دانلود پایان نامه ارشد : مجموعه فرهنگی سینمایی با رویکرد معماری سبز در گرگان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری

گرایش :معماری 

عنوان : مجموعه فرهنگی سینمایی با رویکرد معماری سبز در گرگان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات سمنان

 پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته مهندسی معماری

 موضوع

مجموعه فرهنگی سینمایی با رویکرد معماری سبز در گرگان

استاد راهنما

دکتر محمد فرخ زاد   

 استاد مشاور

دکتر مهدیه پژوهان فر

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………… ۱

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………. ۲

 

فصل اول: چهارچوب تحقیق ………………………………………………………………………….  ۴

۱-۱- تشریح موضوع ………………………………………………………………………………….  ۵

۱-۲- ضرورت انجام پروژه ………………………………………………………………………….  ۶

۱-۲-۱- بیان مسأله اساسی تحقیق ………………………………………………………………….  ۶

۱-۲-۲- اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………..  ۷

۱-۲-۳- سؤالات تحقیق ………………………………………………………………………………  ۸

۱-۲-۴- فرضیه‏های تحقیق …………………………………………………………………………..  ۸

۱-۲-۵- کمبودها ……………………………………………………………………………………….  ۸

۱-۲-۶-  نیازها …………………………………………………………………………………………  ۹ 

۱-۳- کاربردهای پروژه ……………………………………………………………………………….  ۹

۱-۳-۱- جشنواره های سالیانه ……………………………………………………………………….  ۹

۱-۳-۲- اکران های مختلف و همزمان چند فیلم ……………………………………………….  ۱۰

۱-۳-۳- برگزاری همایش های مختلف سینمایی ………………………………………………  ۱۰

۱-۳-۴- تجمع کانون های مختلف سینمایی …………………………………………………….  ۱۰

۱-۳-۵- فعالیت بخشی به اوقات فراغت جوانان ………………………………………………  ۱۰

۱-۳-۶- تمرکز و اهمیت بخشی به فعالیت های سینمایی ……………………………………  ۱۰

۱-۳-۷- برگزاری جشنواره وآئین های قومی، محلی………………………………………….. ۱۰

۱-۳-۸- الگوسازی برای استفاده از معماری سبز……………………………………………….. ۱۱

۱-۴- پیشینه پژوهش …………………………………………………………………………………  ۱۱

۱-۴-۱ پیشینه پژوهش در سطح ملی ……………………………………………………………..  ۱۲

۱-۴-۲ پیشینه پژوهش در سطح بین المللی …………………………………………………….  ۱۲

۱-۵- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………..  ۱۲

۱-۵-۱- طراحی یک مجموعه با عنوان مجتمع سینمایی و سینمای تجاری……………….. ۱۳

۱-۵-۲- طراحی یک مجموعه با عنوان مجتمع فرهنگی تفریحی……………………………. ۱۳

۱-۵-۳- کاربردهای جانبی مجموعه ……………………………………………………………….  ۱۳

 

فصل دوم: سینما، هنر، معماری ………………………………………………………………………  ۱۵

 

