوان پایان نامه :

مرکز توریست درمانی خلیج فارس

استاد راهنما : آقای دکتر حمید رضا عامری سیاهویی

استاد مشاور : آقای دکترامیر حسین گرکانی

اسفند ۱۳۹۲

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمه. ۱

فصل اول. ۳

کلیات پژوهش. ۳

۱-۱بیان مسئله :. ۴

۱-۱-۱گردشگری تندرستی ۵

۱-۱-۲ گردشگری درمانی. ۶

 1-1-3 گردشگری پزشکی. ۶

۱-۳ سوال های اصلی تحقیق :. ۷

۱-۴ اهداف. ۸

۱-۵ روش تحقیق . ۸

فصل دوم. ۹

مبانی نظری. ۹

۲-۱معنای لغوی توریست . ۱۰

۲-۲  توریسم و انواع آن. ۱۰

۲-۳ تعریف توریست . ۱۱

۲-۵  انواع توریسم. ۱۴

۲-۵-۱ توریسم تندرستی (توریسم سلامت). ۱۴

۲-۵-۲ توریسم درمانی (توریسم سلامت). ۱۴

۲-۵-۳ توریسم پزشکی (توریسم سلامت). ۱۴

۲-۵-۴ توریسم ورزشى. ۱۵

۲-۵-۶ توریسم کشاورزی. ۱۵

۲-۵-۷ توریسم مجازی. ۱۶

۲-۵-۸ توریسم زیست محیطی. ۱۶

۲-۵-۹ توریسم فروشگاه کتاب. ۱۶

۲-۵-۱۰ توریسم آموزشی. ۱۶

۲-۵-۱۱ توریسم آثار باستانی. ۱۶

۲-۵-۱۲ توریسم تفننی. ۱۶

۲-۵-۱۳ توریسم فراگیر. ۱۷

۲-۵-۱۴ توریسم دائمی. ۱۷

۲-۵-۱۵ توریسم سفری. ۱۷

۲-۵-۱۶ توریسم فضایی. ۱۷

۲-۵-۱۷ توریسم فرهنگی. ۱۷

۲-۵-۱۸ توریسم ویرانه ها. ۱۸

۲-۵-۱۹ توریسم نیاشناسی. ۱۸

۲-۵-۲۰ توریسم سیاه. ۱۸

۲-۵-۲۱ توریسم افیونی. ۱۸

۲-۵-۲۲ طبیعت گردی. ۱۹

۲-۵-۲۳ توریسم سخت. ۱۹

۲-۵-۲۴ توریسم قمار. ۱۹

۲-۵-۲۵ توریسم باغبانی. ۱۹

۲-۵-۲۶ توریسم میراث فرهنگی. ۱۹

۲-۵-۲۷ توریسم تفریحی. ۱۹

۲-۵-۲۸ توریسم خاص. ۲۰

۲-۵-۲۹ توریسم فرهنگ عامه. ۲۰

۲-۵-۳۰ توریسم پیوسته. ۲۰

۲-۵-۳۱  توریسم زیارتی. ۲۰

۲-۵-۳۲  توریسم تنها. ۲۰

۲-۵-۳۳  توریسم آبهای معدنی و چشمه ها. ۲۰

۲-۵-۳۴  توریسم مناطق کویری. ۲۱

۲-۵-۳۵  توریسم چمدانی. ۲۱

۲-۵-۳۶  توریسم کاروتجارت. ۲۱

۲-۵-۳۷  توریسم مناسبتها و وقایع خاص. ۲۱

۲-۵-۳۸  توریسم شکار. ۲۱

۲-۵-۳۹  توریسم حادثه جو. ۲۱

۲-۵-۴۰ توریسم تشویقی. ۲۲

۲-۶ توریسم درمانی چیست؟. ۲۲

۲-۶-۱گردشگری تندرستی. ۲۴

۲-۶-۲ گردشگری درمانی  24

۲-۷  تاریخچه. ۲۵

۲-۸ توریسم درمانی در جهان. ۲۶

۲-۸-۱ فیلیپین. ۲۹

۲-۸-۲هندوستان. ۳۰

۲-۸-۳سنگاپور. ۳۰

۲-۸-۴ تایلند. ۳۱

۲-۹ بازارهای گردشگری بین المللی در مقصدهای مختلف جهان :. ۳۲

۲-۱۰ گردشگری در ایران. ۳۴

۲-۱۱جهانگردی. ۳۶

۲-۱۱-۱ رشد فزاینده گردشگری. ۳۷

۲-۱۲ ارکان صنعت جهانگردی. ۳۸

۲-۱۲-۱ منابع طبیعی :. ۳۸

۲-۱۲-۲ عوامل زیر بنایی :. ۳۸

۲-۱۲-۳ تجهیزات حمل و نقل :. ۳۹

۲-۱۳ صنعت توریسم :. ۳۹

۲-۱۴ جهانگردی و عمران منطقه ای :. ۴۰

۲-۱۵ تاثیر توریسم بر سیاحت داخلی :. ۴۰

