دانلود پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: تبیین رابطه تعهد سازمانی و عدالت سازمانی با عملکرد شغلی در صنعت بیمه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت بازرگانی

گرایش بیمه

با عنوان :  تبیین رابطه تعهد سازمانی و عدالت سازمانی با عملکرد شغلی در صنعت بیمه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی- گرایش: بیمه

عنوان

تبیین رابطه تعهد سازمانی و عدالت سازمانی با عملکرد شغلی در صنعت بیمه استان گیلان

استاد راهنما :

دکتر مراد رضایی دیزگاه

استاد مشاور:

دکتر محمد طالقانی


تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                         صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………. ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. ۳
۱-۲) بیان مساله………………………………………………………………………………………………….. ۴
۱-۳) ضرورت و اهمیت پژوهش……………………………………………………………………………. ۵
۱-۴) اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………… ۶
۱-۵) چارچوب نظری پژوهش……………………………………………………………………………….. ۶
۱-۶) فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………. ۷
۱-۷) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………… ۷
۱-۸) قلمرو پژوهش …………………………………………………………………………………………… ۸
فصل دوم: ادبیات تحقیق
بخش اول: عدالت سازمانی……………………………………………………………………………………. ۱۰
۱-۲) مقدمه: ……………………………………………………………………………………………………… ۱۰
۲-۲) مفهوم لغوی عدالت:……………………………………………………………………………………… ۱۰
۲-۳) عدالت سازمانی: …………………………………………………………………………………………. ۱۱
۲-۴)کانونهای عدالت سازمانی:……………………………………………………………………………….. ۱۲
۲-۴-۱) عدالت توزیعی:……………………………………………………………………………………….. ۱۲
۲-۴-۲) عدالت رویه ای:………………………………………………………………………………………. ۱۳
۲-۴-۳) عدالت تعاملی:………………………………………………………………………………………… ۱۴
۲-۵) عوامل موثر بر درک عدالت:……………………………………………………………………………. ۱۴
۲-۵-۱) پیامد های سازمانی ………………………………………………………………………………….. ۱۴
۲-۵-۲) رویه های سازمانی……………………………………………………………………………………. ۱۴
۲-۵-۳) خصوصیات ادراک کننده……………………………………………………………………………. ۱۵
۲-۶) نتایج درک عدالت :……………………………………………………………………………………… ۱۵
۲-۶-۱) عملکرد کاری: ……………………………………………………………………………………….. ۱۵
۲-۶-۲) رفتار شهروندی سازمانی: ………………………………………………………………………….. ۱۵
۲-۶-۳) رفتار خلاف انتظار و ترک شغل:………………………………………………………………….. ۱۵
۲-۶-۴) واکنشهای نگرشی واحساسی نسبت به پیامد های خاص، سازمان وسرپرست………….. ۱۶
۲-۷) نتیجه گیری:……………………………………………………………………………………………….. ۱۶
بخش دوم: تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………….. ۱۷
۲-۸) مقدمه:………………………………………………………………………………………………………. ۱۷
۲-۹) مفهوم تعهد:……………………………………………………………………………………………….. ۱۷
۲-۱۰) تعهد سازمانی:…………………………………………………………………………………………… ۱۸
۲-۱۱) ابعاد تعهد سازمانی: …………………………………………………………………………………… ۱۹
۲-۱۲) دیدگاه های نظری تعهد سازمانی:……………………………………………………………………. ۱۹
۲-۱۲-۱) مدل” می یر و آلن” ………………………………………………………………………………. ۱۹
۲-۱۲-۲) ” مدل “مایر و شورمن …………………………………………………………………………… ۲۰
۲-۱۲-۳) مدل “جاروس ” و همکاران……………………………………………………………………. ۲۰
۲-۱۳)دیدگاه های نظری عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی:………………………………………………….. ۲۰
۲-۱۴) نتیجه گیری:………………………………………………………………………………………………. ۲۲
بخش سوم: عملکرد شغلی……………………………………………………………………………………. ۲۳
۲-۱۵) مقدمه: ……………………………………………………………………………………………………. ۲۳
۲-۱۶) عملکرد شغلی:………………………………………………………………………………………….. ۲۳
۲-۱۷)اهمیت عملکرد شغلی………………………………………………………………………………….. ۲۴
۲-۱۸) نتیجه گیری :…………………………………………………………………………………………….. ۲۵
۲-۱۹)پیشینه تحقیق:…………………………………………………………………………………………….. ۲۶
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
۳-۱) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. ۲۹
