دانلود پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند در رضایت مشتریان نمایندگی های بیمه البرز

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت بازرگانی

گرایش مدیریت بیمه

با عنوان : بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند در رضایت مشتریان نمایندگی های بیمه البرز

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری گروه مدیریت بازرگانی

پایان­نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

رشته: مدیریت بازرگانی-مدیریت بیمه

عنوان پایان نامه:

بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند در رضایت مشتریان نمایندگی های بیمه البرز شهرستان رشت

استاد راهنما:

دکترمرحمت همت پور

استاد مشاور:

دکتر مسعود عموپور


تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                 صفحه
فصل اول کلیات تحقیق
۱ – ۱) مقدمه ۲
۱ – ۲)بیان مسئله. ۳
۱-۳ )ضرورت واهمیت تحقیق.. ۵
۱-۴) اهداف تحقیقی.. ۷
۱-۵) سوالات تحقیق.. ۸
۱-۶) چهار چوب نظری تحقیق ۹
۱-۷) فرضیه های تحقیق.. ۹
۱-۸) تعریف مفهومی وعملیاتی متغییر ها ۱۰
۱-۹) قلمرو تحقیق.. ۱۴
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه. ۱۶
۲-۱) مشتری.. ۱۷
۲-۱-۱) تعریف مشتری.. ۱۷
۲-۱-۲) اهمیت مشتری.. ۱۷
۲-۱-۳)نیازهای مشتریان. ۱۸
۲-۱-۴)دسته بندی مشتریان. ۲۱
۲-۱-۵) تفاوت مشتری با ارباب رجوع. ۲۲
۲-۱-۶)فلسفه مشتری مداری.. ۲۳
۲-۱-۷)مشتری گرایی.. ۲۵
۲-۱-۸)طراحی ساختارهای مشتری محور. ۲۶
۲-۱-۹) نهادینه کردن اصول مشتری گرایی.. ۲۸
۲-۱-۱۰) گام های طلایی برای جذب مشتریان. ۲۹
۲-۲)رضایت مشتری.. ۳۱
۲-۲-۱)فلسفه رضایت مشتری.. ۳۱
۲-۲-۲)تعریف رضایت مشتری.. ۳۲
۲-۲-۳) مزایای رضایت مشتری.. ۳۴
۲-۲-۴) ارتباط رضایت و وفاداری مشتری.. ۳۵
۲-۲-۵)اهمیت تامین رضایت مشتری.. ۳۸
۲-۲-۶) انواع مشتریان از جنبه میزان رضایت… ۳۹
۲-۲-۷)چرخه بهبود مستمر رضایت مشتری.. ۴۱
۲-۲-۸) اندازه گیری رضایت مشتری.. ۴۱
۲-۲-۹) شاخص های رضایت مشتری در سطح بین المللی.. ۴۶
۲-۲-۹-۱) مدل شاخص رضایت مشتری در آمریکا ۴۶
۲-۲-۹-۲)مدل شاخص رضایت مشتری در اروپا ۴۷
۲-۲-۹-۳)شاخص ملی رضایت مشتری سوئیس… ۴۹
۲-۲-۹-۴)مدل شاخص ملی رضایت مشتری در مالزی.. ۵۰
۲-۲-۹-۵)مدل شاخص رضایت مشتری در هنگ کنگ… ۵۱
۲-۳)ارتباطات… ۵۲
۲-۳-۱)تعریف ارتباط وارتباطات… ۵۲
۲-۳-۲)انواع ارتباطات… ۵۲
۲-۳-۳)مهارتهای ارتباطی.. ۵۳
