دانلود پایان نامه ارشد: طراحی پایانه فرودگاه بین المللی شیراز با رویکرد تعامل معماری و سازه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری

گرایش : معماری 

عنوان : طراحی پایانه فرودگاه بین المللی شیراز با رویکرد تعامل معماری و سازه

دانشکده هنر و معماری

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی معماری

طراحی پایانه فرودگاه بین المللی شیراز با رویکرد تعامل معماری و سازه

اساتید راهنما:

دکتر کاظم معمارضیا

دکتر محمدرضا مغاره

اساتید مشاور:

دکتر حمیدرضا شریف

مهندس ساناز حائری

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمه:……………………………………………………………………………………………………………….۱

۱-کلیات: …………………………………………………………………………………………………………..۲

۱-۱ مقدمه و طرح موضوع: …………………………………………………………………………………………۲

۱-۲ طرح مسئله و ضرورت تحقیق: ………………………………………………………………………………..۳

۱-۳ هدف تحقیق : …………………………………………………………………………………………………۴

۱-۴ سئوالات تحقیق : ……………………………………………………………………………………………..۵

۱-۵ پیشینه تحقیق و چارچوب نظری: …………………………………………………………………………….۵

۱-۶ فرضیه تحقیق و مدل تحقیق: …………………………………………………………………………………۶

۱-۷ روش تحقیق: ………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۸ مراحل تحقیق: ………………………………………………………………………………. ۷