۲-۱۶ صنعت توریسم و اثرات فرهنگی – اجتماعی :. ۴۱

۲-۱۷ نگرش ایران به توریسم. ۴۱

۲-۱۷-۱ – سیاست های کلی. ۴۲

۲-۱۷-۲ – سیاست های اجرایی. ۴۲

۲-۱۸ اثرات زیست محیطی گردشگری. ۴۳

۲-۱۸-۱ آب. ۴۴

۲-۱۸-۲ خاک. ۴۴

۲-۱۸-۳ هوا. ۴۴

۲-۱۹ منابع اطلاعاتی گردشگری. ۴۴

۲-۲۱ نگاهی به آینده. ۴۷

۲-۲۲مفهوم و مبانی  اکوتوریسم. ۴۸

۲-۲۳ جهانگردی زیست محیطی یا اکوتوریسم. ۴۹

۲-۲۴ منشور جهانگردی :. ۵۱

۲-۲۵ آسیب به محیط زیست :. ۵۳

۲-۲۶ گردشگری – محیط زیست. ۵۵

۲-۲۶-۱ مناطق حفاظت شده. ۵۵

۲-۲۶-۲  استراتژی جهانی حفاظت :. ۵۵

۲-۲۶-۳ ارزش های توریستی مناطق حفاظت شده. ۵۶

۲-۲۷ توریسم درمانی در ایران. ۵۷

۲-۲۸ درمان. ۵۸

۲-۲۹ تاریخچه احداث مراکز درمانی. ۵۸

۲-۳۰ بیمارستان ها در ایران. ۶۱

۲-۳۱ طرح و احداث بناهای بهداشتی – درمانی. ۶۷

۲-۳۱-۱- طرح مراکز درمانی تخصصی. ۶۷

۲-۳۲ وضعیت کنونی بیمارستان سازی در کشور و مشکلات آن. ۶۷

۲-۳۳ بخش اداری. ۷۱

۲-۳۳-۱ ورودی. ۷۱

۲-۳۳-۲ حوزه ریاست ، حوزه مدیریت. ۷۳

۲-۳۳-۳ بایگانی. ۷۴

۲-۳۴ بخش های رفاهی جنبی. ۷۴

۲-۳۴-۱ اقامتگاه برای همراهان بیمار. ۷۴

۲-۳۴-۲ مهد کودک. ۷۵

۲-۳۶ بخش تشخیصی – درمانی. ۷۸

۲-۳۶-۱ بخش تشخیصی – درمانی در تشکیلات بیمارستانی :. ۷۸

۲-۳۷ بخش خدماتی. ۸۱

۲-۳۸ بخش بستری داخلی / جراحی. ۸۳

۲-۳۸-۱ شرایط مناسب محیط بیمار. ۸۳

۲-۳۸-۱-۱ مواردی که موجب ایجاد محیط مناسب برای بیماران می شود   83

۲-۳۸-۱-۱-۱ نور طبیعی،  منظره و تهویه طبیعی. ۸۴

۲-۳۸-۱-۱-۲   ابعاد پنجره. ۸۴

۲-۳۸-۱-۱-۳  مکان پنجره ها. ۸۵

۲-۳۸-۱-۱-۴  جلوگیری از تابش آفتاب. ۸۵

۲-۳۸-۱-۱-۵   نوع بازشوی پنجره ها. ۸۵

۲-۳۸-۱-۱-۶  نور مصنوعی. ۸۶

۲-۳۸-۱-۱-۷   نور مصنوعی در اتاق های بستری. ۸۶

۲-۳۸-۱-۱-۸  چراغ مطالعه. ۸۶

۲-۳۸-۱-۱-۹   چراغ عمومی اتاق. ۸۶

۲-۳۸-۱-۱-۱۰  چراغ خواب. ۸۶

۲-۳۸-۱-۱-۱۱   چراغ راهروها. ۸۷

۲-۳۸-۱-۱-۱۲  تهویه مکانیکی. ۸۷

۲-۳۹ صدای مطلوب و نامطلوب. ۸۷

۲-۳۹-۱ تعریف. ۸۷

۲-۳۹-۲ صدای نامطلوب. ۸۸

۲-۳۹-۳ محل استقرار ساختمان بیمارستان. ۸۸

۲-۳۹-۴ پوسته های خارجی ساختمان بیمارستان. ۸۹

۲-۳۹-۵ انعکاس صدا و مصالح نازک کاری. ۸۹

۲-۳۸-۲ اتاق روز بیماران. ۹۰

۲-۳۸-۳ نشیمن بیماران. ۹۰

۲-۳۸-۴ فضای معماری. ۹۱

۲-۳۸-۴-۱ کیفیت طراحی فضاهای بخش بستری. ۹۱

۲-۴۰ عناصر تشکیل دهنده ایستگاه پرستاری. ۹۴

۲-۴۰-۱ پیشخوان. ۹۴

۲-۴۰-۲  محل منشی بخش. ۹۵

۲-۴۰-۳  اتاق سرپرستار بخش. ۹۵

۲-۴۰-۴ فضای کافی در اطراف تخت بیمار. ۹۵

۲- ۴۰-۵ فضای کافی در وان درمان ، حمام و سرویس بهداشتی. ۹۵

۲-۴۰-۶ فضاهای پشتیبانی. ۹۶