۲-۱- سینما و هنر ……………………………………………………………………………………..  ۱۶

۲-۱-۱- هنر و تاریخ …………………………………………………………………………………  ۱۷

۲-۱-۲- شش هنر و هنر هفتم ……………………………………………………………………..  ۱۹

۲-۱-۳- تئاتر و سینما ………………………………………………………………………………..  ۲۰

۲-۱-۴- موسیقی و سینما ……………………………………………………………………………  ۲۲

۲-۱-۵- معماری و سینما ……………………………………………………………………………  ۲۲

۲-۱-۶- نقاشی و سینما ……………………………………………………………………………..  ۲۴

۲-۱-۷- ادبیات و سینما ……………………………………………………………………………..  ۲۵

۲-۱-۸- برآیند …………………………………………………………………………………………  ۲۶

۲-۲- سینما و معماری ……………………………………………………………………………….  ۲۷

۲-۲-۱- فیلم-  معماری- سینماگران ……………………………………………………………..  ۲۷

۲-۲-۲- فیلم- معماری-  معماران ………………………………………………………………..  ۳۰

۲-۲-۳- فیلم- معماری- تجربیات معماران ……………………………………………………..  ۳۳

۲-۲-۴- معماری و سینما: انجمن معماری– لندن ……………………………………………..  ۳۴

۲-۲-۵- تفاوت فیلم و معماری ……………………………………………………………………  ۳۵

۲-۲-۶- معماری– سینما …………………………………………………………………………….  ۳۶

۲-۲-۷- معماری سینما ………………………………………………………………………………  ۳۷

۲-۲-۸- معماری – سینما – تفاوت ها …………………………………………………………..  ۳۸

۲-۲-۹- معماران – سینماگران …………………………………………………………………….  ۳۸

۲-۲-۱۰- معماری و فیلم – سخن آخر …………………………………………………………  ۳۹

فصل سوم : سینما در جهان و ایران …………………………………………………….  ۴۱

۳-۱- تاریخچه سینمای جهان ………………………………………………………………………  ۴۲

۳-۱-۱- اختراع سینما ………………………………………………………………………………..  ۴۲

۳-۱-۱-۱- پانوراما …………………………………………………………………………………..  ۴۲

۳-۱-۱-۲- دیوراما ……………………………………………………………………………………  ۴۲

۳-۱-۱-۳- فانوس خیال …………………………………………………………………………….  ۴۳

۳-۱-۱-۴- نقاشی های متحرک ……………………………………………………………………  ۴۲

۳-۱-۱-۵- اتاق تاریک ……………………………………………………………………………..  ۴۳

۳-۱-۱-۶- عکاسی …………………………………………………………………………………..  ۴۴

۳-۱-۱-۷- تصاویر متحرک ………………………………………………………………………..  ۴۴

۳-۱-۱-۸- ادیسون …………………………………………………………………………………..  ۴۴

۳-۱-۱-۹- سینما توگراف لوئی مرها …………………………………………………………….  ۴۵

۳-۱-۲- سینمای اولیه ………………………………………………………………………………..  ۴۵

۳-۱-۳- استودیو ………………………………………………………………………………………  ۴۶

۳-۱-۴-سالن های بعدی سینما …………………………………………………………………….  ۴۶

۳-۱-۵- پیدایش تلویزیون …………………………………………………………………………..  ۴۷

۳-۲- تاریخچه سینمای ایران ……………………………………………………………………….  ۴۷

۳-۲-۱- سابقه هنرهای نمایشی در ایران …………………………………………………………  ۴۷

۳-۲-۲- تکیه دولت اولین آمفی تئاتر ایرانی ……………………………………………………  ۴۸

۳-۲-۳- ورود سینما به ایران ……………………………………………………………………….  ۴۹

۳-۲-۴- نخستین سالن سینما در ایران ……………………………………………………………  ۵۰

۳-۲-۵- سینما عمومی می شود ……………………………………………………………………  ۵۰

۳-۲-۶- آغاز فعالیت فیلمبرداری ………………………………………………………………….  ۵۱

۳-۲-۷- رونق سینماداری در ایران ………………………………………………………………..  ۵۱

۳-۲-۸- تولید فیلم ایرانی …………………………………………………………………………..  ۵۱