۲-۳-۴)ارتباطات سازمانی.. ۵۴
۲-۳-۵)منحنی طول عمر رابطه. ۵۵
۲-۳-۶)زنجیره مدیریت روابط.. ۵۶
۲-۳-۷)مراحل توسعه روابط با مشتریان. ۵۷
۲-۴)بازاریابی رابطه مند. ۵۹
۲-۴-۱)تلاش های رابطه مند. ۵۹
۲-۴-۲)تعریف تلاش های رابطه مند. ۵۹
۲-۴-۳)تاکتیک های ایجاد رابطه(پیوند) ۶۰
۲-۴-۴)مفهوم بازاریابی رابطه مند. ۶۲
۲-۴-۴-۱)زیربنای مفهومی.. ۶۳
۲-۴-۴-۲)اصل اساسی توسعه روابط.. ۶۵
۲-۴-۵) ویژگیهای تحقیقات بازاریابی رابطه مند. ۶۷
۲-۴-۶)بازاریابی رابطه مند در برابر بازاریابی معامله ای.. ۶۸
۲-۴-۷)فلسفه رابطه مندی و تشریح ابعاد آن. ۷۳
۲-۴-۸)مدل بازارهای شش گانه. ۸۳
۲-۴-۹)مدل های مختلف بازاریابی رابطه مند. ۸۹
۲-۴-۹-۱)مدل بازاریابی رابطه مند در بخش خرده فروشی.. ۸۹
۲-۴-۹-۲)مدل کاربردی بازاریابی رابطه مند. ۹۱
۲-۴-۹-۳)مدل بازاریابی رابطه مند میان سازمانهای صنعتی.. ۹۲
۲-۴-۹-۵)بازاریابی رابطه مند مدار (RMO) 93
۲-۴-۹-۶)مدل بازاریابی رابطه مند مورگان و هانت ۹۶
۲-۴-۱۰)مدیران بازاریابی رابطه مند در منطق خدمت برتر و تجربه. ۹۸
۲-۵)پیشینه تحقیق.. ۱۰۰
۲-۵-۱)سوابق تحقیقات داخل کشور. ۱۰۰
۲-۵-۲)مقالات داخل کشور. ۱۰۳
۲-۵-۳)سوابق تحقیقات خارج از کشور. ۱۰۷
فصل سوم
روش تحقیــــق
۱-۳)مقدمه ۱۱۰
۲-۳)فرآیند اجرای تحقیق.. ۱۱۰
۳-۳)روش تحقیق : ۱۱۰
۳-۴)جامعه ونمونه آماری.. ۱۱۱
۱-۴-۳)جامعه آماری وروش نمونه گیری : ۱۱۱
۲-۴-۳)حجم نمونه. ۱۱۱
۳-۵)روش وابزار جمع آوری داده ها ۱۱۲
۳-۶)روایی وپایائی پرسشنامه. ۱۱۴
۳-۶-۱)روایی : ۱۱۴
۳-۶-۲پایائی.. ۱۱۵
۳-۷)روش تجزیه وتحلیل داده ها ۱۱۶
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱)مقدمه. ۱۱۹
۴-۲) آمارتوصیفی نمونه آماری.. ۱۱۹
۴-۲-۱) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی.. ۱۱۹
۴-۲-۱-۱) جنسیت… ۱۲۰
۴-۲-۱-۲) سن.. ۱۲۱
۴-۲-۱-۳) سطح تحصیلات… ۱۲۲
۴-۲-۱-۴) وضعیت تاهل.. ۱۲۳
۴-۲-۲) آمار توصیفی متغیرهای مستقل و وابسته. ۱۲۴
۴-۲-۲-۱) اعتماد. ۱۲۴
۴-۲-۲-۲) تعهد. ۱۲۵
۴-۲-۲-۳) ارتباطات… ۱۲۶
۴-۲-۲-۴) مدیریت تعارض…. ۱۲۷
۴-۲-۲-۵) شایستگی.. ۱۲۸
۴-۲-۲-۶) رضایت مشتری.. ۱۲۹
۴-۲-۳) تبیین و تفسیر متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق.. ۱۳۰
۴-۳) آمار استنباطی.. ۱۳۱
۴-۳) آمار استنباطی.. ۱۳۱
۴-۳-۱) آزمون فرضیه های تحقیق به کمک تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۳۱
۴-۳-۱-۲) تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی دوم. ۱۳۲