۲-۴۰-۷ توالت و دستشویی کارکنان. ۹۶

۲-۴۱ تسهیلات و فضاهای مورد نیاز پزشکان. ۹۶

۲-۴۱-۱ فضای اطراف تخت بیمار. ۹۶

۲-۴۱-۲ اتاق معاینه و درمان. ۹۶

۲-۴۱-۳ گزارش نویسی پزشکان. ۹۷

۲-۴۱ ترکیب بندی بخش های بستری داخلی / جراحی. ۹۷

۲-۴۱-۱ جهت نور گیری بخش های بستری. ۹۸

۲-۴۱-۲ گسترش آینده. ۹۸

۲-۴۱-۳ شستشو و ضد عفونی کردن رخت و وسایل. ۹۸

۲-۴۱-۴ داروخانه مرکزی. ۹۹

۲-۴۱-۵ آشپزخانه مرکزی. ۹۹

۲-۴۱-۶ انبار مرکزی. ۱۰۰

۲-۴۱-۷ مرکز جمع آوری و دفع زباله. ۱۰۰

۲-۴۱-۸ حمل جسد بیمار فوت شده. ۱۰۰

۲-۴۱-۹ مکان ایستگاه پرستاری. ۱۰۰

۲-۴۱-۱۰ مکان اتاق های بستری در رابطه با ایستگاه پرستاری. ۱۰۱

۲-۴۲ مکان فضاهای پشتیبانی بخش در رابطه با ایستگاه پرستاری و اتاق های بستری. ۱۰۲

۲-۴۲-۱ اتاق دارو و کار تمیز. ۱۰۲

۲-۴۲-۲ اتاق کار کثیف. ۱۰۲

۲-۴۲-۳ اتاق معاینه و درمان. ۱۰۲

۲-۴۲-۴ اتاق جمع آوری کثیف. ۱۰۳

۲-۴۲-۵ اتاق نظافت. ۱۰۳

۲-۴۲-۶ برانکار و صندلی چرخدار. ۱۰۳

۲-۴۲-۷ ترولی اورژانس. ۱۰۳

۲-۴۲-۸ آبدارخانه. ۱۰۳

۲-۴۲-۹ ورودی بخش بستری و پله فرار و ارتباط با بخش بستری مجاور   104

۲-۴۳ اتاق بستری یک تختخوابی. ۱۰۴

۲-۴۷ اتاق نظافت. ۱۰۸

۲-۵۰-۱ مواردی که موجب ایجاد محیط مناسب برای بیماران و کارکنان می شود. ۱۱۳

۲-۵۰-۱-۱ نور مصنوعی. ۱۱۳

۲-۵۰-۱-۲ جلوگیری از صدای نا مطلوب. ۱۱۳

۲-۵۰-۱-۳ رنگ و فضای معماری. ۱۱۳

۲-۵۰-۱ -۴ نور طبیعی. ۱۱۳

۲-۵۰-۱ -۵  ابعاد پنجره ها. ۱۱۴

۲-۵۰-۱ -۶  مکان پنجره ها. ۱۱۴

۲-۵۰-۱ -۷ نوع بازشوی پنجره ها. ۱۱۴

۲-۲۵۰-۱ -۸  جلوگیری از تابش آفتاب. ۱۱۴

۲-۵۰-۱ -۹   نور مصنوعی. ۱۱۴

۲-۵۰-۱ -۱۰ جلوگیری از صدای نامطلوب. ۱۱۵

۲-۵۰-۱ -۱۱ فضاهای داخلی و خارجی بخش که تولید صدا می کند   115

۲-۵۰-۱ -۱۲  فضای معماری. ۱۱۵

۲-۵۰-۲ ارتباط بخش های مراقبت ویژه با سایر بخش های بیمارستان   117

۲-۵۰-۳ ارتباط با بخش هایی که بیماران از آن بخش ها پذیرش قرار می گیرند .. ۱۱۷

۲-۵۰-۴ ارتباط با بخش های تشخیصی درمانی. ۱۱۸

۲-۵۰-۵ ارتباط سایر بخش های تشخیصی و درمانی با بخش های مراقبت ویژه   119

۲-۵۰-۶ ارتباط بخش های مراقبت ویژه با بخش های پشتیبانی بیمارستان   119

۲-۵۰-۷ ترکیب بندی فضاهای بیماران و ایستگاه پرستاری. ۱۲۱

۲-۵۰-۷-۱ پیش ورودی و خروجی بخش. ۱۲۲

۲-۵۰-۷-۲ مکان فضاهای اداری و پشتیبانی. ۱۲۳

۲-۵۰-۷-۳ فضاهای خارج بخش. ۱۲۴

۲-۵۰-۷-۴ کارگاه تعمیر تجهیزات. ۱۲۴

۲-۵۰-۷-۵ پیش ورودی بخش. ۱۲۴

۲-۵۰-۷-۶ فضای بستری بیماران. ۱۲۵

۲-۵۰-۷-۷ فضاهای پشتیبانی. ۱۲۵

۲-۵۰-۷-۸ فضاهای اداری و کارکنان. ۱۲۶