۳-۲-۹- سینمای ناطق در ایران …………………………………………………………………….  ۵۲

۳-۲-۱۰- نخستین فیلم ناطق ایرانی ……………………………………………………………… ۵۲

۳-۲-۱۱- آغاز کار دوبله در ایران ………………………………………………………………… ۵۲

۳-۲-۱۲- فراگیر شدن سالن های سینما در ایران ……………………………………………… ۵۲

۳-۲-۱۳- پیدایش تلویزیون در ایران …………………………………………………………….. ۵۴

۳-۳- مشکلات سینمای ایران ………………………………………………………………………. ۵۵

۳-۳-۱- وجوه مختلف بحران در سینمای ایران ………………………………………………… ۵۵

۳-۳-۱-۱- از دست دادن مخاطب ……………………………………………………………….. ۵۶

۳-۳-۱-۲- ضعف و نبود سرمایه گذاری ……………………………………………………….. ۵۶

۳-۳-۱-۳- بیکاری و بطالت عمر و استعداد دست اندر کاران سینما ……………………… ۵۷

۳-۳-۱-۴- کیفیت پایین و عدم وجود عمق وتنوع در محصولات سینمایی …………….. ۵۷

۳-۳-۱-۵- نابسامانی وضعیت سالن های نمایش …………………………………………….. ۵۸

۳-۳-۱-۶- ریشه یابی بحران در صنعت سینمای ایران ………………………………………. ۵۹

۳-۳-۱-۷- موانع ساختاری توسعه سینما در ایران …………………………………………….. ۵۹

۳-۳-۱-۸- تکنولوژی عقب افتاده ………………………………………………………………… ۶۰

۳-۳-۱-۹- ظرفیت و توان محدود ……………………………………………………………….. ۶۱

۳-۳-۱- ۱۰- ضرورت توجه و اقدام عاجل برای خروج سینمای ایران از بحران ……… ۶۲

۳-۴- عملکرد اقتصادی سینمای ایران در یک دوره ده ساله …………………………………. ۶۶

فصل چهارم : سینما – اجتماع – فرهنگ ………………………………………………………….. ۶۹

۴-۱- بررسی کارکردهای اجتماعی- فرهنگی سینما …………………………………………… ۷۰

۴-۱-۱- اهمیت ارتباط اجتماعی ………………………………………………………………….. ۷۰

۴-۱-۲- رسالت ها و وظایف وسایل ارتباط جمعی ………………………………………….. ۷۰

۴-۱-۳- سینما بعنوان یک وسیله ارتباط جمعی ………………………………………………… ۷۲

۴-۱-۳-۱- سینما و تئاتر ……………………………………………………………………………. ۷۴

 ۴-۱-۴- زبان سینما بعنوان زبان بین المللی و تأثیر گذار ……………………………………… ۷۵

۴-۱-۵- سینما بعنوان زبان اجتماعی فرهنگی خاص یک قوم ………………………………. ۷۵

۴-۲- بررسی جنبه های مختلف سینما ……………………………………………………………. ۷۶

 ۴-۲-۱- سینما و روایت ……………………………………………………………………………  ۷۶

 ۴-۲-۲- سینما بعنوان هنر ………………………………………………………………………….  ۷۶

 ۴-۲-۳- نشانه ها و دلالت در سینما …………………………………………………………….  ۷۸

 ۴-۲-۴- سینما و زمان ………………………………………………………………………………  ۷۹

 ۴-۲-۵- سینما و حرکت ……………………………………………………………………………  ۸۰

 ۴-۲-۶- سینما و نور ………………………………………………………………………………..  ۸۱

 ۴-۲-۷- سینما و معماری …………………………………………………………………………..  ۸۱

 ۴-۲-۸- سینما و واقعیت …………………………………………………………………………..  ۸۲

 ۴-۲-۹- سینما و صنعت ……………………………………………………………………………  ۸۴

 ۴-۲-۱۰- سینما و اقتصاد ………………………………………………………………………….  ۸۵

 ۴-۲-۱۱- سینما و سیاست ………………………………………………………………………..  ۸۵

فصل پنجم : سالن های سینما ……………………………………………………………  ۸۷

۵-۱- تاریخچه سالن های سینما در جهان ……………………………………………………….  ۸۸

۵-۱-۱- خانه و شکل یک نوع ساختمان جدید ………………………………………………..  ۸۸

۵-۱-۲- از بازار مکاره تا مکان های خیال انگیز ساختمان هایی برای نمایش فیلم ……..  ۸۸