۴-۳-۱-۳) تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی سوم. ۱۳۲
۴-۳-۱-۴) تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی چهارم. ۱۳۳
۴-۳-۱-۵) تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی پنجم. ۱۳۳
۴-۳-۲) آزمون فرضیه های تحقیق به کمک تحلیل رگرسیون خطی چندگانه. ۱۳۴
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱) مقدمه. ۱۳۶
۵-۲) خلاصه. ۱۳۶
۵-۳) نتیجه گیری.. ۱۳۷
۵-۳-۱) نتایج آمار توصیفی.. ۱۳۷
۵-۳-۲) بحث ونتایج آمار استنباطی.. ۱۴۰
۵-۴) پیشنهادات کاربردی بر مبنای یافته های تحقیق.. ۱۴۴
۵-۵) پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. ۱۴۷
۵-۶) محدودیتهای تحقیق.. ۱۴۸
پیوست ها
پیوست ۱سوالات پرسشنامه. ۱۵۰
پیوست ۲خروجی نرم افزار spss. 156
فهرست منابع و ماخذ. ۱۸۲
چکیده لاتین.. ۱۹۰
چکیده
افزایش رقابت ،پویایی وپیچیده شدن محیط، رشد انتظارات مشتریان وظهورنوآوری های جدید در صنعت خدمات کشور،تحولات بسیاری در نگرش سازمانها نسبت به متولد مشتری ایجاد نموده وآنان را به اهمیت مشتری ومنافعی که می تواند برای آنان به دنبال داشته باشد واقف نموده است.سازمانها با درکی که از اهمیت رضایت مشتری کسب کرده اند به تدریج در حال فاصله گیری از بازاریابی رابطه مند می باشند.با توجه به اهمیت این رویکرد برای سازمانهای امروزی این تحقیق ارتباط بنیان های بازاریابی رابطه مند از جمله اعتماد ،تعهد ،ارتباطات ،مدیریت تعارض وشایستگی را با رضایت مشتری از نمایندگی های بیمه البرز شهرستان رشت مورد بررسی قرارداده است.این تحقیق از این لحاظ طرح از نوع توصیفی-تحلیلی وبراساس هدف از نوع کاربردی است که به روش همبستگی از نوع رگرسیون چند متغییره انجام شده است وجامعه آماری آن ۳۸۴ نفر از مشتریان نمایندگیهای بیمه البرز شهرستان رشت می باشد.ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه می باشد وداده ها نیز با روش رگرسیون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.همچنین نتایج این تحقیق که با بهره گرفتن از نرم افزار SPSSانجام گرفت نشان می دهد که به ترتیب اولویت، شایستگی (۲۷۸/۰)،تعهد (۲۲۴/۰) ، اعتماد(۱۴۲/۰) ، مدیریت تعارض(۱۲۷/۰) و ارتباطات (۱۱۸/۰) بر رضایت مشتری از نمایندگی های بیمه البرز شهرستان رشت رابطه داشته وهمه فرضیات این تحقیق تایید شده است.
واژگان کلیدی : بازاریابی رابطه مند،اعتماد،تعهد،ارتباطات،مدیریت تعارض،شایستگی،رضایت.