۲-۵۰-۷-۹ فضاهای خارج از بخش. ۱۲۶

۲-۵۰-۷-۱۰ پیش ورودی بخش. ۱۲۶

۲-۵۰-۷-۱۱ رختکن کارکنان. ۱۲۷

۲-۵۰-۷-۱۲ سرویس های بهداشتی کارکنان. ۱۲۸

۲-۵۰-۷-۱۳ اتاق نظافت. ۱۲۸

۲-۵۰-۷-۶ فضای بستری بیماران. ۱۲۸

۲-۵۰-۷-۶-۱ فضای بستری باز. ۱۲۸

۲-۵۰-۷-۶-۲  اتاق های ایزوله. ۱۲۹

۲-۵۰-۷-۶-۳ اتاق بستری بیمار. ۱۳۰

۲-۵۰-۷-۶-۴  پیش ورودی اتاق ایزوله. ۱۳۱

۲-۵۰-۷-۶-۵ ایستگاه پرستاری. ۱۳۱

۲-۵۰-۷-۱۱فضاهای اداری و کارکنان. ۱۳۴

۲-۵۰-۷-۱۱-۱ اتاق استراحت کارکنان. ۱۳۴

۲-۵۰-۷-۱۱-۲ اتاق مدیر بخش. ۱۳۴

۲-۵۰-۷-۱۱-۳ اتاق منشی بخش. ۱۳۵

۲-۵۰-۷-۱۱-۴ اتاق سرپرستار بخش. ۱۳۵

۲-۵۰-۸ فضاهای خارج بخش. ۱۳۵

۲-۵۰-۸-۱ اتاق های انتظار همراهان. ۱۳۵

۲-۵۰-۸-۲ ایستگاه پرستاری. ۱۳۶

۲-۵۰-۸-۳ اتاق دارو و کار تمیز. ۱۳۶

۲-۵۰-۸-۵  اتاق ایزوله. ۱۳۸

۲-۵۰-۸-۷ اتاق درمان. ۱۴۱

۲-۵۰-۸-۸ اتاق کار کثیف. ۱۴۲

۲-۵۰-۸-۹ آزمایشگاه. ۱۴۲

۲-۵۱ خدمات پیشگیری و درمان. ۱۴۳

۲-۵۱-۱    – طب نوین. ۱۴۴

۲-۵۱-۱-۱   آب درمانی. ۱۴۴

۲-۵۱-۱-۲   کار درمانی. ۱۴۶

۲-۵۱-۱-۳     گفتار درمانی ، یا آسیب شناسی گفتار و زبان. ۱۴۷

۲-۵۱-۱-۴     فیزیوتراپی. ۱۴۷

۲-۵۱- ۲  طب اسلامی و سنتی. ۱۴۸

۲-۵۱-۲-۱ تعریف طب اسلامی و سنتی . ۱۴۸

۲-۵۱-۲-۲  مبدا طب اسلامی و تاریخ آن. ۱۴۸

۲-۵۱-۲-۳  تاریخچه طب سنتی. ۱۴۹

۲-۵۱-۲-۳-۱ – دوران هخامنشی. ۱۴۹

۲-۵۱-۲-۳-۲  – دوران ساسانی. ۱۴۹

۲-۵۱-۲-۳-۳ – دوران اسلامی. ۱۴۹

۲-۵۱-۲-۳-۱ دوران هخامنشی. ۱۴۹

۲-۵۱-۲-۳-۲  دوران ساسانیان. ۱۵۰

۲-۵۱-۲-۳-۳ دوران اسلامی. ۱۵۰

۲-۵۱-۲-۴تفاوت طب اسلامی با طب مدرن. ۱۵۱

۲-۵۱-۲-۵ اصول و پایه اساسی طب اسلامی و سنتی. ۱۵۲

۲-۵۱-۲-۶ کاربردها و تنوع طب اسلامی و سنتی. ۱۵۳

۲-۵۱-۲-۶-۱  درمان با خوراک ( تدبیر بالاغذیه ). ۱۵۳

۲-۵۱-۲-۶-۲ درمان با ادویه ( تدبیر بالادویه ) :. ۱۵۴

۲-۵۱-۲-۶-۳– درمانهای دستی ( تدبیر بالید ) . ۱۵۴

۲-۵۱-۲-۷ گیاه درمانی. ۱۵۶

۲-۵۱-۲-۸ مزاج شناسی. ۱۵۶

۲-۵۱-۲-۹ غذا درمانی :. ۱۵۷

۲-۵۱-۳   طب خاص. ۱۵۷

۲-۵۱-۳-۱  دریا درمانی ( تالاسوتراپی ) . ۱۵۷

۲-۵۱-۳-۲ نمک درمانی. ۱۶۱

۲-۵۱-۳-۳- رنگ درمانی. ۱۶۲

۲-۵۱-۳- ۴ گشتالت درمانی. ۱۶۴

۲-۵۱-۳-۵ آبمیوه درمانی. ۱۶۵

۲-۵۱-۳-۶ – سنگ درمانی. ۱۶۶

۲-۵۱-۳-۷ خواب درمانی. ۱۶۷

۳-۲۳-۳-۹ آفتاب درمانی. ۱۷۰

۳-۲۳-۳-۱۰ رایحه درمانی. ۱۷۱

۲-۵۱-۳-۱۱هنر درمانی. ۱۷۲

۲-۵۱-۳-۱۲ موسیقی درمانی. ۱۷۴

۲-۵۱-۳-۱۳- کایروپرکتیک درمانی. ۱۷۵

۲-۵۱-۳-۱۴- نور درمانی. ۱۷۷

۲-۵۱-۳-۱۵- مغناطیس درمانی. ۱۷۹

۲-۵۱-۳-۱۶- دعا درمانی. ۱۸۰

۲-۵۱-۳-۱۸-  آب درمانی. ۱۸۱

