دانلود پایان نامه ارشد: طراحی معماری موزه خط با رویکرد معماری پایدار در اردبیل

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مهندسی معماری

عنوان : طراحی معماری موزه خط با رویکرد معماری پایدار در اردبیل

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خلخال

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.SC)

رشته مهندسی معماری

عنوان:

طراحی معماری موزه خط با رویکرد معماری پایدار در اردبیل

استاد راهنما:

دکتر شهناز فرمانی سرانسری

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………. ۱

فصل اول کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه………………………………………………………….۳

۱-۲- بیان مسئله……………………………………………………۳

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………… ۴

۱-۴- پیشینه تحقیق: (جدول شماره ۱-۱) ………………………۴

۱-۵-  جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق…………………….. ۵

۱-۶- اهداف تحقیق……………………………………………….. ۵

۱-۶-۱- اهداف کلی………………………………………………… ۵

۱-۶-۲- اهداف ویژه…………………………………………………. ۵

۱-۷- سازمانها، صنایع و گروه های زینفع………………………… ۵

۱-۸- سوالات تحقیق……………………………………………….. ۵

۱-۹- فرضیه­ های تحقیق……………………………………………. ۶

۱-۱۰- روش تحقیق………………………………………………….. ۶

۱-۱۰-۱- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده­ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهبزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک)…….۶

۱-۱۰-۲- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها……۶

۱-۱۰-۳- شرح کامل روش (میدانی، کتابخانهای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش برداری و غیره)…..۷

۱-۱۰-۴- گردآوری داده ­ها……………………………………………..۷

۱-۱۰-۵- جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان)….۷

۱-۱۰-۶- روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده­ ها………………………..۷