  • مقدمه

امروزه در صنایع خدماتی نقش اساسی ومهمی در رشد وتوسعه اقتصادی کشور ها ایفا می کنند ودر این میان نقش واهمیت جایگاه صنعت بیمه به عنوان صنعت مولد و حمایت کننده از صنایع دیگر بر کسی پوشیده نیست.از سویی شرکت های بیمه یکی از نهادهای پویا ومهم در بسیاری از کشورهای جهان به حساب می آیند.این شرکتها با توجه به ویژگیها ومزایایی که برای اجتماع بسیار حائز اهمیت هستند.شرکتهای بیمه با انتقال ریسک از افراد جامعه به خود،موجب ایجاد آرامش ورفاه اجتماعی در جامعه می گردند.این شرکتها با حق بیمه هایی که از افراد دریافت می کنند آنها را در شرکت های سرمایه گذاری ویا بورس سرمایه گذاری می کنند وموجب رشد اقتصادی کشور های خود می گردند.از سوی دیگر جهان بیمه به سرعت در حال تغییر وتحول ورقابتی شدن است ولازمه پیشرفت ،ادامه حیات وباقی ماندن در صحنه، درک درست نیاز های مشتریان وجلب رضایت آنان می باشد.از این رو چالش بزرگ خدمات جلب رضایت مشتری است( نوری،۱۳۸۲ ،ص ۱۰).
به اعتقاد هلیر و همکارانش[۱] رضایت را می توان به عنوان درجه ای کلی از خرسندی وخوشی حس شده در مشتری دانست که نتیجه توانایی آن خدمت در برآوردن خواسته ها،توقعات ونیاز های مرتبط با خدمت برای مشتری است.یی[۲] رضایت را حالتی می داند که پس از مصرف محصول یا استفاده از خدمت برای مشتری حاصل می شود.به عبارتی دیگر رضایت را می توان به عنوان فرآیند در ک ارزیابی مشتری از تجربه مصرف محصول یا استفاده از خدمات تعریف کرد.اگر سازمان ها بخواهند به رضایت مشتری دست یابند،باید سطح رضایت مشتری را اندازه گیری کنند زیرا هیچ کس نمی تواند چیزی را که قادر به اندازه گیری آن نیست مدیریت کند(هو[۳]،۱۹۹۵،ص ۲۱)بنابراین اندازه گیری رضایت مشتری مهم است.بحث رضایت بیمه گذاران به عنوان مشتریان شرکتهای بیمه از کیفیت خدمات لاین شرکتها در نهایت امر تعیین کننده بقاء یا عدم بقاء این شرکت ها در بازار بیمه خواهد بود(موون[۴] ۴،۱۹۹۴،ص۲۰)
۱-۲ ) بیان مسئله :           
بازاریابی رابطه مند یکی از گسترده ترین مفاهیمی است که می توان آن را از تمام دیدگاه های بازاریابی که روی رابطه مندی بحث می کند ، نتیجه گرفت. (بونمایزون[۵] و همکارانش،ص۵۰) بازاریابی رابطه مند هنر کسب و کار امروز است. برای حفظ مشتریان کلیدی (سود آور) موجود ، مهارت در ایجاد ارتباط صحیح با مشتری ضروری است. تئوری بازاریابی بدوی یا کلاسیک ، عمدتاً به انجام معامله توجه داشت و به حفظ مشتریان اهمیتی نمی داد. اما با گسترش رقابت و اشباع شدن بسیاری از بازارها و تغییرات پیوسته در محیط و ترکیب جمعیت شرکتها با این واقعیت روبرو شدند که امروزه دیگر مانند گذشته شرکتها با یک نظام اقتصادی رو به گسترش و بازارهای در حال رشد روبرو نیستند. امروزه هر مشتری ارزش ویژه خود را دارد و اینک شرکت ها برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار ثابت یا رو به کاهش باید مبارزه کنند ، بنابراین هزینه های جذب مشتریان جدید رو به افزایش نهاده است. (آیجو[۶]،۱۹۹۶) امروزه ما شاهد یک دگرگونی اساسی در نحوه سازماندهی شرکتهای برتر هستیم و آن تغییر ساختارهای سازمانی از محصول گرایی به سوی مشتری گرایی است و عامل اصلی و محرک این تغییر ، ظهور پدیده ای به نام مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) است. ریشه های مدیریت ارتباط با مشتری را می توان در بازاریابی رابطه مند جستجو کرد. بر مبنای تحقیقات ریچهلد