۲-۵۱-۳-۱۹-  آب درمانی در ارتوپدی. ۱۸۱

۲-۵۱-۳-۱۹ گل درمانی. ۱۸۳

۲-۵۱-۳-۲۰-   سرما درمانی. ۱۸۳

۲-۵۱-۳-۲۱- بازتاب درمانی. ۱۸۵

۲-۵۱-۳-۲۲- ویتامین درمانی. ۱۸۶

۲-۵۱-۳-۲۳- هیپنوتیزم درمانی. ۱۸۶

۲-۵۱-۳-۲۴-  انرژی درمانی. ۱۸۷

۲-۵۱-۳-۲۵-  طبیعت درمانی. ۱۸۹

۳- ۱ اقلیم ، طبیعت ، جغرافیا. ۱۹۲

۳-۷ بهترین فرم ساختمان های درمانی  بر اساس اقلیم. ۲۰۳

۳-۸ تحلیل سایت. ۲۰۵

۳-۸-۱- شناخت بستر طرح. ۲۰۸

۳-۹ چشم اندازی بر آثارو بناهای تاریخی هرمزگان. ۲۱۰

۳-۹-۱ اماکن گردشگری ، تفریحی ، توریستی ، درمانی موجود در استان هرمزگان. ۲۱۰

لیست جاذبه های تفریحی و توریستی و گردشگری استان هرمزگان. ۲۱۰

۱-  حمام گله داری. ۲۱۰

۲ – مسجر گله داری. ۲۱۰

۳ – معبد هندوها. ۲۱۰

۴- مسجر جامع دلگشا. ۲۱۰

۵- امامزاده شاه محمد تقی. ۲۱۰

۶- صید مشتا – سواحل بندر عباس. ۲۱۰

۷- برکه های باران. ۲۱۱

۸- امامزاده سید محمد. ۲۱۱

۹ – حمام باستانی گپ. ۲۱۱

۱۰- محله باستانی سورو. ۲۱۱

۱۱- کلاه فرنگی. ۲۱۱

۱۲- موزه بزرگ بندر عباس. ۲۱۱

۱۳-قلعه فین. ۲۱۱

۱۴- پل لاتیدان. ۲۱۱

۱۵ – مجموعه توریستی گنو. ۲۱۱

جاذبه های گردشگری کیش. ۲۱۱

۱ –  کشتی یونانی کیش. ۲۱۱

۲- شهر زیر زمینی کاریز کیش. ۲۱۱

۳- شهر تاریخی حریره. ۲۱۱

۴- پارک دلفین های کیش. ۲۱۲

۵- پارک ساحلی مرجان. ۲۱۲

۶- اسکله بزرگ تفریحی کیش. ۲۱۲

۷ – درخت سبز کیش. ۲۱۲

۸- آب انبار سنتی کیش. ۲۱۲

۹ – پلاژ بانوان و آقایان. ۲۱۲

۱۰- روستای باغو کیش. ۲۱۲

جاذبه های گردشگری قشم. ۲۱۲

۱- دره ستاره ها. ۲۱۲

۲- تنگه چاه کوه. ۲۱۲

۳- جنگل های حرا. ۲۱۲

۴- تنگه پرتغالیها. ۲۱۲

۵- غارهای خربس. ۲۱۲

۶- غار نمکدان. ۲۱۳

۷- روستای توریان. ۲۱۳

۸ – سد تاریخی گوران. ۲۱۳

۹ – چاه های لافت. ۲۱۳

۱۰- کاسه سلخ. ۲۱۳

۱۱- بام قشم. ۲۱۳

۲۱۳۳-۱۰ مطالعات تاریخی ، فرهنگی و اجتماعی شهر بندر عباس  و حوزه خلیج فارس. ۲۱۹

۳-۱۱ موقعیت جغرافیایی. ۲۱۹

۳-۱۲ ویژگیهای طبیعی. ۲۲۰

۳-۱۳ خلیج فارس. ۲۲۰

۳-۱۴ تنگه هرمز. ۲۲۱

۳-۱۵ آب و هوا. ۲۲۱

۳-۱۶ ویژگیهای اجتماعی. ۲۲۱

۳-۱۷ معرفی شهرستان های استان  :. 222

۳-۱۸ سابقه تاریخی. ۲۲۴

۳-۱۹ مطالعات فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی. ۲۲۶

۳-۲۰ نقش سواحل در برقراری ارتباطات برون مرزی و درون مرزی. ۲۲۷

۳-۲۱ هویت. ۲۲۹

۳-۲۱- ۱ عناصر تأثیرگذار بر شکل گیری هویت سواحل. ۲۲۹

۳-۲۱-۲ هویت در قلمرو بومی یا محلی. ۲۳۰

۳-۲۱-۳ هویت در قلمرو ملی. ۲۳۱

۳-۲۱-۴ شناخت هویت شهر ساحلی بندرعباس. ۲۳۲

۳-۲۱-۵ هویت اقتصادی سواحل بندرعباس. ۲۳۳

۳-۲۱- ۶ هویت طبیعی و جغرافیایی سواحل بندرعباس. ۲۳۴

