دانلود پایان نامه ارشد :طراحی مرکز دوستدار کودک شیراز

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری

گرایش : معماری

عنوان : طراحی مرکز دوستدار کودک شیراز

دانشگاه شیراز 

دانشکده هنر و معماری

 پایان نامه کارشناسی ارشد

در رشته ی مهندسی معماری- معماری

 طراحی مرکز دوستدار کودک شیراز

 استاد راهنما

دکتر محمد علی آبادی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 چکیده

محیط های ساخته شده به هر محیطی در اطراف شهروندان اطلاق می گردد که توسط انسان ها ساخته می شود. این محیط ها شامل ساختمان ها، امکانات و فضاهایی است که مردم در اطراف آنها زندگی می کنند. کودکان به عنوان بخش مهمی از اعضای جامعه با مجموعه ای از خواسته ها و نیازهای خاص، استفاده کنندگان محیط های ساختگی هستند. در کنارتوجهات دهه های اخیر به کودکان، بی تردید “پیمان نامه حقوق کودک” مهم ترین سند بین المللی درباره ی حقوق کودکان است. از اصول زیربنایی پیمان نامه مذکور، بها دادن به دیدگاه های کودکان (ماده ۱۲) و حق مشارکت و آزادی مدنی (ماده ۱۷-۱۳) است که بیانگر لزوم مشارکت و مبانی نظری شهرها و فضاهای دوستدار کودک است.

 به دلیل حساسیت دوران پیش دبستانی در جهت شکل گیری پایه های تمام ابعاد رشد از جمله رشد اجتماعی در کودکان، بسیار ضروری است که آن ها دنیای اجتماعی را در مقیاس خود تجربه کنند. لذا با رواج شهرنشینی و کمبود شدید فضاهای خصوصی، رواج آپارتمان نشینی و کمبود شدید فضای بازی کودکان، تغییر در شیوه زندگی خانواده ها و رواج تک فرزندی و عدم حضور والدین در خانه به دلیل اشتغال و در نتیجه عدم ارتباط و تعامل کودک با والدین و خواهر و برادر، این نیاز مبرم و حیاتی کودک به مخاطره افتاده است. وجود نهادهای متعدد مختص کودکان در شهر، اگرچه لازم است اما کافی نیست لذا وجود مراکزی که به کودکان امکان مشارکت در مسائل مربوط به محیط های ساختگی شهر خود را داده و اجازه دهد که کودکان تعاملات اجتماعی را در مقیاس خود تجربه کنند، ویژگی ضروری فضاهای شهری امروز است.

بر این اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی شاخص های شهر دوستدار کودک و نهایتا معرفی راهکارهایی برای طراحی فضاها و مراکز دوستدار کودک و اختصاصا طراحی یک مرکز دوستدار کودک در شیراز، جهت پیشبرد شهر به سمت شهر دوستدار کودک و اعتلای اهداف آن است به طوری که مشارکت دادن کودکان در ایجاد محیط های ساخته شده اطرافشان و در نتیجه تحلیل نظراتشان، بیشتر مد نظر معماران، طراحان و برنامه ریزان شهری قرار گیرد.

کلید واژگان:  دوستدار کودک- مشارکت- تعاملات اجتماعی

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                        صفحه

فصل اول: مقدمه

۱-۱-کلیات …………………………………………………………………………………………. ۲

۱-۲-هدف تحقیق………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۳-اهمیت تحقیق……………………………………………………………………. ۵

۱-۴-پیشینه تحقیق………………………………………………………………. ۶

۱-۵-گفتارهای پایان نامه ………………………………………………………………… ۹

۱-۶-مقدمه……………………………………………………………………………………. ۱۲

فصل دوم: کودکی و رشد

۲-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………….. ۱۵

۲-۲-دیدگاه های فیلسوفان……………………………………………………………….. ۱۶

۲-۲-۱- تئوری پیش ساختگی…………………………………………………………… ۱۶

۲-۲-۲-جان آموس کمینیوس…………………………………………………………………… ۱۶

 ۲-۲-۳-جان لاک …………………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۲-۴-ژان ژاک روسو ……………………………………………………………………………………… ۱۷

۲-۲-۵-فردریک ویلهلم فروبل ………………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۲-۶-ماریامونته سوری ………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۳-دیدگاه های روانشناسان……………………………………………………………………… ۱۸