۲-صنعت هوانوردی(تاریخچه و ویژگی): ………………………………………………………………………۸

۲-۱ تاریخچه و مبانی حمل و نقل هوایی: ۸

۲-۱-۱ پیشینه هوانوردی: ………………………………………………………………………………………….۸

۲-۱-۲ تاریخچه ظهور فرودگاه: …………………………………………………………………………………. ۱۰

۲-۱-۳ فرودگاه در قرن بیستم: …………………………………………………………………………………. ۱۲

۲-۱-۴ حمل و نقل هوایی مسافر و بار در ایران : ۱۴

۲-۱-۵  سازمانهای حمل و نقل هوایی و وظایف آنها: ۱۶

۲-۱-۵-۱ سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو): ۱۶

۲-۱-۵-۲ سازمان هوانوردی فدرال (FAA): 17

۲-۱-۵-۳ سازمانهای منطقه ای: ۱۸

۲-۲  اقتصاد فرودگاه: ……………………………………………………………………………………………..۱۸

۲-۲-۱ چگونگی سرمایه گذاری در حمل و نقل هوایی ایران: ۱۹

۲-۲-۱-۱ سرمایه گذاری در زمینه ساخت زیربناها و تأسیسات ثابت: ۲۰

۲-۲-۱-۲ سرمایه گذاری در ناوگان: ۲۰

۲-۲-۱-۳ ایجاد تسهیلات و خدمات جانبی: ۲۱

۲-۲-۱-۴ سرمایه گذاری در مواد و کالاهای مصرفی: ۲۱

۲-۲-۱-۵ تسهیلات آموزشی و تربیت نیروی انسانی متخصص: ۲۲

۲-۲-۲ ارزیابی طرحها و برنامه ریزیهای مالی و اقتصادی: ۲۲

۲-۳ اصطلاحات مهم هوانوردی: ۲۳

۲-۳-۱ شرایط جوی استاندارد: …………………………………………………………………………………. ۲۳

۲-۳-۲ ارتفاع فشاری: …………………………………………………………………………………………….۲۳

۲-۳-۳ سرعت هواپیما: …………………………………………………………………………………………..۲۴

۲-۳-۴ باد پهلو، مسیر هوایی تقرب باند و راستای محوری حرکت هواپیما: ۲۴

۲-۴ کنترل ترافیک هوایی: ……………………………………………………………………………………….۲۵

۲-۴-۱ اجزای سیستم کنترل ترافیک هوایی: ۲۵

۲-۴-۱-۱ تعریف سیستم کنترل ترافیک هوایی: ۲۶

۲-۴-۱-۲ محدوده کنترل پایانه: ۲۷

۲-۴-۱-۳ محدوده خدمات راداری فرودگاه: ۲۷

۲-۴-۱-۴ طبقه بندی فضاهای هوایی: ۲۸

۲-۴-۱-۴-۱ فضای هوایی کلاس A یا فضای هوایی تحت کنترل مثبت: ۲۸

۲-۴-۱-۴-۲ فضای هوای کلاسB   یا محدوده ی کنترل پایانه: ۲۸

۲-۴-۱-۴-۳ فضای هوایی کلاس C یا محدوده ی خدمات راداری فرودگاه: ۲۸

۲-۴-۱-۴-۴ فضای هوایی کلاس D: 29

۲-۴-۱-۴-۵ فضای هوایی کلاس E: 29

۲-۴-۱-۴-۶ فضای هوایی کلاس  Gیا فضای هوایی بدون کنترل: ۳۰

۲-۴-۲ اجزا و عملکردهای اصلی سیستم هوا – فضای ملی: ۳۰

۲-۴-۲-۱ مراکز کنترل ترافیک مسیرهای هوایی: ۳۱

۲-۴-۲-۲ تسهیلات کنترل تقرب پایانه: ۳۱

۲-۴-۲-۳ برج مراقبت ترافیک فرودگاه: ۳۱

۲-۴-۲-۴ ایستگاههای خدمات پروازی: ۳۲

۲-۴-۳ مشخصات طرح هوا – فضای ایران: ۳۲

۳-معیارها و استانداردهای طراحی محدوده ی پایانه ی مسافری فرودگاه: ۳۴

۳-۱ مقدمه: ……………………………………………………………………………………………………….۳۴

۳-۲ اجزای سیستم پایانه مسافری: ۳۴