۵-۱-۳- تأثیر فضای باز در سینما …………………………………………………………………  ۹۰

۵-۱-۴- سبک آرت دکو – مکان هایی رویایی تا مکان های جریان مند …………………  ۹۱

۵-۱-۵- مدرنیسم و سینما …………………………………………………………………………..  ۹۳

۵-۱-۶- اکسپرسیونیسم – فیلم ومعماری ………………………………………………………..  ۹۶

۵-۱-۷- سینمای مدرن – معماری نور و جریان ……………………………………………….  ۹۸

۵-۱-۸- سینمای انتهای قرن بیستم ………………………………………………………………..  ۹۹

۵-۱-۹- سینمای آموزشی – موزه ها – سینمای آیماکس ……………………………………  ۱۰۱

۵-۱-۱۰- آینده ………………………………………………………………………………………  ۱۰۳

۵-۲- تاریخچه سالن های سینما در ایران ……………………………………………………….  ۱۰۴

۵-۳- تاثیر تکامل سینما بر سالن های نمایش جهان ………………………………………….  ۱۰۹

۵-۳-۱- سینماهای چند سالنی یا مالتی پلکس ………………………………………………..  ۱۱۱

۵-۳-۱-۱- تاریخچه مالتی پلکس ……………………………………………………………….  ۱۱۱

۵-۳-۱-۲- معماری مالتی پلکس ………………………………………………………………..  ۱۱۲

۵-۳-۱-۳- آپارات خانه در مالتی پلکس ها …………………………………………………..  ۱۱۴

۵-۳-۱-۴- ایمنی در مالتی پلکس ها ……………………………………………………………  ۱۱۴

۵-۳-۱-۵- سینما یک تفرجگاه عمومی …………………………………………………………  ۱۱۵

۵-۳-۱-۶- تحولات فنی در زمینه نمایش فیلم ……………………………………………….  ۱۱۵

فصل ششم : استانداردهای سینما …………………………………………………..  ۱۱۸

۶-۱- تکنیک سینما …………………………………………………………………………………..  ۱۱۹

۶-۱-۱- محل استقرار ساختمان …………………………………………………………………..  ۱۱۹

۶-۱-۲- دستورالعمل ساخت و مدیریت سالن ها …………………………………………….  ۱۲۰

۶-۲- تعاریف پایه ……………………………………………………………………………………  ۱۲۲

۶-۲-۱- سیستم نمایش نرمال ……………………………………………………………………..  ۱۲۲

۶-۲-۱-۲- سیستم نمایش اسکوپ ………………………………………………………………  ۱۲۲

۶-۲-۱-۳- زوایای دید …………………………………………………………………………….  ۱۲۲

۶-۲-۱-۴- سطح سرانه …………………………………………………………………………….  ۱۲۲

۶-۲-۱-۵- حجم سرانه …………………………………………………………………………….  ۱۲۲

۶-۲-۱-۶- فضاهای ضروری …………………………………………………………………….  ۱۲۲

۶-۲-۱-۷- فضای مجاز …………………………………………………………………………… .۱۲۲ 

۶-۲-۱-۸- کمیسیون نظارت ……………………………………………………………………… ۱۲۳ 

۶-۲-۱-۹- زوایای تابش …………………………………………………………………………..  ۱۲۳ 

۶-۲-۲- سالن نمایش سینما ……………………………………………………………………….  ۱۲۴

۶-۲-۲-۱- فرم سالن ………………………………………………………………………………. ۱۲۴

۶-۲-۲-۲- زوایای مطلوب برای سالن نمایش ……………………………………………….. ۱۲۶

۶-۲-۳- دید ………………………………………………………………………………………….. ۱۲۷

۶-۲-۳-۱- فواصل دید …………………………………………………………………………….  ۱۲۹

۶-۲-۳-۲- زوایای تابش و فاصله پروژکتور نسبت به پرده ………………………………..  ۱۳۱

۶-۲-۳- سقف ………………………………………………………………………………………..  ۱۳۴

۶-۲-۴- کف ………………………………………………………………………………………….  ۱۳۵

۶-۲-۵- بالکن ………………………………………………………………………………………..  ۱۳۶

۶-۲-۶- چیدمان صندلی ها در سالن ……………………………………………………………  ۱۳۷

۶-۲-۸- انحناء ردیف های صندلی ………………………………………………………………  ۱۳۹

۶-۲-۹- ابعاد و فواصل صندلی تماشاگران …………………………………………………….  ۱۳۹

۶-۲-۹-۱- شرایط صندلی های چرخدار برای معلولین …………………………………….  ۱۴۴

۶-۲-۱۰- راهروهای سالن نمایش ……………………………………………………………….  ۱۴۴

۶-۲-۱۱- ورودی ها و خروجی های سالن نمایش …………………………………………  ۱۴۸

۶-۲-۱۲- پرده نمایش ……………………………………………………………………………..  ۱۵۴

۶-۲-۱۲-۱- پرده عریض …………………………………………………………………………  ۱۵۶

۶-۲-۱۲-۲-  سینماسکوپ  ………………………………………………………………………  ۱۵۶

۶-۲-۱۲-۳-  سیستم های ۷۰ میلیمتری ……………………………………………………….  ۱۵۷

۶-۲-۱۲-۴-  ایماکس Imax …………………………………………………………………….  ۱۵۷

۶-۲-۱۲-۵- سینه راما Cinerama …………………………………………………………….  ۱۵۷

۶-۲-۱۲-۶- سیرکلوراما ……………………………………………………………………………  ۱۵۸

۶-۲-۱۳- ابعاد پرده سینما …………………………………………………………………………  ۱۵۸

۶-۲-۱۳-۱- نسبت ابعاد پرده های سالن نمایش …………………………………………….  ۱۵۸