۲-۳-۱-نظریه ی روانی – جنسی فروید ……………………………………………….. ۱۸

۲-۳-۲-نظریه ی روانی – اجتماعی اریکسون ………………………………………….. ۱۹

۲-۳-۳-نظریه یادگیری اجتماعی آلبرت بندورا………………………………………………… ۲۰

۲-۳-۴-نظریه ی شناختی – رشدی پیاژه ……………………………………………………….. ۲۰

۲-۳-۴-۱-رشد حرکتی کودک ۲ تا ۶ سال……………………………………………….. ۲۱

عنوان                                                                                                       صفحه

۲-۳-۴-۲-رشد عاطفی کودک ۲ تا ۶ سال……………………………………………. ۲۲

۲-۳-۴-۳-رشد اجتماعی کودک ۲ تا ۶ سال…………………………………………………….. ۲۳

۲-۳-۴-۳-۱-اجتماعی شدن ……………………………………………………………………… ۲۴

۲-۳-۴-۳-۱-۱-اجتماعی شدن در خانواده ……………………………………………………… ۲۶

۲-۳-۴-۳-۱-۲-اجتماعی شدن در خارج از خانواده……………………………………… ۲۶

۲-۳-۴-۱-۳-پرورش شایستگی های اجتماعی در کودکان……………………………….. ۲۷

۲-۳-۴-رشد شناختی کودک ۲ تا ۶ سال…………………………………………………………. ۲۸

۲-۳-۴-۲-پرورش رشد شناختی…………………………………………………………………….. ۲۹

۲-۳-۴-۲-۱-خلاقیت ……………………………………………………………………………………….. ۲۹

۲-۳-۴-۲-۲-بازی…………………………………………………………………………………………. ۳۱

۲-۳-۴-۲-۱-۱-رشد اجتماعی کودک در حین بازی ………………………………………….. ۳۲

۲-۳-۴-۲-۱-۲-انواع بازی ها درکودکان ……………………………………………………………….. ۳۲

۲-۳-۴-۲-۱-۲-فایده های اجتماعی بازی…………………………………………………… ۳۴

۲-۳-۴-۲-۱-۳-انواع زمین بازی کودک…………………………………………………………………… ۳۴

۲-۴-آموزش و پرورش پیش از دبستان ……………………………………………………………… ۳۸

۲-۴-۱-کودکستان…………………………………………………………………………………………….. ۳۸

۲-۴-۲-مهدکودک………………………………………………………………………………………….. ۴۰

۲-۴-۳-تاریخ ظهور مراکز پیش از دبستان در ایران……………………………………………… ۴۱

۲-۵-جمع بندی…………………………………………………………………………………………………….. ۴۲

فصل سوم: مبانی نظری

بخش اول:  تعریف دوستدار کودک…………………………………………………………… ۴۴

۳-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… ۴۴

۳-۲-تعریف کودک………………………………………………………………………………………….. ۴۵

۳-۳-ویژگی های کودک……………………………………………………………………………………. ۴۶

 ۳-۴-کودک و نیازهای اجتماعی ……………………………………………………………. ۴۷

۳-۵-کودک و زندگی جمعی در شهر ………………………………………………………………… ۴۹

۳-۶-کودک و حقوق شهروندی…………………………………………………………………………. ۵۹

 ۳-۷-کودک و شهرسازی………………………………………………………………………………….. ۵۹

۳-۸-یونیسف ………………………………………………………………………………………………. ۶۲

عنوان                                                                                                       صفحه