۳-۲-۱ بخش ارتباطی و دسترسی: ۳۵

۳-۲-۲ بخش پردازش مسافران: ۳۶

۳-۲-۳ بخش مرتبط با ناحیه ی پروازی: ۳۶

۳-۳ ملاحظات طراحی پایانه ی مسافری: ۳۸

۳-۳-۱ اهداف طراحی: ……………………………………………………………………………………………۳۸

۳-۴ فرآیند برنامه ریزی پایانه: ………………………………………………………………………………….. ۴۰

۳-۴-۱ مراحل و معیارهای برنامه ریزی: ۴۰

۳-۴-۲-۱ مجموعه ارتباطی با سیستم دسترسی: ۴۱

۳-۴-۲-۲ محوطه ی جلوخان پایانه: ۴۱

۳-۴-۲-۳ مجموعه راه های دسترسی: ۴۱

۳-۴-۲-۴ پارکینگ: ………………………………………………………………………………………………۴۲

۳-۴-۲-۵ سیستم پردازش مسافر: ۴۲

۳-۴-۲-۶ راهروها و سالن ورودی: ۴۳

۳-۴-۲-۷ سالنهای عمومی پایانه: ۴۴

۳-۴-۲-۸ باجه های فروش بلیط شرکتهای هوایی: ۴۴

۳-۴-۲-۹ کنترل امنیتی: …………………………………………………………………………………………۴۵

۳-۴-۲-۱۰ سالنهای خروجی یا پرواز: ۴۶

۳-۴-۲-۱۱ تسهیلات تحویل جامه دان: ۴۷

۳-۴-۲-۱۲ سیستمهای حمل و نقل داخلی فرودگاه: ۴۸

۳-۴-۲-۱۳ تسهیلات بین المللی: ۴۹

۳-۴-۲-۱۴ فضاهای دیگر: ………………………………………………………………………………………..۵۰

۳-۴-۲-۱۵ الزامات کلی فضای مورد نیاز: ۵۲

۳-۵ اشکال مختلف پایانه ها: ……………………………………………………………………………………..۵۲

۳-۵-۱ طرح انگشتی یا شاخه ای: ۵۳

۳-۵-۲ طرح اقماری: ……………………………………………………………………………………………..۵۴

۳-۵-۳ طرح خطی : ………………………………………………………………………………………………۵۴

۳-۵-۴ طرح ترانسپورتر یا دور از پایانه: ۵۴

۳-۵-۵ طرحهای ترکیبی: ………………………………………………………………………………………..۵۵

۳-۶ انواع طرحهای عمودی پایانه ها: ۵۵

۳-۷ انواع توقف هواپیما: ………………………………………………………………………………. ۵۸

۳-۷-۱ توقف با دماغه ی رو به داخل: ۵۹

۳-۷-۲ توقف با دماغه ی رو به داخل زاویه دار: ۵۹

۳-۷-۳ توقف با دماغه ی رو به خارج زاویه دار: ۵۹

۳-۷-۴ توقف موازی: ……………………………………………………………………………………………..۶۰

۳-۸ طرح و شکل محوطه ی توقفگاه (ایپرون): ۶۰

۳-۹ انتقال مسافران به هواپیما: …………………………………………………………………………………. ۶۱

۴-معیارها و استانداردهای طراحی محدوده ی پایانه ی بار: ۶۳

۴-۱ مقدمه: ……………………………………………………………………………………………………….۶۳

۴-۲ حمل و پردازش بار: ………………………………………………………………………………………….۶۳

۴-۲-۱ اصول جریان بار: ………………………………………………………………………………. ۶۳

۴-۲-۲ اصول باربری: ……………………………………………………………………………………………..۶۶

۴-۲-۳ انواع وسایل حمل بار: …………………………………………………………………………………….۶۶

۴-۲-۴ انواع فن آوری باربری: …………………………………………………………………………………….۶۷

۴-۳ مکان یابی پایانه بار: …………………………………………………………………………………………۶۹

۴-۴ الگوی طرح پایانه بار: ………………………………………………………………………………………..۷۰

۴-۵ اصول و ضوابط کلی طراحی پایانه بار: ۷۲