فصل دوم ادبیات پژوهش

۲- ادبیات موضوع………………………………………………………. ۹

۲-۱-۱- موزه(جدول شماره۲-۱) ……………………………………….۹

۲-۱-۲- تاریخچه موزه………………………………………………… ۱۰

۲-۱-۳- تاریخچه موزه در جهان………………………………………. ۱۱

۲-۱-۴- تاریخچه موزه در ایران……………………………………….. ۱۲

۲-۱-۵- ویژگی مجموعه­ ها…………………………………………… ۱۳

۲-۱-۶- عوامل موثر بر دامنه فعالیت موزه­ ها ………………………..۱۴

۲-۱-۷- طبقه بندی موزه­ ها …………………………………………..۱۵

۲-۱-۸- طبقه بندی و تیپولوژی موزه ­ها ……………………………..۱۵

۲-۱-۹- اهداف عمومی موزه ­ها ………………………………………۱۷

۲-۱-۱۰- بررسی رابطه فرهنگ با موزه………………………………. ۱۸

۲-۱-۱۱- بررسی نقش آموزشی در موزه­ ها در توسعه پایدار………۱۸

۲-۱-۱۲- بررسی نور در موزه( جدول ۲-۷)…………………………… ۱۹

۲-۲-۱-  خط (جدول شماره ۲-۸) ………………………………………۲۰

۲-۲-۲- تاریخچه خط (جدول شماره ۲-۹)…………………………….. ۲۰

۲-۲-۳- مفهوم خط (جدول شماره ۲-۱۰)…………………………….. ۲۱

۲-۲-۴-حفاظت (جدول شماره ۲-۱۱)…………………………………. ۲۱

۲-۲-۵- کاغذ، علل و اثرات زوال آن (جدول شماره ۲-۱۲)……………. ۲۲

۲-۲-۶- حفاظت و نگهداری کاغذهای خطی (جدول شماره ۲-۱۳)…..۲۳

۲-۲-۷- نکات اساسی حفاظت و نگهداری آثار کاغذی………………. ۲۳

۲-۲-۸- خط در فرهنگ و هنر…………………………………………… ۲۴

۲-۲-۹- خط در تمدن ایران……………………………………………… ۲۵

۲-۲-۱۰- خط و خطاطی………………………………………………….۲۶

۲-۲-۱۱- خط فارسی…………………………………………………… ۲۶

۲-۳-۱-  پایداری ( جدول شماره ۲-۱۴)………………………………. ۲۷

۲-۳-۲- معماری پایدار  (جدول شماره ۲-۱۵)………………………… ۲۸

۲-۳-۳- تاریخچه معماری پایدار( جدول ۲-۱۶)………………………… ۲۹

۲-۳-۴- بررسی المان­های پایدار (جدول شماره ۲-۱۷)……………….. ۲۹

۲-۳-۵- اصول معماری پایدار……………………………………………. ۳۰

۲-۳-۶- بررسی منابع پایداری ( جدول ۲-۱۸)………………………… ۳۱

۲-۳-۷- محیط پایدار (جدول ۲-۱۹) ……………………………………..۳۲

۲-۳-۸- الگوهای معماری پایدار………………………………………… ۳۲

۲-۳-۹- انرژی زیستی…………………………………………………… ۳۳

۲-۳-۱۰- انرژی خورشیدی……………………………………………… ۳۴

۲-۳-۱۱- پوشش نماها با فتوولتاییک…………………………………. ۳۴

۲-۳-۱۲- کار با شیشه و فتوولتاییک………………………………….. ۳۵

۲-۳-۱۳- ایجاد سایه با فتوولتاییکها…………………………………… ۳۵

۲-۳-۱۴- انرژی باد……………………………………………………….. ۳۵

۲-۳-۱۵- توربینهای بادی……………………………………………….. ۳۶

۲-۳-۱۶- انرژی سوخت سلولی……………………………………….. ۳۶

۲-۳-۱۷- انرژی ترکیبی…………………………………………………. ۳۶

۲-۳-۱۸- حفظ انرژی……………………………………………………. ۳۷

۲-۳-۱۹- سیستمهای عایق بندی…………………………………….. ۳۷

۲-۳-۲۰- عایق بندی زیست محیطی…………………………………. ۳۷

۲-۳-۲۱- عایق بندی پانلهای سخت…………………………………… ۳۷

۲-۳-۲۲- عایق بندی با پایه شیشه……………………………………. ۳۸

۲-۳-۲۳- سیستمهای گرمایش/ سرمایش……………………………. ۳۸

۲-۳-۲۴- سیستمهای آب و مدیریت اتلاف……………………………… ۳۸

۲-۳-۲۵-  سیستم فاضلاب………………………………………………. ۳۹

۲-۳-۲۶- مدیریت مواد زاید……………………………………………….. ۳۹

۲-۳-۲۷- روشهای طراحی خورشیدی غیر فعال………………………. ۳۹

۲-۳-۲۸- کسب مستقیم ………………………………………………….۳۹

۲-۳-۲۹- کسب غیر مستقیم…………………………………………….. ۴۰

۲-۳-۳۰- مصالح واکنشی گرمایی………………………………………… ۴۰

۲-۳-۳۱- پنجره­های ترموکرومیک…………………………………………. ۴۰

۲-۳-۳۲- رنگهای ترموکرومیک…………………………………………….. ۴۱

۲-۳-۳۳- گرماگرایی( ترموترافیک)…………………………………………. ۴۱

۲-۳-۳۴-پنجره­های گرماگرا………………………………………………….۴۱

۲-۳-۳۵- سیستمهای تهویه اصلاح شده………………………………… ۴۱

۲-۳-۳۶- مصالح واکنشی- نوری………………………………………….. ۴۲

فصل سوم اصول و ضوابط طراحی

۳-۱- استاندارد و ظوابط طراحی موزه ­ها …………………………………۴۴

۳-۲- اندازه ­های بدن انسان……………………………………………….. ۴۴

۳-۳- ضریب ابعاد بدن انسان در وضعیت ایستاده و نشسته، نسبت به قد ایستاده او( تصویر ۳-۱)…۴۵

