دانلود پایان نامه ارشد : مدیریت ریسک در اقتصاد

 دانلود متن کامل پایان نامه  مدیریت ریسک در اقتصاد

دانشگاه آزاد اسلامی خنج

گروه مدیریت

عنوان تحقیق:

مدیریت ریسک در اقتصاد

 استاد راهنما:

آقای جمشید حیدری

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

صفحه

مقدمه—————-  ۴

ریسک چیست ———–۵

انواع ریسک————-۵

اجزای ریسک————۸

مدیریت ریسک———-۱۰

اهداف مدیریت ریسک—–۱۱

فرایند مدیریت ریسک—–۱۲

معیارهای اندازه گیری ریسک-۱۳

واریانس———–۱۳

ضریب تغییرات——۱۴

مفروضات اصلی تصمیمات از نظر ریسک———–۱۵

ریسک و فرآیند بودجه بندی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-۱۶

روش تعدیل نرخ ارز—-۱۷

روش معادل اطمینان————— —-۱۹

ابزار های سنجش ریسک اوراق قرضه————-۲۱

دیرش————-۲۲

همگرایی (تحدیب) —-۲۵

رابطه مدیریت ریسک وارزش شرکت————–۲۶

ابزارهای مناسب مدیریت ریسک مالی————-۲۷

چکیده:

در سرمایه گذاری مالی با ریسک های مواجه هستیم که این ریسک ها باید با مدیریت ریسک کاهش یابدمدیریت پروژه وظیفه ای پیچیده است که پیچیدگی آن به بزرگی ابعادکمی و کیفی پروژه دارد. پروژه هادرشرایط کنونی بازاروتجارت درهرلحظه اززمان درمعرض مواجه بابحرانقراردارند. محیط پروژه ها بسیارمتغیر بوده وشرایط عدم قطعیت،بسیارندواین شرایط برای پروژه های بزرگترمشکلترنیزمی گردد. بدون شک،مدیریت صحیح این ریسک ها،پیش بینی ازتسهیل شرایط بحران پروژه ها می باشدوضرورت دستیابی به علوم وابسته وگسترش این علوم،کاملاٌ آشکاراست. این مقاله به فرآیندمدیریت ریسک پروژه پرداخته،فرآیند مدیریت ریسک وابزار های مربوطه می پردازد.هدف مدیریت ریسک کاهش ریسک است نه حذف آن

کلید واژه: انواع ریسک، فرآیند مدیریت ریسک، واریانس(ریسک) ،ابزار مشتقه

مقدمه:

ریسک اجتناب ناپذیراست ،اما قوانین رقابتی شرکتهاوسازمانهارامجبورمی سازندتا نگاه دقیق تری به استراتژی مدیریت ریسک داشته باشندوبدین طریق کارایی عملیاتی ومزیت رقابتیشان راافزایش دهند . ریسک محرک قدرتمندی است . امروزه شکست درمدیریت ریسک می تواندسبب ازدست دادن نیروی انسانی حرفهای،ازدست دادن شرکای تجاری وازدست دادن بازاریافرصتهای درآمدزایی وازهمه بدترازدست دادن کامل عملیات کسب وکارشود. هرسازمانی باریسک دست وپنجه نرم می کند،امادرصورت درک ومدیریت درست ریسک،آن ریسک میتواندبه مزیت رقابتی تبدیل شود.

استراتژی سنتی مدیریت ریسک برکنترل ریسک های شناخته شده وناشناخته باهدف به حدقل رساندن احتمال وهزینه روی دادن آن هامتمرکزهستند. امروزه سازمانهای مدیریت ریسک رابعنوان عامل فعال کننده کسب وکارمی دانند. این دیدگاه جدید نه تنهاریسک راتهدیدنمی کند بلکه آنرا فرصت جدیدی تلقی می کندکه میتوانداهرمی برای ساخت محصولات جدید،خدمات جدید،مدلهای جدیدکسب وکاروراههای جدیدی برای رقابت دربازاراست.

امروزه سازمانهای موفق،استراتژیهایی رامی سازندکه مدیریت ریسک راباریسک،متوازن نمایدتابدین ترتیب نوآوری افزایش یابدودربازارجایگاه ویژه ای برای سازمان ایجادگردد.

تئوری مدیریت ریسک

ریسک چیست:

  • عبارت است هر چیز که حال یا آینده دارای یا توان کسب درآمد شرکت ,موسسه یا سازمان را تهدید می کند.
  • عدم قطعیتی اگر بیافتد میتواندروی یکی یاچندتاازاهداف تاثیربگذارد.
  • بالقوهای است که مشخصاًپیشامدهای ممکن آن،خسارت یاعدم تغییردروضع موجودمیباشد.
  • احتمال وقوع حادثه با آثار منفی در مقایسه با اهداف ریسک بر حسب احتمال وقوع و آثار آن

                                              شدت  احتمال =مقدار ریسک

همچنین بیشتر صاحب نظران اقتصادی ریسک را نتیجه نبود اطلاعات کامل میدانند.اقتصاد دانان متعددی,ریسک سرمایه گذاری را معادل پراکندگی بازده دانستند.کینز و هیکس ریسک سرمایه گذاری را احتمال انحراف از میانگین بازده تعریف میکنند. فیبر ریسک را به عنوان “تغییر پذیری در بازده حاصل از سرمایه گذاری یا عدم اطمینان مربوط به بازده یک سرمایه گذاری” تعریف میکنند و امروزه اکثرپژوهشگران ,ریسک یک سرمایه گذاری را با “تغیرات نرخ بازده “مرتبط میدانند.یعنی هر قدر بازده یک قلم سرمایه گذاری بیشتر تغییر کند ,سرمایه گذاری مزبور ریسک بیشتری داردیا به بیان دیگر ریسک از تفاوت بین نرخ بازده واقعی از نرخ بازده مورد انتظاره

انواع ریسک:

ریسک کلی در سرمایه گذاری های مالی تابعی  از چندین عامل که در زیر به آن اشاره شده است.

ریسک نوسان نرخ بهره:

ریسک نرخ بهره،ریسکی است که سرمایه گذاربه هنگام خریداورا ق قرضه باقبول بهره ثابت آن رامی پذیرد. قیمت چنین اوراق قرضه ای درصورت افزایش نرخ بهره دربازارکاهش می یابد ودار نده آن درصورت فروش اوراق قرضه خود قبل ازسررسیدمتحمل زیان میشود. قیمت ا وراق بهاداررابطه معکوسی با نرخ بهره دارد،به عبارت دیگرباافزایش نرخ بهره،قیمت اوراق بهادارکاهش وباکاهش نرخ بهره،قیمت اوراق بهادارافزایش می یابد. تأثیرریسک نرخ نوسان نرخ بهره برروی اوراق قرضه خیلی بیشترازسهام عادی است وبیشترموردتوجه دارندگان اوراق قرضه است. باتغییرنرخ بهره،قیمت اوراق قرضه درجهت معکوس تغییرمیکند.

ریسک بازار:

عبارت است ازتغییردربازده که ناشی ازنوسانات کلی بازاراست. همه اوراق بهاداردرمعرض ریسک بازارقراردارند،اگرچه سهام عادی بیشترتحت تأثیر این نوع ریسک است. این ریسک میتواند ناشی ازعوامل متعددی ازقبیل رکود،جنگ،تغییرات ساختاری دراقتصادوتغییردرترجیحات مشتریان باشد.

تعداد صفحه :۳۶

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***