۶-۲-۱۳-۲- انحنا پرده …………………………………………………………………………….  ۱۵۹

۶-۲-۱۳-۳- خمیدگی پرده ……………………………………………………………………….  ۱۶۰

۶-۲-۱۳-۴- محل پرده …………………………………………………………………………….  ۱۶۱

۶-۲-۱۴- سایر ملاحظات در سالن نمایش ……………………………………………………  ۱۶۳

۶-۲-۱۵- آکوستیک …………………………………………………………………………………  ۱۶۴

۶-۲-۱۵-۱- نحوه تنظیم اکوستیک ………………………………………………………………  ۱۷۱

۶-۲-۱۶- سالن انتظار ………………………………………………………………………………  ۱۷۲

۶-۲-۱۷- اتاق پروژکتور و ملحقات آن ………………………………………………………..  ۱۷۵

 ۶-۲-۱۸-  ورودی سینما …………………………………………………………………………  ۱۷۷

 ۶-۲-۱۹- گیشه بلیط فروشی ……………………………………………………………………  ۱۷۸

 ۶-۲-۲۰- سرویس های بهداشتی ……………………………………………………………….  ۱۷۹

 ۶-۲-۲۱- فضاهای اداری …………………………………………………………………………  ۱۸۰

 ۶-۲-۲۲- انبار و اتاق تاسیسات …………………………………………………………………  ۱۸۱

 ۶-۲-۲۳- فضاهای ارتباطی ………………………………………………………………………  ۱۸۱

 ۶-۲-۲۴- پارکینگ های سینما …………………………………………………………………..  ۱۸۷

 ۶-۲-۲۵- بوفه و رستوران ………………………………………………………………………..  ۱۸۹

 ۶-۲-۲۶- طراحی تالارها …………………………………………………………………………  ۱۹۰

  ۶-۲-۲۶-۱- حجم ………………………………………………………………………………..  ۱۹۰

  ۶-۲-۲۶-۲- شکل ………………………………………………………………………………..  ۱۹۱

  ۶-۲-۲۶-۳- پخشایی ……………………………………………………………………………  ۱۹۲

  ۶-۲-۲۶-۴- مدت واخنش ……………………………………………………………………..  ۱۹۳

  ۶-۲-۲۶-۵- اکوستیک در تالار………………………………………………………………… ۱۹۳

 ۶-۲- ۲۷- تجهیزات تالار ………………………………………………………………………..  ۱۹۴

  ۶-۲-۲۷-۱- تجهیزات و روشنایی ……………………………………………………………  ۱۹۴

  ۶-۲-۲۷-۲- تجهیزات صوتی ………………………………………………………………….  ۱۹۴

  ۶-۲-۲۷-۳- انواع پرده ………………………………………………………………………….  ۱۹۴

  ۶-۲-۲۷-۴- آکوستیک در تالار کنسرت …………………………………………………….  ۱۹۵

  ۶-۲-۲۷-۵- روش محاسبی میزان صوت مورد نیاز تالارهای همایش …………………  ۱۹۶

فصل هفتم : معماری سبز …………………………………………………………………………….  ۱۹۹

۷-۱- معماری سبز ……………………………………………………………………………………  ۲۰۰

۷-۲- تاریخچه توسعه پایدار……………………………………………………………………….. ۲۰۲

۷-۲-۱- توسعه پایدار و معماری…………………………………………………………………. ۲۰۳

۷-۲- ۲-جایگاه معماری پایدار و سبز در سیر اندیشه معماری…………………………………………۲۰۳

 ۷-۳- کلیات و اهداف معماری سبز………………………………………………………………….۲۰۴

 ۷-۳-۱- نگاهی به اصول معماری سبز ………………………………………………………….  ۲۰۵

 ۷-۳-۱- ۱- اصل اول: حفاظت از انرژی  …………………………………………………….  ۲۰۵

 ۷-۳-۱-۲- اصل دوم: کار با اقلیم ………………………………………………………………  ۲۰۶

 ۷-۳-۱-۳- اصل سوم: کاهش استفاده از منابع جدید……………………………………….. ۲۰۶

 ۷-۳-۱-۴- اصل چهارم: احترام به کاربران……………………………………………………. ۲۰۶

 ۷-۳-۱-۵- اصل پنجم: احترام به سایت……………………………………………………….. ۲۰۷

۷-۳-۱-۶- اصل ششم: کل گرایی……………………………………………………………….. ۲۰۷

 ۷-۳-۲- دستور العمل اجرایی معماری سبز……………………………………………………. ۲۰۷

 ۷-۳-۳- مصالح سبز………………………………………………………………………………… ۲۰۷

 ۷-۳-۴- طرح پیشنهادی در رابطه با اصول معماری پایدار و سبز و معایب آن………… ۲۰۸

   ۷-۳-۵- نمونه ای از کاربرد نانو در ساختمان سبز…………………………………………………….. ۲۰۸

۷-۴- نمونه هایی از تکنولوژی سبز در ساختمانهای سبز…………………………………….. ۲۱۳

۷-۴-۱- برج فانوس دریایی……………………………………………………………………….. ۲۱۳

۷-۴-۱-۱- کلیسای جوبیلی……………………………………………………………………….. ۲۱۴

۷-۴-۱-۲- تخم هوشمند…………………………………………………………………………… ۲۱۶

۷-۴-۱-۳- مجتمع سبز سنگاپور………………………………………………………………….. ۲۱۶

۷-۴-۱-۴- برج شیکاگو……………………………………………………………………………. ۲۱۷

۷-۴-۱-۵- برج مسکونی فارو در هلند…………………………………………………………. ۲۱۸

۷-۴-۱-۶- برج ادیت در سنگاپور……………………………………………………………….. ۲۱۹

۷-۴-۱-۷- برج اسپینکر، انرژی از پیاده روه…………………………………………………… ۲۲۰