۳-۴- ورودی و گیشه……………………………………………………….. ۴۵

۳-۵- امنیت و اطلاعات…………………………………………………….. ۴۶

۳-۶- سیرکولاسیون……………………………………………………….. ۴۶

۳-۷- فضای اداری………………………………………………………….. ۴۶

۳-۸- گالری­ها………………………………………………………………… ۴۷

۳-۹-کارگاه نگهداری و مرمت آثار…………………………………………. ۴۸

۳-۱۰- انبارها………………………………………………………………. ۴۸

۳-۱۱- فضای سبز موزه…………………………………………………… ۴۸

۳-۱۲-  آمفی تئاتر………………………………………………………… ۴۹

۳-۱۳- کتابخانه …………………………………………………………….۴۹

۳-۱۴-  پژوهشی…………………………………………………………. ۵۰

۳-۱۵-آموزشی…………………………………………………………… ۵۰

۳-۱۶-پارکینگ…………………………………………………………….. ۵۰

۳-۱۷- تاسیسات…………………………………………………………. ۵۰

۳-۱۸- نور پردازی در موزه……………………………………………….. ۵۰

۳-۱۹- شناسایی راهبردها…………………………………………….. ۵۳

۳-۱۹-۱- راهبردهای شکلی……………………………………………. ۵۳

۳-۱۹-۲- راهبردهای عملکردی…………………………………………. ۵۴

۳-۱۹-۳- راهبردهای زمانی……………………………………………… ۵۴

۳-۱۷-۴- راهبردهای اقتصادی…………………………………………… ۵۴

۳-۲۰- برنامه ریزی فیزیکی……………………………………………… ۵۴

فصل چهارم بررسی نمونه و مصادیق

۴-۱-۱- موزه کوا برانلی( جدول شماره ۴-۱)……………………………۶۱

۴-۲-۱- موزه ایبره کامارگو( جدول شماره ۴-۳)…………………………۶۳

۴-۳-۱- موزه مرسدس بنز ( جدول شماره ۴-۵)………………………..۶۵

۴-۴-۱- موزه پل کلی ( جدول شماره ۴-۷)……………………………..۶۷

۴-۵-۱- موزه دیانگ ( جدول شماره ۴-۹)……………………………….۶۸

۴-۶-۱- موزه ملی هنر ( جدول شماره ۴-۱۱)………………………….۷۰

۴-۷-۱- موزه هنرهای معاصر رزنتال (جدول شماره ۴-۱۳)…………… ۷۲

فصل پنجم مطالعات اقلیمی

۵-۱- مطالعات تاریخی- معماری اردبیل……………………………….. ۷۵

۵-۱-۱- اردبیل در گذر تاریخ………………………………………………. ۷۵

۵-۱-۲- بافت تاریخی اردبیل……………………………………………… ۷۵

۵-۱-۳- خصوصیات فضاهای شهری اردبیل…………………………….. ۷۶

۵-۱-۴- خصوصیات فضاهای معماری شهر اردبیل…………………….. ۷۶

۵-۱-۵- تحولات قرن اخیر در معماری اردبیل…………………………… ۷۶

۵-۲- بررسی جغرافیایی شهر اردبیل…………………………………… ۷۷

۵-۲-۱- موقعیت جغرافیایی اردبیل………………………………………. ۷۷

۵-۳-۱- بررسی اقلیمی شهر اردبیل ( جدول شماره ۱-۱)…………….۷۷

۵-۳-۲-توصیه­ های اقلیمی (جدول شماره ۵-۲)………………………..۷۸

۵-۳-۳- اصول رعایت شده در معماری بومی مناطق سرد (جدول شماره ۵-۳)….۷۹

۵-۴-۲- موقعیت و ابعاد سایت (جدول شماره ۵-۲) ……………………۸۰

فصل ششم تجزیه و تحلیل سایت

فصل هفتم مبانی نظری و ایده کلی طرح

منابع و مأخذ……………………………………………………………… ۹۹

چکیده:

ساختمان­ها حدود نیمی از کل انرژی و مواد خام کل جهان را مصرف می کنند و رشد عظیم تقاضای انرژی در سراسر جهان، به وسیله منابع محدود انرژی فسیلی( زغال سنگ، نفت یا گاز) باعث به وجود آمدن مشکلاتی مربوط به مسایل زیست محیطی و انتشار گازهای گلخانه­ای در جهان شده است. از جهتی بخشی از ساختمان بیش­ترین پتانسیل را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه­ای درا می باشد. از این رو معماری پایدار به یکی از وسیع­ترین حوزه­های تمرکز در مطالعات علمی مرتیط با ایجاد محیط زیست سالم و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان شهرها تبدیل شده است. فرایند پایداری در مهماری فرایندی کهن است که در دنیای امروز به تحلیل و تبیین اصول آن پرداخته شده است، همان طور که در این تحقیق مشاهده می شود یکی از راه­های توسعه پایدار موزه استفاده از الگوهای تجدید پذیر در منطقه است. در این تحقیق هدف تبیین الگوهای طراحی معماری موزه در جهت ساخت موزه پایدار و متناسب با نیاز و فرهنگ جامعه است، که نه تنها آسیبی به محیط اطراف خود نرساند بلکه نمونه­ای برای رشد فرهنگ و هنر در جهت ساخت آینده­ای پایدار باشد. با توصیف موزه پایدار ساخته شده و اصول معماری پایدار به تحلیل و ارائه راهکارهای طراحی معماری پرداخته شده است. استفاده از الگوهای مصالح پایدار، انرژی­های تجدید پذیر و سامانه خورشیدی به عنوان اصولی پایدار برای طراحی موزه پیشنهاد می شود.

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه

موزه مهمترین و تاثیر گذارترین سازمان و نهاد فرهنگی است که تاکنون بشر به آن دست یافته است، چرا که بر خلاف دیگر نهادها، ابزار و بسترها، همچون فیلم، کتاب، انواع هنرها و غیره خروجی ملموس آن، تلاش ذهنی و هنرمندانه فرد یا گروهی است و همواره در ممیزی با واقعیت و باورپذیری، ایجاد شک، تردید و مخالفت را برای مخاطب، محفوظ می دارد. در حالی که در موزه مخاطب را با واقعیت­های بلامنازعه که متاثر از آثار حقیقی بجای مانده و ارائه شده روایت می شوند همراه ساخته و خود اوست که با تمام حواس خود به کشف و شهود دست یافته و بدون هیچ منازعه­ای به باور می رسد و خود تداوم دهنده آن می شود. امروزه موزه وظیفه دارد در جهانی که دائما متحول می شود نیروی درک همیشه جدیدی را در مورد اتصال بین گذشته و آینده پیدا کند. پس موزه وظیفه دارد پیوسته روش­های جدیدی را برای نمایش و عرضه مجموعه ­هایش جستجو کند.