۳-۲۱-۷ هویت گردشگری سواحل بندرعباس. ۲۳۷

۳-۲۲  مطالعات سیاسی . ۲۴۰

۳-۲۳ فرآیند صدور پروانه تاسیس آژانس جهت ارائه خدمات درمانی بین المللی. ۲۴۱

۳-۲۴”مشخصات بیمارستان های مورد قبول جهت پذیرش بیماران خارجی   242

۳-۲۴-۱ ) امکانات فیزیکی و ساختمان بیمارستان. ۲۴۲

۳-۲۴-۲) محل استقرار بیمارستان. ۲۴۳

۳-۲۴-۳) امکانات و تجهیزات پزشکی بیمارستان. ۲۴۵

۳-۲۴-۴) نیروی انسانی . ۲۴۶

۳-۲۵ طرح جامع ایمنی پزشکی توریسم. ۲۴۷

۳-۲۵-۱ سازمان جهانی توریسم. ۲۴۷

۳-۲۵-۲ قطعنامه نهمین اجلاس سازمانی جهانی توریسم. ۲۴۸

۳-۲۵-۲-۱ ماده اول : ” تضمین  ایمنی “. ۲۴۹

۳-۲۵-۲-۲ ماده دوم ” تدابیر پیشگیرانه “. ۲۴۹

۳-۲۵-۲-۳ ماده سوم : تامین خدمات کمک رسانی برای توریست ها   251

۳-۲۶ اجرای مفاد قطعنامه. ۲۵۲

۳-۲۵-۱– شناسایی خطر. ۲۵۲

۶-۵-۱-۱ – بیماری :. ۲۵۴

۶-۵-۱-۲ – حادثه :. ۲۵۴

۶-۵-۱-۳– تجاوز به حقوق و امنیت :. ۲۵۴

۳-۲۷– تدوین استانداردها و رهنمود های پیشگیرانه برای رفع یا کاهش خطر. ۲۵۴

۳-۲۷-۱ : استاندارد ها. ۲۵۵

۳-۲۷-۲ : رهنمود ها. ۲۵۵

۳-۲۷-۳– تامین خدمات کمک رسانی. ۲۵۶

۳-۲۷-۳-۱ کمک رسانی حقوقی. ۲۵۶

۳-۲۷-۳-۲ کمک رسانی پزشکی. ۲۵۷

۳-۲۸ دسترسی به شبکه. ۲۵۹

۳-۲۹ نظارت. ۲۵۹

۳-۲۹-۱ مزایای عمده این پوشش به شرح زیر است :. ۲۶۰

۳-۳۱ رابطه خدمات کمک رسانی و بیمه. ۲۶۱

۳-۳۲ شرکت کمک رسان ایران. ۲۶۱

۳-۳۳ سایر بیمه ها. ۲۶۱

۳-۳۴ تاثیر توریسم بر اقتصاد :. ۲۶۲

۳-۳۴-۱ کسب ارز خارجی. ۲۶۲

۳-۳۴-۲ تهیه مشاغل. ۲۶۲

۳-۳۴-۳ تنوع فعالیت های اقتصادی. ۲۶۳

۳-۳۵ اثرات اقتصادی جهانگردی داخلی و بین المللی. ۲۶۳

۳-۳۵-۱ جهانگردی بین المللی :. ۲۶۳

۳-۳۵-۲ جهانگردی درون مرزی :. ۲۶۳

۳-۳۶ توریسم درمانی در ایران ( توجیه اقتصادی ). ۲۶۴

۳-۳۷ معرفی سیستم مدیریت هوشمند ساختمان. ۲۶۷

۳-۳۸ تاریخچه :. ۲۶۸

۳-۳۹ اتوماسیون ساختمان چیست ؟. ۲۶۹

۳-۳۹-۱ تفاوت بین اتوماسیون ساختمان و کنترل ساختمان :. ۲۷۰

–  نرم افزار پردازش و تحلیل اطلاعات. ۲۷۴

۳-۴۰ هوشمندسازی مراکز درمانی و بیمارستانی – بیمارستان هوشمند   275

۳-۴۱ وظایف سیستم مدیریت هوشمند ساختمان در بیمارستان ها :. ۲۷۶

۳-۴۲ امکانات بیمارستان هوشمند. ۲۷۷

۳-۴۲-۱ امکانات اتاق بیمار. ۲۷۷

۳-۴۲-۲ امکانات اتاق های عمل. ۲۷۸

۳-۴۲-۳ امکانات محیطی. ۲۷۸

۳-۴۳ نتیجه. ۲۷۹

فصل چهارم. ۲۸۱

جمع بندی. ۲۸۱

طراحی و مراحل طراحی. ۲۸۱

۴-۱ نمونه مشابه . ۲۸۲

۴-۲ نتیجه گیری :. ۲۸۹

۴-۳ برنامه فیزیکی. ۲۹۱

فهرست منابع. ۲۹۵

 

شکل شماره  1-1 ………………………………………………………………………………………………………………..5