۳-۲) روش تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۲۹
۳-۳) جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………. ۳۰
۳-۴) نمونه آماری………………………………………………………………………………………………. ۳۱
۳-۵) روش و ابزار جمع آوری داده ها……………………………………………………………………… ۳۲
۳-۵-۱) پرسش نامه……………………………………………………………………………………………… ۳۲
۳-۶) روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………. ۳۳
۳-۶-۱) روایی……………………………………………………………………………………………………. ۳۴
۳-۷) روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………….. ۳۵
فصل چهارم: تحلیل یافته های تحقیق
۴-۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. ۳۷
۴-۲) توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان: ………………………………………….. ۳۸
۴-۳) توصیف متغیر های تحقیق ……………………………………………………………………………. ۴۱
۴-۴)مدل های تحقیق:………………………………………………………………………………………….. ۴۴
۴-۴-۱)مدل پایه تحقیق درحالت استاندارد ………………………………………………………………. ۴۴
۴-۴-۲)مدل پایه تحقیق درحالت اعداد معنی داری………………………………………………………. ۴۵
۴-۴-۳)بررسی شاخص های معنی داری وبرازش مدل:…………………………………………………. ۴۶
۴-۵)آزمون فرضیه ها:…………………………………………………………………………………………… ۴۷
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. ۵۰
۵-۲) نتایج آمار توصیفی……………………………………………………………………………………….. ۵۰
۵-۲-۱ )توصیف متغیر عدالت سازمانی……………………………………………………………………. ۵۰
۵-۲-۲) توصیف متغیرتعهد سازمانی………………………………………………………………………… ۵۰
۵-۲-۳) توصیف متغیرعملکرد شغلی……………………………………………………………………….. ۵۰
۵-۳) نتایج آمار استنباطی………………………………………………………………………………………. ۵۱
۵-۳-۱) نتایج آزمون فرضیه اول …………………………………………………………………………….. ۵۱
۵-۳-۲) نتایج آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………………………….. ۵۱
۵-۳-۳) نتایج آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………………………….. ۵۱
۵-۴) نتیجه گیری در زمینه ی مطابقت بین یافته های تحقیق حاضر و تحقیقات قبلی……………. ۵۱
۵-۵) پیشنهادهای کاربردی بر اساس سوالات تحقیق……………………………………………………. ۵۲
۵-۶) محدودیت ها و پیشنهاداتی برای ادامه ی تحقیقات در این زمینه……………………………….. ۵۳
۵-۶-۱) محدودیت ها برای تحقیقات در این زمینه…………………………………………………….. ۵۳
منابع    ۵۸
چکیده
ازآنجا که سازمان یک نظام اجتماعی است که حیات و پایداری آن وابسته به وجود پیوندی قوی میان اجزا و عناصر تشکیل دهنده آن است.رعایت عدالت یکی از مهمترین عوامل موثر بر بقای سازمان و حفظ آن در بلند مدت است.از این رو مفهوم عدالت در سیر نظریه های سازمان مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است.
از سویی دیگر سالها است که محققان بر این باورند که یک کارگر وفادار و متعهد به احتمال زیاد یک کارمند مولد خواهد بود.بنابراین،این امکان وجود دارد که شرکتهای دارای کارکنان متعهد و وفاداراز بهره وری بیشتری برخوردارند.
همچنین عملکرد شغلی نیز یکی از حیاتی ترین مسائل در هر سازمانی است.عملکرد شغلی در واقع به مجموعه رفتارهایی که در ارتباط با شغل،افراد از خودشان بروز می دهند اشاره دارد و یا به میزان محصول و بازدهی حاصل شده اطلاق می گردد.
این مطالعه به درک عدالت سازمانی در محل کار پرداخته و بر مبنای این برداشت است که چگونه عدالت سازمانی میتواند به ایجاد تعهد سازمانی و عملکرد شغلی منتهی گردد.با توجه به مطالب گفته شده در این مطالعه که برروی ۱۸۱ نفز از کارکنان صنعت بیمه انجام گرفته سعی بر آن است که ارتباطهای بالقوه_از نظر اهمیت،ماهیت بین عدالت سازمانی،تعهد و عملکرد شغلی در صنعت بیمه استان گیلان با بهره گرفتن از روش میدانی و توزیع پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گیرد.
نتایجی که از بررسی داده ها حاصل گردیده، بیانگر آن است که رابطه ی مثبت و معناداری بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی وجود دارد.همچنین نشان داده شده که عدالت سازمانی در عملکرد شغلی و نیز تعهد سازمانی در عملکرد شغلی تاثیر گذار بوده است.