۴-۶ مشخصات تسهیلات پایانه بار: ۷۲

۴-۶-۱ اجزای ساختمان پایانه بار: ۷۲

۴-۶-۲ درها و ورودیها: ……………………………………………………………………………………………۷۴

۴-۶-۳ ستونها و موانع ثابت: ……………………………………………………………………………………..۷۴

۴-۶-۴ ضوابط ارتفاع آزاد: ………………………………………………………………………………………..۷۵

۴-۶-۵ مشخصات کف انبار: ………………………………………………………………………………………۷۵

۴-۷ اجزای پردازش بار خروجی پایانه: ۷۵

۴-۷-۱ محوطه پذیرش بار: ……………………………………………………………………………………….۷۶

۴-۷-۲ محوطه آماده سازی و برچسب زنی بار: ۷۶

۴-۷-۳ محوطه انبار بارهای فله خروجی: ۷۶

۴-۷-۴ محوطه نگهداری بارهای ویژه: ۷۶

۴-۷-۵ محوطه گمرک خروجی: ۷۷

۴-۷-۶ محوطه بازرسی ایمنی و کنترلهای امنیتی: ۷۷

۴-۷-۷ محوطه پست: …………………………………………………………………………………………….۷۸

۴-۷-۸ محوطه اداری و مالی مراجعین: ۷۸

۴-۷-۹ محوطه باربندی: ………………………………………………………………………………. ۷۸

۴-۷-۱۰ محوطه نگهداری گاری یا صندوقه بار خروجی: ۷۹

۴-۷-۱۱ محوطه نگهداری باردانهای شرکتهای حمل و نقل: ۷۹

۴-۷-۱۲ محوطه ی توقفگاه هواپیمای باری: ۷۹

۴-۸ اجزای پردازش بار ورودی پایانه: ۸۰

۴-۸-۱ محوطه ی نگهداری گاریها و صندوقه های ورودی: ۸۰

۴-۸-۲ محوطه بارریزی: ………………………………………………………………………………. ۸۱

۴-۸-۳ محوطه انبار بارهای فله ورودی: ۸۱

۴-۸-۴ محوطه انبار باردانهای ورودی شرکتهای حمل و نقل: ۸۱

۴-۸-۵ انبار صندوقه های خالی: ۸۱

۴-۸-۶ محوطه گمرک ورودی: ……………………………………………………………………………………۸۲

۴-۸-۷ محوطه تحویل بار: ………………………………………………………………………………………..۸۲

۵-بررسی نمونه های موردی: ………………………………………………………………………………….۸۳

۵-۱ نمونه های داخلی: ……………………………………………………………………………………………۸۳

۵-۱-۱ فرودگاه امام خمینی: ……………………………………………………………………………………..۸۳

۵-۱-۱-۱ تاریخچه فرودگاه امام: ۸۳

۵-۱-۱-۲ پایانه مسافری فرودگاه (ترمینال): ۸۴

۵-۱-۱-۲-۱ تراز ۸٫۰۰+ مسافرین خروجی (طبقه دوم ): ۸۷

۵-۱-۱-۲-۲ تراز ۴٫۰۰+ مسافرین ورودی ( طبقه اول): ۸۷

۵-۱-۱-۲-۳ تراز ۰٫۰۰ مسافرین ورودی ( همکف): ۸۸

۵-۱-۱-۲-۴ تراز ۶٫۵۰- (زیرزمین): ۸۹

۵-۱-۱-۳ پارکینگ فرودگاه: ……………………………………………………………………………………..۹۰

۵-۱-۱-۴ موتور خانه پایانه مسافری : ۹۰

۵-۱-۱-۵ اطفاء حریق پایانه مسافری: ۹۰

۵-۱-۱-۶ فضاهای تشکیل دهنده پایانه: ۹۰

۵-۱-۱-۶-۱ فضاهای مربوط به مسافرین خروجی بین المللی: ۹۱

۵-۱-۱-۶-۲ فضاهای مربوط به مسافران خروجی داخلی: ۹۳

۵-۱-۱-۷ برج مراقبت: ……………………………………………………………………………………………۹۴

۵-۱-۲ فرودگاه بین المللی شهیــد آیت اله دستغیب شیراز: ۹۵

۵-۱-۲-۱ پتانسیلهای فرودگاه شهیــد دستغیب در امر گردشگری: ۹۶

