دانلود پایان نامه ارشد: مجازات بدنی در نظام حقوق کیفری ایران با تکیه بر موازین حقوق بشری

دانلود  

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان : مجازات بدنی در نظام حقوق کیفری ایران با تکیه بر موازین حقوق بشری

دانشگاه آزاد

واحد بوشهر

پایان نامه  

جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد دررشته حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع

مجازات بدنی در نظام حقوق کیفری ایران با تکیه بر موازین حقوق بشری

 

استاد راهنما :

استاد مشاور:

نمیسال تحصیلی۹۲-۱۳۹۱

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 فهرست مطالب 

عنوان                                                                                            صفحه

چکیده

مقدمه

بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………۲

اهمیت وضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………..۴

مرور ادبیات و سوابق …………………………………………………………………………………………….۵

جنبه جدید بودن ونوآوری درتحقیق …………………………………………………………………………۵

اهداف مشخص تحقیق …………………………………………………………………………………………..۵

سئوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………….۷

فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………۷

تعریف واژه ها و اصطلاحات ………………………………………………………………………………….۷

تعریف مجازات …………………………………………………………………………………………………….۷

روش شناسی تحقیق ………………………………………………………………………………………………۸

متغیرهای مورد بررسی…………………………………………………………………………………………….۹

گرد آوری داده ها ……………………………………………………………………………………………….۱۰

روش ها وابزار تجریه وتحلیل داده ها …………………………………………………………………….۱۰

 

فصل اول: ممنوعیت شکنجه در نظام حقوق کیفری ایران

بررسی مبانی مجازات ومفهوم شکنجه در اسلام ………………………………………………………..۲۱

مجازات در اسلام ………………………………………………………………………………………………..۲۳

مبانی مجازاتهای اسلامی …………………………………………………………………………………..۲۴

نظریه اصلاح ………………………………………………………………………………………………………۲۴

نظریه ارعاب و تلافی …………………………………………………………………………………………..۲۵

نظریه ارضای مجنی علیه ………………………………………………………………………………………۲۶

پوشش اثرگناه وبازدارندگی از آن ………………………………………………………………………….۲۸

فساد زدایی………………………………………………………………………………………………………….۲۹

سزادهی ………………………………………………………………………………………………………..۳۰

مسئولیت پذیری…………………………………………………………………………………………………..۳۰

شکنجه در اسلام …………………………………………………………………………………………………۳۱

مبانی فقهی شکنجه……………………………………………………………………………………………….۳۱

دلایل ممنوعیت شکنجه…………………………………………………………………………………………۳۳

ممنوعیت شکنجه در قوانین جمهوری اسلامی ایران……………………………………………………۳۶

 

فصل دوم  : اجرای احکام کیفری در نظام دادرسی ایران در پرتو ملاحظات حقوق بشری با تاکید براسناد بین المللی

جلوه های اجرای احکام کیفری در اسناد جهانی حقوق بشری ونظام ملی ……………………..۴۶

اجرای احکام کیفری در پرتو اسنادد فراملی حقوق بشری……………………………………………۴۶

اعلامیه جهانی حقوق بشر………………………………………………………………………………………۴۶

میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی و دومین پروتکل اختیاری آن ………………………….۴۸

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن ، غیر انسانی یا تحقیرکننده …………………۵۱

نمودارهای اجرای مجازات های کیفری در نظام حقوقی ایران ……………………………………..۵۳

مقررات فراتقنینی …………………………………………………………………………………………………۵۳

مقررات تقنینی …………………………………………………………………………………………………….۵۳

مقررات فروتقنینی ……………………………………………………………………………………………….۵۴

مجازات های محدود کننده  آزادی (تبعید )………………………………………………………………۵۵

مجازات های سالب حیات ……………………………………………………………………………………۵۶

مجازات های بدنی(شلاق ) ………………………………………………………………………………..۶۱

مجازات های سالب آزادی (حبس)………………………………………………………………………….۶۲

 

فصل سوم  : چگونه کرامت انسان در اسلام می تواند مانع اجرای مجازان بدنی می شود ؟

 

مبانی واصول مجازات در شریعت اسلام ………………………………………………………………….۶۶

اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی  ، تضادها و اشتراکات ……………..۷۶

حقوق بشر ………………………………………………………………………………………………………….۷۷

تعریف حقوق بشر از دیدگاه دین …………………………………………………………………………..۷۸

بررسی اجمالی جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی ………………………………….۷۹

اعلامیه حقوق جهانی بشر…………………………………………………………………………………..۷۹

مقایسه جهانی حقوق بشر بااعلامیه حقوق بشر اسلامی ………………………………………………۹۱

افتراقات و تضادهای اعلامیه حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشراسلامی……………………………۹۳

 