سامره عاشوری چیرانی
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱) مقدمه
حیات و تداوم هر سیستم و نهاد اجتماعی در گرو وجود پیوندی مستحکم میان عناصر تشکیل دهنده ی آن است. این پیوند تحت تاثیر میزان رعایت عدالت در آن سیستم قرار دارد؛ ارزیابی پاسخ افراد درباره ی آن چه از کار در سازمان به دست می آورند، در مقابل آن چه به سازمان ارائه می دهند، موضوع بسیاری از پژوهش های اجتماعی در زمینه ی عدالت بوده است. عدالت سازمانی ادراک افراد از منصفانه یا غیرمنصفانه بودن رفتار سازمان با آن ها است. حس برخورد غیر منصفانه سازمان با کارکنان باعث تضعیف روحیه آن ها، جابه جایی و ترک شغل و حتی در مواردی تقابل و رو در رویی با مسئولین سازمان می گردد. درک کارکنان از برخوردهای منصانه در محیط کار به شناسایی سه جزء متفاوت از عدالت در سازمان یعنی عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی منجر گردیده است (الوانی و همکاران، ۱۳۸۷). تحقیقات نشان داده اند که فرآیندهای عدالت نقش مهمی را در سازمان ایفا می کنند و چگونگی برخورد با افراد در سازمان ها ممکن است باورها، احساسات، نگرش ها و رفتار کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد. رفتار عادلانه از سوی سازمان با کارکنان عموماً منجر به تعهد بالاتر آن ها نسبت به سازمان می شود. از سوی دیگر افرادی که احساس بی عدالتی می کنند به احتمال بیش تری سازمان را رها می کنند یا سطوح پائینی از تعهد سازمانی را از خود نشان می دهند و حتی ممکن است شروع به رفتارهای ناهنجار مثل انتقام جویی کنند. بر این اساس درک این که چگونه افراد در مورد عدالت در سازمان شان قضاوت می کنند و چطور آن ها به عدالت یا بی عدالتی درک شده پاسخ می دهند از مباحث اساسی حوزه ی سازمانی است (Bos, 2001).
تعهد سازمانی مفهومی است که در پی دست یابی به ماهیت دلبستگی است که به وسیله ی افراد در سازمان شکل گرفته است. در واقع، تعهد سازمانی میران تطابق و تعلق فرد را به سازمان منعکس می سازد. تعهد سازمانی عبارت است از پیوند افراد به سازمان که به وسیله ی سه عامل مشخص می شود: الف) اعتقاد قوی و پذیرش اهداف و ارزش های سازمان، ب) تمایل زیاد به سازمان، پ) میل قوی برای ماندن در سازمان (هویدا و همکاران، ۱۳۹۱). به طور کلی، مفهوم تعهد سازمانی بر نگرشی مثبت دلالت دارد که از حس وفاداری کارکنان به سازمان حاصل می شود و با مشارکت افراد در تصمیمات سازمانی، توجه به آن ها و موفقیت و رفاه آنان تجلی می یابد (الوانی و همکاران، ۱۳۸۷). تعهد سازمانی درجه ی نسبی تعیین هویت فرد با یک سازمان خاص و درگیری مشارکت او با آن سازمان است. یکی از معمولی ترین شیوه های برخورد با تعهد سازمانی آن است که تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی و روانی به سازمان در نظر می گیرند (قلاوندی و سلطانزاده، ۱۳۹۱). بر اساس این روش، فردی که به شدت به سازمان خود متعهد است، هویت خود را از سازمان می گیرد، در سازمان مشارکت فعال دارد، با آن در می آمیزد و از عضویت در سازمان خود لذت می برد. بر این اساس است که طبق تحقیقات صورت گرفته کارکنان متعهد به سازمان، دارای عملکرد بالاتر، ترک شغل و غیبت کمتری بوده اند (شعبانی کلاته، ۱۳۹۱).
با این مقدمه کوتاه در این فصل پس از بیان مساله، ضرورت و اهمیت پژوهش مورد مطالعه قرار می گیرد و سپس به اهداف، چارچوب پژوهش و سایر عناوین پرداخته می شود.