۷-۴-۱-۸- نتیجه گیری…………………………………………………………………………….. ۲۲۱

۷-۴-۲- ساختمان کاونسیل هاوس دو CH2، نمونه ای برجسته در معماری سبز……… ۲۲۱

فصل هشتم : مصادیق و نمونه های موردی ……………………………………………………..  ۲۳۰

۸-۱- بررسی نمونه های خارجی …………………………………………………………………  ۲۳۱

۸-۱-۱- کاخ جشنواره کن …………………………………………………………………………  ۲۳۱

۸-۱-۱-۱- بررسی فضاهای کاخ جشنواره ها …………………………………………………  ۲۳۱

۸-۱-۲- مجموعه سینمایی آیمکس لندن ………………………………………………………..  ۲۴۳

۸-۱-۳- مجتمع سینمایی یوفا ……………………………………………………………………..  ۲۴۶

۸-۱-۴- مرکز سینمای تجربی (گیسو و مژگان حریری- ۱۹۹۹) …………………………  ۲۴۹

۸-۲- نمونه های داخلی …………………………………………………………………………….  ۲۵۰

۸-۲-۱- سینما آزادی: (بابک شکوفی) ………………………………………………………….  ۲۵۰

۸-۲-۲- پردیس سینمایی ملت (کاترین اسپریدف و رضا دانشمیر) ………………………  ۲۵۴

فصل نهم : مطالعات زمینه ای ……………………………………………………………………….  ۲۶۰

۹-۱- مشخصات جفرافیایی ………………………………………………………………………..  ۲۶۱

۹-۱-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………..  ۲۶۱

۹-۱-۲- وضعیت جغرافیایی استان گلستان …………………………………………………….  ۲۶۱

۹-۱-۳- مختصات جغرافیایی استان گلستان …………………………………………………..  ۲۶۲

۹-۱-۴-  موقعیت طبیعی شهر گرگان ……………………………………………………………  ۲۶۲

۹-۱-۵- موقعیت و وسعت شهر گرگان…………………………………………………………. ۲۶۲

۹-۱-۶- مطالعات تاریخی گرگان ………………………………………………………………..  ۲۶۳   

۹-۲- مشخصات اقلیمی …………………………………………………………………………….  ۲۶۶

۹-۲-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………..  ۲۶۶   

۹-۲-۲- وضعیت اقلیمی گرگان ………………………………………………………………….  ۲۶۶

۹-۲-۲-۱- دما ……………………………………………………………………………………….  ۲۶۷

۹-۲-۲-۲- بارندگی …………………………………………………………………………………  ۲۶۷

۹-۲-۲-۳-  باد ………………………………………………………………………………………  ۲۶۸

۹-۳- روش و اصول کلی طراحی………………………………………………………………… ۲۶۸

۹-۴- بررسی سایت پروژه …………………………………………………………………………  ۲۶۹

۹-۴-۱- معرفی سایت ………………………………………………………………………………  ۲۶۹

۹-۴-۱-۱- مکان یابی سایت مجموعه ………………………………………………………….  ۲۶۹

۹-۴-۱-۲- دلایل انتخاب سایت …………………………………………………………………  ۲۶۹

۹-۴-۱-۳- عوامل تأثیر گذار در سایت…………………………………………………………. ۲۶۹

۹-۴-۲-  آنالیز اقلیمی سایت ……………………………………………………………………..  ۲۷۱

۹-۴-۳-  آنالیز سایت ……………………………………………………………………………….  ۲۷۲

۹-۴-۴- بررسی آلودگی صوتی …………………………………………………………………..  ۲۷۳

۹-۴-۵- بررسی ورودی ها ………………………………………………………………………..  ۲۷۳

فصل دهم : مبانی طرح ……………………………………………………………………………….  ۲۷۵

۱۰-۱- برنامه طرح …………………………………………………………………………………..  ۲۷۶

۱۰-۱-۱- مقیاس و ریخت شناسی………………………………………………………………. ۲۷۶

۱۰-۱-۲-  نشانه شناسی و سلسله مراتب………………………………………………………. ۲۷۶

۱۰-۱-۳-  سبک معماری ………………………………………………………………………….  ۲۷۶

۱۰-۲- کانسپتهای طرح …………………………………………………………………………….  ۲۷۷

۱۰-۲-۱- انعطاف پذیری و حرکت……………………………………………………………… ۲۷۷

۱۰-۲-۲- چند بعدی بودن…………………………………………………………………………. ۲۷۷

۱۰-۲-۳- لایه مندی ………………………………………………………………………………..  ۲۷۸

۱۰-۲-۴- نور…………………………………………………………………………………………. ۲۷۸

۱۰-۳- سازه…………………………………………………………………………………………… ۲۷۹

۱۰-۳-۱- جنس مصالح ……………………………………………………………………………  ۲۷۹

۱۰-۴- نوع و سیستم تأسیسات……………………………………………………………………. ۲۷۹

۱۰-۴-۱- موتور خانه حرارتی (طبیعی)…………………………………………………………. ۲۸۱

۱۰-۵- برنامه فیزیکی مجموعه…………………………………………………………………….. ۲۸۳

۱۰-۶- کانسپت های طرح   ………………………………………………………………………. ۲۸۴

۱۰-۷- کانسپت نهایی   ……………………………………………………………………………. ۲۸۸

فصل یازدهم:  مدارک طرح ……………………………………………………………………………  ۲۹۲

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………..