۵-۱-۲-۱-۱ جایگاه تشریفات اختصاصی مسافران در فرودگاه شیراز: ۹۶

۵-۱-۲-۱-۲ تعدد و تنوع پروازی در فرودگاه شیراز: ۹۶

۵-۱-۲-۱-۳ امکانات و تسهیلات  مسافری: ۹۶

۵-۱-۲-۲ ترمینال ورود پروازهای خارجی: ۹۷

۵-۱-۲-۴ سالن گمرک با مساحت حدود ۷۵۰ متر مربع: ۹۸

۵-۱-۲-۵ سالن عمومی مستقبلین و مشایعین: ۹۸

۵-۱-۲-۶ مشخصات ترمینال خروج پروازهای خارجی: ۹۸

۵-۱-۲-۶-۱ سالن عمومی و سالن بدرقه کنندگان: ۹۹

۵-۱-۲-۶-۲ سالن ترانزیت و تشریفات پروازی: ۹۹

۵-۱-۲-۶-۳ سالن ترانزیت مرزی: ۱۰۰

۵-۱-۲-۶-۴ غرفه اطلاع رسانی در بخش گردشگری: ۱۰۰

۵-۱-۲-۷ صدور ویزا در فرودگاه شیراز: ۱۰۰

۵-۱-۲-۸  ظرفیت پذیرش مسافر در فرودگاه شیراز: ۱۰۰

۵-۱-۲-۹ به روز بودن امکانات فرودگاهی و ناوبری فرودگاه شیراز: ۱۰۱

۵-۲ نمونه های خارجی: ………………………………………………………………………………. ۱۰۱

۵-۲-۱ فرودگاه کانسای ژاپن: …………………………………………………………………………………..۱۰۱

۵-۲-۱-۱ تاریخچه ی فرودگاه: ………………………………………………………………………………. ۱۰۱

۵-۲-۱-۲ جزیره ی فرودگاه: ………………………………………………………………………………. ۱۰۲

۵-۲-۱-۳ پل ارتباطی جزیره ی فرودگاه: ۱۰۳

۵-۲-۱-۴ ظرفیت فرودگاه: ……………………………………………………………………………………..۱۰۴

۵-۲-۱-۵ ترمینال فرودگاه: …………………………………………………………………………………….۱۰۴

۵-۲-۱-۶ سازه ی فرودگاه: ……………………………………………………………………………………..۱۰۶

۵-۲-۲ فرودگاه سوندیاک (RAVA، بیلبائو-اسپانیا): ۱۰۷

۵-۲-۲-۱ ایده طرح: ……………………………………………………………………………………………۱۰۷

۵-۲-۲-۲ معماری فرودگاه: ……………………………………………………………………………………. ۱۰۸

۵-۲-۲-۳ پارکینگ فرودگاه: ………………………………………………………………………………. ۱۱۰

۵-۲-۲-۴ سازه فرودگاه: ………………………………………………………………………………. ۱۱۰

۵-۲-۳ فرودگاه بین المللی کوالالامپور (مالزی): ۱۱۱

۵-۲-۳-۱ معماری فرودگاه: …………………………………………………………………………………….۱۱۱

۵-۲-۳-۲ ترمینال فرودگاه: …………………………………………………………………………………….۱۱۲

۵-۲-۳-۳ سازه ی فرودگاه: …………………………………………………………………………………….۱۱۴

۵-۲-۳-۴ ساختمان ماهواره: ……………………………………………………………………………………۱۱۵

۵-۲-۳-۵ سایت مجموعه: ………………………………………………………………………………………۱۱۵

۶-تعامل سازه و معماری: …………………………………………………………………………………….۱۱۷

۶-۱ مقدمه: ……………………………………………………………………………………………………..۱۱۷

۶-۲ تاثیر سازه بر معماری: ……………………………………………………………………………………..۱۱۸

۶-۲-۱ گسترش نقش سازه در معماری: ۱۱۸

۶-۲-۱-۱ سازه ، فرم معماری و فن آوری ساخت: ۱۱۹

۶-۲-۲ سازه ، زیبایی و صداقت ( جریان انتقال نیرو ): ۱۲۰

۶-۳ جدایی معماری و سازه: ……………………………………………………………………………………۱۲۲

۶-۴ ضرورت همسازی معماری و سازه: ۱۲۴

۶-۵ سیر تغییر و تحول همسازی معماری و سازه: ۱۲۵