و ساسر[۷] (۱۹۹۰) ، ۵ درصد افزایش در نرخ نگهداری مشتریان می تواند به طور متوسط به افزایش ۳۵ تا ۹۵ درصدی در ارزش دوره عمر مشتری شود. بازاریابی رابطه مند با هدف ایجاد روابط بلند مدت متقابل رضایت بخش با مشتریان ، تأمین کنندگان ، توزیع کنندگان و به امید به دست آوردن و حفظ ترجیحات بلند مدت آنها و کسب و کار ایجاد شده است. در بازاریابی رابطه مند ، شرکت ها از تمرکز بر معاملات ثابت به ساختار بلند مدت روابط سودآوری که مصرف کنندگان منابع متقابلی را درک می کنند حرکت می کنند. (البید[۸]،ص۳۶۰)
هیچ کسب و کاری ، اعم از تولیدی ، خدماتی و غیره نمی تواند بدون مشتریان راضی و خرسند پایدار و موفق به راه خود ادامه دهد مگر اینکه یک بنگاه انحصاری دولتی باشد. مهمتر اینکه خواسته ها ، انتظارات و توقعات مصرف کنندگان روز به روز فزونی یافته و این روند با رشد روز افزون همراه خواهد بود. بنابراین شرکتها (تولیدی ، بازرگانی و غیره) ملزم هستند به دنبال راهکارهایی باشند که فراتر از خواسته ها انتظارات و توقعات مصرف کنندگان است ، بر این اساس وفاداری و اعتماد به شرکت (یعنی به کالاها ، خدمت و غیره) بر پایه رابطه بلند مدت سودمند و دو جانبه (بین تولید کننده و مصرف کننده) باید جایگزین مفهوم و هدف راضی نگه داشتن مشتریان شود. شفاف شدن بیش از پیش بازار و جهانی شدن رقابت ، جلب و حفظ مشتری را برای بیشتر شرکتها بسیار دشوار کرده است. از این رو هدفگذاری شرکتها باید مبتنی بر افزایش عملکرد هوشمند برای جلب و حفظ مشتری و همزمان با آن کاهش هزینه های مربوطه باشد.[۹]
به نظر محققان بازاریابی رابطه مند و استفاده از ارکان آن در اجرای هر چه بهتر این استراتژی می تواند به جلب رضایت مشتریان منجر شده که جلب رضایت مشتری در شرکتهای خدماتی مثل شرکتهای بیمه یک امر بسیار مهم و ضروری تلقی می شود. از این رو محققان برای جلب رضایت مشتریان از بازاریابی رابطه مند جهت محک زنی کلیت سازمان در تعیین فاصله تا دسترسی به هدف استفاده خواهد نمود.
صنعت بیمه در سطوح دنیا یکی از صنایع گسترده ، پیچیده و حیاتی می باشد. در قرن حاضر فعالیت های اقتصادی به نحوی شکل گرفته که تداوم آن بدون پشتوانه بیمه ای سخت تحت تأثیر قرار گرفته است. این صنعت در جهان از رشد مطلوبی برخوردار بوده اند به نحوی که طی سال های گذشته از رشد ۴ تا ۵ درصدی برخوردار شده (ترویلو[۱۰]،۲۰۰۷ ،ص۲۱)
در سالهای اخیر با ورود شرکت های بیمه جدید و رقابتی شدن بازار ، عملکرد پایین هر یک از شرکت های بیمه باعث می شود که موجودیت آن شرکت مورد سؤال قرار گیرد از طرفی موفقیت و تداوم حیات شرکت های بیمه در گرو ارائه خدمات با کیفیت به بیمه گذاران است به نحوی که رضایت و خشنودی آن ها به نحو مطلوبی جلب شود.
متأسفانه علی رغم رشد سریع در جهان و ارائه گسترده انواع خدمات بیمه ای صنعت مذکور ، در ایران به دلایل گوناگونی از توسعه بسیار کمی برخوردار بوده است. این ادعا با ۲ شاخص بیمه ای تراکم و نفوذ بیمه ایران با کشورهای مشابه تا حدودی قابل اثبات است. در میان ۸۸ کشور جهان در سال ۱۹۹۹ ایران به ترتیب رتبه ۷۹ و ۸۴ برای نفوذ بیمه و تراکم کسب کرد. (موسوی ، ۱۳۸۴،ص۴۰)
با توجه به مطالب گفته شده در بالا حال این سؤال مطرح می شود که آیا ابعاد بازاریابی رابطه مند در رضایت مشتریان نمایندگیهای بیمه البرز تأثیر می گذارد؟