۲-۱- بیان مسئله

تولید پیام­های متفاوتی که سناریوی کلی و جزئی تولید می شود، جهت طرح در موزه نیاز به تبدیل شدن به بیان موزه­ای دارد که ضرورت آن شناخت موزه در شکل امروزی است. با گسترش و رشد موزه­ها به ویژه در حوزه موضوعی، حریم موضوعی موزه چنان گسترده که دیگر محدود به روایت تاریخی نبوده و به جنبه­های دیگر پدیده­ها توجه نشان می دهد( کارگر، ۱۳۹۳).

امروزه موزه­ها نمادها و شاخصه­های جریان­های معماری معاصر بوده و بیشترین نقش را در آشنایی و جلب توجه عموم مردم به هنرهای معماری دارند، نقشی که در سال­های نخست قرن بیستم بر عهده آسمان خراش­ها بود. اما اکنون تفکرات افراطی و هیجانات اولیه بلند مرتبه سازی در جهان فروکش کرده و توجه دولت­ها، روشنفکران و از همه مهمتر عموم مردم، به اهمیت فضاهای
فرهنگی- هنری جلب شده است. بدین ترتیب معماری چنین فضاهایی نیز بیش­تر از سایر کاربری­ها با زندگی روزمره مردم در ارتباط بوده و موفق به جلب نظر آنان به هنر معماری می شود، حاصل تمامی این اتفاقات مطرح شدن معماری موزه­ها بهعنوان نماد و شاخصه هزاره سوم می باشد. امروزه جایگاه موزه فراتر از محلی صرفا برای حمل، نگهداری و یا نمایش آثار هنری می باشد( طالبیان، آتشی و نبی زاده، ۱۳۹۰).

موزه جایگاه زنده ایست تا نسل امروز را به زبانی که در خور اوست جذب کند. آرایش موزه در درجه اول نقش عمده­ای در جذب مخاطب دارد( ستاری، ۱۳۷۹). امروزه محیط زیست، صرفه جویی در مصرف انرژی­های فسیلی و توسعه پایدار به مباحث بسیار مهم و رایج در سطح بین المللی تبدیل شده­اند. به طوری که حفظ منابع انرژی، جلوگیری از آلوده کردن زمین و محیط زیست، کاهش میزان مصرف انرژی­های فسیلی و هم زیستی با شرایط طبیعی و اقلیمی مبدل به یکی از مهمترین تدابیر در معماری و شهر سازی شده و معماران و شهرسازان را ملزم به رعایت اصول و قواعد خاصی در زمینه ساخت و ساز می کند. افزایش مداوم جمعیت کشورهای جهان را بیش از بیش با مشکل کمبود انرژی روبه رو ساخته و حیات بشر را تهدید می کند. شاید با کوشش مداوم دانشمندان، پرتو امیدی بر چهره حیات بر روی کره خاکی بتابد و بیم متلاشی شدن تمدن بشر در اثر کمبود انرژی و کثرت آلودگی محیط، از بین برود. یکی از مهمترین عوامل آلوده کننده محیط زیست در جهان و به خصوص در کشور ما ایران، مصرف انرژی فسیلی در فضاهای ساختمان برای تهیه آب گرم مصرفی و تامین گرمای فضای ساختمان است، که روز افزون به تعداد مصرف کنندگان سوخت­ های فسیلی(که در واقع پایه­ های صنعت نوین جهان و از جمله ایران را شامل می شود) افزوده می شود. با اجرای اصول پایداری محیطی می توان با این مشکل مبارزه کرد.

۳-۱- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

موزه نقطه عطف پیوند جامعه و مردم با تاریخ، فرهنگ و دستاوردهای نوین بشری است و در این میان آنچه نقش خود را پر رنگ­تر نشان می دهد، فضای مادی و معنوی موزه­هاست که حاصل مستقیم تاثیر معماری موزه و معنویت حاکم بر آن معماری است. این فضا به جهت نقش خود به عنوان یک ساختمان پایدار به گونه­ای باشد که برای کاهش مصرف انرژی و آب و وابستگی به منابع تجدیدناپذیر، به پدید آمدن موزه­ای پایدار کمک نماید. بنابراین طراح برای ایجاد ارتباط بصری با مخاطبان باید پیام رسان باشد. پیامی هدفدار جهت شناساندن محیط، اما پیام و کاربردی بودن آن یک بعد قضیه است، بعد دیگر جنبه زیباشناسانه و جهت زیبایی و مطلوب کردن محیط باید باشد.

تعداد صفحه : ۱۲۰

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***