۶-۵-۱ سیر تغییر و تحول همسازی سازه و معماری در معماری جهان: ۱۲۵

۶-۵-۱-۱ شروع همسازی معماری و سازه: ۱۲۶

۶-۵-۲ سیر تغییر و تحول همسازی سازه و معماری در معماری ایران: ۱۲۷

۶-۵-۲-۱ معماری قدیم ایران: ………………………………………………………………………………. ۱۲۷

۶-۵-۲-۲ معماری معاصر ایران: ۱۲۸

۶-۶ بررسی نمونه های مطلوب همسازی معماری و سازه در ترمینال های فرودگاهی: ۱۲۹

۶-۶-۱ طراحی ترمینال های فرودگاهی: ۱۳۰

۶-۶-۲ فرودگاه بین المللی بانکوک: ۱۳۱

۶-۶-۲-۱ سازه ترمینال اصلی: ………………………………………………………………………………. ۱۳۲

۶-۶-۲-۲ سازه سالن های خروجی: ۱۳۳

۶-۶-۳ فرودگاه جدید باراخاس – مادرید: ۱۳۳

۶-۶-۳-۱ سازه فولادی سقف: ………………………………………………………………………………. ۱۳۴

۶-۶-۳-۲ نمای شیشه ای فرودگاه: ۱۳۵

۶-۷ نتیجه گیری: ……………………………………………………………………………………………….۱۳۵

۷- نگاهی به تاریخ و جغرافیای استان فارس و شهر شیراز: ۱۳۷

۷-۱استان فارس: ………………………………………………………………………………………………..۱۳۷

۷-۱-۱ موقعیت جغرافیایی و اقلیمی: ۱۳۷

۷-۱-۲ آب و هوا: ……………………………………………………………………………………………….۱۳۸

۷-۱-۲-۱ درجه حرارت و میزان بارندگی: ۱۳۸

۷-۱-۲-۲ باد: …………………………………………………………………………………………………..۱۳۹

۷-۱-۳ ویژگی های زمین شناسی: ۱۳۹

۷-۱-۵ پوشش گیاهی: ………………………………………………………………………………. ۱۴۰

۷-۱-۶ تقسیمات سیاسی: ………………………………………………………………………………………۱۴۰

۷-۱-۷ مکان های دیدنی و تاریخی: ۱۴۱

۷-۱-۸ صنایع و معادن: ………………………………………………………………………………. ۱۴۲

۷-۱-۸-۱ صنایع: ……………………………………………………………………………………………….۱۴۲

۷-۱-۸-۲ منابع معدنی: ………………………………………………………………………………. ۱۴۲

۷-۱-۹ منطقه ویژه اقتصادی شیراز: ۱۴۲

۷-۱-۱۰آموزش: ………………………………………………………………………………………………..۱۴۳

۷-۱-۱۱ ورزش و تفریح: ……………………………………………………………………………………….۱۴۴

۷-۱-۱۱-۱ ورزشگاه ها: ………………………………………………………………………………. ۱۴۴

۷-۱-۱۱-۲ پیست اسکی: ………………………………………………………………………………. ۱۴۴

۷-۱-۱۲ شبکه ارتباطات: ………………………………………………………………………………. ۱۴۵

۷-۱-۱۲-۱ فرودگاه: ………………………………………………………………………………. ۱۴۵

۷-۱-۱۲-۲ راه آهن: ………………………………………………………………………………. ۱۴۵

۷-۲شهر شیراز: ………………………………………………………………………………. ۱۴۶

۷-۲-۱ موقعیت جغرافیایی و اقلیمی: ۱۴۶

۷-۲-۲ آب و هوا: ………………………………………………………………………………. ۱۴۷

۷-۲-۳ مسائل کلی زمین شناسی: ۱۴۸

۷-۲-۴ زلزله: ………………………………………………………………………………. ۱۴۸

۷-۲-۵ صنایع و معادن: ………………………………………………………………………………. ۱۴۹

۷-۲-۶ گردشگری: ………………………………………………………………………………. ۱۴۹

۸-مکان یابی و تحلیل سایت: ………………………………………………………………………………. ۱۵۱