۳-۸-۱-پیمان نامه حقوق کودک……………………………………………………………………. ۶۳

۳-۸-۱-۱-چگونگی ایجاد پیمان نامه……………………………………………………………………. ۶۳

۳-۸-۱-۲-چیستی  پیمان نامه …………………………………………………………………………. ۶۴

۳-۸-۱-۳-ضرورت تدوین پیمان نامه……………………………………………………………… ۶۵

۳-۸-۱-۴-مفاد پیمان نامه حقوق کودک……………………………………………. ۶۵

۳-۹-شهر دوستدار کودک……………………………………………………………………….. ۷۲

۳-۹-۱-گرایش ها و الزامات شکل گیری شهر دوستدار کودک ………………………………………………. ۷۲

۳-۹-۲-پیش زمینه های تئوریک و جریان تاریخی شکل گیری شهرهای دوستدار کودک…… ۷۳

۳-۹-۳-اساس نامه شهرهای دوستدار کودک………………………………………………………………. ۷۴

۳-۹-۴-تعریف شهر دوستدار کودک ………………………………………………………………………… ۷۵

۳-۹-۵-دلایل ایجاد شهرهای دوستدار کودک……………………………………………………………. ۷۷

۳-۹-۶-شهر دوستدار کودک، ابعاد و مفاهیم………………………………………………………… ۷۸

۳-۹-۷-الگوریتم اجرا و تحقق پذیری شهر دوستدار کودک……………………………………….. ۷۹

۳-۹-۸-نقش یونیسف در اجرای شهرهای دوستدار کودک ……………………………………. ۸۰

۳-۹-۹-شروط لازم برای تحقق پذیری شهر دوستدار کودک………………………………… ۸۰

۳-۹-۹-۱-مشارکت کودکان……………………………………………………………………………………. ۸۱

۳-۹-۹-۲-چارچوب حمایتی……………………………………………………………………………… ۸۱

۳-۹-۹-۳- راهبرد توسعه بر مبنای پیمان حقوق کودکان………………………………………………. ۸۲

۳-۹-۱۰- شبکه شهرهای دوستدار کودک اروپا………………………………………………………………. ۸۲

۳-۹-۱۱-چگونگی تاثیر محیط­های دوستدار کودک بر بهبود سلامت کودکان……………………….. ۸۴

۳-۹-۱۱-۱- فعالیت………………………………………………………………………………………… ۸۴

۳-۹-۱۱-۲- ایمنی و امنیت……………………………………………………………………………………… ۸۵

۳-۹-۱۱-۳-احساس مثبت از خود…………………………………………………………………………………. ۸۵

۳-۹-۱۲-تاریخچه………………………………………………………………………………………… ۸۵

۳-۹-۱۲-۱-جهان…………………………………………………………………………………………… ۸۶

۳-۹-۱۲-۱-۱-شرایط کودکان در جهان……………………………………………………………………… ۸۶

۳-۹-۱۲-۱-۲-حقوق کودک در جهان………………………………………………………………….. ۸۶

۳-۹-۱۲-۱-۳-حقوق بشر و کودکان…………………………………………………………………………….. ۸۷

۳-۹-۱۲-۱-۴-ابتکار عمل­های بین­المللی مرتبط با کودکان…………………………………………………….. ۸۷

۳-۹-۱۲-۱-۵-سیر تحولی شکل گیری ایده  شهر دوستدار کودک………………………………………… ۸۸

عنوان                                                                                                       صفحه

۳-۹-۱۲-۲-ایران……………………………………………………………………………………………………. ۸۹

۳-۹-۱۲-۲-۱-روند رشد طرح شهر دوستدار کودک در ایران ………………………………………………… ۸۹

۳-۹-۱۲-۲-۲-مصوبه شورای اسلامی شهرتهران………………………………………………………………………. ۹۰

۳-۹-۱۲-۲-۳-اولین توجه جدی وعملی به بحث دوستدار کودک در ایران…………………………… ۹۳

۳-۹-۱۲-۲-۴-انجمن های دوستدار کودک در ایران……………………………………………………………….. ۹۴

۳-۹-۱۲-۲-۵-شبکه ی دوستداران کودک در ایران…………………………………………………………………. ۹۶

۳-۹-۱۲-۲-۶-۱-متن نظام نامه ی شبکه دوستداران کودک در ایران…………………………………… ۹۶

۳-۹-۱۲-۲-۶-۲-اهداف شبکه دوستدار کودک………………………………………………………………………… ۱۰۰

۳-۹-۱۲-۲-۶-۳-چالش های شبکه دوستدار کودک…………………………………………………………………. ۱۰۱

۳-۹-۱۲-۳-جامعه دوستدار کودک چیست؟ …………………………………………………………………………… ۱۰۱

۳-۹-۱۲-۴-ضوابط انتخاب جامعه دوستدار کودک …………………………………………………………………. ۱۰۲

 ۳-۹-۱۲-۴-۱-روش اجرا…………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۲

۳-۹-۱۲-۴-۲-فرآیند برنامه ریزی و اجرا……………………………………………………………………………………. ۱۰۳

۳-۹-۱۲-۴-۳- مدیریت پروژه…………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴

۳-۹-۱۲-۴-۴- نتایج قابل حصول………………………………………………………………………………………………. ۱۰۵

۳-۹-۱۲-۵-شیراز و دوستدار کودک………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵

بخش دوم: شاخص های شهر دوستدار کودک

۳-۱۰-مهمترین اهداف شهر دوستدار کودک…………………………………………………………………………….. ۱۰۷

۳-۱۱-ویژگی های شهر دوستدار کودک…………………………………………………………………………………….. ۱۰۷

۳-۱۱-۱-ویژگی های شهر دوستدار کودک از دید برنامه ریزی شهری…………………………………… ۱۰۸

۳-۱۲-شاخص ها و معیارهای شهر دوستدار کودک در منابع علمی و پروژه های مختلف……. ۱۱۰

۳-۱۳-ویژگی شاخص ها براساس چارچوب اسمارت smart  ……………………………………………….. ۱۱۱

۳-۱۴-معیارهای شهر دوستدار کودک از دیدگاه دریسکل ………………………………………………………. ۱۱۱

۳-۱۵-معیارهای شهر دوستدار کودک بر اساس گزارش the ask the children…………….. 113

۳-۱۶-معیارهای شهر دوستدار کودک بر اساس تحقیق چاولا  و بارتلت…………………………………. ۱۱۵

۳-۱۷-معیارهای شهر دوستدار کودک بر اساس یک پژوهش دقیقترتوسط بارتلت ………………. ۱۱۷

۳-۱۸-معیارهای شهر دوستدار کودک بر اساس مطالعات انجمن جلوگیری از سوءاستفاده

از کودکان………. ۱۱۹

۳-۱۹-معیارهای شهر دوستدار کودک بر اساس پژوهش انجمن ARACY……………. 119

عنوان                                                                                                       صفحه

۳-۲۰-معیارهای شهر دوستدار کودک بر اساس شاخص های موسسه SCY ……………………… 121

۳-۲۱-معیارهای شهر دوستدار کودک بر اساس تحقیقات انجمن وابسته به یونیسف

در فرانسه و انجمن ملی شهرداری های فرانسه…………………………………………………………. ۱۲۱

۳-۲۲-معیارهای شهر دوستدار کودک بر اساس تحقیقات لیزا هارلی……………………………………… ۱۲۲

۳-۲۳-معیارهای شهر دوستدار کودک بر اساس پروژه تحقیقاتی افریقای جنوبی…………………… ۱۲۳

۳-۲۴-معیارهای شهر دوستدار کودک بر اساس مطالعه مقایسه ای  تطبیقی از دو محله…….. ۱۲۳

۳-۲۵-چارچوب  به دست آمده از پایان نامه طراحی شهری به منظور ایجاد محیط شهری

دوستدار کودک……………………. ۱۲۸

۳-۲۶-چارچوب  به دست آمده از پایان نامه تحلیل و برنامه ریزی شهر دوستدار کودک …….. ۱۳۱

۳-۲۷-ویژگی های شهر دوستدار کودک از منظر معماری و شهرسازی………………………………….. ۱۳۴

۳-۲۷-۱-آسایش، ایمنی و امنیت …………………………………………………………………………… ۱۳۴

۳-۲۷-۲-پیوند با طبیعت ……………………………………………………………………………………… ۱۳۵

۳-۲۷-۳-جذابیت و تازگی ……………………………………………………………………………………… ۱۳۶

۳-۲۷-۴-خوانایی …………………………………………………………………………………………………… ۱۳۶

۳-۲۷-۵-دسترسی به امکانات ……………………………………………………………………….. ۱۳۷

۳-۲۷-۶-وجود مؤسسات و فضاهای مرتبط با کودک ………………………………………… ۱۳۷

۳-۲۷-۷-توجه به کودکان معلول……………………………………………………………………….. ۱۳۸

۳-۲۸-جمع بندی……………………………………………………………………………………………….. ۱۳۹

فصل چهارم: مشارکت

۴-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………… ۱۴۱

۴-۲-تعریف مشارکت……………………………………………………………………………………… ۱۴۲

۴-۳-ظهور چارچوب سیاسی جهانی: فراخوان برای مشارکت و عمل ……………………….. ۱۴۳

۴-۴-معاهده سازمان ملل در زمینه حقوق کودکان………………………………………. ۱۴۴

۴-۵-ابتکار عمل های بین المللی مرتبط ………………………………………………………….. ۱۴۵

۴-۵-۱-اجلاس زمین و دستور کار ۲۱ ………………………………………………………….. ۱۴۵

۴-۵-۲-اجلاس شهر، حقوق کودکان و اسکان بشر……………………………………………….. ۱۴۵

۴-۵-۳-شهرداران، حامیان کودکان…………………………………………………………………………. ۱۴۵

۴-۵-۴-نتایج مشارکت و همکاری بین کودکان ………………………………………………….. ۱۴۶

۴-۶-محیط و مشارکت……………………………………………………………………………………… ۱۴۶

عنوان                                                                                                       صفحه