شکل شماره  2-1 ………………………………………………………………………………………………………………..22

شکل شماره  2-2 ………………………………………………………………………………………………………………..33

شکل شماره  2-3 ………………………………………………………………………………………………………………..155

شکل شماره  2-4 ………………………………………………………………………………………………………………..156

شکل شماره  2-5 ………………………………………………………………………………………………………………..158

شکل شماره  2-6 ………………………………………………………………………………………………………………..168

شکل شماره  3-1 ………………………………………………………………………………………………………………..208

شکل شماره  3-2 ………………………………………………………………………………………………………………..209

شکل شماره  3-3 ………………………………………………………………………………………………………………..209

شکل شماره  3-4 ………………………………………………………………………………………………………………..209

شکل شماره  3-5 ………………………………………………………………………………………………………………..213

شکل شماره  3-6 ………………………………………………………………………………………………………………..214

شکل شماره  3-7 ………………………………………………………………………………………………………………..215

شکل شماره  3-8 ………………………………………………………………………………………………………………..216

شکل شماره  3-9 ………………………………………………………………………………………………………………..217

شکل شماره  3-10 ………………………………………………………………………………………………………………..218

شکل شماره  3-11 ………………………………………………………………………………………………………………..218

شکل شماره  3-12 ………………………………………………………………………………………………………………..232

شکل شماره  3-13 ………………………………………………………………………………………………………………..234

شکل شماره  3-14 ………………………………………………………………………………………………………………..235

شکل شماره  3-15 ………………………………………………………………………………………………………………..236

شکل شماره  3-16 ………………………………………………………………………………………………………………..237

شکل شماره  3-17 ………………………………………………………………………………………………………………..239

شکل شماره  4-1 ………………………………………………………………………………………………………………….282

شکل شماره  4-2 ………………………………………………………………………………………………………………….284

شکل شماره  4-3 ………………………………………………………………………………………………………………….285

شکل شماره  4-4 ………………………………………………………………………………………………………………….286

شکل شماره  4-5 …………………………………………………………………………………………………………………..286

دیاگرام  شماره ۲-۱  ……………………………………………………………………………………………………………….73

دیاگرام  شماره ۲-۲  …………………………………………………………………………………………………………………76

دیاگرام  شماره ۲-۳  ………………………………………………………………………………………………………………..77

دیاگرام  شماره ۲-۴  …………………………………………………………………………………………………………………80

دیاگرام  شماره ۲-۵  …………………………………………………………………………………………………………………81

دیاگرام  شماره ۲-۶  …………………………………………………………………………………………………………………83

 