فصل چهارم  :نتیجه گیری

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………۱۰۰

منابع ومآخذ ……………………………………………………………………………………………………..۱۰۲

ضمائم

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن ، غیر انسانی یا تحقیرکننده ……………….۱۰۸

چکیده:

نظام بین المللی حقوق بشر، در پرتو اسناد مربوط به ممنوعیت شکنجه و دیگر مجازاتها و رفتارهای غیر انسانی، ظالمانه و تحقیر آمیز تلاش نموده است تا اعمال مجازاتهای بدنی را منع نماید. لذا این نظام در این راستا بسیاری از مجازاتهای بدنی را با عناوینی نظیر شکنجه، مجازات غیر انسانی، مجازات ظالمانه و مجازات تحقیر آمیز، توصیف نموده از وضع و اعمال آنها توسط دولتها بعنوان ضمانت اجرای جرایم منع می نماید. در مقابل، رویکرد اسلامی بر مبنای فقهی، بسیاری از مجازاتهای بدنی را که برگرفته از متون شریعت اند، به رسمیت شناخته و به عنوان ضمانت اجرای جرایم قرار داده و اعمال می نماید. این تعارض آشکار، منجر به ایجاد چالشهای نظری و عملی بین دو نظام گردیده است. بنابراین، به منظور رفع چالشهای موجود، به بررسی راهکارهای ارائه شده، جهت حل تعارض در این زمینه پرداخته ایم. بدین منظور نخست به تبیین چالش موجود، بصورت تطبیقی اقدام نموده ایم و دریافتیم علی رغم آنکه ممنوعیت شکنجه اینک در زمره قواعد آمره حقوق بین­الملل­است،­اما­در نظام حقوق بشر تعریف دقیقی از سایر مفاهیم مرتبط با آن نظیر(مجازات و رفتارهای غیر انسانی   مجازات و رفتار تحقیر آمیز) ارائه نشده است. و در تمایز بین آنها نیز به دو عنصر هدف و شدت در رویه قضایی تکیه شده است که از امور نسبی هستند. همچنین معیار تشخیص عناوین بکار گرفته شده نیز نسبی اند. لذا با بیان مصادیق آنها در نظام بین المللی حقوق بشر تلاش گردید، تبیین مناسبی از آن دیدگاه در این راستا صورت گیرد. در نهایت تعارضات بیشتر متمرکز بر مصادیق گردید که آن را به دو بعد ماهوی و شکلی تفکیک نمودم. در بررسی راهکارهای تعامل ضمن بیان ضرورت ایجاد تعامل، راهکارها را د ر دو دسته سنتی و مدرن(غیر سنتی) مورد بررسی قرار دادیم. علی رغم، تمامی تلاشهایی که در جهت سازگاری صورت گرفت، دریافتیم که هر دو دسته راهکار با مشکلات و ابهامات عدیده ای مواجهند. این امر خود ضرورت بازبینی مجدد و تلاش برای تکمیل یا ارائه راهکارهای جدید را بدنبال دارد، لذا در نهایت، به ارائه برخی معیارها که ضرورتا باید در راهکارهای تعامل موجود باشد، بسنده شد.

کلید واژه : شکنجه ، حقوق بین الملل،مجازات بدنی

مقدمه

 بیان مسئله

اصطلاح مجازات بدنی­(corporal punish ment) بااین­که­ازحیث لغوی­دارای­معنی­و مفهومی نسبتاً روشن است اما تاکنون درهیچ یک ازاسنادی که درخصوص حمایت ازحقوق بشرتدوین شده اند موردتعریف قرار نگرفته است.به طورکلی به واردآوردن هرگونه صدمه یاآسیب یاضربه فیزیکی (جسمانی) برشخصی به جهت اعمال ضمانت اجرای یک سوء رفتارجنایی یاغیرجنایی، مجازات بدنی گفته می شود.

نگاهی اجمالی به رویکردنظام بین المللی حقوق بشرنشان دهنده این نکته است که این نظام تلاش می کندوضع واجرای مجازات های بدنی خشن وشدید رامنع نماید.

رویکردنظام بین­المللی­حقوق بشردراین خصوص رامی توان دردو سطح مشاهده نمود.در مرحله نخست، ممنوعیت مجازات های بدنی به ویژه مجازات های بدنی شدید وخشن راکه مغایرباکرامت انسان هستندمی توان در پرتو اسنادمربوط به ممنوعیت شکنجه ورفتارهای غیرانسانی مشاهده نمود.دراین دسته ازاسناد به ممنوعیت مجازات های ظالمانه ، تحقیرآمیز وغیرانسانی تصریح شده است وباتوجه به تفاسیر و رویه هایی که ازجانب نهادهای ناظربه آنها ارائه شده, مشاهده می نماییم که برخی ازمجازات های بدنی درشمار مجازات های ظالمانه تحقیر آمیز وغیرانسانی ممنوع ، شمرده شده اند. برخی ازمهمترین اسنادمربوط به این دسته عبارتنداز:

۱-کنـوانسیو ن منـع شکنجـه ودیگـررفتارهـایامجـازات هـای بـی رحمانـه، غیـرانسانی یـا تحقیرآمیز(۱۹۸۴).