۴-۷-سطوح مشارکت نوجوانان………………………………………………………………………………. ۱۴۷

۴-۸-مدرسه چگونه جایی است ؟…………………………………………………………………….. ۱۴۹

۴-۹-عناصر کلیدی در حضور موثر کودکان در فضای اجتماعی پیرامون شان ………………………. ۱۵۳

۴-۱۰-سنگ بنای مدرسه ی فوق…………………………………………………………………………. ۱۵۸

۴-۱۱-ضرورت مشارکت…………………………………………………………………………………………. ۱۶۱

۴-۱۲-نحوه ی سودمندی مشارکت کودکان برای طراحی ……………………………………………… ۱۶۳

۴-۱۳-کمک به مشارکت واقعی ………………………………………………………………………. ۱۶۴

۴-۱۳-۱-تناسب سن ………………………………………………………………………………………… ۱۶۶

۴-۱۴-نقش فضا در ایجاد مشارکت بین کودکان …………………………………………. ۱۶۸

۴-۱۵-جمع بندی…………………………………………………………………………………. ۱۷۰

فصل پنجم: نمونه های مشابه

۵-۱-مقدمه ………………………………………………………………………………………………. ۱۷۲

۵-۲-پارک فرهنگی کودکان قاهره………………………………………………………………… ۱۷۳

۵-۲-۱-زمینه تاریخی منطقه ……………………………………………………………………………… ۱۷۳

۵-۲-۲-ویژگی های معماری منطقه ……………………………………………………………….. ۱۷۵

۵-۲-۳-اهداف کلی پیشنهاد ساخت این مجموعه……………………………………………….. ۱۷۶

۵-۲-۴-هندسه ی کلی پارک فرهنگی کودکان قاهره …………………………………………… ۱۷۷

۵-۳-مدرسه دست ساز بنگلادش…………………………………………………………………… ۱۸۶

۵-۳-۱-مشخصات کلی طرح……………………………………………………………………………… ۱۸۶

۵-۳-۲-توضیحات………………………………………………………………………………………. ۱۸۷

۵-۳-۳-اهداف پروژه………………………………………………………………………………………… ۱۸۷

۵-۳-۴-ایده و طراحی………………………………………………………………………………………… ۱۸۹

۵-۳-۵-ساختمان سازی و تکنیک ها………………………………………………………………………. ۱۹۰

۵-۳-۶-اتمام و اتصالات………………………………………………………………………………………… ۱۹۱

۵-۳-۷-آموزش و استفاده از کارگران محلی…………………………………………………………….. ۱۹۳

۵-۳-۸-نمونه ی طبیعی، انتقال، و پروژه های آتی……………………………………………………….. ۱۹۴

۵-۳-۹-دیپشیکا، بنگلادش……………………………………………………………………………. ۱۹۵

۵-۳-۱۰-مشارکت شانتی بنگلادش e.v ……………………………………………………………….. 195

۵-۴-مرکز اجتماعات کودکان، شهرسازان و روانشناسان بم…………………………………… ۱۹۶

عنوان                                                                                                       صفحه

۵-۴-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………. ۱۹۶

۵-۴-۲-ملاحظات شهری و ملاحظات طراحی معماری ……………………………………………. ۲۰۰

۵-۴-۳-گزارش ارسالی دفتر یونیسف ایران………………………………………………………………….. ۲۰۳

۵-۵-جمع بندی………………………………………………………………………………………………….. ۲۰۵

فصل ششم: ارائه راهکار

بخش اول: معماری کودکانه………………………………………………………………………………….. ۲۰۸

۶-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. ۲۰۸

۶-۲-نیازهای کودک در فضا بر اساس هرم مازلو………………………………………………………….. ۲۰۹

۶-۳-مفاهیم هندسی ………………………………………………………………………………………… ۲۱۱

۶-۴-طبیعت بستری برای رشد جسمی و فکری کودک………………………………………………… ۲۱۲

۶-۵-کودک و محیط……………………………………………………………………………………………… ۲۱۴

۶-۵-۱-تعاریف ………………………………………………………………………………………………………. ۲۱۵

۶-۶-نتایج مطالعات رفتار شناختی ………………………………………………………………………………… ۲۱۶

۶-۷-معیارها و ایده هایی برای برنامه ریزی و طراحی محیط های کودکان…………………………….. ۲۱۸