۸-۱ انتخاب محل فرودگاه: ………………………………………………………………………………. ۱۵۱

۸-۱-۱ چگونگی توسعه ی فضای اطراف: ۱۵۱

۸-۱-۲ شرایط جوی و آب و هوایی: ۱۵۲

۸-۱-۳ دسترسی به سیستم حمل و نقل زمینی: ۱۵۲

۸-۱-۴ وجود زمین و امکان تأمین آن برای توسعه: ۱۵۶

۸-۱-۵ وجود سایر فرودگاهها و قابلیت دسترسی به فضای هوایی لازم: ۱۵۷

۸-۱-۶ موانع اطراف: ………………………………………………………………………………. ۱۵۸

۸-۱-۷ مسائل اقتصادی ساخت: ۱۵۹

۸-۱-۸ قابلیت دسترسی به خدمات تأسیساتی: ۱۵۹

۸-۱-۹ نزدیکی و مجاورت با محیط تقاضای سفر هوایی: ۱۶۰

۸-۲ مکانیابی با بهره گرفتن از روش جایگشت (پرماتاسیون): ۱۶۰

۸-۲-۱ مقیاس اندازه گیری شاخص ها: ۱۶۱

۸-۲-۲ استفاده از مدل برای مکان یابی فرودگاه شیراز: ۱۶۲

۸-۲-۳ تعیین تعداد گزینه ها: ………………………………………………………………………………. ۱۶۳

۸-۲-۴ آماده کردن گزینه ها برای ورود به مدل: ۱۶۳

۸-۲-۵ محاسبه وزن شاخص ها: ۱۶۵

۸-۲-۶ نتیجه گیری های حاصل از بررسی های کمی: ۱۶۶

۸-۲-۷ جمع بندی: ………………………………………………………………………………. ۱۶۸

۹-تدوین برنامه ی فیزیکی: ………………………………………………………………………………. ۱۶۹

۹-۱ مقدمه: ………………………………………………………………………………. ۱۶۹

۹-۲ عملکرد و اجزاء اصلی متشکله ترمینال: ۱۶۹

۹-۲-۱ فضاهای واقع در مسیر مسافر پروازهای خروجی: ۱۷۰

۹-۲-۱-۱ محوطه مقابل ترمینال: ۱۷۰

۹-۲-۱-۲ محوطه کنترل امینتی: ۱۷۱

۹-۲-۱-۳ سالن عمومی خروجی: ۱۷۲

۹-۲-۱-۴ محوطه کنترل گمرکی: ۱۷۲

۹-۲-۱-۵ محوطه کنترل و پذیرش بار و مسافر: ۱۷۳

۹-۲-۱-۶ محوطه کنترل گذرنامه: ۱۷۴

۹-۲-۱-۷ فضاهای مختص خطوط هوایی: ۱۷۵

۹-۲-۲ فضاهای مختص واحدهای کنترل کننده مسافر و بار: ۱۷۸

۹-۲-۲-۱ واحد کنترل گمرکی واقع در مسیر مسافرین خروجی: ۱۷۸

۹-۲-۲-۲ واحد کنترل گمرکی واقع در مسیر مسافرین ورودی: ۱۷۹

۹-۲-۲-۳ واحد کنترل گمرکی واقع در مسیر خدمه هواپیما: ۱۷۹

۹-۲-۲-۴ واحد کنترل گمرکی بارهای غیر مسافری: ۱۷۹

۹-۲-۲-۵ واحد کنترل گذرنامه واقع در مسیر مسافرین خروجی.. ۱۸۰

۹-۲-۲-۶ واحد کنترل امنیتی عمومی واقع در مسیر مسافرین خروجی.. ۱۸۰

۹-۲-۲-۷ واحد کنترل بهداشتی واقع در مسیر مسافرین ورودی: ۱۸۰

۹-۲-۳ فضاهای مربوط به عملیات پشتیبانی: ۱۸۱

۹-۲-۳-۱ واحد اطلاعات پرواز و هوانوردی: ۱۸۱

۹-۲-۳-۲ واحد اطلاعات هواشناسی: ۱۸۱

۹-۲-۳-۳ فضاهای رفاهی و خدماتی مسافرین، مستقبلین و مشایعین: ۱۸۱

۹-۲-۳-۳-۱ فضاهای واقع در اطراف سالن عمومی خروجی: ۱۸۱

۹-۲-۳-۳-۲ فضاهای واقع در اطراف سالن عمومی ورودی: ۱۸۲

۹-۲-۳-۳-۳ فضاهای واقع در اطراف سالن انتظار عمومی پرواز: ۱۸۲

۹-۲-۳-۴ فضاهای مربوط به تاسیسات بهداشتی، مکانیکی و الکتریکی و سایر تسهیلات لازم: ۱۸۲