۲- ماده ۷ میثاق بیت المللی حقوق مدنی وسیاسی (۱۹۶۶)

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)

ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حمایت ازحقوق بشر وآزادیهای اساسی (۱۹۵۰)

ماده ۵ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (۱۹۶۹)

۶-ماده ۵ منشورآفریقایی حقوق بشروملتها (۱۹۸۱).تعداداین دسته ازاسنادبسیار زیاداست. درمرحله دوم دربرخی ازاسنادممنوعیت اعمال مجازات بدنی بطورخاص بیان شده است.به عنوان نمونه درقطعنامه شماره۴۴۰ دوم دسامبر۱۹۵۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قاعده ۳۱ مقررات مربوط به حداقل رفتار بازندانیان (۱۹۵۵)، ماده ۲۱ رهنمودهای سازمان ملل برای­پیشگیری­از­بزهکار­نوجوانان­(رهنمودهای ریاض)­ (۱۹۹۰) ، ماده ۳ مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و… به ممنوعیت مجازات بدنی تصریح شده است.

دربرخی ازاظهارنظرهایی که از جانب نهادهای نظارتی ، قضایـی وشبه قضایی صـورت گرفته است، ممنوعیت مجازات های بدنی بیان شده است.به عنوان نمونه کمیته ضدشکنجه، اعمـال مجازات بدنی را مغایربامقررات کنوانسیون منع شکنجه (۱۹۸۴) می داند.

کمیته­حقوق­بشربه­عنوان­نهادناظربرمیثاق­بین­المللی­حقوق مدنی وسیاسی نیزدرتفسیرعمومی شماره۷ خود درسال۱۹۸۲۵ممنوعیت ماده ۷ راشامل مجزات بدنی مفرط می داند ومجدداً در سال۱۹۹۲ درتفسیر شماره۲۰ خودبرشمول ممنوعیت ماده ۷ میثاق مذکورنسبت به مجازات های بدنی تأکیدمی نماید. (محقق، ۱۳۸۹، ص ۱۴۷)

همچنین کمیته مـذکـور در برخـی از پرونده هـایی کـه مورد رسیدگی قرار داده است  برغیرانسانی برشمردن برخی ازمجازات های بدنی خاص تأکیدنموده است. رویکردی نسبتاً مشابه نیز توسط نهادهای منطقه ای نظیردیوان اروپایـی حقـوق بشر دراین خصـوص اتخاذ شده است. علاوه براین بسیاری از گزارشگران ویژه نیز برممنوعیت اعمال مجـازات بدنـی تأکیدکرده اند.گرچه پذیرش ممنوعیت مطلق اعمال مجـازات هـای بدنـی درنظـام حقـوق بشربسیاردشـواراست وتنها دربـرخـی صورتها نظیراعمال تنبیه ومجـازات بدنـی نسبت به کودکان مـی تـوان چنین ممنوعیتی را بطور مطلق دریافت.اماباتوجـه به مباحث مطـروحـه می توان نتیجه گرفت که رویکردنظام بین المللی حقوق بشرباتحمیل مجازا ت های بدنی به ویژه مجازات های بدنی شدید وخشن مخـالف است وآن رامغایرباکـرامت انسان مـی داند. البته گاهی این مخالفت به جهت غیرانسانی شمردن ماهیت این مجازات ها وگاهی به شیوه اجرای آنها وگاهی به عدم تناسب جرم ارتکابی بامجازات منتسب می شود. تردیدی وجود ندارد که مرادازممنوعیت مجازات های بدنی ،مجازت هایی است که مطابق فرایند دادرسی عادلانه به افراد تحمیل می شود. چر اکه ممنوعیت تحمیل مجـازات های خـارج ازفـرایند دادرسی عادلانه (منصفانه) مطابق با سایراصول وقواعـد حقوق بشری امـری بدیهـی است.

 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

فایده این تحقیق ناظر برجنبه های کاربردی آن است که می تواند درمجامع علمی و دانشگاهی مورداستفاده مخاطبان قرارگیرد.اما اهمیت آن به دلیل خلاء پژوهشی موجود در این حوزه است که پژوهشگردرصدد است بابهره گیری دست ازهمه منابع موجودوقابل دسترسی، تحلیل جدیدی در موردمجازات بدنی درنظام حقوق کیفری ایران ارائه دهد ودلایل، انگیزه هاواهداف اصلی مجازات بدنی درنظام حقوق کیفری ایران وبا تکیه برموازین حقوق بشری را باز نمایاند.همین امراهمیت وضرورت پژوهش دراین حوزه رانشان می دهد.

 

تعداد صفحه :۱۴۳

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***