۶-۸-فراتر از استاندارها ………………………………………………………………………………………………. ۲۲۱

۶-۹-معیارهای طراحی محیط برای تحریک خلاقیت کودکان ………………………………………………… ۲۲۲

۶-۱۰-الزامات و توصیه هایی درباره ی طراحی فضاهای مختص کودک ………………………………… ۲۲۴

۶-۱۰-۱-عوامل محیطی …………………………………………………………………………………………….. ۲۲۵

۶-۱۰-۱-۱-زمین ………………………………………………………………………………………………………. ۲۲۵

۶-۱۰-۱-۲-پوشش گیاهی………………………………………………………………………………………………… ۲۲۷

۶-۱۰-۱-۳-تپه ها……………………………………………………………………………………………………………. ۲۲۸

۶-۱۰-۱-۴-آب …………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲۸

۶-۱۰-۱-۵-کفسازی ………………………………………………………………………………………………………. ۲۲۹

۶-۱۰-۱-۶-اختصاص مکان هایی برای استراحت …………………………………………………………. ۲۲۹

۶-۱۰-۱-۷-کودکان معلول ……………………………………………………………………………………………… ۲۲۹

۶-۱۰-۱-۸-تجهیزات بازی  ………………………………………………………………………………………………… ۲۳۰

۶-۱۰-۱-۹-تجهیزات بالا رفتنی ……………………………………………………………………………………….. ۲۳۰

۶-۱۰-۲-فضاهای داخلی …………………………………………………………………………………… ۲۳۱

۶-۱۰-۲-۱-محیطی با فضای کافی ……………………………………………………………………………………………. ۲۳۱

عنوان                                                                                                       صفحه

۶-۱۰-۲-۲-اتاق همگانی …………………………………………………………………………………………. ۲۳۱

۶-۱۰-۲-۳-طاقچه، گوشه، برآمدگی………………………………………………………………………………… ۲۳۱

۶-۱۰-۲-۴-پله ها ……………………………………………………………………………………………………… ۲۳۲

۶-۱۰-۲-۵-برجها، خانه های درختی و مکان های بالا……………………………………………………………… ۲۳۲

۶-۱۰-۲-۶-مبلمان کودک ………………………………………………………………………………………………. ۲۳۲

۶-۱۰-۲-۷-مکان خارجی در داخل ……………………………………………………………………………………. ۲۳۲

۶-۱۰-۲-۸-فضاهای کوچک ……………………………………………………………………………………….. ۲۳۲

۶-۱۰-۲-۹-نما و فرم های آشنا     ………………………………………………………………………………. ۲۳۳

۶-۱۰-۲-۱۰-ورودی های دعوت کننده ………………………………………………………………………….. ۲۳۳

۶-۱۰-۲-۱۱-درها ……………………………………………………………………………………………………. ۲۳۳

۶-۱۰-۲-۱۲-تشخیص میزان نور متناسب با عملکرد فضا ………………………………………………………. ۲۳۳

۶-۱۰-۲-۱۳-راهروها ……………………………………………………………………………………………. ۲۳۴

۶-۱۱-جمع بندی……………………………………………………………………………………………. ۲۳۴

بخش دوم: راهکارهای دوستدار کودک

۶-۱۲-مقدمه…………………………………………………………………………………………………… ۲۳۶

۶-۱۳-هشت گام یا مرحله مشورت با کودکان…………………………………………………………….. ۲۳۷

۶-۱۴-ارائه راهکارهای طراحی فضاهای دوستدار کودک…………………………………………… ۲۴۰

۶-۱۴-۱-زیست محیطی……………………………………………………………………………………….. ۲۴۰

۶-۱۴-۱-۱-عدم وجود آلاینده ها در محیط………………………………………………………………….. ۲۴۰

۶-۱۴-۱-۲-دسترسی به فضای سبز……………………………………………………………………………….. ۲۴۱

۶-۱۴-۱-۳-دسترسی به خدمات اولیه ………………………………………………………………………… ۲۴۱

۶-۱۴-۱-۴-دسترسی به محیط های تفریحی و فعالیتی…………………………………………………. ۲۴۱

۶-۱۴-۱-۵-کیفیت فضاهای عمومی…………………………………………………………………………….. ۲۴۱

۶-۱۴-۱-۶-محیط پایدار……………………………………………………………………………………………… ۲۴۱

۶-۱۴-۱-۷-حضور و ارتباط با آب………………………………………………………………………………… ۲۴۲

۶-۱۴-۱-۸-امکان بازی با شن…………………………………………………………………………………… ۲۴۲

۶-۱۴-۱-۹-آسایش اقلیمی…………………………………………………………………………………………… ۲۴۲

۶-۱۴-۲-کالبدی……………………………………………………………………………………………………. ۲۴۲

عنوان                                                                                                       صفحه