۱-۲) بیان مساله
شرایط کاملاً متحول و حاکم بر سازمان ها، افزایش رقابت و لزوم اثربخشی آن ها در چنین شرایطی، نیاز آن ها را به نسل ارزشمندی از کارکنان، بیش از پیش آشکار نموده است و از آن جا که سازمان یک نظام اجتماعی است که حیات و پایداری آن وابسته به وجود پیوندی قوی میان اجزا و عناصر تشکیل دهنده آن است در این راستا عدالت و لزوم توجه به آن یکی از مقوله های اساسی در هر جامعه و نهادی است چرا که عدالت مفهومی است که در سازمان ها دارای اهمیت ویژه ای است (رضایی کلیدبری و همکاران، ۱۳۹۰). عدالت سازمانی اصطلاحی است که برای توصیف نقش عدالت که به طور مستقیم با موقعیت های شغلی ارتباط دارد به کار می رود. در عدالت سازمانی مطرح می شود که باید با چه شیوه هایی با کارکنان رفتار شود تا احساس کنند به صورت عادلانه با آن ها برخورد شده است(نعامی و شکرکن، ۱۳۸۳). رعایت عدالت یکی از مهم ترین عوامل موثر بر بقای سازمان و حفظ آن در بلند مدت است(Suliman and Al-Kathairi, 2013)، از این رو مفهوم عدالت در سیر نظریه های سازمان مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است (پورعزت و قلی پور، ۱۳۸۷). رفتار منصفانه خواسته ای است که همه ی کارکنانی که وقت و انرژی خود را در یک سازمان صرف می کنند از سازمان انتظار دارند. این انتظارات باعث می شود که رهبران تمایل بیش تری به تاکید بر رعایت انصاف داشته باشند.
از سویی دیگر سال ها است که محققان بر این باورند که یک کارگر وفادار و متعهد به احتمال زیاد یک کارمند مولد خواهد بود. بنابراین، این امکان وجود دارد که شرکت های دارای کارکنان متعهد و وفادار از بهره وری بیشتری برخوردارند (Suliman and Al-Kathairi, 2013). بر این اساس، تعهد سازمانی را می توان متغیری دانست که توجه قابل ملاحظه ای را در ادبیات سازمانی به خود جلب کرده است (رهنورد و رادمنش، ۱۳۸۲). تعهد، پاسخی احساسی است که توسط رفتار، اعتقادات و نگرش افراد سنجیده می شود و تمام سطوح پائینی و بالایی سازمان را در بر می گیرد (عوض پور، ۱۳۸۶). به عبارتی تعهد سازمانی بیان کننده ی وابستگی روانشناختی به سازمان محل استخدام است و طبق نظر آلن و مایر (۱۹۹۰) ممکن است اشکال متفاوتی داشته باشد (غفوری و گل پرور، ۱۳۸۸). تعهد سازمانی از آن جهت مهم است که با پیامدهای سازمانی مطلوبی مانند کاهش غیبت از کار، کاهش جابه جایی و بهبود عملکرد شغلی رابطه دارد (Jaramillo et al., 2005).
همچنین عملکرد شغلی نیز یکی از حیاتی ترین مسائل در هر سازمانی است (شکرکن، ۱۳۸۰). پژوهشگران عملکرد شغلی را ارزش های کلی مورد انتظار سازمان از تکه های مجزای رفتاری تعریف می کنند که هرفرد در طول دوره های مشخص از زمان انجام می دهد (Motowidlo, 2003). عملکرد شغلی در واقع به مجموعه رفتارهایی که در ارتباط با شغل، افراد از خودشان بروز می دهند اشاره دارد و یا به میزان محصول و بازدهی حاصل شده اطلاق می گردد (Rashidpoor, 2000). بر این اساس، عملکرد شغلی همان بازده افراد طبق وظایف قانونی و مقرر است و عبارت است از پیامد فعالیت های منابع انسانی در خصوص انجام وظایفی که به او واگذار می شود و میزان تلاش و حدود موفقیت کارمند در اجرای وظایف شغلی و تکالیف رفتاری مورد انتظار (Bellou, 2010).