چکیده:

  تشابه سینما و معماری به لحاظ مفهومی، تکوین ایده و فرآیند تولید اثر، به این دو مقوله هنری قابلیت بازخوانی ویژه ای می دهد. این پژوهش یکی از بنیادی ترین عناصر مشترک بین دو هنر معماری و سینما، یعنی فضا را تجزیه و تحلیل می کند و به چگونگی ایجاد فضا و ارتباط ذهنی این دو هنر می پردازد. زمان عاملی کاملا ادارکی در هنر سینما می باشد و از طرفی در معماری کیفیتی ذهنی دارد. سینما با ترکیب عناصری چون رنگ و نور، زاویه دید و صحنه، تدوین و صدا و در جهت ایجاد رابطه ای مستحکم با بیننده خود و تسهیل سفر ذهنی او به درون فیلم دست به فضاسازی می زند، در حالی که جوهر معماری فضاست.

  هدف این پژوهش طراحی مجموعه فرهنگی سینمایی فخر با رویکرد معماری سبز است. در واقع این سینما میعادگاهی برای تعامل و برخورد انسان ها با فرهنگ ها و عقاید مختلف در غالب محصولات سینمایی برتر می باشد. مجموعه فرهنگی سینمایی فخر جایگاه برگزاری این محفل بزرگ فرهنگی و اجتماعی است که می توان با بهره گرفتن از الگوی مناسب معماری سبز، جشنواره های سینمایی ملی و بین المللی را به بهترین نحو در آن برگزار نمود. در واقع پژوهشگر در این پژوهش در پی یافتن مجموعه ای است که کلیه بخش های اصلی و جانبی یک جشنواره بین المللی سینمایی را بتوان در آن اجرا کرد. همچنین بتوان از سالن های سینمایی و دیگر فضاهای فرهنگی- تفریحی مجموعه فرهنگی سینمایی در زمان هایی از سال که جشنواره برگزار نمی شود استفاده کرد؛ طراحی فضایی برای تعامل بین سینما، معماری و فرهنگ که به جای تخریب و تصرف در طبیعت، به دنبال همراهی و استفاده بهینه از طبیعت پیرامون خود باشد. فرایند سبز در زمینه معماری سابقه ای کهن دارد و مصداق آن پی بردن انسان های غار نشین به استفاده از جهت و سمت مناسب غارها، از لحاظ دمای محیط می باشد.

 در این راستا سه هدف عمده دنبال می شود:

۱- مطالعه و شناخت نیازهای مربوط به سینماها، ایران و جهان.

۲- شناخت مسائل فرهنگی و اجتماعی تماشاگران و سینماگران و ارائه راهکار مناسب جهت طراحی      مجموعه فرهنگی سینمایی.

۳- استفاده از الگوی مناسب معماری سبز در سینما

با شناخت و تحلیل موارد فوق و با نگاهی به تاریخ سینما و جشنواره های سینمایی و با توجه به سایت انتخابی، سعی شده است بهترین راه حل جهت دستیابی به اهداف پژوهش دنبال شود. در این پروژه فضاها از نظر پذیرش نقش های عملکردی از انعطاف پذیری ویژه ای برخوردار هستند ولی با این وجود هر فضا استقلال کارکردی خود را نیز حفظ کرده و به ایجاد یک فضای زنده و فعال شهری، با تجمیع و کنار هم قرار گرفتن کاربردهای مختلف کمک می نماید. در این ساختمان، هر کاربری، محدوده فضایی تعریف شده و جداگانه ای دارد ولی این محدوده ها به هم مرتبط و متصل هستند. از لحاظ کالبدی، شاخص ترین عنصر این ساختمان دیوارهایی است که ساختمان ها و مسیرهای عبور را از هم جدا می کنند و تعریف کننده فضاهای طرح می باشند.

کلمات کلیدی: معماری، سینما، جشنواره سینمایی، فضا، زمان، طراحی، معماری سبز

مقدمه:

  سینما همواره در کلی ترین تعریف خود نوعی بازنمایی واقعیت و پرورش تخیل است؛ واقعیت پویایی که در عینیت مادی وجود دارد و برای تبدیل شدن به آنچه روی پرده بازسازی می شود، نیازمند خلاقیت های فیلم سازان متفکر است. این هنرمندان به روش های مختلف و با ایجاد شیوه های بدیع سینمایی در مقاطع مختلف تاریخ نه چندان طولانی سینما، در خلق نگرش های نوین برای ایجاد حرکت روی پرده  موفقیت هایی به دست آورده اند. سینما اساساً بر پایه تجزیه حرکت و ترکیب مجدد آن به عرصه تمدن انسانی قدم گذاشت. سینما بدون حرکت قابل رویت که حاکی از پویایی واقعیت جلو دوربین است و حرکت غیر مرئی یعنی حرکت فیزیکی نوار فیلم برای بازسازی حرکت واقعی نمی تواند وجود داشته باشد و قابلیت عرضه سینما در این عنصر بنیادی، یعنی حرکت  نهفته است. این که توهم به وجود آمده از برآیند عوامل حرکتی مختلف در فیلم، چقدر و تا چه میزان بر ذهن بیننده مؤثر است و او را به چه ادراکاتی وا می دارد، گستره بحث پر سابقه ای را آشکار می سازد. از طرف دیگر، معماری در قیاس با سینما، هنری است مبتنی بر ایستایی و استواری حجم های مختلف که از ترکیب فضاهای پیوسته و ناپیوسته به وجود می آید. در کلی ترین تعریف معماری می توان آن را به عنوان هنری که فضا را شکل می دهد شناخت. معماری نیز از یک نقطه نظر بر حرکت استوار است، اما این حرکت مانند حرکت غیر مرئی فیلم به چشم نمی آید و از آن جا که بیانگر ارتباط فضاهای مختلف با یکدیگر است، حرکتی درونی محسوب می شود. از طرف دیگر نمی توان فضا را در معماری درک کرد، مگر این که تماشاگر در آن حرکت کند. این حرکت تماشاگر است که فضای معماری را ملموس می ­سازد. معماری هنری فضا- زمانی است، زیرا برای درک و دریافت فضای آن، تماشاگر نیازمند حرکت در درون و بیرون آن است. صرف این زمان برای کشف عناصر و عوامل معماری امری الزامی به نظر می رسد. آنچه سینما را به معماری و معماری را به سینما نزدیک می سازد، تنها ماهیت حرکت نیست، بلکه عناصر دیگری نیز در این تعامل هنری درگیرند. این عناصر از ابعاد زیبا شناختی در هر دو هنر، از پایگاه مشترک و جایگاه ویژه ای برخوردارند که زمان و فضا مهم ترین و عناصر دیگری از جمله ریتم، رنگ و نور، بافت، حرکت و تداوم مؤثرترین آن ها هستند. سینما با ترکیب عناصری چون رنگ و نور، زاویه دید و صحنه، تدوین و صدا و در جهت ایجاد رابطه ای مستحکم با بیننده خود و تسهیل سفر ذهنی او به درون فیلم دست به فضا سازی می زند، در حالی که جوهر معماری فضاست. تاریخ تحلیل فیلم آکنده از موضع گیری های عینی درباره فضا در تصویر فیلم است. غالب تحلیلگران به فضا در تصویر سینمایی از جنبه معماری صحنه پرداخته اند، در حالی که این فضاهای معماری گونه صحنه های فیلم، چیزی بیشتر از ابزار تحریک ذهنی بیننده ساکن در سالن سینما نیست. در تحلیل نهایی شرایط روانی تماشای فیلم در می یابیم که بیننده از طریق سفر ذهنی به درون فیلم است که به درک نهایی از معنا و مفهوم آن می رسد. در حالی که نظاره گر معماری مسافر عینی است و از طریق حرکت در درون معماری و احساس ریتم، تداوم و پیوستگی فضاهای آن است که به ماهیت و واقعیت آن می رسد بی شک بحث های زیبا شناختی درباره نقاط اشتراک و انطباق سینما و معماری جز از طریق مقایسه برخی آثار سینمایی و تبیین آن ها به گونه تشریح یک کالبد معماری امکان پذیر نیست. برای دستیابی به این هدف نمی توان جز جست وجوی معماری در سینما راهی در پیش گرفت.

  از دیدگاه ویترویوس، معمار سده های پیش از میلاد، بررسی اصول معماری «استحکام و زیبایی»  به عنوان شاخصه های کلی معماری سبز بیان می شود. هدف کلی معماری سبز کاهش آسیب بر محیط و منابع انرژی و طبیعت است، یعنی ساختمانی که کمترین ناسازگاری و مغایرت را با محیط طبیعی پیرامون خود و در پهنه وسیع تر با منطقه و جهان دارد. بنابراین، معماری سبز ترکیبی چند ارزشی در بر دارد:  زیبا شناسی،  محیط، اجتماع، سیاست و به عبارتی طراحی و ساختمان سازی هماهنگ با محیط.

نگرانی از ادامه وضعیت ناسازگار با طبیعت و استفاده بیش از حد از منابع برگشت ناپذیر انرژی منجر به آن شد که الگوهایی از توسعه دنبال شود تا آسیب های کمتری به محیط وارد کرده و قابلیت تداوم و استمرار داشته باشد؛ در این راستا بایستی در پی ایجاد شرایطی در جهت هماهنگی با محیط زیست و به وجود آوردن محیط زیستی پایدار بود.

تعداد صفحه : ۳۰۱

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***