۶-۱۴-۲-۱-امنیت………………………………………………………………………………………………………… ۲۴۲

۶-۱۴-۲-۲-تنوع……………………………………………………………………………………………………. ۲۴۳

۶-۱۴-۲-۳-جامع، یکپارچه …………………………………………………………………………………… ۲۴۴

۶-۱۴-۲-۴-تشویق به مشارکت………………………………………………………………………………… ۲۴۵

۶-۱۴-۲-۵-توجه به کودکان با نیازهای ویژه………………………………………………………….. ۲۴۶

۶-۱۴-۲-۶-آزادی حرکت…………………………………………………………………………………………… ۲۴۶

۶-۱۴-۲-۷-تصرف (مالیکت و فردیت)……………………………………………………………………….. ۲۴۶

۶-۱۴-۲-۸-دسترسی به منابع اطلاعاتی………………………………………………………………………. ۲۴۶

۶-۱۴-۲-۹-انعطاف پذیری…………………………………………………………………………………………. ۲۴۶

۶-۱۴-۲-۱۰-اداره و کنترل مناسب…………………………………………………………………………… ۲۴۶

۶-۱۴-۲-۱۱-پویایی…………………………………………………………………………………………….. ۲۴۶

۶-۱۴-۲-۱۲-ایجاد حس خوش آمدگویی………………………………………………………………. ۲۴۷

۶-۱۴-۲-۱۳-جدابیت و تازگی………………………………………………………………………………….. ۲۴۸

۶-۱۴-۲-۱۴-محافظت در مقابل عوامل طبیعی …………………………………………………………. ۲۴۸

۶-۱۴-۲-۱۵-نظم در فضا……………………………………………………………………………………… ۲۴۹

۶-۱۴-۲-۱۶-خوانایی…………………………………………………………………………………………………… ۲۴۹

۶-۱۴-۲-۱۷-توجه به ابعاد بدن کودک در استفاده در فضا و تجهیزات………………………………….. ۲۵۰

۶-۱۴-۲-۱۸-نفوذپذیری……………………………………………………………………………………… ۲۵۰

۶-۱۴-۲-۱۹-صورت های مطلوب معمارانه……………………………………………………………………… ۲۵۰

۶-۱۴-۳-اقتصادی – اجتماعی…………………………………………………………………………………… ۲۵۴

۶-۱۴-۳-۱-اقتصادی…………………………………………………………………………………………….. ۲۵۴

۶-۱۴-۳-۱-۱-عدم تبعیض و فراگیر بودن امکانات ……………………………………………………… ۲۵۴

۶-۱۴-۳-۱-۲-دسترسی به منابع اقتصادی……………………………………………………………………… ۲۵۵

۶-۱۴-۳-۱-۳-حداقل هزینه ی در استفاده از فضا…………………………………………………………. ۲۵۵

۶-۱۴-۳-۱-۴-در نظر گرفتن منافع کودک در پرداخت هزینه………………………………………………… ۲۵۵

۶-۱۴-۳-۲-اجتماعی……………………………………………………………………………………………… ۲۵۵

۶-۱۴-۳-۲-۱-توجه به نیازهای بومی…………………………………………………………………… ۲۵۵

۶-۱۴-۳-۲-۲-مشارکت جمعی…………………………………………………………………………………. ۲۵۵

۶-۱۴-۳-۲-۳-فراگیر کردن آموزش………………………………………………………………………. ۲۵۶

۶-۱۴-۳-۲-۴-انسجام اجتماعی………………………………………………………………………………. ۲۵۶

عنوان                                                                                                       صفحه