۹-۲-۳-۵ فضاهای ارتباطی: ………………………………………………………………………………. ۱۸۳

۹-۲-۳-۶ فضاهای رفاهی کارکنان: ۱۸۳

۹-۲-۳-۷ پارکینگ ها: ………………………………………………………………………………. ۱۸۳

۹-۲-۳-۸ نتیجه گیری: ………………………………………………………………………………. ۱۸۳

۹-۳ برنامه ریزی فیزیکی: ………………………………………………………………………………. ۱۸۴

۹-۳-۱ پیش بینی میزان حمل و نقل هوایی: ۱۸۴

۹-۳-۲روش های پیش بینی ترافیک هوایی : ۱۸۵

۹-۳-۲-۱ پیش بینی به روش اکستراپولاسیون: ۱۸۵

۹-۳-۲-۲ پیش بینی به روشی تحلیلی مارکت: ۱۸۶

۹-۳-۲-۳ مدل تعریف مارکت: ………………………………………………………………………………. ۱۸۶

۹-۳-۲-۴ مدل اقتصادسنجی: ………………………………………………………………………………. ۱۸۷

۹-۳-۲-۵  پیش بینی به روش قضاوت مهندسی : ۱۸۷

۹-۳-۳ محاسبه مسافر ساعت اوج : ۱۸۷

۹-۳-۴ بررسی فضاها و تعیین ظرفیت عوامل مختلف: ۱۹۰

۹-۳-۴-۱ تعیین زیربنای تقریبی ترمینال: ۱۹۰

۹-۳-۴-۱-۱ تفکیک تقریبی فضای ترمینال فرودگاه بر حسب عملکرد: ۱۹۱

۹-۳-۴-۲ محاسبه فضاهای واقع در مسیر مسافر پروازهای خروجی : ۱۹۲

۹-۳-۴-۲-۱ طول و سطح پیاده روی مقابل ترمینال : ۱۹۲

۹-۳-۴-۲-۲ محوطه کنترل امنیت عمومی : ۱۹۳

۹-۳-۴-۲-۳ سطح سالن عمومی خروجی: ۱۹۵

۹-۳-۴-۲-۴ محوطه کنترل و پذیرش بار و مسافر: ۱۹۶

۹-۳-۴-۲-۵ محوطه کنترل کارت پرواز و بلیط مسافرین: ۱۹۸

۹-۳-۴-۲-۶ سطح سالن عمومی انتظار (سالن ترانزیت): ۱۹۹

۹-۳-۴-۲-۷ سطح محوطه کنترل امنیتی پرواز واقع در مدخل سالن انتظار پرواز: ۱۹۹

۹-۳-۴-۲-۸ سطح کریدور: ………………………………………………………………………………. ۲۰۱

۹-۳-۴-۳ محاسبه فضاهای واقع در مسیر مسافرین پروازهای ورودی: ۲۰۲

۹-۳-۴-۳-۱ سطح محوطه کنترل بهداشتی: ۲۰۲

۹-۳-۴-۳-۲ سطح محوطه کنترل گذرنامه: ۲۰۳

۹-۳-۴-۳-۳ سطح دریافت بار : ۲۰۴

۹-۳-۴-۳-۴  سطح محوطه کنترل گمرکی : ۲۰۶

۹-۳-۴-۳-۵  سطح سالن عمومی ورودی : ۲۰۷

۹-۳-۴-۳-۶  محاسبه فضاهای واقع در مسیر بار: ۲۰۸

۹-۳-۴-۳-۶-۱ سطح سالن بار (تفکیک و تجمیع بارهای خروجی به روش دستی): ۲۰۹

۱۰-برایند مطالعات در قالب ارائه طراحی: ۲۱۱

۱۰-۱ ایده های طراحی: …………………………………………………………………………..۲۱۱

۱۰-۱-۱ خوانایی فضایی: ……………………………………………………………………۲۱۱

۱۰-۲ سازه: ………………………………………………………………………..۲۱۱

۱۰-۳ تاسیسات: ……………………………………………………………………………۲۱۱

۱۰-۴ دیاگرام های طرح: ………………………………………………………………………………۲۱۴

۱۰-۵ معرفی طرح: …………………………………………………………………………………………..۲۱۵

تعداد صفحه : ۲۴۸

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***