بنابراین، هدف اصلی از این مطالعه به درک عدالت سازمانی در محل کار پرداخته و بر مبنای این برداشت است که چگونه عدالت سازمانی می تواند به ایجاد تعهد سازمانی و عملکرد شغلی منتهی گردد (Suliman and Al-Kathairi, 2013). با توجه به مطالب گفته شده پس در این مطالعه سعی بر آن است که ارتباط های های بالقوه – از نظر اهمیت، ماهیت و قدرت- بین عدالت سازمانی، تعهد و عملکرد شغلی در صنعت بیمه استان گیلان مورد ارزیابی قرار گیرد و این سوال مطرح است که آیا بین عدالت سازمانی سازمانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی رابطه وجود دارد؟
۱-۳) ضرورت و اهمیت پژوهش
بیمه همچون چتری بزرگ در زمینه های مختلف بر روی زندگی مردم جوامع بشری و فعالیت هایشان سایه می گستراند و محیطی امن برای جبران خسارت های رسیده به مردم ایجاد می کند. امروزه، با تردد درخیابان های شهرهای سراسر کشور به تابلوهایی بر می خوریم که عبارت «نمایندگی بیمه» روی آن درج شده است. نمایندگی های بیمه در ایران نقش حامیان طبقات مختلف مردم جامعه درمقابل اتفاقات و خسارات وارد شده را بازی می کنند. بر این اساس و با توجه به اهمیت سازمان های بیمه گر و هم چنین با توجه به افزایش پیچیدگی و سرعت تغییرات محیطی و عدم اطمینان در محیط سازمان ها، نیاز روزافزون به اتخاذ تصمیم راهبردی بلندمدت و در اختیار داشتن کارکنان توانمند به شدت سازمانی احساس می شود. از این رو اگر سازمانی یا به عبارتی سازمان بیمه گری بتواند مجموعه ای از کارکنان با اراده، کوشا، متعهد به سازمان و ارائه گر رفتارهای شهروندی سازمانی در اختیار داشته باشد بهتر می تواند در مقابل رقابت ها و تهدیدات پرتلاطم از خود واکنش نشان داد.(نفوی و همکاران ۱۳۹۱)
این مهم، مدیران ارشد و طراحان راهبردی سازمان های دولتی و بازرگانی را متوجه ی این واقعیت نموده است که اگر سازمان نتواند محیطی را در سازمان پدید آورد که کارکنان با فراغ بال در آن به اشتغال بورزند، چالش های محیطی و جو سازمانی نامساعد اصل بقا و ادامه ی حیات آن ها را زیر سوال خواهد برد. با توجه به ادبیات نظری موجود یکی از مهم ترین مشکلات سازمان های امروزی چگونگی مواجه شدن با مساله عدالت سازمانی، فراهم آوردن یک محیط مناسب عادلانه، تشخیص نیازهای کارکنان، تعهد کارکنان در محیط کار و عملکرد شغلی پرسنل است که در این مطالعه به این امر پرداخته می شود.(بردبار و همکاران ۱۳۸۶)
۱-۴) اهداف پژوهش
اهداف تحقیق این پژوهش براساس مساله های تبیین شده عبارتند از:
سنجش میزان عدالت سازمانی در صنعت بیمه استان گیلان؛
سنجش میزان تعهد سازمانی در صنعت بیمه استان گیلان؛
سنجش عملکرد شغلی در صنعت بیمه استان گیلان؛
سنجش رابطه بین عدالت سازمانی و عملکرد شغلی در صنعت بیمه استان گیلان؛
سنجش رابطه بین تعهد سازمانی و عملکرد شغلی در صنعت بیمه استان گیلان؛
سنجش رابطه بین تعهد سازمانی و عدالت سازمانی در صنعت بیمه استان گیلان.
۱-۵) چارچوب نظری پژوهش
چارچوب نظری یک الگوی مفهومی است مبنی بر روابط تئوریک میان شماری از عواملی که در مورد مساله پژوهش با اهمیت تشخیص داده شده اند و بنیانی است که تمامی پژوهش بر اساس آن شکل می گیرد و شبکه ای است منطقی و توصیفی که بر روابط میان متغیرها استوار است. به طوری که یک چارچوب نظری می تواند متغیرهای مهم مرتبط با مساله پژوهش را شناسایی و مشخص نماید و پیوند این متغیرها را به گونه ای منطقی ارائه دهد (سکاران، ۱۳۸۸). چارچوب مورد استفاده در تحقیق حاضر مطابق شکل ۱-۱ است که در آن روابط متغیرها نشان داده می شوند.
در خصوص ارتباط بین متغیرهای این پژوهش تاکنون مطالعات زیادی صورت گرفته است که نشان دهنده رابطه میان عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و عملکرد است که در بخش پیشینه تحقیق بدان اشاره می شود. در این قسمت و با توجه به مطالب نظری موجود چارچوب نظری پژوهش نشان داده می شود. مطابق شکل ۱-۱ و با توجه به اهداف پژوهش سعی بر آن است تا در ابتدا رابطه بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی مورد مطالعه قرار گرفته و سپس رابطه این دو متغیر را با عملکرد شغلی مورد ارزیابی قرار دهیم.