در این تحقیق ابعاد بازاریابی رابطه مند به عنوان متغیر مستقل و رضایت مشتریان به عنوان متغیر وابسته می باشد و سعی می شود تا تأثیر ابعاد بازاریابی رابطه مند بر رضایت مشتریان در نمایندگیهای بیمه البرز شهرستان رشت مورد بررسی قرار گیرد
۱-۳ )ضرورت واهمیت تحقیق :
امروزه کلیه واحد های سازمانی شرکتها وموسسات دنیا گرایش به مشتری دارند وسمت وسوی همه واحد های سازمانی،مشتری وجلب رضایت اوست.این امر نشان می دهد که از نظر فلسفی،لزوم کسب رضایت مشتری درک وپذیرفته شده است ویا اینکه در حال ترویج وگسترش است.در سازمانهای خدماتی،کارکنان بخش خدمات رابطه متقابل با مشتری برقرار می کنند تا خدمت مورد نظر خود را عرضه کنند وکیفیت این رابطه متقابل است که سازمانهای برتر را از دیگر سازمانها متمایز می سازدوباعث ایجاد مزیت رقابتی شده ومی تواند به درجات بالای رضایت مشتریان وارتقای سود ورشدسازمان ها منجر شود. عوامل ومنابع مختلفی در دستیابی به این مزیت دخیل بوده که مهمترین آن نیروی انسانی است.(دادخواه،۱۳۸۸،ص۵۴).
محققان بازاریابی معتقد هستند به دلیل این که مشتریان منبع سود آوری سازمانها هستند باید به آنها به چشم داراییهای سازمان نگریسته شود ودر این راستا وظیفه سازمانها وشرکتهای خدماتی مانند بیمه جذب،نگهداری،رضایت وافزایش بهبود ارتباط با مشتری خواهد بود.امروزه ما شاهد یک دگرگونی اساسی در نحوه سازماندهی سازمانهای برتر هستیم وآن تغییر ساختارهای سازمانی از محصول گرایی به سمت مشتری گرایی است وعامل اصلی محرک این تغییر ،ظهور پدیده ای به نام ارتباط با مشتری است(غفاری،۱۳۸۶،ص۱۶).
تحقیقاتی که ریچهلد و ساسر۱۹۹۰انجام داده اند نشان داده است که مشکل رضایتمندی مشتریان آنست که۶۵ تا ۸۵ درصد کسانی که بیان کرده اند راضی ویا حتی خیلی راضی اند به دلایلی دیگر برای خرید مجدد محصولات مراجعه نکرده اند و۴۰ درصد این افراد همزمان از محصولات سایر رقبا نیز استفاده می کرده اند.معنی این گفته آن نیست که رضایتمندی مشتریان مهم نیست بلکه آنچه مهم است نارضایتی آنهاست. ۹۰ تا ۹۸ درصد مشتریان نارضایتی خود را بیان نمی کنند وتنها کاری که احتمالا انجام خواهند داد آنست که در فرصتی مناسب خریدهای خود را از رقبا انجام خواهند داد.بنابراین رضایتمندی صرف نمی تواند عاملی برای حفظ ونگهداری مشتری ودر نتیجه سودآوری تلقی شود.البته تلویحاً به نظر می رسد که رابطه بین رضایت مشتریان ومیزان سوددهی ویا فروش مثبت است.یعنی اینکه رضایت بالاتر مشتری مقیاسهای عملکرد بهتری را موجب می شود.هر چند محققانی مثل نلسون[۱۱] راست[۱۲] ورز[۱۳] بر مثبت بودن این رابطه تاکید دارند ولی محققان دیگری مثل تورنو[۱۴] ویلی[۱۵] یک همبستگی منفی بین رضایت مشتری وسوددهی به دست آورده اند.توجیه این رابطه منفی آنست که یک شرکت تجاری ممکن است برای افزایش رضایت مشتری مقادیر زیادی از منابع خود را در کوتاه مدت هزینه کند که به کاهش سوددهی می انجامد .لذا برای رفع تناقضات فوق مطالعات زیادی صورت گرفت که رابطه رضایت مشتری را باعملکرد مالی وغیر مالی مورد بررسی وتوجه قرار داد.اما با تحقیقات گسترده یی[۱۶] که در این مورد انجام گرفت مشخص کرد که رابطه قابل توجهی بین بهبود کیفیت درونی وبهبود کیفیت بیرونی ودر نتیجه عملکرد مالی شرکتها وجود دارد.در حقیقت این هزینه های داخلی وخارجی که شرکتها متحمل می شوند در بلند مدت واز طریق مشتریانی که وفادارشده اندپاسخ داده می شود(سالاری،۱۳۸۳،ص۴۲).
تعداد صفحه :۲۰۵
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***