۶-۱۴-۳-۲-۵-دید اجتماعی………………………………………………………………………….. ۲۵۶

۶-۱۴-۳-۲-۶-طراحی فضا بر روی ساختارهای موجود جامعه و طبق ظرفیت موجود………….. ۲۵۶

۶-۱۴-۳-۲-۷-امکان ایجاد فرصت هایی جهت حق مشارکت و آزادی مدنی…………………………. ۲۵۶

۶-۱۴-۳-۲-۸-سازگاری با زمینه های مختلف …………………………………………………………. ۲۵۷

۶-۱۴-۴-عملکردی……………………………………………………………………………………………… ۲۵۷

۶-۱۴-۴-۱-کودک محوری………………………………………………………………………………………. ۲۵۷

۶-۱۴-۴-۲-ایجاد حس اعتماد، انصاف و عدالت……………………………………………………… ۲۵۷

۶-۱۴-۴-۳-مشارکت کودک در تمام مراحل……………………………………………………….. ۲۵۷

۶-۱۴-۴-۴-ایجاد حس تعلق………………………………………………………………………………….. ۲۵۷

۶-۱۴-۴-۵-ایجاد حس احترام و ارزش………………………………………………………………. ۲۵۸

۶-۱۴-۴-۶-احساس مثبت از خود……………………………………………………………………………… ۲۵۸

۶-۱۴-۴-۷-فعالیت………………………………………………………………………………………………….. ۲۵۸

۶-۱۴-۴-۸-ایجاد حس امید و شوق به زندگی………………………………………………………….. ۲۵۸

۶-۱۴-۴-۹-هویت…………………………………………………………………………………………………….. ۲۵۸

۶-۱۴-۴-۱۰-قدرت محلی و کنترل…………………………………………………………………………. ۲۵۹

۶-۱۴-۴-۱۱-دسترسی مناسب………………………………………………………………………………….. ۲۵۹

۶-۱۴-۴-۱۲- افزایش توانایی کودک برای انتخاب……………………………………………………….. ۲۵۹

۶-۱۴-۴-۱۳-یادگیری و توسعه………………………………………………………………………………. ۲۵۹

۶-۱۴-۴-۱۴-فراتر از استانداردها……………………………………………………………………….. ۲۵۹

۶-۱۴-۴-۱۵-مهیج و حمایتی…………………………………………………………………………. ۲۵۹

۶-۱۴-۴-۱۶-امکان بقا و پیشرفت کودک در محیط……………………………………………….. ۲۵۹

فصل هفتم: مکان یابی و مطالعات بستر طراحی

بخش اول: مطالعات عوامل طبیعی و اقلیمی………………………………………………… ۲۶۱

۷-۱-موقعیت جغرافیایی…………………………………………………………………………….. ۲۶۱

۷-۱-۱-استان فارس……………………………………………………………………………………….. ۲۶۱

۷-۱-۲-موقعیت شیراز……………………………………………………………………………………….. ۲۶۲

۷-۱-۳-بررسی اقلیمی شیراز………………………………………………………………………………. ۲۶۳

۷-۱-۳-۱-دمای هوا……………………………………………………………………………………………… ۲۶۳

۷-۱-۳-۲-رطوبت نسبی……………………………………………………………………………………. ۲۶۳

عنوان                                                                                                       صفحه

۷-۱-۳-۳-بارندگی…………………………………………………………………………………………. ۲۶۴

۷-۱-۳-۴-باد…………………………………………………………………………………………….. ۲۶۵

۷-۱-۳-۵-تابش خورشید……………………………………………………………………………. ۲۶۶

۷-۱-۳-۶-آسایش………………………………………………………………………………………… ۲۶۶

۷-۱-۳-۶-۱-آسایش در فضای داخلی…………………………………………………………………. ۲۶۶

۷-۱-۳-۶-۲-آسایش در فضای باز…………………………………………………………………….. ۲۶۷

بخش دوم: مکان یابی طرح……………………………………………………………………………….. ۲۶۸

۷-۲-معیارهای مکان یابی بر اساس موارد ذکر شده ………………………………………………. ۲۶۸

۷-۳-معیارهای مکان یابی بر اساس راهنمای کاربردی سازمان یونیسف………………….. ۲۶۹

۷-۴-معیارهای مکان یابی نهایی طرح مورد نظر………………………………………………………….. ۲۷۰

۷-۵-سایت های پیشنهادی…………………………………………………………………………………. ۲۷۱

۷-۶-مکان یابی بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)…………………………………………….. 272

 فصل هشتم: برنامه ریزی و طراحی

۸-۱-برنامه فیزیکی………………………………………………………………………… ۲۷۵

۸-۱-۱-کودک (کودک و والدین)………………………………………………………………… ۲۷۶

۸-۱-۱-۱-فضاهای بسته………………………………………………………………………….. ۲۷۶

۸-۱-۱-۱-۱-آموزشی………………………………………………………………………………………….. ۲۷۶

۸-۱-۱-۱-۲-خدمات آموزشی……………………………………………………………………… ۲۷۶

۸-۱-۱-۱-۳-عمومی…………………………………………………………………………………………… ۲۷۷

۸-۱-۱-۲-فضاهای باز……………………………………………………………………………………. ۲۷۷

۸-۱-۲-بزرگسال (ارتباطات شهری)……………………………………………………………………… ۲۷۸

۸-۱-۲-۱-آموزشی………………………………………………………………………………………………. ۲۷۸

۸-۱-۲-۲-پژوهشی…………………………………………………………………………………………. ۲۷۸

۸-۱-۲-۳-عمومی……………………………………………………………………………………………. ۲۷۹

۸-۱-۳-فضاهای مشارکتی (اجتماعات و اشتراکات)…………………………………………….. ۲۷۹

۸-۱-۳-۱-اداری…………………………………………………………………………………………. ۲۷۹

۸-۱-۳-۲-خدماتی……………………………………………………………………………………… ۲۸۰

۸-۲-جمع کل متراژها…………………………………………………………………………………… ۲۸۰

۸-۳-معرفی طرح…………………………………………………………………………………………….. ۲۸۱

۸-۴-مدارک طرح        ۲۹۰

تعداد صفحه :۳۱۰

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***