دیاگرام  شماره ۲-۷  ……………………………………………………………………………………………………………….113

دیاگرام  شماره ۲-۸  ……………………………………………………………………………………………………………….179

جدول   شماره ۲-۱  …………………………………………………………………………………………………………………28

جدول   شماره ۳-۱  ………………………………………………………………………………………………………………207

جدول   شماره ۳-۲  ……………………………………………………………………………………………………………….241

جدول   شماره ۳-۳  ……………………………………………………………………………………………………………….243

جدول  شماره ۳-۴  ………………………………………………………………………………………………………………..244

جدول  شماره ۳-۵ …………………………………………………………………………………………………………………۲۴۶

جدول  شماره ۳-۶  ……………………………………………………………………………………………………………….247

جدول  شماره ۳-۷  ……………………………………………………………………………………………………………….266

نقشه  شماره ۳-۱ …………………………………………………………………………………………………………………..۲۱۹

نقشه  شماره ۳-۲  ………………………………………………………………………………………………………………….225

نقشه  شماره ۳-۳  ………………………………………………………………………………………………………………….228

نقشه  شماره ۳-۴  ………………………………………………………………………………………………………………….287

نقشه  شماره ۳-۵  ……………………………………………………………………………………………………………….288

 

به طور کلی سلامت با مجموعه ایی از علم پزشکی و امکانات مکمل آن و طبیعت و جاذبه هایش محقق می شود .

بر اساس تعاریف سازمان جهانی گردشگری یکی از راههایی که منجر به این هدف میگردد مسافرت افراد به منظور سلامتی می باشد .

گردشگری سلامت به منظور حفظ ، بهبود وو بازیابی سلامت جسمی و ذهنی فرد از حداقل ۲۴ ساعت تا کمتر از یک سال صورت می پذیرد .

عوامل اصلی که موجب ظهور گردشگری سلامت گردیده عبارت است از :

۱ – نیاز به رهایی از تنش های زندگی روزمره و تجدید قوا ، با توجه به عوارض زندگی بدون تحرک و بویژه شیوع بیماریهای مزمن در سالمندان در نتیجه ی فقر حرکتی و آلودگی های موجود و احتمال ابتلا به اختلالات جسمی ، فیزیکی و ذهنی و روانی اقشار جامعه از جمله سالمندان به شدت احساس گردیده .

۲ – توسعه سلامت اجتماعی که به طور اجتناب ناپذیری موجب افزایش بازدهی عملی در حوزه های مختلف علمی ، فرهنگی ، ورزشی و هنری می شود .

۳ – اشتغال زایی

۴ – نجات و حفظ طبیعت و بهره مندی از آن

 

در حقیقت گردشگری سلامت، نوعی از گردشگری است که به منظور حفظ، بهبود و حصول مجدد سلامت جسمی و ذهنی فرد به مدتی بیشتر از 24 ساعت و کمتر از یک سال صورت می گیرد.

به اینترتیب یک توریست سلامت با مسافرت از محل دائم زندگی خود می تواند از خدمات درمانی مقصد

استفاده کند تا سلامت جسمی و روحی اش را به دست بیاورد. نوعی از گردشگری که این روزها

خوشبختانه در ایران رواج پیدا کرده و توریست های زیادی را از کشورهای منطقه برای بهره مندی از

خدمات پزشکی و درمانی ایران به کشورمان می کشاند. البته بد نیست بدانید که توریسم سلامت درایران

تاریخچه بسیار کوتاهی دارد. در حقیقت در سال ۸۲ برای اولین بار توریسم درمانی در گردشگری          ایران از سوی وزارت بهداشت مورد توجه قرار گرفت؛ البته وزارت بهداشت بیشتر با هدف اشتغال زایی برای دانش آموختگان پزشکی به این مبحث پرداخت و نه رونق توریسم درمانی. اما کم کم از سال ۸۳ ودرست پس از ادغام سازمان میراث فرهنگی و سازمان  ایرانگردی و جهانگردی توریسم درمانی به صورت مستقل در ایران ایجاد شد و مورد توجه بیشتری قرار گرفت.
اما در میان تعریف های سازمان جهانی گردشگری، اصطلاحات دیگری هم وجود دارند که دامنه  گردشگری سلامت را گسترده تر می کنند .

تعداد صفحه : ۳۳۲

 

دانلود رایگان این پایان نامه

 

برای دیدن لیست بقیه پایان نامه های رشته معماری اینجا کلیک کنید