شکل شماره ۱-۱- مدل تحقیق
(Suliman & Alkathairi , 2013)
۱-۶) فرضیه های پژوهش
بین عدالت سازمانی و عملکرد شغلی رابطه معناداری وجود دارد.
بین تعهد سازمانی و عملکرد شغلی رابطه معناداری وجود دارد.
بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
۱-۷) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
Fتعریف مفهومی و عملیاتی عدالت سازمانی
عدالت سازمانی به معنای درک افراد از منصفانه یا غیرمنصفانه بودن رفتار سازمان با آن ها است (Parker and Kohlmeyer, 2005). عدالت سازمانی به به سه بخش زیر تقسیم بندی می گردد:
عدالت توزیعی: عدالت توزیعی بیانگر درک افراد از میزان رضایت رعایت عدالت در توزیع و تخصیص منابع و پاداش ها است. به بیان دیگر، به حدی دلالت دارد که افراد پاداش ها را با عملکرد مرتبط می دانند (رضائیان، ۱۳۸۴)؛
عدالت رویه ای: عدالت رویه ای با درک افراد از عادلانه بودن رویه های جاری در تصمیم گیری برای جبران خدماتشان (نه با توزیع واقعی درآمدها) سر و کار دارد. مانند نحوه ی برخورد با شکایت ها و نزاع ها (الوانی و همکاران، ۱۳۸۷)؛
عدالت تعاملی: افراد عدالت را از برخوردی که در روابط متقابل شخصی با آن ها می شود استنباط می کنند (Cohen-Charash and Spector, 2001).
منظور از «عدالت سازمانی» نمره ای است که هر یک از آزمودنی ها در پرسش نامه استاندارد ۱۵ سوالی مربوط به عدالت سازمانی کسب می کنند. آیتم ها بر مقیاس ۵ گزینه ای لیکرت است و مولفه های آن عبارت است از عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی.
F تعریف مفهومی و عملیاتی تعهد سازمانی
تعهد سازمانی به درجه ای که افراد مجذوب سازمانشان هستند و از باقی ماندن در آن لذت می برند مربوط است (Meyer and Allen, 1997). مولفه های تعهد سازمانی نیز عبارتند از:
تعهد عاطفی: به میزان دلبستگی عاطفی به سازمان و اهداف آن اشاره می کند. هم چنین به عنوان احساس هیجانی کارکنان برای وابستگی به سازمان، همانند سازی با آن و درگیری در سازمان مفهوم سازی شده است (الوانی و همکاران، ۱۳۸۷).
تعهد مستمر: در این نوع از تعهد فرد به علت بالا بودن هزینه های ترک سازمان به سازمان متعهد می ماند و ماندن وی در سازمان صرفاً به دلیل ملاحظات اقتصادی و عملی است (غفوری و گل پرور، ۱۳۸۸).
تعهد هنجاری: در این بعد از تعهد فرد، ادامه دادن به کار را وظیفه، تکلیلف و مسئولیت خود می داند (Handlon, 2009).
منظور از «تعهد سازمانی» نمره ای است که هر یک از آزمودنی ها در پرسش نامه استاندارد ۱۵ سوالی کسب می کنند. آیتم ها بر مقیاس ۵ گزینه ای لیکرت است و مولفه های آن عبارت است از: تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری (Meyer and Herscovitch, 2001).
F تعریف مفهومی و عملیاتی عملکرد شغلی
عملکرد شغلی به معنای درجه ای است که کارکنان مشاغلی را انجام می دهند که در یک شرایط کاری معین به آنان واگذار شده است (Mohyeldin and Tahir, 2007).
در این مطالعه منظور از «عملکرد شغلی» نمره ای است که هر یک از آزمودنی ها در پرسش نامه استاندارد ۱۵ سوالی کسب می کنند. آیتم ها بر مقیاس ۵ گزینه ای لیکرت است و بر اساس پرسشنامه استاندارد پاترسون مورد سنجش قرار می گیرد (ساعتچی و همکاران، ۱۳۸۹).
۱-۸) قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی: پژوهش حاضر از نظر موضوعی در حوزه مدیریت رفتار سازمانی پیرامون ارزیابی رابطه عدالت سازمانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی است.
قلمرو مکانی: صنعت بیمه استان گیلان.
قلمرو زمانی: زمان مطالعه نیمه دوم سال ۱۳۹۱ و سه ماهه ی اول سال ۱۳۹۲ است.
تعداد صفحه :۷۵
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***