دانلود پایان نامه ارشد : عوامل مستعد کننده افسردگی بعداز زایمان

 دانلود متن کامل پایان نامه عوامل مستعد کننده افسردگی بعداز زایمان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی  (M.A)

عنوان  :

عوامل مستعد کننده افسردگی بعداز زایمان

استاد راهنما :

دکتر کیوان کاکابرایی

استاد مشاور :

دکتر کامران یزدان بخش

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………..۷

فصل اول…………………………………………………………………………………………………………………………….۸

مقدمه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..۹

بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………۱۱

ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………۱۵

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۱۷

فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….۱۹

تعاریف مفهومی و عملیاتی…………………………………………………………………………………………………۱۹

فصل دوم………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱

افسردگی………………………………………………………………………………………………………………………….۲۲

نشانه ها و علائم افسردگی پس از زایمان……………………………………………………………………………..۲۳

انواع اختلالات افسردگی و عوامل مرتبط با آن………………………………………………………………………۲۴

افسرده خویی……………………………………………………………………………………………………………………۲۷

درمان افسردگی…………………………………………………………………………………………………………………۳۰

چارچوب نظری و مطالعات تجربی……………………………………………………………………………………..۳۴

عوامل تعیین کننده افسردگی پس از زایمان…………………………………………………………………………..۴۵

مروری بر سوابق پژوهش……………………………………………………………………………………………………۵۸

فصل سوم روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………۶۶

روش شناسی و متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………….۶۷

ابزار پژوهش و روش گردآوری…………………………………………………………………………………………..۶۸

جامعه آماری،روش نمونه گیری و حجم نمونه………………………………………………………………………۷۰

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………….۷۱

فصل پنجم نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………۱۰۱

محدودیت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………۱۱۲

پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………………………..۱۱۲

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۵

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………۱۳۰

ضمائم………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۱

چکیده:

در این پژوهش به بررسی عوامل مستعد کننده افسردگی بعداززایمان پرداخته ایم.این پژوهش از نظر هدف کاربردی و پیمایشی می باشدکه شیوه اجرای آن از نوع همبستگی می باشد . روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش عمدتاً به صورت میدانی بوده  و از طریق ابزار پرسشنامه  افسردگی بک و پرسشنامه دموگرافیک و مامایی صورت گرفته است.جامعه آماری در این پژوهش کلیه زنان باردار شهر کرمانشاه بوده که در تابستان۱۳۹۲ زایمان کرده اند و جهت انجام مراقبت های بهداشتی به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمانشاه مراجعه نموده اند روش نمونه گیری مراکز ابتدا بصورت خوشه ای و سپس از هر خوشه چند درمانگاه بصورت تصادفی انتخاب شده است پس از آن نمونه ها بصورت دردسترس انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از نرم افزار spss19   و شاخص های آمار توصیفی ( فراوانی ، میانگین  و انحراف معیار) و استنباطی ( ضریب همبستگی پیرسون و آزمون T گروه های مستقل ) انجام میگردد.فرضیه های پژوهش مورد تایید قرار گرفتند و به این نتیجه دست یافتیم که عوامل مامایی مادرمانند(تعداد حاملگی،نوع زایمان،سابقه سقط و…)،عوامل نوزادی(جنس نوزاد،نوع تغذیه نوزادو…) و عوامل مادری(سن مادر،تحصیلات،شغل و…) با افسرگی پس از زایمان رابطه دارد.که هرکدام از این عوامل آیتم هایی دارند که در تجزیه وتحلیل آماری مورد تایید قرار گرفته اند.

کلمات کلیدی:افسردگی،زایمان،عوامل مستعدکننده افسردگی

تعداد صفحه :۱۳۷

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***